Přihlásit | Registrovat
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
TRILOBIT
Informatika

data backup and data storages

Iva Kavánková | 1. 12. 2021 0:00:00
Informatika|Aktuální číslo|Vědecká stať|Číslo 3/2021

This diploma thesis is about data backup and following data archiving in real environment of concrete IT company engaged in software development. Theoretical knowledge concerning the area of data backup and data storages is described here. It also describes the current situation of data backup and problems with current solution in company. ...více

možnosti zjednodušení diagnostiky a terapie vzácných onemocnění ve stomatologii za pomoci expertního systému

Lenka Kratochvílová | 1. 12. 2021 0:00:00
Informatika|Aktuální číslo|Číslo 3/2021

Expertní systémy jsou programy, které se snaží usnadnit lidské rozhodovací postupy ve velmi specifických či odborných oblastech. Složené jsou ze znalostní báze a odvozovacího mechanismu. Zadané informace kombinují a využívají k tvorbě nových, do souboru nevložených závěrů. Systém jako celek tak dovede podávat odpovědi na otázky, k jejichž zodpovězení by jinak bylo potřeba vícero lidských expertů pro zvážení všech zúčastněných oblastí zájmu. ...více

software pro správu chytrých zásuvek

Jakub Michálek | 1. 6. 2021 0:00:00
Informatika|Číslo 2/2021

Tento článek popisuje aplikaci pro ovládání a správu inteligentních zásuvek v domácnosti. Nejprve je popsán celkový koncept řešení chytré domácnosti s vytvořenou aplikací. Dále komunikační protokol, který byl vytvořen přímo pro komunikaci mezi aplikací a inteligentními zásuvkami. Článek popisuje nejdůležitější funkce samotné aplikace a průběh testování ve zkušebním a reálném zapojení. ...více

možná využití modelování a simulace v brain-computer interface systémech

Martina Žabčíková | 1. 6. 2021 0:00:00
Informatika|Vědecká stať|Číslo 2/2021

Článek se zabývá modelováním a simulací v Brain-Computer Interface (BCI) systémech. Hlavním cílem BCI je pomoci lidem s těžkým zdravotním postižením, avšak tato oblast může sloužit i lidem zdravým. BCI vytváří přímé propojení mezi mozkem a externím zařízením jako je počítač, robotická ruka, neuroprotéza, exoskeleton, invalidní vozík a mnoho dalších. Systémy BCI můžeme rozdělit na invazivní a neinvazivní. ...více

ověření bezpečnosti lorawan sítě pomocí simulovaných scénářů

Radek Fujdiak | 1. 6. 2020 0:00:00
Informatika|Vědecká stať|Číslo 1/2020

LoRaWAN je komunikační protokol, který poskytuje komunikaci na velkou vzdálenost s malou spotřebou energie. Protokol se díky svým vlastnostem stal velice populární v oblasti Internetu věcí (IoT). V této souvislosti má bezpečnost tohoto protokolu velký význam, vzhledem k současné všudypřítomnosti IoT. Článek se zabývá odposlechem, zachycením a dešifrováním komunikace protokolu LoRaWAN na fyzické vrstvě a na podvrstvě Media Access Control (MAC) linkové vrstvy. Článek je zaměřen na bezpečnostní mezeru v rámci zpětné kompatibility protokolu LoRaWAN. ...více

benchmark generování náhodných bodů a aritmetických operací s body na eliptických křivkách

Radek Fujdiak | 1. 6. 2019 0:00:00
Informatika|Vědecká stať|Číslo 1/2019

Tento článek se zabývá benchmarky generování náhodných bodů a aritmetických operací s body na eliptických křivkách. Tyto benchmarky byly implementovány na hardwarové platformy Raspberry Pi Zero/1/2/3. Byl kladen důraz na efektivitu využití systémových prostředků a energetickou náročnost dané hardwarové platformy. Konkrétně, se jednalo o využití paměťových a časových prostředků. Celkem bylo proměřeno 48 eliptických křivek standardů NIST a BRAINPOOL, okrajově také GOST a FRP. ...více

perspektivy využití technologie bci (brain-computer interface) ve fyzioterapii

Martina Žabčíková | 1. 12. 2018 0:00:00
Informatika|Vědecká stať|Číslo 2/2018

Brain-Computer Interface (rozhraní, které propojuje mozek a počítač) systémy umožňují získat a analyzovat elektrické signály, které se generují v lidském mozku. Tyto signály jsou využity a převedeny do diskrétní počítačově srozumitelné podoby tak, aby s nimi mohla digitální technika rychle a efektivně komunikovat v reálném čase. Rozhraní BCI by pomohlo zpracováním a přenosem těchto signálů alespoň částečně obnovit komunikaci poškozeného lidského organismu s okolím. ...více

kontextově dostupné služby a rozšířená realita v environmentálním managementu

Jakub Trojan | 1. 12. 2017 0:00:00
Informatika|Vědecká stať|Číslo 2/2017

Příspěvek pojednává o kontextově dostupných službách a rozšířené realitě v environmentálním managementu. Definuje pojmy kontextově dostupných služeb, rozšířené reality a s nimi související virtuální realitu, rozšířenou virtualitu, smíšenou realitu a jejich nástroje. V další části je pak popsáno využití těchto služeb v environmentálním managementu, konkrétně v odpadovém hospodářství jako nástroj osvěty pro veřejnost. ...více

vliv virtuální reality na zlínskou veřejnost

Ivan Kovár | 1. 6. 2017 0:00:00
Informatika|Vědecká stať|Číslo 1/2017

Předmětem tohoto příspěvku je rozbor a vliv virtuální reality HTC Vive na zlínskou veřejnost. Článek se v první části zabývá teoretickým popisem samotné virtuální reality a to konkrétně zařízení HTC Vive. Další část se týká výzkumu, který rozebírá nejen různé oblasti vlivu virtuální reality na člověka, ale také názor zlínské veřejnosti na tuto inovativní novou technologii. Součásti mého příspěvku je i vyhodnocení daného pozorování. ...více

fault tolerance systém v prostředí výpočetního gridu

Petr Lukašík | 1. 12. 2015 0:00:00
Informatika|Vědecká stať|Číslo 2/2015

Tolerance chyb je důležitá vlastnost, zejména v rozsáhlých výpočetních systémech, kde geograficky distribuované a vzdálené uzly spolupracují na provedení úkolu. Vysoká úroveň spolehlivosti a dostupnosti, je podmínkou odolnosti proti chybám. Selhání jakékoliv větve této struktury má zásadní vliv na QoS (Quality of Service) soustavy. Hranice odolnosti systému proti poruchám má zásadní vliv na výkonové parametry systému. ...více

system design for trustworthiness

Petr Šilhavý | 1. 12. 2013 0:00:00
Informatika|Vědecká stať|Číslo 2/2013

In this contribution the principles of the trustworthiness and user trust are discussed. In this paper the trust and its issues, which are connected to the systems, which are available to public. The four significant factors of the trustworthiness in the system engineering are presented. ...více

information processing across ontologies based on semantic mapping

Michal Šmiraus | 1. 12. 2013 0:00:00
Informatika|Vědecká stať|Číslo 2/2013

Web of today is a huge data collection of various documents which is in fact strongly human oriented and designed for human consumption, but not so suitable for automatic information processing by software agents that cannot understand it. Semantic Web represents possible way to change this situation and is supposed to be an extension of the World-Wide Web where the meaning of data is available and processable by computers. However, the current recommended Semantic Web languages, RDF and RDFS, are not built on top of the current World-Wide Web. ...více

návrh a optimalizace obrazových klasifikátorů

Filip Kadlček | 1. 6. 2013 0:00:00
Informatika|Ostatní|Číslo 1/2013

Práce se zabývá problematikou obrazových klasifikátorů a jejich efektivní syntézou do FPGA technologie. V práci je uveden postup pro automatickou syntézu klasifikátoru na základě trénovacích a testovacích dat. Automatická syntéza klasifikátoru je vykonávána pomocí iteračního procesu. Řada dílčích výsledků iteračního procesu je uvedena v práci. ...více

detekce anomálií v datech o síťovém provozu

Vaclav Bartoš | 1. 12. 2012 0:00:00
Informatika|Číslo 2/2012|Vědecká stať

Práce se zabývá detekcí anomálií v síťovém provozu. Jsou diskutovány některé praktické problémy výzkumu v této oblasti a je představena sada nástrojů ulehčujících řešení těchto problémů. Dále je představena myšlenka přesunu detekčního algoritmu co nejblíže zdroji dat, tedy do exportéru záznamů o síťových tocích, a jsou diskutovány možnosti dalšího směru autorova výzkumu a cíle jeho disertační práce. ...více

popis a srovnání prediktivních data miningových algoritmů sql serveru 2008 r2 – sumarizace odborných poznatků

Iveta Žouželková | 1. 12. 2012 0:00:00
Informatika|Číslo 2/2012|Ostatní

Příspěvek se zabývá popisem a srovnáním úspěšnosti predikce a robustnosti Data Miningových algoritmů implementovaných vSQL Serveru 2008 R2. Tato práce obsahuje sumarizaci odborných poznatků získaných při studiu prediktivních algoritmů a ověření jejich funkčnosti. Práce vychází zpoznatků publikovaných v MCTS Self-Paced Training Kit (Exam 70-448): Microsoft® SQL Server® 2008 - Business Intelligence Development and Maintenance a zabývá se Microsoft Decision Trees Algorithm, Microsoft Naive Bayes Algorithm, Microsoft Clustering Algorithm a Microsoft Neural Network Algorithm. Cílem práce bylo ověřit publikované výsledky a nabídnout ucelený pohled na principy predikce. ...více

základní principy kvantového výpočetního systému

Petr Lukašík | 1. 12. 2012 0:00:00
Informatika|Číslo 2/2012|Ostatní

Kvantová mechanika vstoupila i do oboru informačních technologií. Její razantní nástup byl předznamenán faktem, že klasický přístup, nebo přesněji klasické von Neumannovo schéma patrně relativně brzo narazí na technologickou hranici klasických křemíkových čipů. ...více

an overview on the chaotic lozi map enhanced pso algorithm with inertia weight

Michal Pluháček | 1. 12. 2012 0:00:00
Informatika|Číslo 2/2012|Vědecká stať

The paper presents an overview on the utilization of chaotic Lozi map based chaos number generator to enhance the performance of PSO algorithm. Some previously published results are presented, reevaluated and discussed. One year of research is covered in this overview. ...více

možnosti faktorizace velkých čísel - shorův algoritmus

Petr Lukašík | 1. 6. 2012 0:00:00
Informatika|Číslo 1/2012|Ostatní

Kvantové vlastnosti hmoty otevírají nové možnosti v celé řadě konkrétních aplikací. Jednou z velmi slibně se rozvíjejících oblastí jsou výpočetní jednotky založené právě na kvantových vlastnostech fotonů nebo elektronů. Na základě této skutečnosti se velmi slibně rozvíjejí i algoritmy využívající masivních paralelních vlastností kvantových částic. Částicová fyzika je nejvíce se rozvíjející vědní disciplínou, která zasahuje prakticky do všech oblastí lidských činností a umožnila nebývalý rozvoj všech ostatních oborů. ...více

educational data mining jako nástroj pro ověření kvality didaktického testu

Aleš Troszok | 1. 6. 2012 0:00:00
Informatika|Číslo 1/2012|Vědecká stať

Informační a komunikační technologie nabízejí stále nové a nové možnosti a tak jako ivjiných oborech, tak i ve vzdělávání je stále větší snaha o využití jejich potenciálu. Moderní informační a komunikační technologie, lze vzhledem kmožnostem, které poskytují, spatřovat vrůzných formách a etapách procesu učení, kde plní své stanovené funkce. Mezi tyto funkce patří i analyticko-vyhodnocovací či diagnostická funkce, které jsou v této práci realizovány prostřednictvím metod data miningu. ...více

softcomputing a bioinformatika

Michal Gréč | 1. 6. 2012 0:00:00
Informatika|Číslo 1/2012|Přehledová stať

Příspěvek poukazuje na význam metod softcomputingu v bioinformatice. Práce je věnována základním principům a pojmům z oblasti bioinformatiky a softcomputingu. Hlavní část je zaměřena na použití evolučních algoritmů v bioinformatice, v které byly prezentovány typické úlohy (zarovnávání a porovnávání DNA, RNA a proteinových sekvencí; mapování genů na chromozómech; hledání genů a identifikace promotorů ze sekvencí DNA; interpretace genové exprese a microarray dat; regulace genových sítí; konstrukce fylogenetických stromů; predikce struktury DNA, RNA a proteinů; molekulární design a molekulární dokování). Praktická část je věnována výpočtům v programu MEGA následné analýze jejich výstupů. ...více

vliv prt parametru na řízení asynchronního soma algoritmu

Pavel Vařacha | 1. 12. 2011 0:00:00
Informatika|Číslo 2/2011|Vědecká stať

SOMA – Self – Organizing Migration Algorithm je velmi efektivním nástrojem optimalizace pomocí evolučních algoritmů, což už bylo dříve dokázáno na mnoha problémech z reálného života. Tento článek představuje novou inovativní strategii, jak nastavit jeden z nejdůležitějších řídících parametrů asynchronně distribuovaného SOMA, tzv. PRT parametr, která činí tento algoritmus ještě efektivnějším. ...více

using differential evolution for parameter estimation in five dimensions chaotic synchronization systems

Thanh Dung Nguyen | 1. 12. 2011 0:00:00
Informatika|Číslo 2/2011|Vědecká stať

This paper aims to present the combination of chaotic signal and evolutionary algorithm to estimate the unknown parameters in five-dimension chaos synchronization system via the Pecora-Carroll method. The differential evolution was used to estimate the unknown parameters. Based on the results from evolutionary algorithm, two identical chaotic systems were synchronized. ...více

současné trendy a směr vývoje modelové architektury webových vyhledávacích strojů

Michal Šmiraus | 1. 6. 2011 20:40:27
Informatika|Číslo 1/2011|Ostatní

Potřeba efektivního vyhledávání informací je ve svém prvotním významu pouze jedním, ale rozhodně strategickým aspektem úspěchu v novodobém prostředí. Díky pokročilým metodám vyhledávání a vytěžování informačních či znalostních zdrojů, nám nové pohledy na jejich vzájemné kombinace poskytují dosud nevídané možnosti. Kde však leží hranice mezi unikátním, kdanému požadavku relevantním údajem a uměle vytvořeným shlukem prostých dat bez faktického obsahu? Budou vbudoucnu moderní vyhledávací stroje znát odpověď na každou naši otázku? ...více

labi a laboratorní úloha de1

František Hruška | 11. 11. 2010 18:41:35
Informatika|Číslo 2/2010|Přehledová stať

Laboratoře integrované automatizace jsou moderní laboratoře se vzdálenými reálnými výukovými experimenty (dále jen úloha) přístupnými lokálně i dálkově přes internet. Byly získány cenné zkušenosti, vesměs pozitivní. Některé zkušenosti vyvolávají požadavky na drobné úpravy nebo hledání lepší formy užití a použití ve výuce. Úloha DE1 realizuje tepelnou soustavu s uzavřeným regulačním obvodem a dokonalou technikou automatického řízení. U této úlohy se projevily problémy v tom, že nedávala optimální využití. Proto se hledají příčiny a důvody, proč reálné funkce se odlišují od záměru. 4ást výsledků je předmětem tohoto příspěvku. ...více

rychlostní rozdíly mezi softwarem mathematica a jazykem c# při hledání extrémů

David Malaník | 11. 11. 2010 18:36:53
Informatika|Číslo 2/2010|Vědecká stať

Příspěvek se zabývá srovnáním rychlosti matematických výpočtů při hledání extrémů vícerozměrných funkcí. Ke srovnání výkonnosti byly použity dva diametrálně odlišné prostředky pro řešení. Na jedné straně se jedná o softwarové řešení pro matematické simulace Wolfram Mathematica 7, na druhé straně o univerzální programovací jazyk C# ...více

soma a paralelné výpočty pomocou modelu mapreduce

Michal Pavlech | 31. 5. 2010 20:33:35
Informatika|Číslo 1/2010|Vědecká stať

Tento článok sa zaoberá programovacím modelom MapReduce. Jedná sa o model zjednodušujúci paralelné výpočty na veľkom množstve samostatných počítačov komunikujúcich cez sieť bez zdieľanej pamäte. Poskytuje stručné vysvetlenie jeho činnosti, príklady použitia a popis niektorých existujúcich implementácií. Ďalej je predložený návrh na úpravu algoritmu SOMA na paralelné výpočty pomocou MapReduce frameworku Hadoop. ...více

usage of adobe captivate for multimedia creation in education

Iveta Žouželková | 31. 5. 2010 16:44:19
Informatika|Číslo 1/2010|Přehledová stať

The growing interest of multimedia presentations motivates software developers to produce new applications for the creation of e-learning material. The paper deals with the conception of Adobe Captivate, which is a modern e-learning tool offered by Adobe Systems. It describes functions, methods and interactive content used in the created educational materials. It also discusses the advantages and disadvantages of the application. The final interactive videos are primarily designed for the students of the Database Systems subject. ...více

improving participating in democracy by distributed voting schema

Radek Šilhavý | 6. 12. 2009 16:01:44
Informatika|Číslo 1/2009|Vědecká stať

There are several methods how to improve voting process. One, of the most appropriate is the remote internet voting. The remote internet voting allows to voters, which are not in their election district, take a part in the democracy process. The most import issues in the internet voting are security, privacy and auditability of the remote voting process. The remote voting process brings some advantages and disadvantages. ...více

overview of artifical inteligence in electronic business sector

Petr Šilhavý | 6. 12. 2009 15:54:45
Informatika|Číslo 1/2009|Vědecká stať

E-commerce is the most important process, which is used in the electronic business. E-commerce produces a lot of data and information, which has to be analysed. This contribution wants to show the possibilities of using artificial intelligence in e-commerce. ...více

Aktuální číslo


Odborný vědecký časopis Trilobit | © 2009 - 2024 Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíně | ISSN 1804-1795