Přihlásit | Registrovat
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
TRILOBIT
Vědecká stať

bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v kontexte industry 4.0

Katarína Buganová | 1. 12. 2022 0:00:00
Vědecká stať|Aktuální číslo|Bezpečnost|Čislo 2/2022

Problematika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je v súčasnosti v dôsledku negatívnych vplyvov pandémie COVID 19 a neustálemu technologickému rozvoju veľmi aktuálnou témou. Výdavky, ktoré vznikajú v dôsledku nehôd a práceneschopnosti zamestnancov sú jedným z dôvodov, ale do popredia sa dostáva aj snaha o komplexné zvyšovanie podnikovej bezpečnosti. Zámerom článku je poukázať na vývoj úrazovosti v Žilinskom regióne ako aj pozitívne a negatívne aspekty Industry 4.0 vo vzťahu k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. ...více

the covid-19 pandemic like a source of interruption in smes operations in slovakia

Erika Mošková | 1. 12. 2022 0:00:00
Vědecká stať|Aktuální číslo|Bezpečnost|Čislo 2/2022

Business interruption has become a global problem that has caused the world's economy to slow to a halt. The fluency of individual activities within enterprises is interrupted by changes in the business environment, while in recent years this is most often caused by the global COVID-19 pandemic. Enterprises were not prepared for this change, which also affected their operational efficiency. Within the article, I want to highlight the essence and need for crisis management and risk management in the enterprise. ...více

a crisis manager like the head of the enterprise when resolving a crisis within the enterprise – key competencies of a crisis manager

Erika Mošková | 1. 12. 2022 0:00:00
Vědecká stať|Aktuální číslo|Bezpečnost|Čislo 2/2022

In the current environment, which is constantly affected by the COVID-19 pandemic, it is the management of the enterprise that is the basis of the stability of the enterprise, which depends on the functionality of individual activities within the enterprise. Adaptation to changes in the environment as well as a flexible response is a necessity in the current business environment. ...více

the evolution of generations of the cpted concept

Klaudia Kubalová | 1. 12. 2022 0:00:00
Vědecká stať|Aktuální číslo|Teorie|Čislo 2/2022

The effort to control and influence people's behavior with the help of reshaping the urban environment goes back to ancient times. However, the concept of CPTED was a later product that arose as a result of the impact of urbanization and industrialization on the increase in crime in Chicago. ...více

prevencia kriminality prostredníctvom novodobej stratégie

Klaudia Kubalová | 1. 12. 2022 0:00:00
Vědecká stať|Aktuální číslo|Teorie|Čislo 2/2022

Crime is a social phenomenon, overgrowing every sphere of human life and affecting all possible areas. From the most personal, where the perpetrators attack life, health, or human dignity, through attacks on property and the economy to damage to state interests and the environment. Crime control represents a set of means and activities of the state, but also of society, which aims to protect citizens from crime and to achieve conforming behaviour in the area regulated by criminal law, as well as to reduce the occurrence of various social-pathological phenomena. ...více

príprava študentov stredných škôl na úseku civilnej ochrany ako dôležitý komponent bezpečnosti v obciach

Jozef Kubás | 1. 12. 2022 0:00:00
Vědecká stať|Aktuální číslo|Bezpečnost|Čislo 2/2022

Ochrana života, zdravia, majetku a životného prostredia obyvateľov je potrebou všetkých krajín na svete. Pre zabezpečenie týchto potrieb bol vytvorený systém civilnej ochrany. Poznanie civilnej ochrany v Slovenskej republike prináša širšie poznatky o danej problematike a dokáže priniesť možnosti na zlepšenie riešenia mimoriadnych udalostí. Je dôležité, aby obyvatelia obcí ovládali základné zásady správania sa pri vzniku mimoriadnej udalosti. To umožní obciam pružnejšie reagovať na prípadné krízové javy a chrániť obyvateľstvo. ...více

analýza útokov na mäkké ciele a ich ochrana

Klaudia Kubalová | 1. 12. 2022 0:00:00
Vědecká stať|Aktuální číslo|Bezpečnost|Čislo 2/2022

Priestory, v ktorých sa sústreďuje veľké množstvo osôb, priťahujú pozornosť páchateľov teroristických útokov, násilnej trestnej činnosti a iných prejavov kriminality. Takéto priestory s nízkou úrovňou zabezpečenia a vysokou koncentráciou osôb nazývame „mäkké ciele“. Práve z dôvodu nízkeho zabezpečenia a vysokej koncentrácie osôb sú tieto priestory najzraniteľnejšie. ...více

kybernetické útoky ako súčasť informačných operácií počas hybridnej vojny

Radoslav Ivančík | 1. 12. 2022 0:00:00
Vědecká stať|Aktuální číslo|Bezpečnost|Čislo 2/2022

Kybernetické útoky predstavujú moderný spôsob vedenia vojny, pri ktorom nedochádza pri nich k priamym stretom vojenských jednotiek na bojovom poli ani k veľkým ľudským stratám spôsobených ničivou palebnou silou. Ich cieľom je narúšať informačnú a komunikačnú infraštruktúru štátu, fungovanie štátnych inštitúcií, orgánov štátnej správy a samosprávy, znefunkčniť ekonomiku, destabilizovať spoločnosť, demoralizovať občanov a celkovo oslabiť vplyv a silu protivníka. ...více

následky výbuchu improvizovaného výbušného zariadenia pri útoku na trezorovú stenu

Zuzana Zvaková | 1. 12. 2021 0:00:00
Vědecká stať|Aktuální číslo|Bezpečnost|Číslo 3/2021

Článok vo svojej úvodnej časti pojednáva o použití výbušnín na páchanie majetkovej kriminality, najmä o možnosti použitia výbušnín na prekonanie prvkov systému ochrany. Úvodná časť článku obsahuje aj charakteristiku modelovej situácie útoku na trezorovú stenu, ktorá je predmetom článku. ...více

hrozba použitia výbušnín proti atm trezorom

Zuzana Zvaková | 1. 12. 2021 0:00:00
Vědecká stať|Aktuální číslo|Bezpečnost|Číslo 3/2021

Problematika úmyselného ohrozenia objektov výbuchom výbušnín a nástražných výbušných systémov je stále aktuálna. Použitie výbušnín je spájané najmä s činnosťou teroristických skupín. Existuje však aj iná oblasť, ktorá je menej výrazná ale nemenej spoločensky nebezpečná. Je to použitie výbušnín s cieľom prekonať prvky systému ochrany. ...více

dokumentácia cestných dopravných nehôd s chodcami pomocou aplikácie 3d snímacej technológie

Veronika Adamová | 1. 12. 2021 0:00:00
Vědecká stať|Aktuální číslo|Bezpečnost|Číslo 3/2021

Predložený článok je zameraný na demonštratívne poukázanie aplikácie technológie 3D laserového skenovania objektov skúmania v súvislosti s objasňovaním a analyzovaním technických príčin vzniku dopravných nehôd. Ako vzorový príklad bol použitý nárazový test, ktorý súčasne simuloval zrážku vozidla s chodcom. ...více

experimentálna verifikácia vzdialenosti odhodenia ľudského tela pri útoku strčením

Eduard Kolla | 1. 12. 2021 0:00:00
Vědecká stať|Aktuální číslo|Technika|Číslo 3/2021

Analýza útočných fyzických interakcií ku ktorým dochádza v rámci medziľudských vzťahov je častokrát predmetom forenzného, alebo kriminalistického vyšetrovania pre potreby trestno-právneho konania. Takéto fyzické interakcie môžu spôsobiť vážnu ujmu na zdraví obete s trestnoprávnymi, prípadne občianskoprávnymi následkami pre páchateľa. ...více

pojištění majetku jako nástroj zajištění fyzické bezpečnosti

Gabriela Králíčková | 1. 12. 2021 0:00:00
Vědecká stať|Aktuální číslo|Bezpečnost|Číslo 3/2021

Každý subjekt chce svůj majetek chránit před vlivem všech rizik. Některá rizika je třeba přijmout, jiná je možné řídit a další skupinu lze přenést na další subjekty. Těmi jsou nejčastěji pojišťovny. Cílem tohoto článku bude popis základních úkolů bezpečnostního managementu z pohledu zajištění fyzické bezpečnosti. Na základě pojistné teorie a přehledu pojistných produktů pojišťoven následně popsat aktuální přístup pojišťoven ke krytí rizik poškození, zničení či odcizení majetku a jejich podmínek pro sjednání pojistných smluv. ...více

súčasný stav využívania vozidiel s alternatívnym pohonom v rámci slovenskej republike

Michal Ballay | 1. 12. 2021 0:00:00
Vědecká stať|Aktuální číslo|Bezpečnost|Číslo 3/2021

Článok je zameraný problematiku alternatívnych palív v doprave. Článok poukazuje na rôzne definície pojmu alternatívne palivá, ktoré sú v rámci jednotlivých krajín zakotvené v zákonoch a smerniciach. Ďalej článok posudzuje z hľadiska štatistiky, aktuálny stav využívania vozidiel na alternatívny pohon v Slovenskej republike. Poukazuje a zdôrazňuje jednotlivé dôležité dokumenty, ktoré by mali vytvárať rastový scenár zvyšovania týchto vozidiel na pozemných komunikáciách. ...více

využitie simulácií pri riešení krízových javov v doprave

Michaela Jánošíková | 1. 12. 2021 0:00:00
Vědecká stať|Aktuální číslo|Bezpečnost|Číslo 3/2021

Nástroje modelovania a simulácie sú v súčasnosti využívané v mnohých oblastiach. Tento článok popisuje možnosti využitia simulácie pri riešení krízových javov v oblasti dopravy, so zameraním na vzdelávanie odborníkov v rôznych oblastiach. Článok popisuje teoretický prístup k oblasti simulácií v kontexte krízového manažmentu a dopravy. ...více

návrh metodiky testovania mechanickej odolnosti vozidlových kamier pri ich dynamickom rázovom namáhaní

Veronika Adamová | 1. 12. 2021 0:00:00
Vědecká stať|Aktuální číslo|Bezpečnost|Číslo 3/2021

Predložený článok je výstupom riešenia inštitucionálneho grantového projektu pod názvom „Návrh metodiky merania vybraných fyzikálnych veličín pri dynamickom namáhaní vozidlových kamier“. Riešenie predmetného problému bolo rozdelené na dve 2 fázy. ...více

data backup and data storages

Iva Kavánková | 1. 12. 2021 0:00:00
Vědecká stať|Aktuální číslo|Informatika|Číslo 3/2021

This diploma thesis is about data backup and following data archiving in real environment of concrete IT company engaged in software development. Theoretical knowledge concerning the area of data backup and data storages is described here. It also describes the current situation of data backup and problems with current solution in company. ...více

stanovení úrovně zabezpečení u hromadných akcí

Dora Kotková | 1. 12. 2021 0:00:00
Vědecká stať|Aktuální číslo|Bezpečnost|Číslo 3/2021

Článek popisuje vytvářenou metodiku Stanovení úrovně zabezpečení u hromadných akcí se zaměřením na společenské a kulturní akce, která vzniká v rámci projektu VI20192021163 „Nastavení a organizace systému bezpečnosti na hromadných společenských a kulturních akcích“. Dokument vychází přímo z potřeb pořadatelů těchto akcí a odpovědných osob za bezpečnost, jelikož v dnešní době je velké množství doporučovaných bezpečnostních dokumentů a množství bezpečnostních opatření, ale je komplikované se pro začínajícího pořadatele zorientovat, co je nezbytně nutné a co je již na dobrovolnosti. ...více

analýza ohroženosti měkkého cíle - kritický pohled

Zdenek Kalvach | 1. 12. 2021 0:00:00
Vědecká stať|Aktuální číslo|Bezpečnost|Číslo 3/2021

V tomto článku se autor metodiky Analýza ohroženosti měkkého cíle aneb co, kdy kde a od koho vám hrozí vydané Ministerstvem vnitra ČR (Kalvach, Vangeli 2018) snaží kriticky zhodnotit tuto metodiku na základě jejího tří letého používání v řadě dotačních programů. Cílem článku je tedy zhodnotit metodu vyhodnocení ohroženosti měkkého cíle na základě zkušeností s aplikací této metodiky na řadě měkkých cílů a v důsledku zjednodušit další práci při stanovení ohroženosti měkkých cílů. ...více

analysis of the display of 3d image data of interior scanned by a 3d laser scanner

Irena Drofova | 1. 12. 2021 0:00:00
Vědecká stať|Aktuální číslo|Technika|Číslo 3/2021

The article deals with the issue of 3D modeling of the interior and exterior. The text presents the methods and essence of 3D scanning and their use in many fields. Attention is paid to the experiment of 3D interior scanning with a laser 3D scanner and the quality of the scanned image. The following are the types of 3D digital data and the influence of the internal environment on the 3D model of point clouds. At the end of the article, the possibilities of using the resulting atypical 3D model to increase the quality of image data for further processing are presented. ...více

rozvoj teorie nesmrtících zbraní u policie čr

Tomáš Novotný | 1. 12. 2021 0:00:00
Vědecká stať|Aktuální číslo|Bezpečnost|Číslo 3/2021

Tento příspěvek se zabývá vybranými částmi teorie nesmrtících zbraní u Policie ČR, která je rozvíjena na Policejní akademii ČR v Praze. Je zahrnuta i deskripce historického vývoje dané problematiky. Pozornost je přitom soustředěna na klasifikaci nesmrtících zbraní podle kritérií. Stěžejní jsou stručná uvedení výstupů vědecko výzkumných úkolů, z nichž první se zabývá možnostmi použití distančních elektrických paralyzérů proti osobám, proti nimž byl krátce předtím použit chemický dráždivý prostředek, proti osobám nesoucím zábavnou pyrotechniku a proti osobám podezřelým z nesení nástražného výbušného systému. ...více

útočné kybernetické operácie ako súčasť hybridných hrozieb

Radoslav Ivančík | 1. 12. 2021 0:00:00
Vědecká stať|Aktuální číslo|Bezpečnost|Číslo 3/2021

Fyzická realita je prepojená s kybernetickou realitou a tak každá činnosť v kybernetickom priestore vytvára v konečnom dôsledku kinetický efekt. Štáty tento vzťah pochopili a napriek tomu, že o hegemónii americkej vojenskej fyzickej sily niet pochybností, v súčasnosti sa vedú intenzívne boje o dosiahnutie vedúceho postavenia v kyberpriestore v domnienke, že víťazstvo v kybernetickej vojne znamená víťazstvo v oboch sférach. ...více

ovlivnění kybernetické bezpečnosti pandemií covid-19

Pavel Zapletal | 1. 12. 2021 0:00:00
Vědecká stať|Aktuální číslo|Bezpečnost|Číslo 3/2021

Tento článek se zabývá kybernetickou bezpečností v době šíření nemoci COVID-19. Pod-niky musely změnit koncept pracovní náplně svých zaměstnanců. Přechod na home office přinesl nové hrozby pro podnik. Nenadálé situace využili útočníci, kteří si za svůj cíl zvolili mimo jiné i nemocnice v rámci ČR. ...více

robotizace pracovních činností v průmyslu a její dopady na kulturu bezpečnosti

Petr Adolf Skřehot | 1. 12. 2021 0:00:00
Vědecká stať|Aktuální číslo|Bezpečnost|Číslo 3/2021

Průmysl se v současnosti potýká s řadou problémů, které pandemie Covid-19 v mnoha ohledech ještě prohloubila. Na rozdíl o jiných proběhlých hospodářských krizí nechybí poptávka po produkci, nýbrž se žalostně nedostává potřebných surovin, vstupních materiálů a v některých segmentech také zaměstnanců. ...více

identifikácia a hodnotenie miery rizík v cestnej doprave

Michal Ballay | 1. 6. 2021 0:00:00
Vědecká stať|Bezpečnost|Číslo 2/2021

Článok je zameraný problematiku bezpečnosti cestnej dopravy. Existujú rôzne dômyselné multimodálne interdisciplinárne nástroje integrujúce pokrokové technológie z rôznych oblastí, ktoré je možné využiť v doprave. Avšak, všetko má svoju postupnosť, pričom začiatok začína práve v analýze daného prostredia a tým súvisiace posudzovanie rizík. Článok posudzuje bezpečnosť v cestnej doprave a posudzuje rizík pomocou bodovej metódy. Identifikuje rizika v cestnej doprave a hodnotí ich mieru. V tomto smere je potrebné zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky a ochranu všetkých jej užívateľov. ...více

posúdenie právnych predpisov v oblasti kritickej infraštruktúry v európskej únií a slovenskej republike

Michal Ballay | 1. 6. 2021 0:00:00
Vědecká stať|Bezpečnost|Číslo 2/2021

Článok sa zaoberá problematikou ochrany kritickej infraštruktúry. Konkrétne sa zaoberá kľúčovými právnymi dokumentmi v predmetnej oblasti na európskej a národnej úrovni. Prezentuje jednotlivé etapy v procese identifikácie a označenia prvkov kritickej infraštruktúry, a následne sa zaoberá otázkami bezpečnosti a ochrany kritickej infraštruktúry, ktoré sa v plnom rozsahu premietli do legislatívnych procesov. V danej súvislosti sa do popredia dostáva niekoľko dokumentov, ktoré boli východiskové pre prijatie právnych noriem a strategických dokumentov hlavne v Slovenskej republiky. ...více

analýza rizik komerčního objektu

Nikola Čajková | 1. 6. 2021 0:00:00
Vědecká stať|Bezpečnost|Číslo 2/2021

Tento článek se soustředí na analýzu rizik vybraného komerčního objektu. Komerční objekty spadají do kategorie měkkých cílů, což znamená, že míra jejich zabezpečení je nízká, což může z daných referenčních objektů dělat snadný cíl pro potenciální pachatele. Díky analýze rizik jsme schopni odhalit míru rizika jednotlivých hrozeb, na jejichž základě můžeme implementovat adekvátní bezpečnostní opatření. ...více

security devices, operation, and inspections

Tomáš Krejčí | 1. 6. 2021 0:00:00
Vědecká stať|Technika|Číslo 2/2021

The paper focuses primarily on already functioning units of security and non-security systems and emphasizes testing, control, and inspectional activity. Not only is it necessary to test and review devices after installation but checks and inspections also need to take place at regular intervals throughout their operation. The design, installation and operation of each technological unit follow the relevant legal and normative requirements. ...více

mimoriadne udalosti v prostredí slovenskej republiky

Jozef Kubás | 1. 6. 2021 0:00:00
Vědecká stať|Bezpečnost|Číslo 2/2021

Život obyvateľov ovplyvňujú rôzne ohrozenia. Tieto ohrozenia sú súčasťou nášho života a súvisia s našou bezpečnosťou a často si ich ani neuvedomujeme. Medzi ohrozenia, ktoré zásadne vplývajú na prostredie sú rôzne mimoriadne udalosti. Mimoriadne udalosti sú ťažko predvídateľne a nie je možné úplne eliminovať ich vznik. Môžu ohroziť životy, zdravie a majetok ľudí, ale aj životné prostredie. ...více

bezkontaktní měření teploty lidského těla pomocí termokamery

Petra Dostálová | 1. 6. 2021 0:00:00
Vědecká stať|Bezpečnost|Číslo 2/2021

Tento článek je zaměřen na současnou problematiku s šířením nákazy covid-19. Po příchodu pandemie bylo důležité, aby se organizace efektivně zorientovali, přehodnotili své nároky a přizpůsobili je současné situaci. Měření tělesné teploty zaměstnanců v organizacích, pomocí termokamery, pomáhá eliminovat šíření nákazy. První část článku je zaměřena na teoretické vymezení parametrů termografie a termokamery. V druhé části je srovnání možností použití bezkontaktních měřičů tělesné teploty od žádaných výrobců. ...více

komparácia vybraných koncepcií ochrany železničných staníc

Michal Szatmári | 1. 5. 2021 0:00:00
Vědecká stať|Bezpečnost|Číslo 1/2021 - Mladá věda

Železničné stanice sú miesto s hromadným výskytom a frekvenciou ľudí. Z uvedeného dôvodu sa často v odbornej literatúre označujú ako mäkké ciele. Mäkké ciele vo všeobecnosti považujeme ako miesta s vysokou mierou zraniteľnosti k pomeru výskytu ľudí v danom referenčnom objekte v určitom časovom intervale. Napriek tomu majú železničné stanice svoje individuálne vlastnosti a nie je nikde taxatívne určená miera zabezpečenia jednotlivých staníc. ...více

dopravné úlohy a ich využitie pri zabezpečovaní plošnej evakuácie

Zuzana Gašparíková | 1. 5. 2021 0:00:00
Vědecká stať|Bezpečnost|Číslo 1/2021 - Mladá věda

Dopravné úlohy sú jedným zo špecifických problémov lineárneho programovania. Jedná sa o optimalizačné úlohy, ktorých cieľom je minimalizovať celkové náklady na prepravu tovaru alebo osôb v rámci zložitých logistických procesov. Podstatou riešenia je optimalizácia systému rozvozu určitej homogénnej látky (napr. tovar, osoby alebo materiál) zo zdrojov (od dodávateľov) do cieľových miest (k odberateľom) s cieľom minimalizácie celkových nákladov spojených s rozvozom, príp. minimalizácia celkovej vzdialenosti. ...více

súvzťažnosť rizík výrobného procesu v systéme posudzovania ekonomickej bezpečnosti podniku

Pavol Prievozník | 1. 5. 2021 0:00:00
Vědecká stať|Bezpečnost|Číslo 1/2021 - Mladá věda

Ekonomická bezpečnosť podniku závisí na schopnosti manažmentu odhaliť nastupujúcu krízu podniku na základe sledovania a analýzy symptómov krízy. Tie sa objavujú ako dôsledky rizík, ktoré podnik musí identifikovať a monitorovať v procese manažmentu rizík. Vysoký počet identifikovaných rizík však zvyšuje náročnosť ich monitorovania. Príspevok prináša metódu zvýšenia efektívnosti riadenia podnikových rizík výberom tých prioritných, a to pomocou analýzy súvzťažnosti rizík, KARS. ...více

události s hromadným výskytem osob

Kateřina Tomanová | 1. 5. 2021 0:00:00
Vědecká stať|Bezpečnost|Číslo 1/2021 - Mladá věda

Jedním z dnešních trendů společnosti je zájem účastnit se akcí, kde se pohybuje velké množství osob. Tyto akce, často pod tíhou velkého množství lidí, mohou znamenat nebezpečí, které má následky na životech a zdraví. Článek se zabývá problematikou akcí s hromadným výskytem osob v České republice a v zahraničí. ...více

ovplyvňovanie prostredia prostredníctvom metódy cpted

Klaudia Kubalová | 1. 5. 2021 0:00:00
Vědecká stať|Bezpečnost|Číslo 1/2021 - Mladá věda

: Človek a prostredie sú v takmer nepretržitom kontakte, vzájomnej interakcii, čo znamená, že každý jedinec určitým spôsobom vplýva na charakter a vzhľad daného prostredia. Nielen subjekt pôsobí a pretvára prostredie, ale aj prostredie určitým spôsobom ovplyvňuje jeho správanie, zdravie, či psychickú a fyzickú kondíciu. Je potrebné poukázať, že prostredníctvom tejto interakcie sa môžeme zaoberať prevenciou kriminality, ktorú dokážeme ovplyvňovať za pomoci aplikácie koncepcie CPTED. ...více

spôsoby prekonania elektronického systému kontroly vstupov

Jakub Ďurica | 1. 5. 2021 0:00:00
Vědecká stať|Bezpečnost|Číslo 1/2021 - Mladá věda

Článok sa zameriava na prekonanie elektronického systému kontroly vstupu, pracujúcom na optickom snímaní odtlačku prsta. Boli vykonané testy, nedeštrukčnou metódou, za použitia falošných plošných i objemových odtlačkov. Výsledky testov boli hodnotené prostredníctvom pravdepodobnosti chybného odmietnutia - FRR, pravdepodobnosti chybného prijatia – FAR, a taktiež boli znázornené v ROC krivke. ...více

drought risks in the czech republic and a proposal for their mitigation in a selected region

Marta Blahová | 1. 5. 2021 0:00:00
Vědecká stať|Bezpečnost|Číslo 1/2021 - Mladá věda

The article focuses on the threat of drought in the cadastral area of Luhačovice and deals with the evaluation of basic meteorological and hydrological variables, such as air temperature, precipitation rate, flow on the Luhačovice stream, and groundwater level within the study area. One chapter of the article contains a description of the area of interest in which the research was conducted. ...více

komparace prognostických metod

Jitka Trnečková | 1. 5. 2021 0:00:00
Vědecká stať|Bezpečnost|Číslo 1/2021 - Mladá věda

Prognostika využívá v rámci zpracování prognóz řadu vědeckých metod, kdy správný výběr předurčuje úspěšnost jejich zpracování a využití. Zvolená metoda by měla odpovídat očekávanému přínosu v podobě sestavení relevantní prognózy budoucího vývoje. Předložený článek pojednává o klasifikaci prognostických metod, prezentuje vybrané metody a jejich komparaci. ...více

využitie 3d snímacej technológie zaisťovania trasologických stôp v procese kriminalistickej identifikácie

Veronika Adamová | 1. 5. 2021 0:00:00
Vědecká stať|Bezpečnost|Číslo 1/2021 - Mladá věda

Článok pojednáva o využití 3D snímacej technológie pri zaisťovaní a skúmaní kriminalisticky relevantných trasologických stôp, ktoré bolo riešené v rámci študentského projektu grantového systému Žilinskej univerzity v Žiline. Hypotéza využitia 3D skenera pre účely kriminalistickej identifikácie bude experimentálne testovaná na objemových (plastických) stopách vytvorených človekom na rôznych podkladoch. ...více

analýza manažmentu rizika v projektovom riadení s ohľadom na aktuálne nástroje, štandardy a trendy

Jana Šimíčková | 1. 5. 2021 0:00:00
Vědecká stať|Teorie|Číslo 1/2021 - Mladá věda

Manažment rizika sa v súčasnosti ukazuje ako nevyhnutná prevencia vzniku kríz vo všetkých oblastiach, či už sa to týka ochrany zdravia, majetku, kontinuity podnikania alebo úspešnej projektovej činnosti. Článok bude zameraný na analýzu a zhodnotenie dostupných materiálov z manažmentu rizika v projektovom riadení, ktorá bude doplnená o výsledky z vlastného prieskumu orientovaného na aplikáciu manažmentu rizika v projektovom riadení podľa typu podniku v Slovenskej republike. ...více

využitie manažmentu rizika vo vzťahu k manažmentu kontinuity ako nástrojov na zachovanie prevádzkyschopnosti a konkurencieschopnosti podnikov

Jana Šimíčková | 1. 5. 2021 0:00:00
Vědecká stať|Teorie|Číslo 1/2021 - Mladá věda

Udalosti z posledného obdobia poukázali na význam prevencie vzniku krízových javov a využívanie nástrojov manažmentu rizika na zachovanie kontinuity podnikania v dôsledku pôsobenia negatívnych zmien externých faktorov podnikateľského prostredia. Manažment podniku často krát zabúda na význam pripravenosti a prevencie a vidí za tým len náklady, ktoré by mal do preventívnych opatrení investovať. ...více

postup při posilování resilience v systému kritické infrastruktury

Nikol Kotalová | 1. 5. 2021 0:00:00
Vědecká stať|Teorie|Číslo 1/2021 - Mladá věda

Kritická infrastruktura je složitý systém prvků a vazeb, jehož narušení může mít závažný dopad na bezpečnost a ekonomiku státu. Z tohoto pohledu je resilience kritické infrastruktury důležitým faktorem. V důsledku měnícího se charakteru hrozeb je nezbytné věnovat pozornost zejména posilování této resilience. Na základě toho se článek zaměřuje na analýzu metod a nástrojů posilování resilience kritické infrastruktury. Závěr práce předkládá navržený komplexní postup posilování resilience, který sestává z pěti kroků. ...více

možné využití indikátorů při prediktivní analýze selhání funkce prvků elektroenergetické kritické infrastruktury

Alena Šplíchalová | 1. 5. 2021 0:00:00
Vědecká stať|Teorie|Číslo 1/2021 - Mladá věda

ndikátory jsou odedávna nedílnou součástí humanitních i technických věd, přesto však existují markantní rozdíly v chápání tohoto pojmu. v oblasti bezpečnostního inženýrství a elektroenergetiky jsou indikátory chápány jako informace poskytující odraz reálné skutečnosti daného systému, sloužící ke srovnání různých rizik, nežádoucích událostí, hrozeb a vztahů mezi nimi. Taktéž mohou být indikátory chápány jako data, která poskytují subjektům elektroenergetické kritické infrastruktury informace o zranitelnosti systému, bezpečnosti dodávek elektrické energie apod. ...více

záchrana obéznych osôb v zdravotníckych zariadeniach

Tatiana Verešová | 1. 5. 2021 0:00:00
Vědecká stať|Bezpečnost|Číslo 1/2021 - Mladá věda

Problematika poskytovania pomoci nadrozmerným osobám v núdzi je jedna z aktuálnych oblastí, ktoré musia riešiť záchranné zložky. Štatistika počtu zásahov s výskytom obézních osôb má stúpajúcu tendenciu a nie vždy sú k dispozícii prostriedky na transport. Tie musia byť zohľadňovať hmotnosť pacienta a jeho telesné rozmery, evakuačné cesty a stavebné otvory v týchto komunikáciách. V článku sú prezentované výsledky a závery experimentálneho skúmania transportu obéznych osôb v zariadeniach pre seniorov zdravotníckych zariadeniach. ...více

posudzovanie odolnosti vybraného prvku plášťovej ochrany objektov

Richard Jankura | 1. 5. 2021 0:00:00
Vědecká stať|Bezpečnost|Číslo 1/2021 - Mladá věda

Sklo je materiál so širokou škálou možností aplikácie v každodennom živote, a je jedným zo základných prvkov tvoriacich takzvanú plášťovú ochranu objektu. V systéme ochrany plní viaceré funkcie, čím sťažuje útočníkovi dostať sa k chránenému záujmu. Sklo nie je len súčasťou otvorových výplní (okná, dvere), ale aj celých fasád budov a používa sa aj ako nosný materiál stavebných konštrukcií. Vzhľadom na variabilitu použitia skla v stavebníctve, a jeho využití pri vybraných prvkoch ochrany, je dôležité poznať reakciu skla na rôzne typy zaťaženia. ...více

kvantitatívne hodnotenie práce príslušníkov obecnej a mestskej polície

Roman Kmeť | 1. 5. 2021 0:00:00
Vědecká stať|Bezpečnost|Číslo 1/2021 - Mladá věda

Analýza bezpečnostnej situácie z pohľadu obecných a mestských polícií by mala byť súčasťou každého mesta v Slovenskej republike. Príslušníci obecnej a mestskej polície predstavujú subjekt, ktorý výrazným spôsobom ovplyvňuje jej dynamiku vývoja. Štatistickým spracovaním a vyhodnotením aktivít príslušníkov obecnej a mestskej polície môžeme určiť, do akej miery a v akom rozsahu bola bezpečnostná situácia ovplyvnená týmto subjektom. Spracovanie zozbieraných a vyhodnotených údajov môže predstavovať významné východisko pri určovaní bezpečnostnej situácie daného územia. ...více

analysis of artificial intelligence lie detector developed for airport security

Lucie Sousedíková | 1. 5. 2021 0:00:00
Vědecká stať|Bezpečnost|Číslo 1/2021 - Mladá věda

Airport security is a very topical issue nowadays. Airports are characterized by a high concentration of people and increasing security demands especially related to the threat of terrorist attacks. That is why they have long been at the forefront of investments in modern technologies such as body scanners or biometric gateways. In order to ensure the highest possible safety for its passengers, the aviation industry constantly adopts new modern technologies that are able to detect crime. The Intelligent Portable Border Control System based on lie detection represents such a method. Its principles of operation, system vulnerabilities, and possibilities of its implementation at airports are discussed in this article. ...více

personal experience with measures to protect communities against covid-19 in australia

Eliska Polcarova | 1. 5. 2021 0:00:00
Vědecká stať|Bezpečnost|Číslo 1/2021 - Mladá věda

The COVID-19 pandemic over the past few months has highlighted a significant lack of the preparedness of individual states to deal with such a difficult situation. All countries have sought to design and implement an appropriate strategy to help reduce the risk of the spread and the effects of the disease in these countries. This fact also affected the island states of Australia and New Zealand. The article aims to present and evaluate personal experience from Australia focused on the implementation of measures and their subsequent impacts not only on the local community but also on foreigners. ...více

úloha big data v riadení inteligentných miest

Michaela Kollárová | 1. 5. 2021 0:00:00
Vědecká stať|Bezpečnost|Číslo 1/2021 - Mladá věda

Katastrofy sú mimoriadnymi udalosťami veľkého rozsahu, a tvoria hrozby pre celú spoločnosť, ako aj infraštruktúry miest. S nárastom rozvoja a vplyvu technológii, (najmä výpočtovej a komunikačnej techniky), na riadiacich procesoch mesta a nimi vygenerovaných dát, získavame schopnosť lepšie reagovať na blížiace sa nebezpečenstvo. ...více

komparativní analýza modelů dolních mezí výbušnosti hybridních směsí

Matouš Helegda | 1. 5. 2021 0:00:00
Vědecká stať|Bezpečnost|Číslo 1/2021 - Mladá věda

Článek se zabývá porovnáním několika modelů dolních mezí výbušnosti hybridních směsí. Hybridní směs je výbušný systém dvou hořlavých látek, minimálně ve dvou různých skupenstvích. Výbuchy hybridních směsí tvoří mnohem větší riziko, než výbuchy čistých pevných nebo plynných, popř. kapalných látek. Hlavním důvodem je nedostatek informací o těch typech hybridních směsí, kde výbušnost obou složek leží pod jejich dolními mezemi výbušnosti, ale směs jako celek je i přes to výbušná. Nejběžnější hybridní směsí je směs uhlí a metanu se vzduchem. ...více

Aktuální číslo


Odborný vědecký časopis Trilobit | © 2009 - 2024 Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíně | ISSN 1804-1795