Přihlásit | Registrovat
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
TRILOBIT
Bezpečnost

crypto-asset transaction arbitrage

Andrej Lipták | 1. 6. 2024 0:00:00
Bezpečnost|Aktuální číslo|Číslo 1/2024

Using qualitative and quantitative research methods, this study examines the principles and processes of crypto-asset transactions, identifying opportunities for transaction reversal and outlining strategies to achieve this goal. The objective is to provide theoretical insights into addressing situations involving unwanted or unethical crypto-asset transactions, offering guidance to authorized entities, professionals, and the general public on preventive measures and corrective actions in crypto-asset-related crime. ...více

súčasné trendy prostriedkov sebaobrany/current trends in the use of means of self-defence

Erika Skýpalová | 1. 6. 2024 0:00:00
Bezpečnost|Aktuální číslo|Číslo 1/2024

Zvyšujúca sa kriminalita a spoločnosť, v ktorej žijeme, vytvárajú priestor, v ktorom sa ľudia mnohokrát necítia bezpečne a obávajú sa o svoj život alebo o život svojich blízkych. Sebaobrana je aktuálnou témou, ktorej je potrebné venovať zvýšenú pozornosť. Je preto potrebné zamyslieť sa nad spôsobmi, ako zvýšiť osobnú bezpečnosť či pocit bezpečia a predísť tak neželaným následkom útokov. ...více

vybrané legislatívne aspekty a východiská systému obranného plánovania

Iveta Novotná | 1. 6. 2024 0:00:00
Bezpečnost|Aktuální číslo|Číslo 1/2024

Obranné plánovanie predstavuje proces špecifického typu plánovania, prostredníctvom ktorého jednotlivé štáty alebo organizácie realizujú a vykonávajú svoju riadiacu a koordinačnú funkciu pri zabezpečovaní svojej bezpečnosti a obrany. Jeho cieľom je zabezpečiť demokratickú kontrolu ozbrojených síl, transparentné, účelné a efektívne využívanie prostriedkov obrany a vytvárať podmienky pre všestranné zapojenie všetkých rezortov a inštitúcií štátnej správy a samosprávy do procesov prípravy obrany štátu. Systém obranného plánovania v Slovenskej republike vychádza zo zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. ...více

subjekty regulujúce šírenie dezinformácií v podmienkach slovenskej republiky a mimo nej

Branislav Belica | 1. 6. 2024 0:00:00
Bezpečnost|Aktuální číslo|Přehledová stať|Číslo 1/2024

Šírenie dezinformácií a ich dopady predstavujú kritickú hrozbu pre demokratickú spoločnosť. Táto hrozba sa znásobuje každým technologickým pokrokom v oblasti digitálnych služieb a online platforiem. Spolu so zvyšujúcim sa potenciálom umelej inteligencie sa zvyšujú aj riziká jej ďalšieho zneužitia na polarizáciu spoločnosti a ovplyvňovanie verejnej mienky. ...více

o nevyhnutnosti digitálnej transformácie v oblasti bezpečnosti a obrany

Radoslav Ivančík | 1. 6. 2024 0:00:00
Bezpečnost|Aktuální číslo|Číslo 1/2024

Severoatlantická aliancia a Európska únia začali proces digitálnej transformácie v oblasti bezpečnosti a obrany. NATO prijalo víziu digitálnej transformácie a stratégiu implementácie digitálnej transformácie. EÚ zasa schválila Strategický implementačný plán pre digitalizáciu ozbrojených síl členských štátov EÚ, integrované kybernetické efekty vo vojenských operáciách EÚ a prioritné digitálne spôsobilosti. Digitálna transformácia v tejto súvislosti znamená hlbokú sociálno-ekonomicko-technologickú a zároveň organizačnú zmenu. ...více

kinematika pasažierov v interiéry vozidla záchrannej zdravotnej služby pri dynamických jazdných manévroch

Veronika Adamová | 1. 12. 2023 0:00:00
Bezpečnost|Aktuální číslo|Číslo 2/2023

Posádky vozidiel záchrannej zdravotnej služby (ZZS) nemusia použiť bezpečnostné pásy vozidla pri jazde počas výkonu zásahu. Napriek tomu je z hľadiska bezpečnosti takéto použitie vozidla posádkou nežiadúce a zdravie ohrozujúce. Ďalším nevhodným prvkom pri používaní vozidla ZZS je nesprávne pripútanie alebo nepripútanie prevážaného pacienta bezpečnostnými pásmi. ...více

fire modelling of a floating object

Dorota Hodúlová | 1. 12. 2023 0:00:00
Bezpečnost|Aktuální číslo|Číslo 2/2023

The CFAST program is a two-zone fire model used to model confined space fires. Fire models are used to predict fire behaviour and smoke transport. This paper discusses the application of the CFAST program in two simulations for confined space fires in a floating facility. The first simulation deals with a fire where electrical power is supplied to the vessel, i.e., the various fire protection devices are active. The second simulation deals with the case where the vessel is de-energised and the fire engineering equipment is inactive. ...více

kolektívna ochrana obyvateľstva v kontexte kvality života

Jozef Kubás | 1. 6. 2023 0:00:00
Bezpečnost|Aktuální číslo|Číslo 1/2023

Problematika bezpečnosti je zložitá a ovplyvňuje ju množstvo faktorov. Medzi tieto môžeme zaradiť krízové javy alebo mimoriadne udalosti, ktoré negatívne vplývajú na prostredie v ktorom vznikajú. Mimoriadne udalosti sú ťažko predvídateľné a môžu vznikať na rôznych miestach. Preto je potrebné, aby obyvatelia vedeli správne reagovať na takéto udalosti. V rámci civilnej ochrany je kladený dôraz na kolektívnu ochranu obyvateľstva. ...více

historie bezpilotních prostředků – počátky

Tomáš Novotný | 1. 6. 2023 0:00:00
Bezpečnost|Aktuální číslo|Číslo 1/2023

Tento článek se věnuje kategorizaci a počáteční historií bezpilotních prostředků. V článku je definován pojem bezpilotní prostředek a také další terminologie s tímto pojmem spojená. Následující kapitoly se věnují historii objevů a patentů těchto prostředků. To vše od samotných počátků až do období mezi dvěma světovými válkami. ...více

o kybernetickej bezpečnosti a obrane eú v kontexte konfliktu na ukrajine

Radoslav Ivančík | 1. 6. 2023 0:00:00
Bezpečnost|Aktuální číslo|Číslo 1/2023

Ruská invázia na Ukrajinu spôsobila napriek mnohým indíciám európskym krajinám šok a vrátila takmer už zabudnuté črty mocenskej politiky na európsky kontinent v podobe medzištátneho konfliktu a dobyvačnej vojny. Nedeliteľnou súčasťou tohto konfliktu sú kybernetické operácie realizované ruskými štátnymi aj neštátnymi aktérmi na ukrajinské ciele, čo okrem množstva iných vecí opätovne upriamilo pozornosť na nutnosť zvyšovania úrovne kybernetickej bezpečnosti a obrany Európskej únie ako celku a aj jej členských štátov. Aj preto sa autor, v nadväznosti na vypuknutie konfliktu na Ukrajine, s využitím relevantných metód interdisciplinárneho vedeckého výskumu, zaoberá v tomto článku problematikou kybernetickej bezpečnosti a obrany na úrovni EÚ. ...více

požiadavky praxe na mäkké zručnosti absolventov študijného odboru bezpečnostné vedy

Zuzana Zvaková | 1. 6. 2023 0:00:00
Bezpečnost|Aktuální číslo|Číslo 1/2023

Pracovníci v oblasti bezpečnosti, študenti a absolventi študijného odboru bezpečnostné vedy (študijné programy: krízový manažment, bezpečnostný manažment, záchranné služby) musia byť odborne, morálne, fyzicky a psychicky spôsobilí na vykonávanie svojej pracovnej činnosti. Riešenie bezpečnostných incidentov, problémov a kríz je ovplyvnené mnohými faktormi. Najvýznamnejšími spoločnými črtami kríz sú nedostatok času a informácií. To samo o sebe kladie vysoké nároky na zamestnancov (riadiacich aj výkonných pracovníkov), obzvlášť na mäkké zručnosti pracovníkov v oblasti bezpečnosti. Cieľom článku je na základe analýzy dostupných informačných zdrojov a v kontexte poznania situácií, ktorým sú vystavení bezpečnostní zamestnanci, identifikovať spoločné kľúčové požiadavky praxe na mäkké zručnosti absolventov študijného odboru bezpečnostné vedy. ...více

využívanie technológií v oblasti vzdelávania v bezpečnosti

Bronislava Halúsková | 1. 12. 2022 0:00:00
Bezpečnost

Článok poukazuje na možnosti uplatnenia moderných technológií a zvyšovanie úrovne vzdelávacieho procesu v súčasnej dobe. Vzhľadom na udalosti spojené s pandémiou a nové výzvy vo vzdelávacom procese, ktoré so sebou priniesla, je nutné pristúpiť aj k využívaniu dostupných technológií, pretože edukácia budúcich odborníkov je kľúčová. ...více

bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v kontexte industry 4.0

Katarína Buganová | 1. 12. 2022 0:00:00
Bezpečnost|Aktuální číslo|Vědecká stať|Čislo 2/2022

Problematika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je v súčasnosti v dôsledku negatívnych vplyvov pandémie COVID 19 a neustálemu technologickému rozvoju veľmi aktuálnou témou. Výdavky, ktoré vznikajú v dôsledku nehôd a práceneschopnosti zamestnancov sú jedným z dôvodov, ale do popredia sa dostáva aj snaha o komplexné zvyšovanie podnikovej bezpečnosti. Zámerom článku je poukázať na vývoj úrazovosti v Žilinskom regióne ako aj pozitívne a negatívne aspekty Industry 4.0 vo vzťahu k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. ...více

identifikácia rizikových podnikových sektorov a príčin rizík v mikro a malých podnikoch na základe stavu bozp v sr

Alena Ďaďová | 1. 12. 2022 0:00:00
Bezpečnost|Aktuální číslo|Přehledová stať|Čislo 2/2022

Vytváranie nástrojov vo webovej platforme OiRA, bude predstavovať pre mikro a malé podniky v Slovenskej republike veľký prínos, hlavne z dôvodu potreby zníženia pracovných úrazov. Identifikácia nebezpečenstiev a ohrození pomocou nástroja, zabezpečí ich prehľadný zoznam. ...více

the covid-19 pandemic like a source of interruption in smes operations in slovakia

Erika Mošková | 1. 12. 2022 0:00:00
Bezpečnost|Aktuální číslo|Vědecká stať|Čislo 2/2022

Business interruption has become a global problem that has caused the world's economy to slow to a halt. The fluency of individual activities within enterprises is interrupted by changes in the business environment, while in recent years this is most often caused by the global COVID-19 pandemic. Enterprises were not prepared for this change, which also affected their operational efficiency. Within the article, I want to highlight the essence and need for crisis management and risk management in the enterprise. ...více

a crisis manager like the head of the enterprise when resolving a crisis within the enterprise – key competencies of a crisis manager

Erika Mošková | 1. 12. 2022 0:00:00
Bezpečnost|Aktuální číslo|Vědecká stať|Čislo 2/2022

In the current environment, which is constantly affected by the COVID-19 pandemic, it is the management of the enterprise that is the basis of the stability of the enterprise, which depends on the functionality of individual activities within the enterprise. Adaptation to changes in the environment as well as a flexible response is a necessity in the current business environment. ...více

príprava študentov stredných škôl na úseku civilnej ochrany ako dôležitý komponent bezpečnosti v obciach

Jozef Kubás | 1. 12. 2022 0:00:00
Bezpečnost|Aktuální číslo|Vědecká stať|Čislo 2/2022

Ochrana života, zdravia, majetku a životného prostredia obyvateľov je potrebou všetkých krajín na svete. Pre zabezpečenie týchto potrieb bol vytvorený systém civilnej ochrany. Poznanie civilnej ochrany v Slovenskej republike prináša širšie poznatky o danej problematike a dokáže priniesť možnosti na zlepšenie riešenia mimoriadnych udalostí. Je dôležité, aby obyvatelia obcí ovládali základné zásady správania sa pri vzniku mimoriadnej udalosti. To umožní obciam pružnejšie reagovať na prípadné krízové javy a chrániť obyvateľstvo. ...více

analýza útokov na mäkké ciele a ich ochrana

Klaudia Kubalová | 1. 12. 2022 0:00:00
Bezpečnost|Aktuální číslo|Vědecká stať|Čislo 2/2022

Priestory, v ktorých sa sústreďuje veľké množstvo osôb, priťahujú pozornosť páchateľov teroristických útokov, násilnej trestnej činnosti a iných prejavov kriminality. Takéto priestory s nízkou úrovňou zabezpečenia a vysokou koncentráciou osôb nazývame „mäkké ciele“. Práve z dôvodu nízkeho zabezpečenia a vysokej koncentrácie osôb sú tieto priestory najzraniteľnejšie. ...více

kybernetické útoky ako súčasť informačných operácií počas hybridnej vojny

Radoslav Ivančík | 1. 12. 2022 0:00:00
Bezpečnost|Aktuální číslo|Vědecká stať|Čislo 2/2022

Kybernetické útoky predstavujú moderný spôsob vedenia vojny, pri ktorom nedochádza pri nich k priamym stretom vojenských jednotiek na bojovom poli ani k veľkým ľudským stratám spôsobených ničivou palebnou silou. Ich cieľom je narúšať informačnú a komunikačnú infraštruktúru štátu, fungovanie štátnych inštitúcií, orgánov štátnej správy a samosprávy, znefunkčniť ekonomiku, destabilizovať spoločnosť, demoralizovať občanov a celkovo oslabiť vplyv a silu protivníka. ...více

determining the fire risk for shopping centre

Adam Malatinský | 1. 6. 2022 0:00:00
Bezpečnost|Aktuální číslo|Číslo 1/2022

Fire threats are currently a pervasive problem for various industries. The article proposes specific criteria related to fire protection to determine the resulting fire risk based on which activities are proposed to increase preventive protection. Specifically, in this article, fire safety is addressed for a shopping centre. ...více

o kybernetickej dimenzii bojiska

Radoslav Ivančík | 1. 6. 2022 0:00:00
Bezpečnost|Aktuální číslo|Číslo 1/2022

Severoatlantická aliancia, od svojho samitu, ktorý sa konal v júli v roku 2016 vo Varšave v Poľsku, považuje kybernetický priestor za operačný priestor. Kybernetický priestor, či už v podobe jednoduchého počítača pripojeného k internetu alebo viacerých vzájomne prepojených a pripojených počítačov či dokonca vysoko výkonných moderných serverov, predstavuje v súčasnosti životne dôležitý priestor pre bezpečnosť a obranu akéhokoľvek štátu či zoskupenia (aliancie, paktu, únie) štátov. ...více

následky výbuchu improvizovaného výbušného zariadenia pri útoku na trezorovú stenu

Zuzana Zvaková | 1. 12. 2021 0:00:00
Bezpečnost|Aktuální číslo|Vědecká stať|Číslo 3/2021

Článok vo svojej úvodnej časti pojednáva o použití výbušnín na páchanie majetkovej kriminality, najmä o možnosti použitia výbušnín na prekonanie prvkov systému ochrany. Úvodná časť článku obsahuje aj charakteristiku modelovej situácie útoku na trezorovú stenu, ktorá je predmetom článku. ...více

hrozba použitia výbušnín proti atm trezorom

Zuzana Zvaková | 1. 12. 2021 0:00:00
Bezpečnost|Aktuální číslo|Vědecká stať|Číslo 3/2021

Problematika úmyselného ohrozenia objektov výbuchom výbušnín a nástražných výbušných systémov je stále aktuálna. Použitie výbušnín je spájané najmä s činnosťou teroristických skupín. Existuje však aj iná oblasť, ktorá je menej výrazná ale nemenej spoločensky nebezpečná. Je to použitie výbušnín s cieľom prekonať prvky systému ochrany. ...více

dokumentácia cestných dopravných nehôd s chodcami pomocou aplikácie 3d snímacej technológie

Veronika Adamová | 1. 12. 2021 0:00:00
Bezpečnost|Aktuální číslo|Vědecká stať|Číslo 3/2021

Predložený článok je zameraný na demonštratívne poukázanie aplikácie technológie 3D laserového skenovania objektov skúmania v súvislosti s objasňovaním a analyzovaním technických príčin vzniku dopravných nehôd. Ako vzorový príklad bol použitý nárazový test, ktorý súčasne simuloval zrážku vozidla s chodcom. ...více

pojištění majetku jako nástroj zajištění fyzické bezpečnosti

Gabriela Králíčková | 1. 12. 2021 0:00:00
Bezpečnost|Aktuální číslo|Vědecká stať|Číslo 3/2021

Každý subjekt chce svůj majetek chránit před vlivem všech rizik. Některá rizika je třeba přijmout, jiná je možné řídit a další skupinu lze přenést na další subjekty. Těmi jsou nejčastěji pojišťovny. Cílem tohoto článku bude popis základních úkolů bezpečnostního managementu z pohledu zajištění fyzické bezpečnosti. Na základě pojistné teorie a přehledu pojistných produktů pojišťoven následně popsat aktuální přístup pojišťoven ke krytí rizik poškození, zničení či odcizení majetku a jejich podmínek pro sjednání pojistných smluv. ...více

súčasný stav využívania vozidiel s alternatívnym pohonom v rámci slovenskej republike

Michal Ballay | 1. 12. 2021 0:00:00
Bezpečnost|Aktuální číslo|Vědecká stať|Číslo 3/2021

Článok je zameraný problematiku alternatívnych palív v doprave. Článok poukazuje na rôzne definície pojmu alternatívne palivá, ktoré sú v rámci jednotlivých krajín zakotvené v zákonoch a smerniciach. Ďalej článok posudzuje z hľadiska štatistiky, aktuálny stav využívania vozidiel na alternatívny pohon v Slovenskej republike. Poukazuje a zdôrazňuje jednotlivé dôležité dokumenty, ktoré by mali vytvárať rastový scenár zvyšovania týchto vozidiel na pozemných komunikáciách. ...více

využitie simulácií pri riešení krízových javov v doprave

Michaela Jánošíková | 1. 12. 2021 0:00:00
Bezpečnost|Aktuální číslo|Vědecká stať|Číslo 3/2021

Nástroje modelovania a simulácie sú v súčasnosti využívané v mnohých oblastiach. Tento článok popisuje možnosti využitia simulácie pri riešení krízových javov v oblasti dopravy, so zameraním na vzdelávanie odborníkov v rôznych oblastiach. Článok popisuje teoretický prístup k oblasti simulácií v kontexte krízového manažmentu a dopravy. ...více

návrh metodiky testovania mechanickej odolnosti vozidlových kamier pri ich dynamickom rázovom namáhaní

Veronika Adamová | 1. 12. 2021 0:00:00
Bezpečnost|Aktuální číslo|Vědecká stať|Číslo 3/2021

Predložený článok je výstupom riešenia inštitucionálneho grantového projektu pod názvom „Návrh metodiky merania vybraných fyzikálnych veličín pri dynamickom namáhaní vozidlových kamier“. Riešenie predmetného problému bolo rozdelené na dve 2 fázy. ...více

stanovení úrovně zabezpečení u hromadných akcí

Dora Kotková | 1. 12. 2021 0:00:00
Bezpečnost|Aktuální číslo|Vědecká stať|Číslo 3/2021

Článek popisuje vytvářenou metodiku Stanovení úrovně zabezpečení u hromadných akcí se zaměřením na společenské a kulturní akce, která vzniká v rámci projektu VI20192021163 „Nastavení a organizace systému bezpečnosti na hromadných společenských a kulturních akcích“. Dokument vychází přímo z potřeb pořadatelů těchto akcí a odpovědných osob za bezpečnost, jelikož v dnešní době je velké množství doporučovaných bezpečnostních dokumentů a množství bezpečnostních opatření, ale je komplikované se pro začínajícího pořadatele zorientovat, co je nezbytně nutné a co je již na dobrovolnosti. ...více

analýza ohroženosti měkkého cíle - kritický pohled

Zdenek Kalvach | 1. 12. 2021 0:00:00
Bezpečnost|Aktuální číslo|Vědecká stať|Číslo 3/2021

V tomto článku se autor metodiky Analýza ohroženosti měkkého cíle aneb co, kdy kde a od koho vám hrozí vydané Ministerstvem vnitra ČR (Kalvach, Vangeli 2018) snaží kriticky zhodnotit tuto metodiku na základě jejího tří letého používání v řadě dotačních programů. Cílem článku je tedy zhodnotit metodu vyhodnocení ohroženosti měkkého cíle na základě zkušeností s aplikací této metodiky na řadě měkkých cílů a v důsledku zjednodušit další práci při stanovení ohroženosti měkkých cílů. ...více

rozvoj teorie nesmrtících zbraní u policie čr

Tomáš Novotný | 1. 12. 2021 0:00:00
Bezpečnost|Aktuální číslo|Vědecká stať|Číslo 3/2021

Tento příspěvek se zabývá vybranými částmi teorie nesmrtících zbraní u Policie ČR, která je rozvíjena na Policejní akademii ČR v Praze. Je zahrnuta i deskripce historického vývoje dané problematiky. Pozornost je přitom soustředěna na klasifikaci nesmrtících zbraní podle kritérií. Stěžejní jsou stručná uvedení výstupů vědecko výzkumných úkolů, z nichž první se zabývá možnostmi použití distančních elektrických paralyzérů proti osobám, proti nimž byl krátce předtím použit chemický dráždivý prostředek, proti osobám nesoucím zábavnou pyrotechniku a proti osobám podezřelým z nesení nástražného výbušného systému. ...více

útočné kybernetické operácie ako súčasť hybridných hrozieb

Radoslav Ivančík | 1. 12. 2021 0:00:00
Bezpečnost|Aktuální číslo|Vědecká stať|Číslo 3/2021

Fyzická realita je prepojená s kybernetickou realitou a tak každá činnosť v kybernetickom priestore vytvára v konečnom dôsledku kinetický efekt. Štáty tento vzťah pochopili a napriek tomu, že o hegemónii americkej vojenskej fyzickej sily niet pochybností, v súčasnosti sa vedú intenzívne boje o dosiahnutie vedúceho postavenia v kyberpriestore v domnienke, že víťazstvo v kybernetickej vojne znamená víťazstvo v oboch sférach. ...více

ovlivnění kybernetické bezpečnosti pandemií covid-19

Pavel Zapletal | 1. 12. 2021 0:00:00
Bezpečnost|Aktuální číslo|Vědecká stať|Číslo 3/2021

Tento článek se zabývá kybernetickou bezpečností v době šíření nemoci COVID-19. Pod-niky musely změnit koncept pracovní náplně svých zaměstnanců. Přechod na home office přinesl nové hrozby pro podnik. Nenadálé situace využili útočníci, kteří si za svůj cíl zvolili mimo jiné i nemocnice v rámci ČR. ...více

robotizace pracovních činností v průmyslu a její dopady na kulturu bezpečnosti

Petr Adolf Skřehot | 1. 12. 2021 0:00:00
Bezpečnost|Aktuální číslo|Vědecká stať|Číslo 3/2021

Průmysl se v současnosti potýká s řadou problémů, které pandemie Covid-19 v mnoha ohledech ještě prohloubila. Na rozdíl o jiných proběhlých hospodářských krizí nechybí poptávka po produkci, nýbrž se žalostně nedostává potřebných surovin, vstupních materiálů a v některých segmentech také zaměstnanců. ...více

analýza mimořádných událostí v příhraniční oblasti chebského regionu

Martin Tomášek | 1. 6. 2021 0:00:00
Bezpečnost|Číslo 2/2021

Příspěvek se zabývá analýzou mimořádných událostí (MU) v příhraniční oblasti chebského regionu. První část příspěvku se zabývá celkovým popisem okresu Cheb. Praktická část příspěvku je zaměřena na identifikací zdrojů rizik vzniklých lidským zaviněním nebo působením přírodních jevů a následně statistikou MU, u kterých zasahují jednotky požární ochrany (jednotky PO) a které se vyskytují na okrese Cheb. ...více

identifikácia a hodnotenie miery rizík v cestnej doprave

Michal Ballay | 1. 6. 2021 0:00:00
Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 2/2021

Článok je zameraný problematiku bezpečnosti cestnej dopravy. Existujú rôzne dômyselné multimodálne interdisciplinárne nástroje integrujúce pokrokové technológie z rôznych oblastí, ktoré je možné využiť v doprave. Avšak, všetko má svoju postupnosť, pričom začiatok začína práve v analýze daného prostredia a tým súvisiace posudzovanie rizík. Článok posudzuje bezpečnosť v cestnej doprave a posudzuje rizík pomocou bodovej metódy. Identifikuje rizika v cestnej doprave a hodnotí ich mieru. V tomto smere je potrebné zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky a ochranu všetkých jej užívateľov. ...více

posúdenie právnych predpisov v oblasti kritickej infraštruktúry v európskej únií a slovenskej republike

Michal Ballay | 1. 6. 2021 0:00:00
Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 2/2021

Článok sa zaoberá problematikou ochrany kritickej infraštruktúry. Konkrétne sa zaoberá kľúčovými právnymi dokumentmi v predmetnej oblasti na európskej a národnej úrovni. Prezentuje jednotlivé etapy v procese identifikácie a označenia prvkov kritickej infraštruktúry, a následne sa zaoberá otázkami bezpečnosti a ochrany kritickej infraštruktúry, ktoré sa v plnom rozsahu premietli do legislatívnych procesov. V danej súvislosti sa do popredia dostáva niekoľko dokumentov, ktoré boli východiskové pre prijatie právnych noriem a strategických dokumentov hlavne v Slovenskej republiky. ...více

analýza rizik komerčního objektu

Nikola Čajková | 1. 6. 2021 0:00:00
Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 2/2021

Tento článek se soustředí na analýzu rizik vybraného komerčního objektu. Komerční objekty spadají do kategorie měkkých cílů, což znamená, že míra jejich zabezpečení je nízká, což může z daných referenčních objektů dělat snadný cíl pro potenciální pachatele. Díky analýze rizik jsme schopni odhalit míru rizika jednotlivých hrozeb, na jejichž základě můžeme implementovat adekvátní bezpečnostní opatření. ...více

mimoriadne udalosti v prostredí slovenskej republiky

Jozef Kubás | 1. 6. 2021 0:00:00
Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 2/2021

Život obyvateľov ovplyvňujú rôzne ohrozenia. Tieto ohrozenia sú súčasťou nášho života a súvisia s našou bezpečnosťou a často si ich ani neuvedomujeme. Medzi ohrozenia, ktoré zásadne vplývajú na prostredie sú rôzne mimoriadne udalosti. Mimoriadne udalosti sú ťažko predvídateľne a nie je možné úplne eliminovať ich vznik. Môžu ohroziť životy, zdravie a majetok ľudí, ale aj životné prostredie. ...více

bezkontaktní měření teploty lidského těla pomocí termokamery

Petra Dostálová | 1. 6. 2021 0:00:00
Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 2/2021

Tento článek je zaměřen na současnou problematiku s šířením nákazy covid-19. Po příchodu pandemie bylo důležité, aby se organizace efektivně zorientovali, přehodnotili své nároky a přizpůsobili je současné situaci. Měření tělesné teploty zaměstnanců v organizacích, pomocí termokamery, pomáhá eliminovat šíření nákazy. První část článku je zaměřena na teoretické vymezení parametrů termografie a termokamery. V druhé části je srovnání možností použití bezkontaktních měřičů tělesné teploty od žádaných výrobců. ...více

rehabilitation and decontamination of the area after emergencies

Marta Blahová | 1. 6. 2021 0:00:00
Bezpečnost|Číslo 2/2021

The article is aimed at acquainting readers with the remediation and decontamination of the area after an emergency. In one of the parts, there is a literature search on the topic of remediation, decontamination of the area, and emergencies. In the following sections, the article deals with the process of remediation of the area, liquidation of the accident after a specific accident with the leakage of a hazardous substance. ...více

komparácia vybraných koncepcií ochrany železničných staníc

Michal Szatmári | 1. 5. 2021 0:00:00
Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 1/2021 - Mladá věda

Železničné stanice sú miesto s hromadným výskytom a frekvenciou ľudí. Z uvedeného dôvodu sa často v odbornej literatúre označujú ako mäkké ciele. Mäkké ciele vo všeobecnosti považujeme ako miesta s vysokou mierou zraniteľnosti k pomeru výskytu ľudí v danom referenčnom objekte v určitom časovom intervale. Napriek tomu majú železničné stanice svoje individuálne vlastnosti a nie je nikde taxatívne určená miera zabezpečenia jednotlivých staníc. ...více

dopravné úlohy a ich využitie pri zabezpečovaní plošnej evakuácie

Zuzana Gašparíková | 1. 5. 2021 0:00:00
Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 1/2021 - Mladá věda

Dopravné úlohy sú jedným zo špecifických problémov lineárneho programovania. Jedná sa o optimalizačné úlohy, ktorých cieľom je minimalizovať celkové náklady na prepravu tovaru alebo osôb v rámci zložitých logistických procesov. Podstatou riešenia je optimalizácia systému rozvozu určitej homogénnej látky (napr. tovar, osoby alebo materiál) zo zdrojov (od dodávateľov) do cieľových miest (k odberateľom) s cieľom minimalizácie celkových nákladov spojených s rozvozom, príp. minimalizácia celkovej vzdialenosti. ...více

súvzťažnosť rizík výrobného procesu v systéme posudzovania ekonomickej bezpečnosti podniku

Pavol Prievozník | 1. 5. 2021 0:00:00
Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 1/2021 - Mladá věda

Ekonomická bezpečnosť podniku závisí na schopnosti manažmentu odhaliť nastupujúcu krízu podniku na základe sledovania a analýzy symptómov krízy. Tie sa objavujú ako dôsledky rizík, ktoré podnik musí identifikovať a monitorovať v procese manažmentu rizík. Vysoký počet identifikovaných rizík však zvyšuje náročnosť ich monitorovania. Príspevok prináša metódu zvýšenia efektívnosti riadenia podnikových rizík výberom tých prioritných, a to pomocou analýzy súvzťažnosti rizík, KARS. ...více

události s hromadným výskytem osob

Kateřina Tomanová | 1. 5. 2021 0:00:00
Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 1/2021 - Mladá věda

Jedním z dnešních trendů společnosti je zájem účastnit se akcí, kde se pohybuje velké množství osob. Tyto akce, často pod tíhou velkého množství lidí, mohou znamenat nebezpečí, které má následky na životech a zdraví. Článek se zabývá problematikou akcí s hromadným výskytem osob v České republice a v zahraničí. ...více

ovplyvňovanie prostredia prostredníctvom metódy cpted

Klaudia Kubalová | 1. 5. 2021 0:00:00
Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 1/2021 - Mladá věda

: Človek a prostredie sú v takmer nepretržitom kontakte, vzájomnej interakcii, čo znamená, že každý jedinec určitým spôsobom vplýva na charakter a vzhľad daného prostredia. Nielen subjekt pôsobí a pretvára prostredie, ale aj prostredie určitým spôsobom ovplyvňuje jeho správanie, zdravie, či psychickú a fyzickú kondíciu. Je potrebné poukázať, že prostredníctvom tejto interakcie sa môžeme zaoberať prevenciou kriminality, ktorú dokážeme ovplyvňovať za pomoci aplikácie koncepcie CPTED. ...více

spôsoby prekonania elektronického systému kontroly vstupov

Jakub Ďurica | 1. 5. 2021 0:00:00
Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 1/2021 - Mladá věda

Článok sa zameriava na prekonanie elektronického systému kontroly vstupu, pracujúcom na optickom snímaní odtlačku prsta. Boli vykonané testy, nedeštrukčnou metódou, za použitia falošných plošných i objemových odtlačkov. Výsledky testov boli hodnotené prostredníctvom pravdepodobnosti chybného odmietnutia - FRR, pravdepodobnosti chybného prijatia – FAR, a taktiež boli znázornené v ROC krivke. ...více

drought risks in the czech republic and a proposal for their mitigation in a selected region

Marta Blahová | 1. 5. 2021 0:00:00
Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 1/2021 - Mladá věda

The article focuses on the threat of drought in the cadastral area of Luhačovice and deals with the evaluation of basic meteorological and hydrological variables, such as air temperature, precipitation rate, flow on the Luhačovice stream, and groundwater level within the study area. One chapter of the article contains a description of the area of interest in which the research was conducted. ...více

komparace prognostických metod

Jitka Trnečková | 1. 5. 2021 0:00:00
Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 1/2021 - Mladá věda

Prognostika využívá v rámci zpracování prognóz řadu vědeckých metod, kdy správný výběr předurčuje úspěšnost jejich zpracování a využití. Zvolená metoda by měla odpovídat očekávanému přínosu v podobě sestavení relevantní prognózy budoucího vývoje. Předložený článek pojednává o klasifikaci prognostických metod, prezentuje vybrané metody a jejich komparaci. ...více

využitie 3d snímacej technológie zaisťovania trasologických stôp v procese kriminalistickej identifikácie

Veronika Adamová | 1. 5. 2021 0:00:00
Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 1/2021 - Mladá věda

Článok pojednáva o využití 3D snímacej technológie pri zaisťovaní a skúmaní kriminalisticky relevantných trasologických stôp, ktoré bolo riešené v rámci študentského projektu grantového systému Žilinskej univerzity v Žiline. Hypotéza využitia 3D skenera pre účely kriminalistickej identifikácie bude experimentálne testovaná na objemových (plastických) stopách vytvorených človekom na rôznych podkladoch. ...více

Aktuální číslo


Odborný vědecký časopis Trilobit | © 2009 - 2024 Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíně | ISSN 1804-1795