Přihlásit | Registrovat
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
TRILOBIT
Teorie

the evolution of generations of the cpted concept

Klaudia Kubalová | 1. 12. 2022 0:00:00
Teorie|Aktuální číslo|Vědecká stať|Čislo 2/2022

The effort to control and influence people's behavior with the help of reshaping the urban environment goes back to ancient times. However, the concept of CPTED was a later product that arose as a result of the impact of urbanization and industrialization on the increase in crime in Chicago. ...více

prevencia kriminality prostredníctvom novodobej stratégie

Klaudia Kubalová | 1. 12. 2022 0:00:00
Teorie|Aktuální číslo|Vědecká stať|Čislo 2/2022

Crime is a social phenomenon, overgrowing every sphere of human life and affecting all possible areas. From the most personal, where the perpetrators attack life, health, or human dignity, through attacks on property and the economy to damage to state interests and the environment. Crime control represents a set of means and activities of the state, but also of society, which aims to protect citizens from crime and to achieve conforming behaviour in the area regulated by criminal law, as well as to reduce the occurrence of various social-pathological phenomena. ...více

burnout: a factor influencing the inadequate provision of pharmaceutical care in pharmacy and its role in whistleblowing.

Roman Tandlich | 1. 12. 2022 0:00:00
Teorie|Aktuální číslo|Vědecká stať|Čislo 2/2022

Burnout condition is prevalent in the workplace, with a higher rate of prevalence observed for individuals working in the healthcare sector. It has been shown to result in healthcare practitioners making medical errors that result in the death of patients or permanent disability in patients. Within the scope of pharmacy, burnout can result in the provision of inadequate pharmaceutical care. ...více

komparácia efektívnej aneefektívnej aplikácie koncepcie cpted z doteraz realizovaných projektov v zahraničí

Klaudia Kubalová | 1. 6. 2022 0:00:00
Teorie|Aktuální číslo|Číslo 1/2022

Myšlienka vytvárania bezpečnostného prostredia je podnietená okrem iného aj rôznymi princípmi, z ktorých k najpodstatnejším môžeme priradiť koncepciu CPTED. Názov je odvodený z anglických slov Crime Prevention Through Environmental Design, čo v preklade znamená prevencia kriminality prostredníctvom environmentálneho dizajnu. Táto koncepcia je postavená na názore, že správnym využívaním priestoru môžeme dospieť k znižovaniu kriminality, čo bude mať za následok zvyšovanie bezpečnosti objektov nachádzajúcich sa v daných lokalitách. ...více

experimentálne testovanie teplotnej odolnosti bezpečnostnej kamery

Ladislav Mariš | 1. 6. 2022 0:00:00
Teorie|Aktuální číslo|Číslo 1/2022

Teplotná odolnosť bezpečnostnej kamery môže významným spôsobom ovplyvniť umiestnenie kamery v danom prostredí. Testovanie bolo zamerané na teplotnú odolnosť a funkčnosť kamery Dynacolor W5-BAY30, ktorá má teplotný rozsah používania vo vonkajšom prostredí -10 až +50 °C. Testovanie prebiehalo v klimatickej komore Vötsch VCL 7010. Výsledkom testovania je overenie funkčnosti kamery v hraničných teplotách podľa technických parametrov kamery a overenie funkčnosti v extrémnych teplotách – mimo technické parametre. ...více

návrh procesu hodnotenia statickej odolnosti elektroenergetických infraštruktúrnych objektov

Nikola Chovančíková | 1. 6. 2021 0:00:00
Teorie|Vědecká stať|Číslo 2/2021

Elektroenergetická infraštruktúra je významnou súčasťou národného hospodárstva každej krajiny. Takmer všetky technologické a ekonomické procesy prebiehajúce v krajine sú závislé od pravidelných dodávok elektrickej energie. Na území Slovenskej republiky je elektroenergetická infraštruktúra súčasťou kritickej infraštruktúry, ktorá je upravovaná zákonom č. 45/2011. ...více

analýza manažmentu rizika v projektovom riadení s ohľadom na aktuálne nástroje, štandardy a trendy

Jana Šimíčková | 1. 5. 2021 0:00:00
Teorie|Vědecká stať|Číslo 1/2021 - Mladá věda

Manažment rizika sa v súčasnosti ukazuje ako nevyhnutná prevencia vzniku kríz vo všetkých oblastiach, či už sa to týka ochrany zdravia, majetku, kontinuity podnikania alebo úspešnej projektovej činnosti. Článok bude zameraný na analýzu a zhodnotenie dostupných materiálov z manažmentu rizika v projektovom riadení, ktorá bude doplnená o výsledky z vlastného prieskumu orientovaného na aplikáciu manažmentu rizika v projektovom riadení podľa typu podniku v Slovenskej republike. ...více

využitie manažmentu rizika vo vzťahu k manažmentu kontinuity ako nástrojov na zachovanie prevádzkyschopnosti a konkurencieschopnosti podnikov

Jana Šimíčková | 1. 5. 2021 0:00:00
Teorie|Vědecká stať|Číslo 1/2021 - Mladá věda

Udalosti z posledného obdobia poukázali na význam prevencie vzniku krízových javov a využívanie nástrojov manažmentu rizika na zachovanie kontinuity podnikania v dôsledku pôsobenia negatívnych zmien externých faktorov podnikateľského prostredia. Manažment podniku často krát zabúda na význam pripravenosti a prevencie a vidí za tým len náklady, ktoré by mal do preventívnych opatrení investovať. ...více

postup při posilování resilience v systému kritické infrastruktury

Nikol Kotalová | 1. 5. 2021 0:00:00
Teorie|Vědecká stať|Číslo 1/2021 - Mladá věda

Kritická infrastruktura je složitý systém prvků a vazeb, jehož narušení může mít závažný dopad na bezpečnost a ekonomiku státu. Z tohoto pohledu je resilience kritické infrastruktury důležitým faktorem. V důsledku měnícího se charakteru hrozeb je nezbytné věnovat pozornost zejména posilování této resilience. Na základě toho se článek zaměřuje na analýzu metod a nástrojů posilování resilience kritické infrastruktury. Závěr práce předkládá navržený komplexní postup posilování resilience, který sestává z pěti kroků. ...více

možné využití indikátorů při prediktivní analýze selhání funkce prvků elektroenergetické kritické infrastruktury

Alena Šplíchalová | 1. 5. 2021 0:00:00
Teorie|Vědecká stať|Číslo 1/2021 - Mladá věda

ndikátory jsou odedávna nedílnou součástí humanitních i technických věd, přesto však existují markantní rozdíly v chápání tohoto pojmu. v oblasti bezpečnostního inženýrství a elektroenergetiky jsou indikátory chápány jako informace poskytující odraz reálné skutečnosti daného systému, sloužící ke srovnání různých rizik, nežádoucích událostí, hrozeb a vztahů mezi nimi. Taktéž mohou být indikátory chápány jako data, která poskytují subjektům elektroenergetické kritické infrastruktury informace o zranitelnosti systému, bezpečnosti dodávek elektrické energie apod. ...více

vliv faktorů na poskytovaný výkon kritických prvků pozemní dopravní infrastruktury

David Patrman | 1. 5. 2021 0:00:00
Teorie|Vědecká stať|Číslo 1/2021 - Mladá věda

Primárním cílem infrastruktury pozemní dopravy je poskytování nezbytných služeb pro fungování společnosti. Vytížení silničních či železničních staveb (tj. prvky pozemní dopravní infrastruktury), s rozvojem vyspělých států a z toho plynoucí potřeby přepravy stále vyššího počtu osob a zboží, každoročně narůstá. Narušení či selhání těchto prvků může mít vážné dopady na společnost. Míra dopadů se odvíjí od územní významnosti prvků. ...více

aplikace modelů teorie hromadné obsluhy k zhodnocení propustnosti radiokomunikační sítě pegas integrovaného záchranného systému čr

Filip Večeřa | 1. 6. 2020 0:00:00
Teorie|Vědecká stať|Číslo 1/2020

Teorie hromadné obsluhy je disciplína postavena na využití matematických metod k zhodnocení vytíženosti obslužných systémů, v tomto případě hovoříme o radiokomunikačních sítí. Článek si klade za cíl popsat základní parametry systémů hromadné obsluhy a vysvětlit jednotlivé proměnné používané v modelech teorie hromadné obsluhy. V článku jsou graficky znázorněny funkční principy jednotlivých modelů teorie hromadné obsluhy. ...více

vývoj konvergovanej bezpečnosti vybraného mäkkého cieľa štátu

Konvergovaná bezpečnost | 10. 11. 2019 0:00:00
Teorie|Přehledová stať|Číslo 3/2019 - Konvergovaná bezpečnost

Mäkké ciele sú objekty (fyzické stavby alebo priestranstvá zoskupujúce veľké množstvo osôb) úzko spojené s vysokou mierou pravdepodobnosti prevedenia útoku na skupinu osôb, kedy dochádza k ohrozeniu života a zdravia týchto osôb v objekte. Vzhľadom na fakt, že mäkké ciele sú objekty verejného záujmu s voľne riadeným prístupom je aplikácia akýchkoľvek opatrení, ktoré by znížili pravdepodobnosť prevedenia útok, v dobe prevádzky veľmi komplikovaná. Hlavným účelom článku je popísať aplikáciu metodiky konvergovanej bezpečnosti a penalizačných faktorov na špecifickú oblasť objektov mäkkých cieľov. ...více

algebraic procedures in integral calculus and ordinary differential equations

Tomas Barot | 31. 5. 2018 0:00:00
Teorie|Vědecká stať|Číslo 1/2018

A modern university should have a spectrum of courses aimed for the incoming foreign students. In the particular case of a preparation of the future teachers at faculties of education, courses based on the mathematical theory should be appropriate and significantly specific oriented for many possible cases of variants of the study programs of the foreign students. An improvement of these courses for the foreign students is a current frequently appeared requirement in the frame of the international education. In case of more difficult topics in mathematics, especially in the Mathematical Analysis, the improving of the educational schemes is the necessary condition. ...více

vztah seniorů k moderním technologiím

David Pala | 1. 6. 2017 0:00:00
Teorie|Vědecká stať|Číslo 1/2017

Obsah příspěvku je zaměřený na vztah starší populace v České republice k moderním informačním technologiím. Je zde rozebrána problematika informační složitosti pro seniory a z příspěvku je plynoucí, jak je informační gramotnost důležitá pro seniory a pro jejich duševní rozvoj, zejména v důchodovém věku. V příspěvku je uvedena důležitost informační gramotnosti, z niž vyplývají důvody proč probouzet chuť u seniorů učit se práci s moderními technologiemi. Článek hodnotí aspekty a problematiku vztahu seniorů k moderním technologiím. ...více

numerické řešení soustav obyčejných diferenciálních rovnic v modelování a simulaci

Tomáš Vogeltanz | 1. 6. 2014 0:00:00
Teorie|Vědecká stať|Číslo 1/2014

Tato práce pojednává o nejčastěji využívaných numerických metodách při řešení soustav obyčejných diferenciálních rovnic v modelování a simulaci systémů. Celá řada úloh, které se vyskytují v modelování a simulací systémů, není analyticky řešitelná nebo je nalezení přesného řešení příliš obtížné. Numerická matematika se v těchto případech snaží nalézt alespoň řešení přibližné. Na začátku této práce je uveden popis soustav obyčejných diferenciálních rovnic a jejich numerického řešení. ...více

numerické metody řešení soustav nelineárních rovnic v modelování a simulaci

Tomáš Vogeltanz | 1. 6. 2014 0:00:00
Teorie|Vědecká stať|Číslo 1/2014

Tato práce pojednává o nejčastěji využívaných numerických metodách při řešení soustav nelineárních rovnic v modelování a simulaci systémů. Vzhledem k tomu, že existuje celá řada úloh, které není možné řešit analyticky, je v takových případech nutné využít principů numerické matematiky. Nejčastěji se lze v reálné praxi setkat se soustavami nelineárních rovnic, a proto jsou zde zmíněny pouze metody vhodné pro tuto soustavu rovnic. Vzhledem k obecnému vyjádření těchto metod je lze ovšem využití i pro řešení soustav lineárních rovnic. ...více

aplikácia zásad projektovania pri ochrane objektov

Katarína Kampová | 1. 6. 2013 0:00:00
Teorie|Vědecká stať|Číslo 1/2013

Článok pojednáva o prístupe k návrhu bezpečnostných projektov, ktorých cieľom je ochrana objektov proti rizikám, ktorých zdrojom je cieľavedome konajúca fyzická osoba. Poukazuje na význam implementácie princípov projektového manažmentu v rámci oblasti ochrany objektov a taktiež poukazuje na možnosti použitia normy ISO 31000 Manažérstvo rizika pri samotnom návrhu a realizácii bezpečnostných projektov. ...více

systémy identifikace vstupu a biometrické systémy

Roman Žák | 1. 12. 2012 0:00:00
Teorie|Číslo 2/2012|Ostatní

Cílem tohoto článku je podat základní přehled o technologiích identifikace osob založených na biometrii. V první části jsou nastíněny základní definice a poznatky patřící do oblasti biometrických systémů. Dále jsou popsány rozdíly mezi identifikací a verifikací. V další části je postup jakým celý proces u biometrie probíhá. Dále je podrobněji popsáno snímání otisků prstů, přičemž je představeno hotové a komplexní řešení zvané BioStation. Ke konci je shrnuto, kde všude se biometrické systémy využívají. ...více

matematický model lázňové extrakce

Vojtěch Grygar | 1. 6. 2012 0:00:00
Teorie|Číslo 1/2012|Vědecká stať

Obsahem článku je modelování extrakčního procesu vázané a nevázané složky na tuhou fázi pro lázňové rozložení extrakce. Na základě řešeného deterministického modelu extrakce je odvozena nákladová funkce. Za účelem optimalizace procesu byla vytvořena funkční programová aplikace v prostředí Matlab, pomocí níž lze nalézt optimální množství extrakčního činidla a stanovit minimální náklady pro extrakci z pevné fáze. Program umožňuje zobrazit nákladovou křivku, 2D a 3D graf bezrozměrného koncentračního pole vypírané složky z tuhé fáze. Druhá část programové aplikace řeší výpočet difuzního koeficientu z naměřených dat. ...více

zpracování mozkové aktivity v bci systémech

Roman Žák | 1. 6. 2012 0:00:00
Teorie|Číslo 1/2012|Přehledová stať

Cílem tohoto článku je teoreticky popsat principy a funkce BCI neuro-technologie a její současné využití. EEG je snímání elektromagnetických signálů z mozku, které jsou dále zpracovány a analyzovány BCI rozhraním mezi počítačem a lidským mozkem. BCI systémy měří mozkovou aktivitu, ze které jsou následně odvozeny její specifické vlastnosti, jež jsou dále převedeny na signály vhodné pro ovládání koncového zařízení. Praktické využití systému BCI lze nalézt v mnoha aplikacích, např. rychlé odpovědi na jednoduché otázky, ovládání prostředí, pomalé zpracování textu, nebo provoz neuroprotéz a ortéz. ...více

nové možnosti výberu zamestnancov v súkromnej bezpečnosti

Dagmar Vidriková | 1. 12. 2011 0:00:00
Teorie|Číslo 2/2011|Vědecká stať

Výber zamestnancov do služieb v súkromnej bezpečnosti je veľmi náročná a zodpovedná činnosť. Výberový proces musí byť zameraný na zistenie všetkých predpokladov uchádzača, ktoré sú nevyhnutné pre obsadzovanú typovú pozíciu. Samotný výber týchto osôb (musia byť držiteľmi preukazu odbornej spôsobilosti pre poskytovanie služieb súkromnej bezpečnosti) v prvom stupni ovplyvňujú všeobecne záväzné predpisy. Nároky kladené na uchádzača, ktoré určujú špecifické požiadavky chránených objektov, úrovne ochrany i samotnej služby je možné (relatívne) objektívne overiť len dodržaním komplexného výberového procesu. ...více

možnosti ukládání polí a jejich výkonnostní testy v nejpoužívanějších dbms

Iveta Žouželková | 1. 6. 2011 20:40:27
Teorie|Číslo 1/2011|Ostatní

Příspěvek se zabývá možnostmi ukládání polí v nejběžnějších databázových systémech (DBMS). Datový typ pole, jež je součástí většiny programovacích jazyků a je velmi vhodný například pro zpracování diskrétních hodnot výstupu měření signálů či časových řad. Vývojáři mají dnes poměrně velký výběr z různých databázových technologií a správná volba databáze a datového typu pro ukládání polí nemusí být úplně zřejmá. ...více

využití alternativních výpočetních prostředků ke zkvalitnění studijní průpravy studentů

Tomáš Barot | 1. 6. 2011 20:40:27
Teorie|Číslo 1/2011|Přehledová stať

Článek popisuje přínosy vyššího doporučování alternativních výpočetních programů vysokoškolským studentům. Zdůrazňuji ale, že tento metodický postup kategorizuji jako doplněk k již existujícím metodám VŠ. Nesnažím se upřednostňovat postup před ostatními postupy. Předkládaný návrh by měl být uplatněn pouze v součinnosti s již zavedenými metodami. ...více

metódy viacnásobného prístupu a antikolízne riešenia

Juraj Vaculík | 1. 6. 2011 20:40:27
Teorie|Číslo 1/2011|Vědecká stať

Jedným z problémov pri RFID technológií je súčasné spracovanie viacerých identifikátor v čítačke, kde môžu nastať kolízne situácie. Príspevok sa zaoberá metódami viacnásobného prístupu a teoretickým a praktickým riešením antikolíznych situácií v oblasti RFID technológie. ...více

homografie a epipolární geometrie

Martin Beneda | 31. 10. 2010 13:34:00
Teorie|Číslo 2/2010|Vědecká stať

Klasický problém počítačového vidění je rekonstrukce 3D scény ze dvou či více snímků. Elementární úlohou je proto stereo korelace,  neboli potřeba definování množství dvojic odpovídajících si bodů ze stereo páru. V tomto článku je popsána metoda významně usnadňující hledání takovýchto bodů. Zmíněná metoda, epipolární geometrie, vychází z projektivní lineární transformace. Pro snazší pochopení souvislostí jsou tedy uvedeny postupně obě problematiky ve vzájemné návaznosti. ...více

technické zabezpečenie ochrany poštových prevádzok

Tomáš Loveček | 31. 5. 2010 21:08:41
Teorie|Číslo 1/2010|Ostatní

Stratégia poštovej bezpečnosti je vypracovaná na základe čl. 9 Svetového poštového dohovoru a rezolúcií v oblasti poštovej bezpečnosti, boja proti terorizmu a v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu, prijatých na 23. Svetovom poštovom kongrese v Bukurešti v roku 2004. Jedným z navrhovaných riešení ochrany poštových subjektov pred trestnou činnosťou je aj investovanie do preventívnych ochranných opatrení integrovateľných do bezpečnostného systému. ...více

vedecké metódy

Jozef Ristvej | 31. 5. 2010 21:01:45
Teorie|Číslo 1/2010|Přehledová stať

Cieľom predkladaného článku je poskytnúť základné informácie mladým vedeckým pracovníkom, doktorandom, ale i študentom na vysokých školách, ktorí sa v rámci svojej práce často stretávajú s potrebou vymedzenia či definovania metód používaných vo svojej vedeckej práci, ale aj tým, ktorí si chcú osvojiť teoretické základy vedeckej práce. ...více

absolventi vysokých škol pohledem společnosti satturn holešov

Jaromír Tomšů | 6. 12. 2009 16:16:33
Teorie|Číslo 1/2009|Ostatní

SATTURN HOLEŠOV spol. s r. o. je ryze českou privátní firmou se sídlem ve Zlínském kraji, zaměřenou především na aktivity v oblasti elektronických komunikací. Základními produkty firmy jsou kabelová televize a multifunkční datové sítě ...více

Aktuální číslo


Odborný vědecký časopis Trilobit | © 2009 - 2024 Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíně | ISSN 1804-1795