Přihlásit | Registrovat
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
TRILOBIT
Přehledová stať

subjekty regulujúce šírenie dezinformácií v podmienkach slovenskej republiky a mimo nej

Branislav Belica | 1. 6. 2024 0:00:00
Přehledová stať|Aktuální číslo|Bezpečnost|Číslo 1/2024

Šírenie dezinformácií a ich dopady predstavujú kritickú hrozbu pre demokratickú spoločnosť. Táto hrozba sa znásobuje každým technologickým pokrokom v oblasti digitálnych služieb a online platforiem. Spolu so zvyšujúcim sa potenciálom umelej inteligencie sa zvyšujú aj riziká jej ďalšieho zneužitia na polarizáciu spoločnosti a ovplyvňovanie verejnej mienky. ...více

identifikácia rizikových podnikových sektorov a príčin rizík v mikro a malých podnikoch na základe stavu bozp v sr

Alena Ďaďová | 1. 12. 2022 0:00:00
Přehledová stať|Aktuální číslo|Bezpečnost|Čislo 2/2022

Vytváranie nástrojov vo webovej platforme OiRA, bude predstavovať pre mikro a malé podniky v Slovenskej republike veľký prínos, hlavne z dôvodu potreby zníženia pracovných úrazov. Identifikácia nebezpečenstiev a ohrození pomocou nástroja, zabezpečí ich prehľadný zoznam. ...více

provozní bezpečnost a penalizační faktory

Konvergovaná bezpečnost | 11. 11. 2019 0:00:00
Přehledová stať|Bezpečnost|Číslo 3/2019 - Konvergovaná bezpečnost

Provozní bezpečnost objektu je jedním z druhů bezpečnosti, která je sledována v rámci konvergované bezpečnosti objektu. Sledování odolnosti objektu na jednotlivých úrovních je realizováno za pomoci penalizačních faktorů. Penalizační faktory definují bodovou újmu objektu v případě jejich naplnění ve vybraném stádiu hodnocení. Definování úrovně bodové penalizace je realizováno na základě posouzení vlivů na systém anebo část systému. Na základě kompletního hodnocení za pomoci penalizačních faktorů je možné stanovit celkovou provozní odolnost vybraného objektu. ...více

vývoj konvergovanej bezpečnosti vybraného mäkkého cieľa štátu

Konvergovaná bezpečnost | 10. 11. 2019 0:00:00
Přehledová stať|Teorie|Číslo 3/2019 - Konvergovaná bezpečnost

Mäkké ciele sú objekty (fyzické stavby alebo priestranstvá zoskupujúce veľké množstvo osôb) úzko spojené s vysokou mierou pravdepodobnosti prevedenia útoku na skupinu osôb, kedy dochádza k ohrozeniu života a zdravia týchto osôb v objekte. Vzhľadom na fakt, že mäkké ciele sú objekty verejného záujmu s voľne riadeným prístupom je aplikácia akýchkoľvek opatrení, ktoré by znížili pravdepodobnosť prevedenia útok, v dobe prevádzky veľmi komplikovaná. Hlavným účelom článku je popísať aplikáciu metodiky konvergovanej bezpečnosti a penalizačných faktorov na špecifickú oblasť objektov mäkkých cieľov. ...více

konvergovaná bezpečnost a její přínos pro objekty veřejné správy

Konvergovaná bezpečnost | 8. 11. 2019 0:00:00
Přehledová stať|Bezpečnost|Číslo 3/2019 - Konvergovaná bezpečnost

Bezpečnost aktiv v objektech veřejné správy je v současné době řešena oddělenými systémy fyzické, kybernetické a provozní bezpečnosti. Informace z těchto druhů bezpečností lze vzájemně propojit tak, aby bylo možné efektivněji detekovat narušení bezpečnosti a rychleji na tuto skutečnost reagovat, čímž se také zvýší pravděpodobnost zadržení narušitele přímo při činu nebo bezprostředně po něm. Takové propojení informací z různých druhů bezpečnosti je označováno jako konvergovaná bezpečnost. ...více

tvorba katalogů penalizačních faktorů

Konvergovaná bezpečnost | 7. 11. 2019 0:00:00
Přehledová stať|Bezpečnost|Číslo 3/2019 - Konvergovaná bezpečnost

Schopnost referenčního objektu chránit aktiva a zvládat narušení bezpečnosti je vyjádřena jeho odolností, která vyjadřuje, jak je objekt schopen vzdorovat působení škodícího účinku a jak ochraňuje svoje aktiva. Hodnocení odolnosti může být založeno na snímání změn stavu faktorů, které podstatně ovlivňují odolnost objektu. Míra vlivu na odolnost může být vyjádřena jako penalizace, čili snížení odolnosti. V této souvislosti je možno definovat metodu penalizace, jako postup pro hodnocení odolnosti objektů z hlediska konvergované bezpečnosti. Následující článek popisuje tvorbu katalogů penalizačních faktorů, jako základních dokumentů pro aplikaci penalizační metody. ...více

metodika pro výběr metod určených pro kvantifikaci penalizačních faktorů v oblasti konvergované bezpečnosti

Konvergovaná bezpečnost | 6. 11. 2019 0:00:00
Přehledová stať|Bezpečnost|Číslo 3/2019 - Konvergovaná bezpečnost

Bezpečnost je základním kamenem jakékoliv společnosti. Téměř každý stát byl v novodobé historii ovlivněn překotným vývojem v oblasti technologií, které propojují a zefektivňují jednotlivé oblasti lidské činnosti. Tento vývoj však také zásadně ovlivnilo fundamentální pojetí bezpečnosti. Oblasti bezpečnosti v současnosti vnímány jako jeden koherentní systém, ve které je vytvořeno velké množství vazeb a závislostí, je také znám pod názvem konvergovaná bezpečnost. Správná kvantifikace penalizačních faktorů je jednou ze základních podmínek pro monitorování konvergované bezpečnosti. Hlavní náplní tohoto článku je návrh metodiky pro výběr vyhovující metody pro kvantifikaci penalizačních faktorů. ...více

měkké cíle – útok nájezdem vozidla

Konvergovaná bezpečnost | 4. 11. 2019 0:00:00
Přehledová stať|Bezpečnost|Číslo 3/2019 - Konvergovaná bezpečnost

Článek je zaměřen na problematiku měkkých cílů se zaměřením na hrozbu nájezdu vozidla. Tyto útoky se vyskytly i v Evropě a ukázaly, že žádný měkký cíl na ně není efektivně připraven. Cílem tohoto příspěvku je poskytnout informace o tom, jak často se tento typ útoku stává, jaký byl vývoj v posledních letech, na jaký typ měkkého cíle se takto útočí, o jaké auto se jedná atd. Dále popisujeme možná bezpečnostní opatření, která byla zavedena. Na závěr jsou popsány největší útoky, která byly provedeny vozem v Evropě od roku 2014. ...více

bezpečnost na kulturních akcích

Konvergovaná bezpečnost | 2. 11. 2019 0:00:00
Přehledová stať|Bezpečnost|Číslo 3/2019 - Konvergovaná bezpečnost

Tento článek se zabývá problematikou ochrany kulturních akcí, jako jednoho z měkkých cílů. Kulturní akce jsou specifické tím, že se může jednat o uzavřené, ale i otevřené prostory, návštěvníci jsou velmi různorodí a pořadatelé mají rozdílné finance a znalosti o bezpečnosti. Cílem příspěvku je definovat kulturní akce, vytvořit jejich základní typologii a vyspecifikovat jednotlivé aktéry, kteří se podílejí na organizaci, potažmo na bezpečnosti dané akce. Informace jsou doplněny check-listy, pomocí nichž si odpovědné osoby mohou plnit své úkoly. ...více

systém vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku římské říše v období raného principátu

Konvergovaná bezpečnost | 1. 11. 2019 0:00:00
Přehledová stať|Bezpečnost|Číslo 3/2019 - Konvergovaná bezpečnost

Článek je zaměřen na bezpečnostní systém antické Římské říše v období raného císařství s ohledem na vnitřní bezpečnost a udržování veřejného pořádku. V článku je stručně popsán historický vývoj směřující ke vzniku císařství a reformy bezpečnostního systému zavedené prvním císařem Octavianem Augustem, které ústily ke vzniku starověké formy městské a státní policie a požárně-pořádkových sborů. Jedná se o starověkou formu konvergované bezpečnosti, kdy Řím pokrokově řešil bezpečnostní otázku vnitřní bezpečnosti a zabýval se pojetím bezpečnosti i jiným způsobem, než nasazením regulérní armády, jak tomu v tomto období bývalo běžné. ...více

model hodnocení rizikovosti území v závislosti na výskytu pyrotechnické zátěže

Michaela Melicharová | 31. 5. 2018 0:00:00
Přehledová stať|Bezpečnost|Číslo 1/2018

Cílem výzkumného projektu č. VI20152018038 s názvem „Interaktivní mapa pyrotechnické zátěže a rizika“ je zvýšení bezpečnosti občanů a infrastruktury na území České republiky za využití komplexního systému poskytující informační podporu při hodnocení rizikovosti území z hlediska výskytu pyrotechnické zátěže. Tento projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva vnitra, v rámci programu bezpečnostního výzkumu České republiky 2015–2020 (BV III/1-VS). ...více

interaktivní mapa pyrotechnické zátěže a rizika

Michaela Melicharová | 1. 12. 2017 0:00:00
Přehledová stať|Bezpečnost|Číslo 2/2017

Hlavním cílem výzkumného projektu s názvem „Interaktivní mapa pyrotechnické zátěže a rizika“ (č. VI20152018038) je zvýšení bezpečnosti občanů a technické infrastruktury na území České republiky za využití komplexního systému poskytující informační podporu při hodnocení rizikovosti území z hlediska výskytu pyrotechnické zátěže. Tento projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva vnitra, v rámci programu bezpečnostního výzkumu České republiky 2015 – 2020 (BV III/1-VS). Následující článek popisuje základní koncept uvedeného projektu se zaměřením na výchozí analytické činnosti v podobě získávání a zpracování vstupních dat o pyrotechnické zátěži. ...více

nelegálna migrácia v rámci slovenskej republiky

Júlia Mihoková Jakubčeková | 1. 12. 2017 0:00:00
Přehledová stať|Bezpečnost|Číslo 2/2017

Migrácia je v súčasnej dobe vážny problém, ktorý sa dotýka najmä krajín Európskej únie. Najzávažnejším problémom je nelegálna migrácia, t.j. nekontrolovateľný prechod štátnej hranice bez platných cestovných alebo iných dokladov, prípadne nelegálny pobyt osôb bez platných dokladov na území Európskej únie. Článok pojednáva o dôvodoch migrácie. Konkrétne sa zaoberá problematikou migrácie na Slovensku, a na údajoch v rokoch 2012 až 2016 poukazuje na zníženie počtu pokusov o nelegálnu migráciu cez územie Slovenskej republiky. ...více

krizové řízení nejen v rámci ozbrojených sil české republiky

Jan Kyselák | 1. 6. 2017 0:00:00
Přehledová stať|Bezpečnost|Ostatní|Číslo 1/2017

Příspěvek je krátkou recenzí publikace Krizové řízení I, autorů M. JURENKY, H. MALACHOVÉ a R. URBANA (Brno: Univerzita obrany, 2016. ISBN 978-80-7231-379-2). Analyzuje obsah materiálu, zamýšlí se v krátkosti nad jeho silnými a slabými stránkami. ...více

nemoci z povolání jako důsledek environmentálního znečištění prostředí

Zdeněk Šafařík | 1. 12. 2016 0:00:00
Přehledová stať|Bezpečnost|Číslo 2/2016

Příspěvek se zabývá nemocemi z povolání v České republice a monitorováním expozice rizikovým faktorům práce a pracovních podmínek zaměstnanců na pracovištích. Zpracovali jsme materiály za období let 2013 – 2015, které se týkají rozboru profesionálních onemocnění hlášených v České republice, nemocemi z povolání a ohrožením nemocemi z povolání a monitorováním expozice na základě údajů z kategorizace prací a pracovišť za jednotlivé roky. ...více

luminiscenční spektroskopie jako nástroj k ověřování pravosti bankovek

Ondřej Halaška | 1. 12. 2016 0:00:00
Přehledová stať|Bezpečnost|Číslo 2/2016

Příspěvek obecně pojednává o nejefektivnějších metodách, pomocí nichž lze snadno a rychle examinovat danou bankovku z hlediska její pravosti. Některé z uvedených metod jsou velmi jednoduché a zvládne je i neodborná veřejnost, respektive lidé bez hlubších znalostí problematiky. Dále příspěvek také pojednává o metodách, které si vyžadují určité znalosti v oblasti padělání bankovek a také jisté laboratorní zázemí. Pro upřesnění celé problematiky, počáteční kapitola pojednává o samotných materiálech, ze kterých jsou bankovky vyrobeny. Experimentální výstup nastiňuje možné metody a jejich vhodné kombinace, které mohou být v praxi použity při ověřování pravosti bankovek. ...více

proces manažérstva bezpečnosti ii zavedenie, hodnotenie a zlepšovanie systému manažérstva bezpečnosti

Ľubomír Belan | 1. 12. 2016 0:00:00
Přehledová stať|Bezpečnost|Číslo 2/2016

Príspevok rieši problematiku postupnosti procesu manažérstva bezpečnosti spracovanú podľa prílohy SL a je pokračovaním problematiky systému manažérstva bezpečnosti organizácie uvedenej v článku Proces manažérstva bezpečnosti I. – Plánovanie bezpečnosti. ...více

ochrana obyvatelstva před povodněmi

Zdeněk Šafařík | 1. 12. 2014 0:00:00
Přehledová stať|Bezpečnost|Číslo 2/2014

Příspěvek se věnuje základním směrnicím Evropské unie z oblasti povodní a vodního hospodářství celkově a taktéž otázkám povodní v České republice, pro kterou jsou tyto události vysoce aktuální. Primární snahou zůstává záchrana lidského života a ochrana zdraví člověka. ...více

využití povodňového simulátoru posim pro tvorbu povodňových plánů

David Šaur | 1. 12. 2014 0:00:00
Přehledová stať|Bezpečnost|Číslo 2/2014

Obsah článku je zaměřen na využití informační podpory určených pro tvorbu povodňových plánů na konkrétní studii zájmového území v oblasti středního toku řeky Moravy a dolního a středního toku řeky Bečvy včetně části Vsetínské Bečvy. Pro simulaci povodní byl vybrán povodňový simulátor POSIM od společnosti T-Soft. ...více

připravenost nemocnic na výpadky elektrické energie

Lenka Brehovská | 1. 6. 2014 0:00:00
Přehledová stať|Bezpečnost|Číslo 1/2014

Proto tento výzkum klad důraz na vytyčení silných a slabých stránek v systému připravenosti zařízení na výpadky elektrické energie. Vytyčení příležitostí a hrozeb, které je důležité postihnout a využít v posílení zařízení. Pro získání dat byl využit strukturovaný rozhovor, který se uskutečňoval v zařízení. Dotazy směřovaly na současný stav připravenosti. K vyhodnocení byla použita operační analýza, jako jedna z metod rizikového inženýrství. Výsledky této analýzy slouží k vypracování návrhu řešení krizové situace – výpadek elektrické energie v Jihočeském kraji a návrhu na posílení připravenosti na výpadky elektrické energie u všech zařízení nacházející se v České republice. ...více

bezpečnostní technologie pro ochranu perimetru

Ivo REBENDA | 1. 12. 2013 0:00:00
Přehledová stať|Bezpečnost|Číslo 3/2013 - BTSM

Představení řešení výzkumu, vývoje, testování a možnosti použití nového způsobu detekce narušení vymezeného, v některých případech i nevymezeného perimetru. Pro dosažení stanoveného cíle se využívá zařízení FG3000, které novým způsobem aplikuje kvalitní seismické detektory, akcelerometry a další elektroniku. Provádí detekci a lokalizaci mechanických vzruchů, analyzuje detekované vibrace způsobené možným pokusem o narušení či překonání perimetru. ...více

research on trends in the development of the international security environment. application of strategic analysis

Piotr Daniluk | 1. 12. 2013 0:00:00
Přehledová stať|Bezpečnost|Číslo 3/2013 - BTSM

Strategic analysis is one of the most important conceptions of systemic research, which enables to recognize and estimate even very complex threats and opportunities which may be challenges for security. This research is conducted simultaneously in many areas – political, economical, social, technological, military and ecological, regardless of what kind of institution or organization is concerned. ...více

elektromagnetické zbraně, hrozba pro industriální společnost

Libor DRAŽAN | 1. 12. 2013 0:00:00
Přehledová stať|Bezpečnost|Číslo 3/2013 - BTSM

Příspěvek se zabývá problematikou zbraní se směrovanou energií. V příspěvku je provedena klasifikace zbraní se směrovanou energií. Podrobněji je rozebrána problematika zbraní se směrovanou energií pracujících v pásmu rádiových vln a mikrovln. Dále je rozebrána podstata působení zbraní se směrovanou energií na elektronická zařízení a jsou popsány technologie využívané při konstrukci zbraní se směrovanou energií. V závěru jsou uvedeny možné scénáře použití zbraní se směrovanou energií proti industriálně vyspělé společnosti. ...více

digitální svět a dokazování obsahu elektronických dokumentů

Viktor PORADA | 1. 12. 2013 0:00:00
Přehledová stať|Bezpečnost|Číslo 3/2013 - BTSM

Příspěvek pojednává o problémech s poznáním a prokázáním, resp. dokázáním dějů, které v digitálním světě probíhají. Tato otázka zajímá jak teoretiky – filosofy a matematiky, tak praktiky – konstruktéry a návrháře. Ale možná ještě významnější se dnes stává pro kriminalisty při forenzní analýze počítačových systémů a sítí, jakož i digitálních nosičů dat z hlediska dokazování jejich obsahu. Nejčastější formou forenzního zkoumání elektronických dokumentů nacházejících se v prostředcích ICT jsou digitální dokumenty ve statické formě, které byly opatřeny nebo zajištěny orgány činnými v trestním řízení. ...více

bezdotykové měření vzdálenosti s pomocí ultrazvukových detektorů

Martin Pospíšilík | 1. 12. 2012 0:00:00
Přehledová stať|Technika|Číslo 2/2012

Ačkoliv měření vzdálenosti patří mezi nejstarší měřičské disciplíny, navzdory prudkému rozvoji technologií a měření všech různých veličin si na všech člověkem prováděných měřeních stále zachovává asi 25% podíl. Kromě tradičních metod měření vzdálenosti se v současné době uplatňují i bezdotyková měření, přičemž v některých případech tradiční měřicí metody ani nelze uplatnit. Jako příklad lze uvést vzdálenostní detektory, kterými bývají opatřeni roboti, bezpilotní letouny a další zařízení. Tento článek se věnuje popisu principu ultrazvukových měřičů vzdálenosti a zároveň popisuje zkušenosti s využitím těchto měřičů na autonomně pracující vzducholodi. ...více

využití hammersteinova a wienerova modelu při diskrétním adaptivním řízení nelineárních procesů

Zdeněk Babík | 1. 12. 2012 0:00:00
Přehledová stať|Regulace|Číslo 2/2012

Tento příspěvek se zabývá využitím Hammersteinova a Wienerova modelu při řízení nelineárních procesů pomocí metod lineárního adaptivního řízení. Snahou je využít principy faktorizačních metod, kdy je systém rozkládán na lineární a nelineární část, pro zvýšení kvality adaptivního řízení nelineárních systémů. Ve zde popisovaném případě uvažujeme rozklad řízeného nelineárního systému na statickou nelineární a dynamickou lineární část. Nelineární část je vhodným způsobem linearizována a lineární část je využita při návrhu lineárního řídicího systému. ...více

beztlačítková klávesnice

Martin Pospíšilík | 1. 6. 2012 0:00:00
Přehledová stať|Obvody|Číslo 1/2012

Klávesnice bez mechanických tlačítek mohou nalézt uplatnění v nemálo aplikacích. V exteriérech těží z toho, že je lze jednoduše vyrobit ve zcela uzavřeném provedení, a tím pádem odolné proti vlivům počasí, případně i vandalismu. Vneposlední řadě je lze vyrábět vrůzných designových provedeních. Voblasti této konstrukce tlačítek existuje nemálo přístupů, přičemž vtomto článku je popsán návrh jednoduché a snadno sestrojitelné klávesnice, která pracuje na optickém principu. ...více

zpracování mozkové aktivity v bci systémech

Roman Žák | 1. 6. 2012 0:00:00
Přehledová stať|Teorie|Číslo 1/2012

Cílem tohoto článku je teoreticky popsat principy a funkce BCI neuro-technologie a její současné využití. EEG je snímání elektromagnetických signálů z mozku, které jsou dále zpracovány a analyzovány BCI rozhraním mezi počítačem a lidským mozkem. BCI systémy měří mozkovou aktivitu, ze které jsou následně odvozeny její specifické vlastnosti, jež jsou dále převedeny na signály vhodné pro ovládání koncového zařízení. Praktické využití systému BCI lze nalézt v mnoha aplikacích, např. rychlé odpovědi na jednoduché otázky, ovládání prostředí, pomalé zpracování textu, nebo provoz neuroprotéz a ortéz. ...více

softcomputing a bioinformatika

Michal Gréč | 1. 6. 2012 0:00:00
Přehledová stať|Informatika|Číslo 1/2012

Příspěvek poukazuje na význam metod softcomputingu v bioinformatice. Práce je věnována základním principům a pojmům z oblasti bioinformatiky a softcomputingu. Hlavní část je zaměřena na použití evolučních algoritmů v bioinformatice, v které byly prezentovány typické úlohy (zarovnávání a porovnávání DNA, RNA a proteinových sekvencí; mapování genů na chromozómech; hledání genů a identifikace promotorů ze sekvencí DNA; interpretace genové exprese a microarray dat; regulace genových sítí; konstrukce fylogenetických stromů; predikce struktury DNA, RNA a proteinů; molekulární design a molekulární dokování). Praktická část je věnována výpočtům v programu MEGA následné analýze jejich výstupů. ...více

stereovizní kamerový systém surveyor svs

Martin Beneda | 1. 12. 2011 0:00:00
Přehledová stať|Technika|Číslo 2/2011

Článek pojednává o volbě kamerového systému pro mobilní robotický systém s možností implementace pokročilých funkcí počítačového vidění, založených především na zpracování stereoskopické obrazové informace. Ačkoli je tato problematika vztažena přednostně ke konkrétnímu stereoviznímu systému firmy Surveyor, dotýká se obecných požadavků na kamerové systémy a jejich vhodnost pro využití v počítačovém vidění. ...více

dizajn prvkov elektrických zabezpečovacích systémov – pasívne infračervené detektory

Andrej Veľas | 1. 6. 2011 20:40:27
Přehledová stať|Bezpečnost|Číslo 1/2011

Článok popisuje súčasný stav v dizajne prvkov elektrických zabezpečovacích systémov, konkrétne vpasívnych infračervených detektoroch pohybu. Vsúčasnosti sa pri konštrukcii týchto detektorov len zriedkavo používajú moderné tvary amateriály. Článok popisuje predpoklady dizajnu detektorov, ako aj možnosti zmeny vdizajne detektorov. ...více

návrh projektování nezbytných úprav improvizovaného úkrytu

Lucie Juříková | 1. 6. 2011 20:40:27
Přehledová stať|Bezpečnost|Číslo 1/2011

Cílem příspěvku je poukázat na možné řešení výstavby improvizovaných úkrytů v případě mimořádné události. Nezbytnými úpravami je myšleno výstavba větracích komínků, nouzové výlezy, podpěry stropní konstrukce, stínění, zesilování zdiva apod. Článek bude řešit použití a umístění větracích komínků i nouzových výlezů ve stávajícím modelovém úkrytu. ...více

využití alternativních výpočetních prostředků ke zkvalitnění studijní průpravy studentů

Tomáš Barot | 1. 6. 2011 20:40:27
Přehledová stať|Teorie|Číslo 1/2011

Článek popisuje přínosy vyššího doporučování alternativních výpočetních programů vysokoškolským studentům. Zdůrazňuji ale, že tento metodický postup kategorizuji jako doplněk k již existujícím metodám VŠ. Nesnažím se upřednostňovat postup před ostatními postupy. Předkládaný návrh by měl být uplatněn pouze v součinnosti s již zavedenými metodami. ...více

usb midi lights device – midi protokol a jeho přímá implementace pro jevištní zařízení

Dalibor Slovák | 15. 11. 2010 12:43:12
Přehledová stať|Regulace|Číslo 2/2010

Tento článek se zabývá popisem zařízení, které slouží ke koordinaci jevištního osvětlení spolu s hudbou vytvářenou v počítači. Zařízení komunikuje na vstupu prostřednictvím MIDI a USB protokolu. Výstupem je pak řídící napětí, jehož hodnota je ovlivněna prostřednictvím pulzně-šířkové modulace, která je výsledkem hodnoty třetího bytu MIDI zprávy. V tomto bajtu se nachází síla daného řídícího tónu. Zařízení je na vstupu připojeno jako jedno z USB rozhraní k PC a na výstupu je připojeno k výkonovému transformačnímu stupni, který pak má ke svým výstupům již připojeno jevištní osvětlení, případně jiná efektová zařízení jako např. motory čerpadel vodních fontán. ...více

návrh řídícího systému pro autonomní vzducholoď na utb

Martin Pospíšilík | 11. 11. 2010 19:57:08
Přehledová stať|Technika|Číslo 2/2010

Již déle než rok můžeme při zvláštních příležitostech v aule Fakulty aplikované informatiky potkat malou vzducholoď. Tento článek přináší čtenářům základní informace o tomto projektu, který se zabývá vývojem autonomního monitorovacího systému. Jedná se o zařízení schopné pohybu uvnitř uzavřené místnosti bez zásahu obsluhy, které je schopno monitorovat své okolí. ...více

labi a laboratorní úloha de1

František Hruška | 11. 11. 2010 18:41:35
Přehledová stať|Informatika|Číslo 2/2010

Laboratoře integrované automatizace jsou moderní laboratoře se vzdálenými reálnými výukovými experimenty (dále jen úloha) přístupnými lokálně i dálkově přes internet. Byly získány cenné zkušenosti, vesměs pozitivní. Některé zkušenosti vyvolávají požadavky na drobné úpravy nebo hledání lepší formy užití a použití ve výuce. Úloha DE1 realizuje tepelnou soustavu s uzavřeným regulačním obvodem a dokonalou technikou automatického řízení. U této úlohy se projevily problémy v tom, že nedávala optimální využití. Proto se hledají příčiny a důvody, proč reálné funkce se odlišují od záměru. 4ást výsledků je předmětem tohoto příspěvku. ...více

vedecké metódy

Jozef Ristvej | 31. 5. 2010 21:01:45
Přehledová stať|Teorie|Číslo 1/2010

Cieľom predkladaného článku je poskytnúť základné informácie mladým vedeckým pracovníkom, doktorandom, ale i študentom na vysokých školách, ktorí sa v rámci svojej práce často stretávajú s potrebou vymedzenia či definovania metód používaných vo svojej vedeckej práci, ale aj tým, ktorí si chcú osvojiť teoretické základy vedeckej práce. ...více

led based exposing unit

Martin Pospíšilík | 31. 5. 2010 20:47:23
Přehledová stať|Technika|Číslo 1/2010

V rámci soutěže pořádané firmou Freescale vzniklo na Univerzitě Tomáše Bati zařízení, které bude k dispozici studentům pracujícím na svých projektech v oblasti elektroniky. Jedná se o osvitové zařízení pro výrobu desek s plošnými spoji fotocestou. Zařízení využívá matice LED vyzařující v ultrafialové oblasti světelného spektra. Oproti běžně používané rtuťové výbojce přináší toto řešení několik výhod: podstatné snížení spotřeby elektrické energie, možnost přesného nastavení doby osvitu, rovnoměrné pokrytí desky světelným tokem do rozměru A4 a zvýšení ochrany obsluhy, neboť ta se díky konstrukčnímu řešení nikdy nedostane do kontaktu s nebezpečným UV zářením. ...více

specifické technické prostředky řídicích a informačních systémů

František Hruška | 31. 5. 2010 20:20:50
Přehledová stať|Technika|Číslo 1/2010

Technické prostředky řídicích a informačních systémů společně s programovacími prostředky vytváří základní pilíře systémů. Jejich rozvoj u nových řešení často vyžaduje volit specifické prostředky. Jsou to rekonstruované nebo modifikované standardní prostředky sériové výroby nebo prostředky nového výzkumu a vývoje. V podmínkách FAI UTB ve Zlíně je řešeno několik úkolů z oblasti specifických technických prostředků. ...více

usage of adobe captivate for multimedia creation in education

Iveta Žouželková | 31. 5. 2010 16:44:19
Přehledová stať|Informatika|Číslo 1/2010

The growing interest of multimedia presentations motivates software developers to produce new applications for the creation of e-learning material. The paper deals with the conception of Adobe Captivate, which is a modern e-learning tool offered by Adobe Systems. It describes functions, methods and interactive content used in the created educational materials. It also discusses the advantages and disadvantages of the application. The final interactive videos are primarily designed for the students of the Database Systems subject. ...více

Aktuální číslo


Odborný vědecký časopis Trilobit | © 2009 - 2024 Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíně | ISSN 1804-1795