Přihlásit | Registrovat
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
TRILOBIT
Technika

skúmanie kvality sily signálu vzhľadom na vzdialenosť komponentov trasovacieho systému v uzatvorenom priestore

Erika Skýpalová | 1. 6. 2024 0:00:00
Technika|Aktuální číslo|Číslo 1/2024

Určovanie polohy osôb a entít vo vonkajšom prostredí je dobre známe prostredníctvom technológie Globálneho pozičného systému. V súčasnosti je však problematika určovania polohy výzvou aj vo vnútornom prostredí, ktoré sa vyznačuje prítomnosťou veľkého počtu osôb v čase prevádzky a na zvýšenie bezpečnosti alebo optimalizáciu procesov je potrebné monitorovať pohyb a polohu osôb. ...více

historie bezpilotních prostředků – od 2. světové války po současnost

Tomáš Novotný | 1. 6. 2024 0:00:00
Technika|Aktuální číslo|Číslo 1/2024

Tento článek se věnuje kategorizaci a historií bezpilotních prostředků počínaje druhou světovou válkou a konče dneškem. V článku je definován pojem bezpilotní prostředek a také další terminologie s tímto pojmem spojená. Následující kapitoly se věnují samotné historii vývoje těchto prostředků a popisují konkrétní typy. ...více

experimentálna verifikácia vzdialenosti odhodenia ľudského tela pri útoku strčením

Eduard Kolla | 1. 12. 2021 0:00:00
Technika|Aktuální číslo|Vědecká stať|Číslo 3/2021

Analýza útočných fyzických interakcií ku ktorým dochádza v rámci medziľudských vzťahov je častokrát predmetom forenzného, alebo kriminalistického vyšetrovania pre potreby trestno-právneho konania. Takéto fyzické interakcie môžu spôsobiť vážnu ujmu na zdraví obete s trestnoprávnymi, prípadne občianskoprávnymi následkami pre páchateľa. ...více

analysis of the display of 3d image data of interior scanned by a 3d laser scanner

Irena Drofova | 1. 12. 2021 0:00:00
Technika|Aktuální číslo|Vědecká stať|Číslo 3/2021

The article deals with the issue of 3D modeling of the interior and exterior. The text presents the methods and essence of 3D scanning and their use in many fields. Attention is paid to the experiment of 3D interior scanning with a laser 3D scanner and the quality of the scanned image. The following are the types of 3D digital data and the influence of the internal environment on the 3D model of point clouds. At the end of the article, the possibilities of using the resulting atypical 3D model to increase the quality of image data for further processing are presented. ...více

security devices, operation, and inspections

Tomáš Krejčí | 1. 6. 2021 0:00:00
Technika|Vědecká stať|Číslo 2/2021

The paper focuses primarily on already functioning units of security and non-security systems and emphasizes testing, control, and inspectional activity. Not only is it necessary to test and review devices after installation but checks and inspections also need to take place at regular intervals throughout their operation. The design, installation and operation of each technological unit follow the relevant legal and normative requirements. ...více

päťfázový im v zapojení do pentagonu pri strate napájacej fázy

Pavel Záskalický | 25. 9. 2020 0:00:00
Technika|Číslo 2/2020 - SEKEL

Predkladaný príspevok pojednáva a vlastnostiach päťfázového indukčného motora (IM), ktorého statorové vinutie je zapojené do Pentagonu. Predpokladáme, že motor je napájaný z frekvenčného meniča s ideálnym výstupným harmonickým napájacím napätím. Pre prípad straty napájania jednej fázy vyvolanej poruchou napájacieho meniča sú za pomoci teórie priestorového fázora vypočítané elektrické ako aj elektromechanické parametre stroja. Skrat na meniči sa neuvažuje, pretože takáto porucha je vo väčšine prípadov deštruktívna pre celý pohon. V závere je uvedená jedna z možností zníženia zvlnenia elektromagnetického momentu v poruchovej prevádzke. ...více

analýza, vlastnosti a použitie pohonov s päťfázovým indukčným motorom

Ján Kaňuch | 25. 9. 2020 0:00:00
Technika|Číslo 2/2020 - SEKEL

Päťfázové motory v posledných rokoch priťahujú veľkú pozornosť kvôli niektorým výhodám, ktoré ponúkajú v porovnaní s pohonmi s trojfázovými motormi. Dostupný výkon siete je v súčasnosti obmedzený iba na tri fázy. Preto na elektrické pohony s premenlivou rýchlosťou sa používajú predovšetkým trojfázové stroje. Avšak pri napájaní z meniča nie je potrebný pevný počet fáz. Napájanie viacfázových motorov je vždy zabezpečené výkonovými elektronickými meničmi. Pretože sa na napájanie striedavým prúdom používa výkonový elektronický menič, tak počet fáz meniča (teda tiež elektrického stroja) nie je v zásade obmedzený. Článok predstavuje podstatné výhody, vlastnosti a použitie päťfázových indukčných motorov pre pohony s napájaním výkonovým elektronickým meničom. ...více

analýza řízení výkonů měničových napájecích stanic v trakční soustavě 25 kv 50 hz

Jaroslav Novák | 31. 8. 2020 1:00:00
Technika|Číslo 2/2020 - SEKEL

V železničních trakčních systémech 25 kV 50 Hz se v ČR připravuje aplikace napájecích stanic s řízenými vysokonapěťovými polovodičovými měniči. Významnými výhodami měničových napájecích stanic jsou možnost dvoustranného napájení trakčního vedení a řízené omezování výkonového zatížení napájecích stanic. V článku je prezentována simulační analýza trakčního dvoustranného napájení a hlavní vlastnosti systému při napájení vlakových souprav. Jsou analyzovány některé provozní situace z hlediska výkonového zatížení napájecích stanic a z hlediska ztrát při přenosu energie trakčním vedením. ...více

praktická implementace geolokace v sítích typu lorawan

Radek Fujdiak | 1. 6. 2020 0:00:00
Technika|Vědecká stať|Číslo 1/2020

S příchodem zařízení internetu věcí (IoT) přichází na řadu nespočet možností jejich využití v každodenním životě člověka. Jedním ze zajímavých rozšíření lze nalézt v možnosti sledovat polohu těchto zařízení. IoT zařízení jsou mnohdy bateriově napájena, což znemožňuje využití GPS modulů pro geolokaci z důvodu vysoké energetické náročnosti. ...více

experimentálne stanovenie konštanty dĺžkovej straty v hasičských hadiciach

Jozef Svetlík | 1. 12. 2015 0:00:00
Technika|Vědecká stať|Číslo 2/2015

Príspevok sa zaoberá jedným zo určenia konštanty dĺžkových strát v hadicovom vedení. V článku je popísaný experiment, výsledky a odporúčanie pre praktické použitie. ...více

yamazumi diagram aplikovaný v nástroji pre návrh štíhlej ručnej montáže

Katarína Senderská | 1. 6. 2014 0:00:00
Technika|Vědecká stať|Číslo 1/2014

Článok sa zaoberá aplikáciou YAMAZUMI diagramu pri návrhu ručných montážnych pracovísk v súlade s konceptom Lean assembly (štíhla montáž). Yamazumi diagram bol implementovaný do konceptu nástroja pre návrh štíhlej montáže, ktorý má pomôcť pri vytváraní pracovísk štíhlej montáže. Popísaná je taktiež aplikácia, ktorá bola vytvorená v programe Microsoft Excel za účelom tvorby Yamazumi diagramov. ...více

emisie vznikajúce pri zváraní kovových materiálov

Zuzana Szabová | 1. 12. 2013 0:00:00
Technika|Vědecká stať|Číslo 2/2013

Kzávažným rizikovým faktorom, ktoré sa vyskytujú vpracovnom prostredí pri zváraní atepelnom delení materiálov, patria najmä emisie zváračských dymov. Príspevok sa zaoberá problematikou zdraviu škodlivých plynov, pár a aerosólov vnikajúcich pri zváraní, ich chemickým zložením v závislosti od použitých základných a prídavných materiálov, parametrov zvárania, ochranných plynov ataktiež povrchovej úpravy materiálov. ...více

application of i<sub>ddt</sub> test in sram arrays towards efficient detection of weak opens

Gábor Gyepes | 1. 6. 2013 0:00:00
Technika|Vědecká stať|Číslo 1/2013

This paper deals with the dynamic supply current testing (IDDT) of SRAM cells and arrays. Additionally, an IDDT current sensor and used current sensing method are presented and explained as well. The efficiency of the proposed test in unveiling weak open defects is demonstrated through simulations carried out on a 64 bit SRAM array designed in a CMOS 90 nm technology. Also the dependence of the efficiency on the cell ratio of the SRAM core cell is evaluated. ...více

obist strategy versus parametric test efficiency

Daniel Arbet | 1. 12. 2012 0:00:00
Technika|Číslo 2/2012|Vědecká stať

This paper deals with the verification of efficiency of the novel on-chip OBIST (Oscillation Built-In Self Test) strategy by comparison the fault coverage in selected types of active analog integrated filters. Fault coverage obtained by OBIST approach was compared to fault coverage results obtained by the measurement and evaluation of filters’ selected parameters. ...více

meranie deformácie výstupného otvoru abrazívnej dýzy

Ivana Kleinedlerová | 1. 12. 2012 0:00:00
Technika|Číslo 2/2012|Vědecká stať

Tvar výstupného otvoru použitej abrazívnej dýzy pri rezaní abrazívnym vodným lúčom má vplyv na kvalitu rezanej plochy a rastúce náklady na rezanie. Pre zistenie tvaru výstupného otvoru použitej opotrebovanej abrazívnej dýzy je potrebné použiť metódu, ktorá je schopná opticky zachytiť a zmerať aj otvor tak malého priemeru (0,5 – 2 mm). Pre tieto účely bolo v rámci experimentu opticky odsledovaných 50 ks opotrebovaných abrazívnych dýz. Cieľom príspevku bolo navrhnúť meracie zariadenie, ktorým je možné odsledovať tvar výstupného otvoru abrazívnej dýzy a jej veľkosť deformácie. Na základe nameraných výsledkov možno následne stanoviť, či je možné dýzu v procese rezania ďalej používať a za akých zodpovedajúcich technologických parametrov rezania. ...více

metódy merania kužeľov pri kalibrácii kužeľových kalibrov

Peter Kleinedler | 1. 12. 2012 0:00:00
Technika|Číslo 2/2012|Vědecká stať

Meranie kužeľových plôch patrí medzi základné uhlové merania, ikeď nie tak časté vstrojárskej praxi. Vyhodnocovanie kritických parametrov na vonkajších avnútorných kužeľových plochách je pomerne zložitou kontrolnou operáciou. Aj keď existuje celý rad metód vyhodnotenia týchto parametrov, výber optimálnej metódy závisí na predpísaných toleranciách týchto parametrov. Cieľom tohto príspevku bolo načrtnúť možnosti ametódy merania kužeľových plôch pri kalibrácii kužeľových kalibrov. ...více

bezdotykové měření vzdálenosti s pomocí ultrazvukových detektorů

Martin Pospíšilík | 1. 12. 2012 0:00:00
Technika|Číslo 2/2012|Přehledová stať

Ačkoliv měření vzdálenosti patří mezi nejstarší měřičské disciplíny, navzdory prudkému rozvoji technologií a měření všech různých veličin si na všech člověkem prováděných měřeních stále zachovává asi 25% podíl. Kromě tradičních metod měření vzdálenosti se v současné době uplatňují i bezdotyková měření, přičemž v některých případech tradiční měřicí metody ani nelze uplatnit. Jako příklad lze uvést vzdálenostní detektory, kterými bývají opatřeni roboti, bezpilotní letouny a další zařízení. Tento článek se věnuje popisu principu ultrazvukových měřičů vzdálenosti a zároveň popisuje zkušenosti s využitím těchto měřičů na autonomně pracující vzducholodi. ...více

analýza vlastností 3d grafických programů a jejich nasazení při modelování mechatronických prvků při vývoji obráběcích strojů

Petr Lukašík | 1. 12. 2011 0:00:00
Technika|Číslo 2/2011|Ostatní

Uplatnění metod mechatroniky ve vývoji a konstrukci obráběcích strojů představuje zásadní krok ke zvýšení kvality výsledného produktu. Dále umožňuje snížení nákladů na konstrukční a technologický vývoj v této oblasti. Cílem analýzy bylo zhodnocení dostupných 3D grafických programů a jejich využití při simulaci mechatronických vazeb v oblasti víceosého obábění. Z průzkumu vyplynula absence vhodného softwarového produktu pro simulaci víceosého obrábění. ...více

stereovizní kamerový systém surveyor svs

Martin Beneda | 1. 12. 2011 0:00:00
Technika|Číslo 2/2011|Přehledová stať

Článek pojednává o volbě kamerového systému pro mobilní robotický systém s možností implementace pokročilých funkcí počítačového vidění, založených především na zpracování stereoskopické obrazové informace. Ačkoli je tato problematika vztažena přednostně ke konkrétnímu stereoviznímu systému firmy Surveyor, dotýká se obecných požadavků na kamerové systémy a jejich vhodnost pro využití v počítačovém vidění. ...více

řízení výrobních činností v podniku prostřednictvím ca systémů

Ivana Kleinedlerová | 1. 6. 2011 20:40:27
Technika|Číslo 1/2011|Vědecká stať

Příspěvek poukazuje na potřebnost správního řízení výrobních činností v podniku a to zaváděním počítačové podpory do výroby. Analýzou ekonomického zhodnocení výroby palubní desky jsme dospěli k závěru, že zavádění CA systémů je plně namístě současným vývojem trhu a potřebami správního manažování podniku, v rámci dosahování potřebné kvality a konkurenceschopnosti. ...více

návrh řídícího systému pro autonomní vzducholoď na utb

Martin Pospíšilík | 11. 11. 2010 19:57:08
Technika|Číslo 2/2010|Přehledová stať

Již déle než rok můžeme při zvláštních příležitostech v aule Fakulty aplikované informatiky potkat malou vzducholoď. Tento článek přináší čtenářům základní informace o tomto projektu, který se zabývá vývojem autonomního monitorovacího systému. Jedná se o zařízení schopné pohybu uvnitř uzavřené místnosti bez zásahu obsluhy, které je schopno monitorovat své okolí. ...více

led based exposing unit

Martin Pospíšilík | 31. 5. 2010 20:47:23
Technika|Číslo 1/2010|Přehledová stať

V rámci soutěže pořádané firmou Freescale vzniklo na Univerzitě Tomáše Bati zařízení, které bude k dispozici studentům pracujícím na svých projektech v oblasti elektroniky. Jedná se o osvitové zařízení pro výrobu desek s plošnými spoji fotocestou. Zařízení využívá matice LED vyzařující v ultrafialové oblasti světelného spektra. Oproti běžně používané rtuťové výbojce přináší toto řešení několik výhod: podstatné snížení spotřeby elektrické energie, možnost přesného nastavení doby osvitu, rovnoměrné pokrytí desky světelným tokem do rozměru A4 a zvýšení ochrany obsluhy, neboť ta se díky konstrukčnímu řešení nikdy nedostane do kontaktu s nebezpečným UV zářením. ...více

specifické technické prostředky řídicích a informačních systémů

František Hruška | 31. 5. 2010 20:20:50
Technika|Číslo 1/2010|Přehledová stať

Technické prostředky řídicích a informačních systémů společně s programovacími prostředky vytváří základní pilíře systémů. Jejich rozvoj u nových řešení často vyžaduje volit specifické prostředky. Jsou to rekonstruované nebo modifikované standardní prostředky sériové výroby nebo prostředky nového výzkumu a vývoje. V podmínkách FAI UTB ve Zlíně je řešeno několik úkolů z oblasti specifických technických prostředků. ...více

experimentální analýza vlivu teploty na parametry proudu naprázdno typových toroidních transformátorů, porovnání s konvenčními typy transformátorů

Aleš Folvarčný | 31. 5. 2010 19:45:14
Technika|Číslo 1/2010|Ostatní

V příspěvku je uveden souhrn výsledků nezávislé experimentální analýzy zaměřené na zjišťování vlivu teploty na velikost a parametry proudu naprázdno typových malých toroidních a konvenčních transformátorů. Analýza naměřených hodnot je výsledkem rozsáhlých a časově náročných měření provedených v klimatické komoře na daných transformátorech, při různých hodnotách napájecího napětí a pracovních teplotách. ...více

rizikové faktory znečišťovania ovzdušia a ich dopad na ludské zdravie

Josef Reitšpís | 6. 12. 2009 16:11:38
Technika|Číslo 1/2009|Ostatní

Ak sa pozrieme kamkoľvek, obklopuje nás energia. Energetika je preto jedným z najdôležitejších odvetví národného hospodárstva a má priamy dopad nielen na ekonomický rast krajiny, ale i na životné prostredie. ...více

Aktuální číslo


Odborný vědecký časopis Trilobit | © 2009 - 2024 Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíně | ISSN 1804-1795