Přihlásit | Registrovat
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
TRILOBIT
Regulace

meranie otáčok pomocou hallových snímačov

Ján Vlnka | 25. 9. 2020 0:00:00
Regulace|Číslo 2/2020 - SEKEL

Hallove snímače majú široké použitie v priemysle. Pracujú na princípe Hallovho javu, ktorý pracuje vytvorením rozdielového elektrického potenciálu v magnetickom poli cez ktorý preteká elektrický prúd. Vznik napätia vzniká pôsobením elektromagnetického poľa – magnetickej indukcie. Využitie Hallových snímačov nachádzame v automobilovom priemysle ako snímače hladiny paliva, merania polohy uhla reflektorov ale aj v ABS systémoch, kde sa používajú na meranie rýchlosti otáčania kolies. ...více

meranie uhlu pootočenia pomocou halloveho snímača

Ján Vlnka | 25. 9. 2020 0:00:00
Regulace|Číslo 2/2020 - SEKEL

Hallový snímač, alebo Hallova sonda, Hallov článok, Hallov generátor využíva Hallov jav Obr. 1. Využíva sa pre meranie a v regulácii magnetických polí a na meranie jednosmerných prúdov od miliampérov po kiloampére, ďalej na ovládanie synchrónnych elektromotorov, motorov typu BLDC, ako mechanické snímače a v bezkontaktných klávesoch. Využíva sa na meranie magnetických polí ale aj na meranie prúdov a uhlu pootočenia. Hallov snímač je charakteristický lineárnym vzrastom Hallovho napätia. ...více

equality constraints in predictive control of laboratory model

Tomáš Barot | 1. 6. 2014 0:00:00
Regulace|Vědecká stať|Číslo 1/2014

Predictive control is a modern approach in the system-control theory. It is suitable for many types of controlled systems. Ability for including of constraints is an important advantage of it. This principle is projected to an optimization problem. Inequality restrictions are commonly used in control applications. In this paper, the less used equality constraints are discussed together with their practical implementation. ...více

využití hammersteinova a wienerova modelu při diskrétním adaptivním řízení nelineárních procesů

Zdeněk Babík | 1. 12. 2012 0:00:00
Regulace|Číslo 2/2012|Přehledová stať

Tento příspěvek se zabývá využitím Hammersteinova a Wienerova modelu při řízení nelineárních procesů pomocí metod lineárního adaptivního řízení. Snahou je využít principy faktorizačních metod, kdy je systém rozkládán na lineární a nelineární část, pro zvýšení kvality adaptivního řízení nelineárních systémů. Ve zde popisovaném případě uvažujeme rozklad řízeného nelineárního systému na statickou nelineární a dynamickou lineární část. Nelineární část je vhodným způsobem linearizována a lineární část je využita při návrhu lineárního řídicího systému. ...více

usb midi lights device – midi protokol a jeho přímá implementace pro jevištní zařízení

Dalibor Slovák | 15. 11. 2010 12:43:12
Regulace|Číslo 2/2010|Přehledová stať

Tento článek se zabývá popisem zařízení, které slouží ke koordinaci jevištního osvětlení spolu s hudbou vytvářenou v počítači. Zařízení komunikuje na vstupu prostřednictvím MIDI a USB protokolu. Výstupem je pak řídící napětí, jehož hodnota je ovlivněna prostřednictvím pulzně-šířkové modulace, která je výsledkem hodnoty třetího bytu MIDI zprávy. V tomto bajtu se nachází síla daného řídícího tónu. Zařízení je na vstupu připojeno jako jedno z USB rozhraní k PC a na výstupu je připojeno k výkonovému transformačnímu stupni, který pak má ke svým výstupům již připojeno jevištní osvětlení, případně jiná efektová zařízení jako např. motory čerpadel vodních fontán. ...více

simple robust controllers for systems with time delay using direct search methods

Marek Dlapa | 31. 5. 2010 19:29:20
Regulace|Číslo 1/2010|Vědecká stať

V tomto článku bude odvozen postup návrhu jednoduchých regulátorů pro jednorozměrové systémy. Vlastní regulátor je získán optimalizací pólů nominálního zpětnovazebního obvodu za využití strukturovaného singulárního čísla označovaného jako μ-funkce, která zohledňuje podmínky robustní kvality a stability řídícího obvodu. Regulátor je řešením diofantické rovnice v okruhu racionálních ryzích a stabilních funkcí. Jako optimalizační nástroj je použit evoluční algoritmus diferenciální migrace, který je schopen nalézat řešení pro hodnotící funkce s mnoha lokálními extrémy. Finální regulátor je porovnán s D-K iterací jako standardní metodou pro μ‑syntézu. ...více

návrh a seřízení konvenčních regulátorů

Miluše Vítečková | 6. 12. 2009 16:36:38
Regulace|Číslo 1/2009|Vědecká stať

Článek je věnován návrhu a seřízení konvenčních regulátorů metodou přímé syntézy a metodou vnitřního modelu. Obě tyto metody v současnosti patří mezi nejčastěji používané a oblíbené přístupy, což vyplývá jak z jejich jednoduchosti, tak i obecnosti. Je ukázáno, že při určitých podmínkách jsou obě metody ekvivalentní. Jejich použití při návrhu analogových i číslicových konvenčních regulátorů je podrobně popsáno a ilustrováno na metodě požadovaného modelu, která byla rozpracována na katedře automatizační techniky a řízení Fakulty strojní VŠB — Technické univerzity Ostrava. ...více

adaptive control of a continuous stirred tank reactor

Petr Dostál | 1. 12. 2009 0:00:00
Regulace|Číslo 1/2009|Vědecká stať

The paper deals with simulation of continuous-time adaptive control of a continuous stirred tank reactor (CSTR). The control design is based on approximation of a nonlinear model of the process by a continuous-time external linear model.with parameters estimated using a corresponding delta model. The control system with two feedback controllers is considered. The controller design is based on the polynomial approach and the pole assignment method. The adaptive control is tested by simulations on the nonlinear model of the CSTR with a consecutive exothermic reaction. ...více

Aktuální číslo


Odborný vědecký časopis Trilobit | © 2009 - 2024 Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíně | ISSN 1804-1795