Přihlásit | Registrovat
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
TRILOBIT
Home Page

SKÚMANIE KVALITY SILY SIGNÁLU VZHĽADOM NA VZDIALENOSŤ KOMPONENTOV TRASOVACIEHO SYSTÉMU V UZATVORENOM PRIESTORE

Erika Skýpalová | 1. 6. 2024 0:00:00
Aktuální číslo|Technika|Číslo 1/2024

Určovanie polohy osôb a entít vo vonkajšom prostredí je dobre známe prostredníctvom technológie Globálneho pozičného systému. V súčasnosti je však problematika určovania polohy výzvou aj vo vnútornom prostredí, ktoré sa vyznačuje prítomnosťou veľkého počtu osôb v čase prevádzky a na zvýšenie bezpečnosti alebo optimalizáciu procesov je potrebné monitorovať pohyb a polohu osôb. ...více

CRYPTO-ASSET TRANSACTION ARBITRAGE

Andrej Lipták | 1. 6. 2024 0:00:00
Aktuální číslo|Bezpečnost|Číslo 1/2024

Using qualitative and quantitative research methods, this study examines the principles and processes of crypto-asset transactions, identifying opportunities for transaction reversal and outlining strategies to achieve this goal. The objective is to provide theoretical insights into addressing situations involving unwanted or unethical crypto-asset transactions, offering guidance to authorized entities, professionals, and the general public on preventive measures and corrective actions in crypto-asset-related crime. ...více

Historie bezpilotních prostředků – od 2. světové války po současnost

Tomáš Novotný | 1. 6. 2024 0:00:00
Aktuální číslo|Technika|Číslo 1/2024

Tento článek se věnuje kategorizaci a historií bezpilotních prostředků počínaje druhou světovou válkou a konče dneškem. V článku je definován pojem bezpilotní prostředek a také další terminologie s tímto pojmem spojená. Následující kapitoly se věnují samotné historii vývoje těchto prostředků a popisují konkrétní typy. ...více

SÚČASNÉ TRENDY PROSTRIEDKOV SEBAOBRANY/CURRENT TRENDS IN THE USE OF MEANS OF SELF-DEFENCE

Erika Skýpalová | 1. 6. 2024 0:00:00
Aktuální číslo|Bezpečnost|Číslo 1/2024

Zvyšujúca sa kriminalita a spoločnosť, v ktorej žijeme, vytvárajú priestor, v ktorom sa ľudia mnohokrát necítia bezpečne a obávajú sa o svoj život alebo o život svojich blízkych. Sebaobrana je aktuálnou témou, ktorej je potrebné venovať zvýšenú pozornosť. Je preto potrebné zamyslieť sa nad spôsobmi, ako zvýšiť osobnú bezpečnosť či pocit bezpečia a predísť tak neželaným následkom útokov. ...více

VYBRANÉ LEGISLATÍVNE ASPEKTY A VÝCHODISKÁ SYSTÉMU OBRANNÉHO PLÁNOVANIA

Iveta Novotná | 1. 6. 2024 0:00:00
Aktuální číslo|Bezpečnost|Číslo 1/2024

Obranné plánovanie predstavuje proces špecifického typu plánovania, prostredníctvom ktorého jednotlivé štáty alebo organizácie realizujú a vykonávajú svoju riadiacu a koordinačnú funkciu pri zabezpečovaní svojej bezpečnosti a obrany. Jeho cieľom je zabezpečiť demokratickú kontrolu ozbrojených síl, transparentné, účelné a efektívne využívanie prostriedkov obrany a vytvárať podmienky pre všestranné zapojenie všetkých rezortov a inštitúcií štátnej správy a samosprávy do procesov prípravy obrany štátu. Systém obranného plánovania v Slovenskej republike vychádza zo zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. ...více

Subjekty regulujúce šírenie dezinformácií v podmienkach Slovenskej republiky a mimo nej

Branislav Belica | 1. 6. 2024 0:00:00
Aktuální číslo|Bezpečnost|Přehledová stať|Číslo 1/2024

Šírenie dezinformácií a ich dopady predstavujú kritickú hrozbu pre demokratickú spoločnosť. Táto hrozba sa znásobuje každým technologickým pokrokom v oblasti digitálnych služieb a online platforiem. Spolu so zvyšujúcim sa potenciálom umelej inteligencie sa zvyšujú aj riziká jej ďalšieho zneužitia na polarizáciu spoločnosti a ovplyvňovanie verejnej mienky. ...více

O nevyhnutnosti digitálnej transformácie v oblasti bezpečnosti a obrany

Radoslav Ivančík | 1. 6. 2024 0:00:00
Aktuální číslo|Bezpečnost|Číslo 1/2024

Severoatlantická aliancia a Európska únia začali proces digitálnej transformácie v oblasti bezpečnosti a obrany. NATO prijalo víziu digitálnej transformácie a stratégiu implementácie digitálnej transformácie. EÚ zasa schválila Strategický implementačný plán pre digitalizáciu ozbrojených síl členských štátov EÚ, integrované kybernetické efekty vo vojenských operáciách EÚ a prioritné digitálne spôsobilosti. Digitálna transformácia v tejto súvislosti znamená hlbokú sociálno-ekonomicko-technologickú a zároveň organizačnú zmenu. ...více

KINEMATIKA PASAŽIEROV V INTERIÉRY VOZIDLA ZÁCHRANNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY PRI DYNAMICKÝCH JAZDNÝCH MANÉVROCH

Veronika Adamová | 1. 12. 2023 0:00:00
Aktuální číslo|Bezpečnost|Číslo 2/2023

Posádky vozidiel záchrannej zdravotnej služby (ZZS) nemusia použiť bezpečnostné pásy vozidla pri jazde počas výkonu zásahu. Napriek tomu je z hľadiska bezpečnosti takéto použitie vozidla posádkou nežiadúce a zdravie ohrozujúce. Ďalším nevhodným prvkom pri používaní vozidla ZZS je nesprávne pripútanie alebo nepripútanie prevážaného pacienta bezpečnostnými pásmi. ...více

Fire modelling of a floating object

Dorota Hodúlová | 1. 12. 2023 0:00:00
Aktuální číslo|Bezpečnost|Číslo 2/2023

The CFAST program is a two-zone fire model used to model confined space fires. Fire models are used to predict fire behaviour and smoke transport. This paper discusses the application of the CFAST program in two simulations for confined space fires in a floating facility. The first simulation deals with a fire where electrical power is supplied to the vessel, i.e., the various fire protection devices are active. The second simulation deals with the case where the vessel is de-energised and the fire engineering equipment is inactive. ...více

Kolektívna ochrana obyvateľstva v kontexte kvality života

Jozef Kubás | 1. 6. 2023 0:00:00
Aktuální číslo|Bezpečnost|Číslo 1/2023

Problematika bezpečnosti je zložitá a ovplyvňuje ju množstvo faktorov. Medzi tieto môžeme zaradiť krízové javy alebo mimoriadne udalosti, ktoré negatívne vplývajú na prostredie v ktorom vznikajú. Mimoriadne udalosti sú ťažko predvídateľné a môžu vznikať na rôznych miestach. Preto je potrebné, aby obyvatelia vedeli správne reagovať na takéto udalosti. V rámci civilnej ochrany je kladený dôraz na kolektívnu ochranu obyvateľstva. ...více

Historie bezpilotních prostředků – počátky

Tomáš Novotný | 1. 6. 2023 0:00:00
Aktuální číslo|Bezpečnost|Číslo 1/2023

Tento článek se věnuje kategorizaci a počáteční historií bezpilotních prostředků. V článku je definován pojem bezpilotní prostředek a také další terminologie s tímto pojmem spojená. Následující kapitoly se věnují historii objevů a patentů těchto prostředků. To vše od samotných počátků až do období mezi dvěma světovými válkami. ...více

O kybernetickej bezpečnosti a obrane EÚ v kontexte konfliktu na Ukrajine

Radoslav Ivančík | 1. 6. 2023 0:00:00
Aktuální číslo|Bezpečnost|Číslo 1/2023

Ruská invázia na Ukrajinu spôsobila napriek mnohým indíciám európskym krajinám šok a vrátila takmer už zabudnuté črty mocenskej politiky na európsky kontinent v podobe medzištátneho konfliktu a dobyvačnej vojny. Nedeliteľnou súčasťou tohto konfliktu sú kybernetické operácie realizované ruskými štátnymi aj neštátnymi aktérmi na ukrajinské ciele, čo okrem množstva iných vecí opätovne upriamilo pozornosť na nutnosť zvyšovania úrovne kybernetickej bezpečnosti a obrany Európskej únie ako celku a aj jej členských štátov. Aj preto sa autor, v nadväznosti na vypuknutie konfliktu na Ukrajine, s využitím relevantných metód interdisciplinárneho vedeckého výskumu, zaoberá v tomto článku problematikou kybernetickej bezpečnosti a obrany na úrovni EÚ. ...více

Požiadavky praxe na mäkké zručnosti absolventov študijného odboru bezpečnostné vedy

Zuzana Zvaková | 1. 6. 2023 0:00:00
Aktuální číslo|Bezpečnost|Číslo 1/2023

Pracovníci v oblasti bezpečnosti, študenti a absolventi študijného odboru bezpečnostné vedy (študijné programy: krízový manažment, bezpečnostný manažment, záchranné služby) musia byť odborne, morálne, fyzicky a psychicky spôsobilí na vykonávanie svojej pracovnej činnosti. Riešenie bezpečnostných incidentov, problémov a kríz je ovplyvnené mnohými faktormi. Najvýznamnejšími spoločnými črtami kríz sú nedostatok času a informácií. To samo o sebe kladie vysoké nároky na zamestnancov (riadiacich aj výkonných pracovníkov), obzvlášť na mäkké zručnosti pracovníkov v oblasti bezpečnosti. Cieľom článku je na základe analýzy dostupných informačných zdrojov a v kontexte poznania situácií, ktorým sú vystavení bezpečnostní zamestnanci, identifikovať spoločné kľúčové požiadavky praxe na mäkké zručnosti absolventov študijného odboru bezpečnostné vedy. ...více

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI V KONTEXTE INDUSTRY 4.0

Katarína Buganová | 1. 12. 2022 0:00:00
Aktuální číslo|Bezpečnost|Vědecká stať|Čislo 2/2022

Problematika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je v súčasnosti v dôsledku negatívnych vplyvov pandémie COVID 19 a neustálemu technologickému rozvoju veľmi aktuálnou témou. Výdavky, ktoré vznikajú v dôsledku nehôd a práceneschopnosti zamestnancov sú jedným z dôvodov, ale do popredia sa dostáva aj snaha o komplexné zvyšovanie podnikovej bezpečnosti. Zámerom článku je poukázať na vývoj úrazovosti v Žilinskom regióne ako aj pozitívne a negatívne aspekty Industry 4.0 vo vzťahu k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. ...více

IDENTIFIKÁCIA RIZIKOVÝCH PODNIKOVÝCH SEKTOROV A PRÍČIN RIZÍK V MIKRO A MALÝCH PODNIKOCH NA ZÁKLADE STAVU BOZP V SR

Alena Ďaďová | 1. 12. 2022 0:00:00
Aktuální číslo|Bezpečnost|Přehledová stať|Čislo 2/2022

Vytváranie nástrojov vo webovej platforme OiRA, bude predstavovať pre mikro a malé podniky v Slovenskej republike veľký prínos, hlavne z dôvodu potreby zníženia pracovných úrazov. Identifikácia nebezpečenstiev a ohrození pomocou nástroja, zabezpečí ich prehľadný zoznam. ...více

THE COVID-19 PANDEMIC LIKE A SOURCE OF INTERRUPTION IN SMEs OPERATIONS IN SLOVAKIA

Erika Mošková | 1. 12. 2022 0:00:00
Aktuální číslo|Bezpečnost|Vědecká stať|Čislo 2/2022

Business interruption has become a global problem that has caused the world's economy to slow to a halt. The fluency of individual activities within enterprises is interrupted by changes in the business environment, while in recent years this is most often caused by the global COVID-19 pandemic. Enterprises were not prepared for this change, which also affected their operational efficiency. Within the article, I want to highlight the essence and need for crisis management and risk management in the enterprise. ...více

A CRISIS MANAGER LIKE THE HEAD OF THE ENTERPRISE WHEN RESOLVING A CRISIS WITHIN THE ENTERPRISE – KEY COMPETENCIES OF A CRISIS MANAGER

Erika Mošková | 1. 12. 2022 0:00:00
Aktuální číslo|Bezpečnost|Vědecká stať|Čislo 2/2022

In the current environment, which is constantly affected by the COVID-19 pandemic, it is the management of the enterprise that is the basis of the stability of the enterprise, which depends on the functionality of individual activities within the enterprise. Adaptation to changes in the environment as well as a flexible response is a necessity in the current business environment. ...více

The evolution of generations of the CPTED concept

Klaudia Kubalová | 1. 12. 2022 0:00:00
Aktuální číslo|Teorie|Vědecká stať|Čislo 2/2022

The effort to control and influence people's behavior with the help of reshaping the urban environment goes back to ancient times. However, the concept of CPTED was a later product that arose as a result of the impact of urbanization and industrialization on the increase in crime in Chicago. ...více

PREVENCIA KRIMINALITY PROSTREDNÍCTVOM NOVODOBEJ STRATÉGIE

Klaudia Kubalová | 1. 12. 2022 0:00:00
Aktuální číslo|Teorie|Vědecká stať|Čislo 2/2022

Crime is a social phenomenon, overgrowing every sphere of human life and affecting all possible areas. From the most personal, where the perpetrators attack life, health, or human dignity, through attacks on property and the economy to damage to state interests and the environment. Crime control represents a set of means and activities of the state, but also of society, which aims to protect citizens from crime and to achieve conforming behaviour in the area regulated by criminal law, as well as to reduce the occurrence of various social-pathological phenomena. ...více

Príprava študentov stredných škôl na úseku civilnej ochrany ako dôležitý komponent bezpečnosti v obciach

Jozef Kubás | 1. 12. 2022 0:00:00
Aktuální číslo|Bezpečnost|Vědecká stať|Čislo 2/2022

Ochrana života, zdravia, majetku a životného prostredia obyvateľov je potrebou všetkých krajín na svete. Pre zabezpečenie týchto potrieb bol vytvorený systém civilnej ochrany. Poznanie civilnej ochrany v Slovenskej republike prináša širšie poznatky o danej problematike a dokáže priniesť možnosti na zlepšenie riešenia mimoriadnych udalostí. Je dôležité, aby obyvatelia obcí ovládali základné zásady správania sa pri vzniku mimoriadnej udalosti. To umožní obciam pružnejšie reagovať na prípadné krízové javy a chrániť obyvateľstvo. ...více

ANALÝZA ÚTOKOV NA MÄKKÉ CIELE A ICH OCHRANA

Klaudia Kubalová | 1. 12. 2022 0:00:00
Aktuální číslo|Bezpečnost|Vědecká stať|Čislo 2/2022

Priestory, v ktorých sa sústreďuje veľké množstvo osôb, priťahujú pozornosť páchateľov teroristických útokov, násilnej trestnej činnosti a iných prejavov kriminality. Takéto priestory s nízkou úrovňou zabezpečenia a vysokou koncentráciou osôb nazývame „mäkké ciele“. Práve z dôvodu nízkeho zabezpečenia a vysokej koncentrácie osôb sú tieto priestory najzraniteľnejšie. ...více

Kybernetické útoky ako súčasť informačných operácií počas hybridnej vojny

Radoslav Ivančík | 1. 12. 2022 0:00:00
Aktuální číslo|Bezpečnost|Vědecká stať|Čislo 2/2022

Kybernetické útoky predstavujú moderný spôsob vedenia vojny, pri ktorom nedochádza pri nich k priamym stretom vojenských jednotiek na bojovom poli ani k veľkým ľudským stratám spôsobených ničivou palebnou silou. Ich cieľom je narúšať informačnú a komunikačnú infraštruktúru štátu, fungovanie štátnych inštitúcií, orgánov štátnej správy a samosprávy, znefunkčniť ekonomiku, destabilizovať spoločnosť, demoralizovať občanov a celkovo oslabiť vplyv a silu protivníka. ...více

Burnout: A factor influencing the inadequate provision of Pharmaceutical Care in Pharmacy and its role in whistleblowing.

Roman Tandlich | 1. 12. 2022 0:00:00
Aktuální číslo|Teorie|Vědecká stať|Čislo 2/2022

Burnout condition is prevalent in the workplace, with a higher rate of prevalence observed for individuals working in the healthcare sector. It has been shown to result in healthcare practitioners making medical errors that result in the death of patients or permanent disability in patients. Within the scope of pharmacy, burnout can result in the provision of inadequate pharmaceutical care. ...více

KOMPARÁCIA EFEKTÍVNEJ ANEEFEKTÍVNEJ APLIKÁCIE KONCEPCIE CPTED Z DOTERAZ REALIZOVANÝCH PROJEKTOV V ZAHRANIČÍ

Klaudia Kubalová | 1. 6. 2022 0:00:00
Aktuální číslo|Teorie|Číslo 1/2022

Myšlienka vytvárania bezpečnostného prostredia je podnietená okrem iného aj rôznymi princípmi, z ktorých k najpodstatnejším môžeme priradiť koncepciu CPTED. Názov je odvodený z anglických slov Crime Prevention Through Environmental Design, čo v preklade znamená prevencia kriminality prostredníctvom environmentálneho dizajnu. Táto koncepcia je postavená na názore, že správnym využívaním priestoru môžeme dospieť k znižovaniu kriminality, čo bude mať za následok zvyšovanie bezpečnosti objektov nachádzajúcich sa v daných lokalitách. ...více

Determining the fire risk for shopping centre

Adam Malatinský | 1. 6. 2022 0:00:00
Aktuální číslo|Bezpečnost|Číslo 1/2022

Fire threats are currently a pervasive problem for various industries. The article proposes specific criteria related to fire protection to determine the resulting fire risk based on which activities are proposed to increase preventive protection. Specifically, in this article, fire safety is addressed for a shopping centre. ...více

O kybernetickej dimenzii bojiska

Radoslav Ivančík | 1. 6. 2022 0:00:00
Aktuální číslo|Bezpečnost|Číslo 1/2022

Severoatlantická aliancia, od svojho samitu, ktorý sa konal v júli v roku 2016 vo Varšave v Poľsku, považuje kybernetický priestor za operačný priestor. Kybernetický priestor, či už v podobe jednoduchého počítača pripojeného k internetu alebo viacerých vzájomne prepojených a pripojených počítačov či dokonca vysoko výkonných moderných serverov, predstavuje v súčasnosti životne dôležitý priestor pre bezpečnosť a obranu akéhokoľvek štátu či zoskupenia (aliancie, paktu, únie) štátov. ...více

EXPERIMENTÁLNE TESTOVANIE TEPLOTNEJ ODOLNOSTI BEZPEČNOSTNEJ KAMERY

Ladislav Mariš | 1. 6. 2022 0:00:00
Aktuální číslo|Teorie|Číslo 1/2022

Teplotná odolnosť bezpečnostnej kamery môže významným spôsobom ovplyvniť umiestnenie kamery v danom prostredí. Testovanie bolo zamerané na teplotnú odolnosť a funkčnosť kamery Dynacolor W5-BAY30, ktorá má teplotný rozsah používania vo vonkajšom prostredí -10 až +50 °C. Testovanie prebiehalo v klimatickej komore Vötsch VCL 7010. Výsledkom testovania je overenie funkčnosti kamery v hraničných teplotách podľa technických parametrov kamery a overenie funkčnosti v extrémnych teplotách – mimo technické parametre. ...více

Následky výbuchu improvizovaného výbušného zariadenia pri útoku na trezorovú stenu

Zuzana Zvaková | 1. 12. 2021 0:00:00
Aktuální číslo|Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 3/2021

Článok vo svojej úvodnej časti pojednáva o použití výbušnín na páchanie majetkovej kriminality, najmä o možnosti použitia výbušnín na prekonanie prvkov systému ochrany. Úvodná časť článku obsahuje aj charakteristiku modelovej situácie útoku na trezorovú stenu, ktorá je predmetom článku. ...více

Hrozba použitia výbušnín proti ATM trezorom

Zuzana Zvaková | 1. 12. 2021 0:00:00
Aktuální číslo|Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 3/2021

Problematika úmyselného ohrozenia objektov výbuchom výbušnín a nástražných výbušných systémov je stále aktuálna. Použitie výbušnín je spájané najmä s činnosťou teroristických skupín. Existuje však aj iná oblasť, ktorá je menej výrazná ale nemenej spoločensky nebezpečná. Je to použitie výbušnín s cieľom prekonať prvky systému ochrany. ...více

Dokumentácia cestných dopravných nehôd s chodcami pomocou aplikácie 3D snímacej technológie

Veronika Adamová | 1. 12. 2021 0:00:00
Aktuální číslo|Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 3/2021

Predložený článok je zameraný na demonštratívne poukázanie aplikácie technológie 3D laserového skenovania objektov skúmania v súvislosti s objasňovaním a analyzovaním technických príčin vzniku dopravných nehôd. Ako vzorový príklad bol použitý nárazový test, ktorý súčasne simuloval zrážku vozidla s chodcom. ...více

Experimentálna verifikácia vzdialenosti odhodenia ľudského tela pri útoku strčením

Eduard Kolla | 1. 12. 2021 0:00:00
Aktuální číslo|Technika|Vědecká stať|Číslo 3/2021

Analýza útočných fyzických interakcií ku ktorým dochádza v rámci medziľudských vzťahov je častokrát predmetom forenzného, alebo kriminalistického vyšetrovania pre potreby trestno-právneho konania. Takéto fyzické interakcie môžu spôsobiť vážnu ujmu na zdraví obete s trestnoprávnymi, prípadne občianskoprávnymi následkami pre páchateľa. ...více

Pojištění majetku jako nástroj zajištění fyzické bezpečnosti

Gabriela Králíčková | 1. 12. 2021 0:00:00
Aktuální číslo|Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 3/2021

Každý subjekt chce svůj majetek chránit před vlivem všech rizik. Některá rizika je třeba přijmout, jiná je možné řídit a další skupinu lze přenést na další subjekty. Těmi jsou nejčastěji pojišťovny. Cílem tohoto článku bude popis základních úkolů bezpečnostního managementu z pohledu zajištění fyzické bezpečnosti. Na základě pojistné teorie a přehledu pojistných produktů pojišťoven následně popsat aktuální přístup pojišťoven ke krytí rizik poškození, zničení či odcizení majetku a jejich podmínek pro sjednání pojistných smluv. ...více

SÚČASNÝ STAV VYUŽÍVANIA VOZIDIEL S ALTERNATÍVNYM POHONOM V RÁMCI SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Michal Ballay | 1. 12. 2021 0:00:00
Aktuální číslo|Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 3/2021

Článok je zameraný problematiku alternatívnych palív v doprave. Článok poukazuje na rôzne definície pojmu alternatívne palivá, ktoré sú v rámci jednotlivých krajín zakotvené v zákonoch a smerniciach. Ďalej článok posudzuje z hľadiska štatistiky, aktuálny stav využívania vozidiel na alternatívny pohon v Slovenskej republike. Poukazuje a zdôrazňuje jednotlivé dôležité dokumenty, ktoré by mali vytvárať rastový scenár zvyšovania týchto vozidiel na pozemných komunikáciách. ...více

VYUŽITIE SIMULÁCIÍ PRI RIEŠENÍ KRÍZOVÝCH JAVOV V DOPRAVE

Michaela Jánošíková | 1. 12. 2021 0:00:00
Aktuální číslo|Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 3/2021

Nástroje modelovania a simulácie sú v súčasnosti využívané v mnohých oblastiach. Tento článok popisuje možnosti využitia simulácie pri riešení krízových javov v oblasti dopravy, so zameraním na vzdelávanie odborníkov v rôznych oblastiach. Článok popisuje teoretický prístup k oblasti simulácií v kontexte krízového manažmentu a dopravy. ...více

Návrh metodiky testovania mechanickej odolnosti vozidlových kamier pri ich dynamickom rázovom namáhaní

Veronika Adamová | 1. 12. 2021 0:00:00
Aktuální číslo|Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 3/2021

Predložený článok je výstupom riešenia inštitucionálneho grantového projektu pod názvom „Návrh metodiky merania vybraných fyzikálnych veličín pri dynamickom namáhaní vozidlových kamier“. Riešenie predmetného problému bolo rozdelené na dve 2 fázy. ...více

DATA BACKUP AND DATA STORAGES

Iva Kavánková | 1. 12. 2021 0:00:00
Aktuální číslo|Informatika|Vědecká stať|Číslo 3/2021

This diploma thesis is about data backup and following data archiving in real environment of concrete IT company engaged in software development. Theoretical knowledge concerning the area of data backup and data storages is described here. It also describes the current situation of data backup and problems with current solution in company. ...více

Stanovení úrovně zabezpečení u hromadných akcí

Dora Kotková | 1. 12. 2021 0:00:00
Aktuální číslo|Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 3/2021

Článek popisuje vytvářenou metodiku Stanovení úrovně zabezpečení u hromadných akcí se zaměřením na společenské a kulturní akce, která vzniká v rámci projektu VI20192021163 „Nastavení a organizace systému bezpečnosti na hromadných společenských a kulturních akcích“. Dokument vychází přímo z potřeb pořadatelů těchto akcí a odpovědných osob za bezpečnost, jelikož v dnešní době je velké množství doporučovaných bezpečnostních dokumentů a množství bezpečnostních opatření, ale je komplikované se pro začínajícího pořadatele zorientovat, co je nezbytně nutné a co je již na dobrovolnosti. ...více

Analýza ohroženosti měkkého cíle - kritický pohled

Zdenek Kalvach | 1. 12. 2021 0:00:00
Aktuální číslo|Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 3/2021

V tomto článku se autor metodiky Analýza ohroženosti měkkého cíle aneb co, kdy kde a od koho vám hrozí vydané Ministerstvem vnitra ČR (Kalvach, Vangeli 2018) snaží kriticky zhodnotit tuto metodiku na základě jejího tří letého používání v řadě dotačních programů. Cílem článku je tedy zhodnotit metodu vyhodnocení ohroženosti měkkého cíle na základě zkušeností s aplikací této metodiky na řadě měkkých cílů a v důsledku zjednodušit další práci při stanovení ohroženosti měkkých cílů. ...více

ANALYSIS OF THE DISPLAY OF 3D IMAGE DATA OF INTERIOR SCANNED BY A 3D LASER SCANNER

Irena Drofova | 1. 12. 2021 0:00:00
Aktuální číslo|Technika|Vědecká stať|Číslo 3/2021

The article deals with the issue of 3D modeling of the interior and exterior. The text presents the methods and essence of 3D scanning and their use in many fields. Attention is paid to the experiment of 3D interior scanning with a laser 3D scanner and the quality of the scanned image. The following are the types of 3D digital data and the influence of the internal environment on the 3D model of point clouds. At the end of the article, the possibilities of using the resulting atypical 3D model to increase the quality of image data for further processing are presented. ...více

Rozvoj teorie nesmrtících zbraní u Policie ČR

Tomáš Novotný | 1. 12. 2021 0:00:00
Aktuální číslo|Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 3/2021

Tento příspěvek se zabývá vybranými částmi teorie nesmrtících zbraní u Policie ČR, která je rozvíjena na Policejní akademii ČR v Praze. Je zahrnuta i deskripce historického vývoje dané problematiky. Pozornost je přitom soustředěna na klasifikaci nesmrtících zbraní podle kritérií. Stěžejní jsou stručná uvedení výstupů vědecko výzkumných úkolů, z nichž první se zabývá možnostmi použití distančních elektrických paralyzérů proti osobám, proti nimž byl krátce předtím použit chemický dráždivý prostředek, proti osobám nesoucím zábavnou pyrotechniku a proti osobám podezřelým z nesení nástražného výbušného systému. ...více

Útočné kybernetické operácie ako súčasť hybridných hrozieb

Radoslav Ivančík | 1. 12. 2021 0:00:00
Aktuální číslo|Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 3/2021

Fyzická realita je prepojená s kybernetickou realitou a tak každá činnosť v kybernetickom priestore vytvára v konečnom dôsledku kinetický efekt. Štáty tento vzťah pochopili a napriek tomu, že o hegemónii americkej vojenskej fyzickej sily niet pochybností, v súčasnosti sa vedú intenzívne boje o dosiahnutie vedúceho postavenia v kyberpriestore v domnienke, že víťazstvo v kybernetickej vojne znamená víťazstvo v oboch sférach. ...více

Ovlivnění kybernetické bezpečnosti pandemií COVID-19

Pavel Zapletal | 1. 12. 2021 0:00:00
Aktuální číslo|Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 3/2021

Tento článek se zabývá kybernetickou bezpečností v době šíření nemoci COVID-19. Pod-niky musely změnit koncept pracovní náplně svých zaměstnanců. Přechod na home office přinesl nové hrozby pro podnik. Nenadálé situace využili útočníci, kteří si za svůj cíl zvolili mimo jiné i nemocnice v rámci ČR. ...více

MOŽNOSTI ZJEDNODUŠENÍ DIAGNOSTIKY A TERAPIE VZÁCNÝCH ONEMOCNĚNÍ VE STOMATOLOGII ZA POMOCI EXPERTNÍHO SYSTÉMU

Lenka Kratochvílová | 1. 12. 2021 0:00:00
Aktuální číslo|Informatika|Číslo 3/2021

Expertní systémy jsou programy, které se snaží usnadnit lidské rozhodovací postupy ve velmi specifických či odborných oblastech. Složené jsou ze znalostní báze a odvozovacího mechanismu. Zadané informace kombinují a využívají k tvorbě nových, do souboru nevložených závěrů. Systém jako celek tak dovede podávat odpovědi na otázky, k jejichž zodpovězení by jinak bylo potřeba vícero lidských expertů pro zvážení všech zúčastněných oblastí zájmu. ...více

Robotizace pracovních činností v průmyslu a její dopady na kulturu bezpečnosti

Petr Adolf Skřehot | 1. 12. 2021 0:00:00
Aktuální číslo|Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 3/2021

Průmysl se v současnosti potýká s řadou problémů, které pandemie Covid-19 v mnoha ohledech ještě prohloubila. Na rozdíl o jiných proběhlých hospodářských krizí nechybí poptávka po produkci, nýbrž se žalostně nedostává potřebných surovin, vstupních materiálů a v některých segmentech také zaměstnanců. ...více

Aktuální číslo


Odborný vědecký časopis Trilobit | © 2009 - 2024 Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíně | ISSN 1804-1795