Přihlásit | Registrovat
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
TRILOBIT
Výzva autorům

Výzva autorům

Recenzovaný časopis TRILOBIT představuje širokospektrální vědecké a odborné fórum zaměřené na oblasti moderních informačních, řídicích a bezpečnostních technologií. Je vydáván Fakultou aplikované informatiky UTB ve Zlíně ve spolupráci s partnery z dalších univerzit a renomovaných pracovišť z České republiky i ze zahraničí. Písmena názvu charakterizují hlavní oblasti zájmu:

  • Teorie,
  • Regulace,
  • Informatika,
  • Logika,
  • Obvody,
  • Bezpečnost,
  • Inteligence,
  • Technika.

Časopis je určen pro publikování příspěvků především akademických pracovníků a studentů vysokých škol, zaměstnanců vědeckovýzkumných, průmyslových pracovišť a zástupců komerční sféry. Cílem vydávání časopisu je poskytnutí prostoru pro prezentaci a předávání nejnovějších odborných poznatků domácí i zahraniční provenience z uvedených oblastí, vytvoření kanálu pro větší vzájemnou informovanost a komunikaci mezi jednotlivými komunitami a upevnění zpětné vazby mezi edukační, vývojovou a aplikační sférou.

K publikování jsou přijímány články v českém, slovenském nebo anglickém jazyce, dále diskusní příspěvky, recenze a informační materiály, které se váží k výše uvedeným odborným oblastem. Všechny články jsou standardně opatřeny abstrakty v anglickém jazyce. Došlé rukopisy jsou podrobovány dvoukolovému recenznímu řízení, které se v prvním kole skládá ze selektivního schvalovacího procesu anonymně prováděného redakční radou a ve druhém kole z anonymního posouzení textů zpravidla dvěma odbornými recenzenty. Při posuzování vhodnosti příspěvků se upřednostňují především původní vědecké stati, vycházející z vlastního výzkumu a původní přehledové vědecké stati. Další možné typy publikovaných příspěvků by měly být z oblasti teoretické, metodologické a přehledové studie, poziční příspěvky, zprávy z konferencí a recenze vědeckých publikací.

Časopis vychází standardně dvakrát ročně v elektronické on-line verzi (http://trilobit.fai.utb.cz), vždy 1. června a 1. prosince. Uzávěrka jednotlivých čísel je vždy 31. března a 31. října kalendářního roku.

Pokyny určené autorům a způsob recenzního řízení je popsán na stránce Instrukce pro autory.


Aktuální číslo


Odborný vědecký časopis Trilobit | © 2009 - 2024 Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíně | ISSN 1804-1795