Přihlásit | Registrovat
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
TRILOBIT
Instrukce autorům

Instrukce autorům

Články je nejlépe připravit bez využití formátovacích stylů v textovém editoru Microsoft Word (formát doc, rtf). Doporučená struktura příspěvku vychází z modelu IMRD (IMRaD):

 • Název článku v češtině (slovenštině)
 • Název článku v anglickém jazyce
 • Informace o autorech
 • Abstrakt příspěvku v českém (slovenském) jazyce
 • Abstrakt příspěvku v angličtině
 • Úvod (Odůvodňuje, proč se práce dělá. Shrnuje dosavadní poznatky, cituje autory, kteří v dané oblasti publikovali)
 • Metody (Popisují soubory pokusných objektů, experimentální metody, způsob sběru a hodnocení dat, měření, statistické zpracování apod.)
 • Výsledky (Popisují, čeho bylo dosaženo, výsledky experimentů, výsledky empirického výzkumu apod.)
 • Diskuse (Co výsledky znamenají, hodnocení výsledků, závěry z výsledků apod.)

Obrázky opatřené titulky se vkládají přímo do textu mezi odstavce textu, totéž platí o tabulkách, grafech, schématech. Titulky se vkládají pod obrázek, schéma apod. Vzorce a rovnice se píší pomocí editoru rovnic obsaženého v textovém editoru. Titulkují se shodně s obrázky.

Publikování článku není zpoplatněno a nejsou vypláceny autorské honoráře. Redakce si vyhrazuje právo na odmítnutí článku k publikování. Autor nese odpovědnost za původnost a obsahovou správnost příspěvku. Redakcí nejsou prováděny jazykové korekce.

Vložení přípěvku do redakčního systému

Korespondující autor se zaregistruje do redakčního systému. K registraci a následnému vložení příspěvku bude potřeba:

 • Jméno a příjmení autora, název pracoviště, adresa pracoviště, e-mailová adresa autora.
 • Tytéž údaje všech spoluautorů příspěvku.
 • Text příspěvku připravený dle výše uvedených instrukcí — ve formě souboru doc, docx rtf.
 • Autor zvolí typ příspěvku (Původní vědecká stať, Původní přehledová vědecká stať, Teoretická studie, Metodologická studie, Poziční příspěvek, Zpráva z konference a Recenze vědeckých publikací).

Průběh recenzního řízení

Pro každý příspěvek jsou redakcí navržení dva recenzenti. Příspěvky se recenzentům zasílají vždy do 7 dnů po uzávěrce příjmu statí pro dané číslo. Vypracování posudku recenzenti provádí ve lhůtě 10 - 14 dnů. Recenze statí jsou následně poskytnuty autorům k vyjádření a dopracování příspěvků. Redakce dále posoudí, zda jsou úpravy dostatečné a pokud existují pochybnosti, je rukopis opět předložen recenzentům.

Registrace

Postup vložení příspěvku do redakčního systému:

 • Korespondující autor vytvoří účet v redakčním systému.
 • Vloží svůj profil do systému.
 • Vloží název příspěvku v českém nebo slovenském jazyce.
 • Vloží název příspěvku v anglickém jazyce.
 • Vloží abstrakty příspěvku.
 • Vloží návrh na dva recenzenty.
 • Vybere ze svého PC soubor s příspěvkem.
 • Provede kontrolu dat.
 • Odešle článek do redakce k dalšímu zpracování.
 • Článek je také možno zaslat na e-mail rsilhavy@fai.utb.cz

Aktuální číslo


Odborný vědecký časopis Trilobit | © 2009 - 2024 Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíně | ISSN 1804-1795