Přihlásit | Registrovat
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
TRILOBIT
Číslo 1/2012

možnosti faktorizace velkých čísel - shorův algoritmus

Petr Lukašík | 1. 6. 2012 0:00:00
Číslo 1/2012|Informatika|Ostatní

Kvantové vlastnosti hmoty otevírají nové možnosti v celé řadě konkrétních aplikací. Jednou z velmi slibně se rozvíjejících oblastí jsou výpočetní jednotky založené právě na kvantových vlastnostech fotonů nebo elektronů. Na základě této skutečnosti se velmi slibně rozvíjejí i algoritmy využívající masivních paralelních vlastností kvantových částic. Částicová fyzika je nejvíce se rozvíjející vědní disciplínou, která zasahuje prakticky do všech oblastí lidských činností a umožnila nebývalý rozvoj všech ostatních oborů. ...více

klasifikácia nových typových pozícií v oblasti súkromnej bezpečnosti v slovenskej republike.

Dagmar Vidriková | 1. 6. 2012 0:00:00
Číslo 1/2012|Bezpečnost|Vědecká stať

Článok pojednáva otvorbe typových pozícií súkromnej bezpečnosti. Poukazuje na význam bezpečnostného priemyslu na národnej inadnárodnej úrovni. Jedným zcieľov tvorby typových pozícií vpodmienkach SR je prepojenie vzdelania apraxe apostupné skvalitňovanie služieb súkromnej bezpečnosti jej poskytovateľmi. Nové typové pozície vytvárajú predpoklady pre stabilizáciu zamestnancov SBS aich kariérový rast. Reagujú tak aj na súčasný negatívny vývoj zamestnanosti v štátoch EÚ. ...více

educational data mining jako nástroj pro ověření kvality didaktického testu

Aleš Troszok | 1. 6. 2012 0:00:00
Číslo 1/2012|Informatika|Vědecká stať

Informační a komunikační technologie nabízejí stále nové a nové možnosti a tak jako ivjiných oborech, tak i ve vzdělávání je stále větší snaha o využití jejich potenciálu. Moderní informační a komunikační technologie, lze vzhledem kmožnostem, které poskytují, spatřovat vrůzných formách a etapách procesu učení, kde plní své stanovené funkce. Mezi tyto funkce patří i analyticko-vyhodnocovací či diagnostická funkce, které jsou v této práci realizovány prostřednictvím metod data miningu. ...více

beztlačítková klávesnice

Martin Pospíšilík | 1. 6. 2012 0:00:00
Číslo 1/2012|Obvody|Přehledová stať

Klávesnice bez mechanických tlačítek mohou nalézt uplatnění v nemálo aplikacích. V exteriérech těží z toho, že je lze jednoduše vyrobit ve zcela uzavřeném provedení, a tím pádem odolné proti vlivům počasí, případně i vandalismu. Vneposlední řadě je lze vyrábět vrůzných designových provedeních. Voblasti této konstrukce tlačítek existuje nemálo přístupů, přičemž vtomto článku je popsán návrh jednoduché a snadno sestrojitelné klávesnice, která pracuje na optickém principu. ...více

poskytnutie pomoci diplomatickým misiám akreditovaným v slovenskej republike v prípade vzniku mimoriadnej udalosti

Jarmila Štefanková | 1. 6. 2012 0:00:00
Číslo 1/2012|Bezpečnost|Vědecká stať

The evacuation plan has to ensure a smooth evacuation of employees in case of emergency and after the emergency incident. Transfer of staff from the threatened building. Evacuation plan identifies the persons responsible for managing the evacuation, they are required to organize the evacuation in order to avoid panic, unnecessary damage to health, loss of life of persons and property. ...více

meranie elektrických veličín a návrh využitia peltierovho článku v zabezpečovacej technike

Andrej VEĽAS | 1. 6. 2012 0:00:00
Číslo 1/2012|Bezpečnost|Vědecká stať

Peltierov článok patrí kzdrojom energie, ktoré dokážu vyrábať elektrickú energiu zodpadového tepla, anaopak, dokážu teplo pri dodaní elektrickej energie produkovať. Vsúčasnej dobe sa vzabezpečovacej technike nevyužívajú. Cieľom článku je popísať možnosti využitia Peltierových článkov vzabezpečovacej technike. ...více

matematický model lázňové extrakce

Vojtěch Grygar | 1. 6. 2012 0:00:00
Číslo 1/2012|Teorie|Vědecká stať

Obsahem článku je modelování extrakčního procesu vázané a nevázané složky na tuhou fázi pro lázňové rozložení extrakce. Na základě řešeného deterministického modelu extrakce je odvozena nákladová funkce. Za účelem optimalizace procesu byla vytvořena funkční programová aplikace v prostředí Matlab, pomocí níž lze nalézt optimální množství extrakčního činidla a stanovit minimální náklady pro extrakci z pevné fáze. Program umožňuje zobrazit nákladovou křivku, 2D a 3D graf bezrozměrného koncentračního pole vypírané složky z tuhé fáze. Druhá část programové aplikace řeší výpočet difuzního koeficientu z naměřených dat. ...více

zpracování mozkové aktivity v bci systémech

Roman Žák | 1. 6. 2012 0:00:00
Číslo 1/2012|Teorie|Přehledová stať

Cílem tohoto článku je teoreticky popsat principy a funkce BCI neuro-technologie a její současné využití. EEG je snímání elektromagnetických signálů z mozku, které jsou dále zpracovány a analyzovány BCI rozhraním mezi počítačem a lidským mozkem. BCI systémy měří mozkovou aktivitu, ze které jsou následně odvozeny její specifické vlastnosti, jež jsou dále převedeny na signály vhodné pro ovládání koncového zařízení. Praktické využití systému BCI lze nalézt v mnoha aplikacích, např. rychlé odpovědi na jednoduché otázky, ovládání prostředí, pomalé zpracování textu, nebo provoz neuroprotéz a ortéz. ...více

softcomputing a bioinformatika

Michal Gréč | 1. 6. 2012 0:00:00
Číslo 1/2012|Informatika|Přehledová stať

Příspěvek poukazuje na význam metod softcomputingu v bioinformatice. Práce je věnována základním principům a pojmům z oblasti bioinformatiky a softcomputingu. Hlavní část je zaměřena na použití evolučních algoritmů v bioinformatice, v které byly prezentovány typické úlohy (zarovnávání a porovnávání DNA, RNA a proteinových sekvencí; mapování genů na chromozómech; hledání genů a identifikace promotorů ze sekvencí DNA; interpretace genové exprese a microarray dat; regulace genových sítí; konstrukce fylogenetických stromů; predikce struktury DNA, RNA a proteinů; molekulární design a molekulární dokování). Praktická část je věnována výpočtům v programu MEGA následné analýze jejich výstupů. ...více

Aktuální číslo


Odborný vědecký časopis Trilobit | © 2009 - 2024 Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíně | ISSN 1804-1795