Přihlásit | Registrovat
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
TRILOBIT
Číslo 1/2010

technické zabezpečenie ochrany poštových prevádzok

Tomáš Loveček | 31. 5. 2010 21:08:41
Číslo 1/2010|Teorie|Ostatní

Stratégia poštovej bezpečnosti je vypracovaná na základe čl. 9 Svetového poštového dohovoru a rezolúcií v oblasti poštovej bezpečnosti, boja proti terorizmu a v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu, prijatých na 23. Svetovom poštovom kongrese v Bukurešti v roku 2004. Jedným z navrhovaných riešení ochrany poštových subjektov pred trestnou činnosťou je aj investovanie do preventívnych ochranných opatrení integrovateľných do bezpečnostného systému. ...více

vedecké metódy

Jozef Ristvej | 31. 5. 2010 21:01:45
Číslo 1/2010|Teorie|Přehledová stať

Cieľom predkladaného článku je poskytnúť základné informácie mladým vedeckým pracovníkom, doktorandom, ale i študentom na vysokých školách, ktorí sa v rámci svojej práce často stretávajú s potrebou vymedzenia či definovania metód používaných vo svojej vedeckej práci, ale aj tým, ktorí si chcú osvojiť teoretické základy vedeckej práce. ...více

riešenie kriminogénnych činiteľov nasilnej kriminality prostredníctvom metódy dmaic

Ľubomíra Pecková | 31. 5. 2010 20:54:28
Číslo 1/2010|Bezpečnost|Vědecká stať

Prostredníctvom prevencie kriminality je možné predchádzať zvyšovaniu páchania trestnej činnosti. Pomocou poznania príčin kriminality je možné nájsť správne prostriedky na jej elimináciu. Tento článok je smerovaný na možnosti riešenia kriminogénnych činiteľov násilnej kriminality metódou DMAIC, ktorá bola využitá pri riešení kriminogénnych činiteľov v rámci dizertačnej práce na tému : „Racionalizácia prevencie kriminality na miestnej a regionálnej úrovni“. ...více

led based exposing unit

Martin Pospíšilík | 31. 5. 2010 20:47:23
Číslo 1/2010|Technika|Přehledová stať

V rámci soutěže pořádané firmou Freescale vzniklo na Univerzitě Tomáše Bati zařízení, které bude k dispozici studentům pracujícím na svých projektech v oblasti elektroniky. Jedná se o osvitové zařízení pro výrobu desek s plošnými spoji fotocestou. Zařízení využívá matice LED vyzařující v ultrafialové oblasti světelného spektra. Oproti běžně používané rtuťové výbojce přináší toto řešení několik výhod: podstatné snížení spotřeby elektrické energie, možnost přesného nastavení doby osvitu, rovnoměrné pokrytí desky světelným tokem do rozměru A4 a zvýšení ochrany obsluhy, neboť ta se díky konstrukčnímu řešení nikdy nedostane do kontaktu s nebezpečným UV zářením. ...více

soma a paralelné výpočty pomocou modelu mapreduce

Michal Pavlech | 31. 5. 2010 20:33:35
Číslo 1/2010|Informatika|Vědecká stať

Tento článok sa zaoberá programovacím modelom MapReduce. Jedná sa o model zjednodušujúci paralelné výpočty na veľkom množstve samostatných počítačov komunikujúcich cez sieť bez zdieľanej pamäte. Poskytuje stručné vysvetlenie jeho činnosti, príklady použitia a popis niektorých existujúcich implementácií. Ďalej je predložený návrh na úpravu algoritmu SOMA na paralelné výpočty pomocou MapReduce frameworku Hadoop. ...více

specifické technické prostředky řídicích a informačních systémů

František Hruška | 31. 5. 2010 20:20:50
Číslo 1/2010|Technika|Přehledová stať

Technické prostředky řídicích a informačních systémů společně s programovacími prostředky vytváří základní pilíře systémů. Jejich rozvoj u nových řešení často vyžaduje volit specifické prostředky. Jsou to rekonstruované nebo modifikované standardní prostředky sériové výroby nebo prostředky nového výzkumu a vývoje. V podmínkách FAI UTB ve Zlíně je řešeno několik úkolů z oblasti specifických technických prostředků. ...více

inteligent building technologies as an important aspect of critical infrastructure protection

Martin Hromada | 31. 5. 2010 20:01:22
Číslo 1/2010|Bezpečnost|Vědecká stať

The present state of critical infrastructure protection is represented by elaboration of legislative tools and relevant documents actualization. Due this fact there are no requirements for technological aspects of critical infrastructure protection. This article discuss about the method which use intelligent building technologies for critical infrastructure protection optimalization in relation to integration of technological protection hardware together with building administration system. The method defines security system requirements and structure for each security level. ...více

experimentální analýza vlivu teploty na parametry proudu naprázdno typových toroidních transformátorů, porovnání s konvenčními typy transformátorů

Aleš Folvarčný | 31. 5. 2010 19:45:14
Číslo 1/2010|Technika|Ostatní

V příspěvku je uveden souhrn výsledků nezávislé experimentální analýzy zaměřené na zjišťování vlivu teploty na velikost a parametry proudu naprázdno typových malých toroidních a konvenčních transformátorů. Analýza naměřených hodnot je výsledkem rozsáhlých a časově náročných měření provedených v klimatické komoře na daných transformátorech, při různých hodnotách napájecího napětí a pracovních teplotách. ...více

simple robust controllers for systems with time delay using direct search methods

Marek Dlapa | 31. 5. 2010 19:29:20
Číslo 1/2010|Regulace|Vědecká stať

V tomto článku bude odvozen postup návrhu jednoduchých regulátorů pro jednorozměrové systémy. Vlastní regulátor je získán optimalizací pólů nominálního zpětnovazebního obvodu za využití strukturovaného singulárního čísla označovaného jako μ-funkce, která zohledňuje podmínky robustní kvality a stability řídícího obvodu. Regulátor je řešením diofantické rovnice v okruhu racionálních ryzích a stabilních funkcí. Jako optimalizační nástroj je použit evoluční algoritmus diferenciální migrace, který je schopen nalézat řešení pro hodnotící funkce s mnoha lokálními extrémy. Finální regulátor je porovnán s D-K iterací jako standardní metodou pro μ‑syntézu. ...více

usage of adobe captivate for multimedia creation in education

Iveta Žouželková | 31. 5. 2010 16:44:19
Číslo 1/2010|Informatika|Přehledová stať

The growing interest of multimedia presentations motivates software developers to produce new applications for the creation of e-learning material. The paper deals with the conception of Adobe Captivate, which is a modern e-learning tool offered by Adobe Systems. It describes functions, methods and interactive content used in the created educational materials. It also discusses the advantages and disadvantages of the application. The final interactive videos are primarily designed for the students of the Database Systems subject. ...více

Aktuální číslo


Odborný vědecký časopis Trilobit | © 2009 - 2024 Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíně | ISSN 1804-1795