Přihlásit | Registrovat
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
TRILOBIT
Číslo 2/2014

procesy ukrytí obyvatelstva z pohledu obcí se zaměřením na problematiku aplikace geografických informačních systémů.

Jakub Rak | 1. 12. 2014 0:00:00
Číslo 2/2014|Bezpečnost

Článek popisuje způsoby využití geografických informačních systémů (GIS) pro potřeby ukrytí obyvatelstva. V první části uvádí legislativní souvislosti implementace ukrytí obyvatelstva, obcí a GIS. V druhé části se článek zaměřuje především na problematiku dat pro potřeby aplikace GIS při realizaci opatření ochrany obyvatelstva. Závěrem předkládá ukázku jednoduchého datového modelu pro potřeby evidence a správy problematiky ukrytí z pohledu obcí. ...více

biometric face recognition system

Stanislav Kovář | 1. 12. 2014 0:00:00
Číslo 2/2014|Bezpečnost|Vědecká stať

The article contains a description of the functions of biometric system for face scanning, which also the Broadway 3D from Artec Group uses. Determination of basic facial characteristics that are necessary for the correct identification of users of the system. The results of practical measurements of the device in certain situations and their evaluates are presented in the article. ...více

ochrana obyvatelstva před povodněmi

Zdeněk Šafařík | 1. 12. 2014 0:00:00
Číslo 2/2014|Bezpečnost|Přehledová stať

Příspěvek se věnuje základním směrnicím Evropské unie z oblasti povodní a vodního hospodářství celkově a taktéž otázkám povodní v České republice, pro kterou jsou tyto události vysoce aktuální. Primární snahou zůstává záchrana lidského života a ochrana zdraví člověka. ...více

identifikace rizik u sociálních zařízení pro případ výpadku elektrické energie jako prevence během mimořádných událostí

Lenka Brehovská | 1. 12. 2014 0:00:00
Číslo 2/2014|Bezpečnost|Vědecká stať

Rozsáhlé výpadky elektrické energie se sebou přinášejí nemalé dopady ovlivňující chod našich životů. Ovlivňují životy, zdraví majetek i životní prostředí. Nejohroženějším obyvatelstvem jsou lidé závislí na péči druhých. Nacházejí se ve zdravotnických, sociálních a školských zařízení, které nabízejí pobytové služby. Je nutné, aby tato zařízení byla připravena na výpadky elektrické energie a mohla poskytovat své služby klientům, o které se stará i v případě výpadků elektrické energie. ...více

metodika testovania komponentov poplachových systémov v prašnom prostredí

Andrej Veľas | 1. 12. 2014 0:00:00
Číslo 2/2014|Bezpečnost|Vědecká stať

Technické normy obsahujú spôsob testovania komponentov poplachových systémov voči vplyvom prostredia, ktorý je popísaný len všeobecne (napr. STN EN 60068 Skúšanie vplyvu prostredia). Norma zameraná na všeobecné skúšky komponentov poplachových systémov (STN EN 50130-5) rieši síce prachotesnosť, ale presný postup testovania nie je uvedený. V praxi tak nájdeme optické detektory dymu, detektory pohybu a ďalšie komponenty poplachových systémov inštalované aj prašnom prostredí (napr. v drevárskych dielňach a pod.). Článok obsahuje metodiku testovania vybraných komponentov poplachových systémov a výsledky realizovaných pilotných testov v prašnom prostredí. ...více

využití informační podpory pro krizové řízení

David Šaur | 1. 12. 2014 0:00:00
Číslo 2/2014|Bezpečnost|Vědecká stať

Článek pojednává o využití vybrané informační podpory pro ochranu kritické infrastruktury, plánování a obnovy v podnicích při vzniku mimořádné události, popř. krizové situace. V rámci toho článku jsou popsány čtyři softwarové nástroje, které jsou k dispozici na naší fakultě. Nejprve jsou uvedeny první dva softwarové nástroje RISKAN a SFERA, které se velmi často využívají při analýze rizik v oblasti ochrany kritické infrastruktury. Lze je však také využít při analýze rizik v soukromé sféře. ...více

využití povodňového simulátoru posim pro tvorbu povodňových plánů

David Šaur | 1. 12. 2014 0:00:00
Číslo 2/2014|Bezpečnost|Přehledová stať

Obsah článku je zaměřen na využití informační podpory určených pro tvorbu povodňových plánů na konkrétní studii zájmového území v oblasti středního toku řeky Moravy a dolního a středního toku řeky Bečvy včetně části Vsetínské Bečvy. Pro simulaci povodní byl vybrán povodňový simulátor POSIM od společnosti T-Soft. ...více

hodnocení účinnost poplachových systémů

Jan Valouch | 1. 12. 2014 0:00:00
Číslo 2/2014|Bezpečnost

Projektování poplachových systémů představuje soubor tvůrčích technických činností, které zahrnují návrh systému, zpracování projektové dokumentace a instalaci systémů. Návrh poplachových systémů vychází ze systémových a technických požadavků, které jsou určeny řadou oborových technických norem. Tyto normy ovšem neřeší problematiku hodnocení účinnosti poplachových systémů. Cílem následujícího příspěvku je prezentace návrhu agregovaných koeficientů, jako základního východiska pro hodnocení účinnosti poplachových systémů. ...více

Aktuální číslo


Odborný vědecký časopis Trilobit | © 2009 - 2024 Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíně | ISSN 1804-1795