Přihlásit | Registrovat
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
TRILOBIT
Číslo 1/2014

numerické řešení soustav obyčejných diferenciálních rovnic v modelování a simulaci

Tomáš Vogeltanz | 1. 6. 2014 0:00:00
Číslo 1/2014|Teorie|Vědecká stať

Tato práce pojednává o nejčastěji využívaných numerických metodách při řešení soustav obyčejných diferenciálních rovnic v modelování a simulaci systémů. Celá řada úloh, které se vyskytují v modelování a simulací systémů, není analyticky řešitelná nebo je nalezení přesného řešení příliš obtížné. Numerická matematika se v těchto případech snaží nalézt alespoň řešení přibližné. Na začátku této práce je uveden popis soustav obyčejných diferenciálních rovnic a jejich numerického řešení. ...více

numerické metody řešení soustav nelineárních rovnic v modelování a simulaci

Tomáš Vogeltanz | 1. 6. 2014 0:00:00
Číslo 1/2014|Teorie|Vědecká stať

Tato práce pojednává o nejčastěji využívaných numerických metodách při řešení soustav nelineárních rovnic v modelování a simulaci systémů. Vzhledem k tomu, že existuje celá řada úloh, které není možné řešit analyticky, je v takových případech nutné využít principů numerické matematiky. Nejčastěji se lze v reálné praxi setkat se soustavami nelineárních rovnic, a proto jsou zde zmíněny pouze metody vhodné pro tuto soustavu rovnic. Vzhledem k obecnému vyjádření těchto metod je lze ovšem využití i pro řešení soustav lineárních rovnic. ...více

equality constraints in predictive control of laboratory model

Tomáš Barot | 1. 6. 2014 0:00:00
Číslo 1/2014|Regulace|Vědecká stať

Predictive control is a modern approach in the system-control theory. It is suitable for many types of controlled systems. Ability for including of constraints is an important advantage of it. This principle is projected to an optimization problem. Inequality restrictions are commonly used in control applications. In this paper, the less used equality constraints are discussed together with their practical implementation. ...více

základní pravidla pro definici bezpečnostní politiky organizace v oblasti informačních technologií

Petr Lukašík | 1. 6. 2014 0:00:00
Číslo 1/2014|Bezpečnost|Vědecká stať

Informační a datová bezpečnost jsou termíny, které jsou prezentovány jako standard a souhrn nezbytných pravidel pro každou organizační strukturu, která aktivně využívá informační technologie k podpoře svých činností. Bohužel všechna opatření, která přinášejí zlepšení stavu bezpečnostních pravidel také zvyšují nárůst restrikcí a obecně snižují úroveň uživatelské přívětivosti systému. Uživatel má výrazně snížen manipulační prostor a pokud není s touto problematikou obeznámen, mnohdy tato opatření vyhodnotí jako omezení osobní svobody. ...více

yamazumi diagram aplikovaný v nástroji pre návrh štíhlej ručnej montáže

Katarína Senderská | 1. 6. 2014 0:00:00
Číslo 1/2014|Technika|Vědecká stať

Článok sa zaoberá aplikáciou YAMAZUMI diagramu pri návrhu ručných montážnych pracovísk v súlade s konceptom Lean assembly (štíhla montáž). Yamazumi diagram bol implementovaný do konceptu nástroja pre návrh štíhlej montáže, ktorý má pomôcť pri vytváraní pracovísk štíhlej montáže. Popísaná je taktiež aplikácia, ktorá bola vytvorená v programe Microsoft Excel za účelom tvorby Yamazumi diagramov. ...více

připravenost nemocnic na výpadky elektrické energie

Lenka Brehovská | 1. 6. 2014 0:00:00
Číslo 1/2014|Bezpečnost|Přehledová stať

Proto tento výzkum klad důraz na vytyčení silných a slabých stránek v systému připravenosti zařízení na výpadky elektrické energie. Vytyčení příležitostí a hrozeb, které je důležité postihnout a využít v posílení zařízení. Pro získání dat byl využit strukturovaný rozhovor, který se uskutečňoval v zařízení. Dotazy směřovaly na současný stav připravenosti. K vyhodnocení byla použita operační analýza, jako jedna z metod rizikového inženýrství. Výsledky této analýzy slouží k vypracování návrhu řešení krizové situace – výpadek elektrické energie v Jihočeském kraji a návrhu na posílení připravenosti na výpadky elektrické energie u všech zařízení nacházející se v České republice. ...více

hodnotenie rizika pri ochrane objektov kritickej infraštruktúry

Ladislav Hofreiter | 1. 6. 2014 0:00:00
Číslo 1/2014|Bezpečnost|Vědecká stať

Efektívna ochrana objektov kritickej infraštruktúry je podmienená identifikovaním a ohodnotením bezpečnostných rizík. V tejto štúdii chceme predstaviť jeden z možných spôsobov posudzovania rizík pri ochrane objektov kritickej infraštruktúry. ...více

Aktuální číslo


Odborný vědecký časopis Trilobit | © 2009 - 2024 Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíně | ISSN 1804-1795