Přihlásit | Registrovat
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
TRILOBIT
Číslo 3/2021

následky výbuchu improvizovaného výbušného zariadenia pri útoku na trezorovú stenu

Zuzana Zvaková | 1. 12. 2021 0:00:00
Číslo 3/2021|Aktuální číslo|Bezpečnost|Vědecká stať

Článok vo svojej úvodnej časti pojednáva o použití výbušnín na páchanie majetkovej kriminality, najmä o možnosti použitia výbušnín na prekonanie prvkov systému ochrany. Úvodná časť článku obsahuje aj charakteristiku modelovej situácie útoku na trezorovú stenu, ktorá je predmetom článku. ...více

hrozba použitia výbušnín proti atm trezorom

Zuzana Zvaková | 1. 12. 2021 0:00:00
Číslo 3/2021|Aktuální číslo|Bezpečnost|Vědecká stať

Problematika úmyselného ohrozenia objektov výbuchom výbušnín a nástražných výbušných systémov je stále aktuálna. Použitie výbušnín je spájané najmä s činnosťou teroristických skupín. Existuje však aj iná oblasť, ktorá je menej výrazná ale nemenej spoločensky nebezpečná. Je to použitie výbušnín s cieľom prekonať prvky systému ochrany. ...více

dokumentácia cestných dopravných nehôd s chodcami pomocou aplikácie 3d snímacej technológie

Veronika Adamová | 1. 12. 2021 0:00:00
Číslo 3/2021|Aktuální číslo|Bezpečnost|Vědecká stať

Predložený článok je zameraný na demonštratívne poukázanie aplikácie technológie 3D laserového skenovania objektov skúmania v súvislosti s objasňovaním a analyzovaním technických príčin vzniku dopravných nehôd. Ako vzorový príklad bol použitý nárazový test, ktorý súčasne simuloval zrážku vozidla s chodcom. ...více

experimentálna verifikácia vzdialenosti odhodenia ľudského tela pri útoku strčením

Eduard Kolla | 1. 12. 2021 0:00:00
Číslo 3/2021|Aktuální číslo|Technika|Vědecká stať

Analýza útočných fyzických interakcií ku ktorým dochádza v rámci medziľudských vzťahov je častokrát predmetom forenzného, alebo kriminalistického vyšetrovania pre potreby trestno-právneho konania. Takéto fyzické interakcie môžu spôsobiť vážnu ujmu na zdraví obete s trestnoprávnymi, prípadne občianskoprávnymi následkami pre páchateľa. ...více

pojištění majetku jako nástroj zajištění fyzické bezpečnosti

Gabriela Králíčková | 1. 12. 2021 0:00:00
Číslo 3/2021|Aktuální číslo|Bezpečnost|Vědecká stať

Každý subjekt chce svůj majetek chránit před vlivem všech rizik. Některá rizika je třeba přijmout, jiná je možné řídit a další skupinu lze přenést na další subjekty. Těmi jsou nejčastěji pojišťovny. Cílem tohoto článku bude popis základních úkolů bezpečnostního managementu z pohledu zajištění fyzické bezpečnosti. Na základě pojistné teorie a přehledu pojistných produktů pojišťoven následně popsat aktuální přístup pojišťoven ke krytí rizik poškození, zničení či odcizení majetku a jejich podmínek pro sjednání pojistných smluv. ...více

súčasný stav využívania vozidiel s alternatívnym pohonom v rámci slovenskej republike

Michal Ballay | 1. 12. 2021 0:00:00
Číslo 3/2021|Aktuální číslo|Bezpečnost|Vědecká stať

Článok je zameraný problematiku alternatívnych palív v doprave. Článok poukazuje na rôzne definície pojmu alternatívne palivá, ktoré sú v rámci jednotlivých krajín zakotvené v zákonoch a smerniciach. Ďalej článok posudzuje z hľadiska štatistiky, aktuálny stav využívania vozidiel na alternatívny pohon v Slovenskej republike. Poukazuje a zdôrazňuje jednotlivé dôležité dokumenty, ktoré by mali vytvárať rastový scenár zvyšovania týchto vozidiel na pozemných komunikáciách. ...více

využitie simulácií pri riešení krízových javov v doprave

Michaela Jánošíková | 1. 12. 2021 0:00:00
Číslo 3/2021|Aktuální číslo|Bezpečnost|Vědecká stať

Nástroje modelovania a simulácie sú v súčasnosti využívané v mnohých oblastiach. Tento článok popisuje možnosti využitia simulácie pri riešení krízových javov v oblasti dopravy, so zameraním na vzdelávanie odborníkov v rôznych oblastiach. Článok popisuje teoretický prístup k oblasti simulácií v kontexte krízového manažmentu a dopravy. ...více

návrh metodiky testovania mechanickej odolnosti vozidlových kamier pri ich dynamickom rázovom namáhaní

Veronika Adamová | 1. 12. 2021 0:00:00
Číslo 3/2021|Aktuální číslo|Bezpečnost|Vědecká stať

Predložený článok je výstupom riešenia inštitucionálneho grantového projektu pod názvom „Návrh metodiky merania vybraných fyzikálnych veličín pri dynamickom namáhaní vozidlových kamier“. Riešenie predmetného problému bolo rozdelené na dve 2 fázy. ...více

data backup and data storages

Iva Kavánková | 1. 12. 2021 0:00:00
Číslo 3/2021|Aktuální číslo|Informatika|Vědecká stať

This diploma thesis is about data backup and following data archiving in real environment of concrete IT company engaged in software development. Theoretical knowledge concerning the area of data backup and data storages is described here. It also describes the current situation of data backup and problems with current solution in company. ...více

stanovení úrovně zabezpečení u hromadných akcí

Dora Kotková | 1. 12. 2021 0:00:00
Číslo 3/2021|Aktuální číslo|Bezpečnost|Vědecká stať

Článek popisuje vytvářenou metodiku Stanovení úrovně zabezpečení u hromadných akcí se zaměřením na společenské a kulturní akce, která vzniká v rámci projektu VI20192021163 „Nastavení a organizace systému bezpečnosti na hromadných společenských a kulturních akcích“. Dokument vychází přímo z potřeb pořadatelů těchto akcí a odpovědných osob za bezpečnost, jelikož v dnešní době je velké množství doporučovaných bezpečnostních dokumentů a množství bezpečnostních opatření, ale je komplikované se pro začínajícího pořadatele zorientovat, co je nezbytně nutné a co je již na dobrovolnosti. ...více

analýza ohroženosti měkkého cíle - kritický pohled

Zdenek Kalvach | 1. 12. 2021 0:00:00
Číslo 3/2021|Aktuální číslo|Bezpečnost|Vědecká stať

V tomto článku se autor metodiky Analýza ohroženosti měkkého cíle aneb co, kdy kde a od koho vám hrozí vydané Ministerstvem vnitra ČR (Kalvach, Vangeli 2018) snaží kriticky zhodnotit tuto metodiku na základě jejího tří letého používání v řadě dotačních programů. Cílem článku je tedy zhodnotit metodu vyhodnocení ohroženosti měkkého cíle na základě zkušeností s aplikací této metodiky na řadě měkkých cílů a v důsledku zjednodušit další práci při stanovení ohroženosti měkkých cílů. ...více

analysis of the display of 3d image data of interior scanned by a 3d laser scanner

Irena Drofova | 1. 12. 2021 0:00:00
Číslo 3/2021|Aktuální číslo|Technika|Vědecká stať

The article deals with the issue of 3D modeling of the interior and exterior. The text presents the methods and essence of 3D scanning and their use in many fields. Attention is paid to the experiment of 3D interior scanning with a laser 3D scanner and the quality of the scanned image. The following are the types of 3D digital data and the influence of the internal environment on the 3D model of point clouds. At the end of the article, the possibilities of using the resulting atypical 3D model to increase the quality of image data for further processing are presented. ...více

rozvoj teorie nesmrtících zbraní u policie čr

Tomáš Novotný | 1. 12. 2021 0:00:00
Číslo 3/2021|Aktuální číslo|Bezpečnost|Vědecká stať

Tento příspěvek se zabývá vybranými částmi teorie nesmrtících zbraní u Policie ČR, která je rozvíjena na Policejní akademii ČR v Praze. Je zahrnuta i deskripce historického vývoje dané problematiky. Pozornost je přitom soustředěna na klasifikaci nesmrtících zbraní podle kritérií. Stěžejní jsou stručná uvedení výstupů vědecko výzkumných úkolů, z nichž první se zabývá možnostmi použití distančních elektrických paralyzérů proti osobám, proti nimž byl krátce předtím použit chemický dráždivý prostředek, proti osobám nesoucím zábavnou pyrotechniku a proti osobám podezřelým z nesení nástražného výbušného systému. ...více

útočné kybernetické operácie ako súčasť hybridných hrozieb

Radoslav Ivančík | 1. 12. 2021 0:00:00
Číslo 3/2021|Aktuální číslo|Bezpečnost|Vědecká stať

Fyzická realita je prepojená s kybernetickou realitou a tak každá činnosť v kybernetickom priestore vytvára v konečnom dôsledku kinetický efekt. Štáty tento vzťah pochopili a napriek tomu, že o hegemónii americkej vojenskej fyzickej sily niet pochybností, v súčasnosti sa vedú intenzívne boje o dosiahnutie vedúceho postavenia v kyberpriestore v domnienke, že víťazstvo v kybernetickej vojne znamená víťazstvo v oboch sférach. ...více

ovlivnění kybernetické bezpečnosti pandemií covid-19

Pavel Zapletal | 1. 12. 2021 0:00:00
Číslo 3/2021|Aktuální číslo|Bezpečnost|Vědecká stať

Tento článek se zabývá kybernetickou bezpečností v době šíření nemoci COVID-19. Pod-niky musely změnit koncept pracovní náplně svých zaměstnanců. Přechod na home office přinesl nové hrozby pro podnik. Nenadálé situace využili útočníci, kteří si za svůj cíl zvolili mimo jiné i nemocnice v rámci ČR. ...více

možnosti zjednodušení diagnostiky a terapie vzácných onemocnění ve stomatologii za pomoci expertního systému

Lenka Kratochvílová | 1. 12. 2021 0:00:00
Číslo 3/2021|Aktuální číslo|Informatika

Expertní systémy jsou programy, které se snaží usnadnit lidské rozhodovací postupy ve velmi specifických či odborných oblastech. Složené jsou ze znalostní báze a odvozovacího mechanismu. Zadané informace kombinují a využívají k tvorbě nových, do souboru nevložených závěrů. Systém jako celek tak dovede podávat odpovědi na otázky, k jejichž zodpovězení by jinak bylo potřeba vícero lidských expertů pro zvážení všech zúčastněných oblastí zájmu. ...více

robotizace pracovních činností v průmyslu a její dopady na kulturu bezpečnosti

Petr Adolf Skřehot | 1. 12. 2021 0:00:00
Číslo 3/2021|Aktuální číslo|Bezpečnost|Vědecká stať

Průmysl se v současnosti potýká s řadou problémů, které pandemie Covid-19 v mnoha ohledech ještě prohloubila. Na rozdíl o jiných proběhlých hospodářských krizí nechybí poptávka po produkci, nýbrž se žalostně nedostává potřebných surovin, vstupních materiálů a v některých segmentech také zaměstnanců. ...více

Aktuální číslo


Odborný vědecký časopis Trilobit | © 2009 - 2024 Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíně | ISSN 1804-1795