Přihlásit | Registrovat
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
TRILOBIT
Číslo 3/2020

proces obnovy poškodenej pozemnej komunikácií ako súčasť krízového manažmentu

Michal Ballay | 1. 12. 2020 0:00:00
Číslo 3/2020|Bezpečnost|Vědecká stať

Príspevok je zameraný na posúdenie súčasného stavu organizácie obnovy pozemných komunikácií poškodených mimoriadnou udalosťou v Slovenskej republike. Z viacerých štatistických zdrojov vyplýva, že na území Slovenskej republiky sú hlavnými príčinami poškodenia cestných komunikácií povodne. ...více

úrazovosť na školách pri športových aktivitách

Valéria Moricová | 1. 12. 2020 0:00:00
Číslo 3/2020|Bezpečnost

Šport môže viesť k zlepšeniu kvality života, no taktiež i k mnohým zraneniam. V rámci telesnej a športovej výchovy, ako aj pri výkone športu ako povolaní je potrebné, aby jedinci a tímy poznali a uplatňovali účinné postupy, ktoré im pomôžu k zvýšeniu bezpečnosti a ochrany zdravia. Príspevok je výstupom v rámci spolupráce Fakulty bezpečnostného inžinierstva UNIZA a Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, Praha. V rámci projektu „Bezpečnost práce ve sportu“ sa zameriavame sa na športovú aktivitu futbal na školách. ...více

analýza cvičení izs a mimořádných událostí v územním odboru uherské hradiště

Martin Džermanský | 1. 12. 2020 0:00:00
Číslo 3/2020|Bezpečnost

Taktická cvičení integrovaného záchranného systému představují důležitou roli při dosažení odborné připravenosti členů integrovaného záchranného systému. Je proto zapotřebí tyto cvičení provádět opakovaně a zaměřit se na nejpravděpodobnější a nejrizikovější mimořádné události, které mohou nečekaně nastat. Práce si klade za cíl odpovědět na otázku, zda jsou v územním odboru Uherské Hradiště tyto cvičení prováděna správně a odpovídají typům mimořádných událostí, ke kterým v tomto územním odboru dochází. ...více

detekce podezřelého chování

Nikola Čajková | 1. 12. 2020 0:00:00
Číslo 3/2020|Bezpečnost

Tento článek se soustředí na detekci podezřelého chování, popisuje metody a specifické technologie, pomáhající v problematice odhalení útočníka. Detekce podezřelého chování patří mezi proaktivní bezpečnostní metody odhalující možnou hrozbu útoku. Smysl detekce spočívá v co nejrychlejším identifikování podezřelé aktivity, která předchází útoku. Díky včasnému odhalení může bezpečnostní systém teroristický útok nebo kriminální čin zcela odvrátit, anebo minimálně velmi zkomplikovat útočníkům dosáhnutí jejich cíle. ...více

analýza útoků na kulturní a společenské akce

Dora Kotková | 1. 12. 2020 0:00:00
Číslo 3/2020|Bezpečnost|Číslo 2/2012

Článek je zaměřen na analýzu útoků na kulturní a společenské akce v rozmezí let 2014-2019. Rok 2014 je zvolen proto, že v tuto dobu Islámský stát vyhlásil chalífát. Kulturní a společenské akce jsou specifické tím, že se může jednat o uzavřené, ale i otevřené prostory, návštěvníci jsou velmi různorodí a pořadatelé mají rozdílné finance a znalosti o bezpečnosti [1]. Cílem příspěvku je nalézt trendy v teroristických útocích, které je možné využít k lepšímu plánování bezpečnostních opatření. ...více

dopady výpadku elektrickej energie na zabezpečovanie prepravy vody

Júlia Mihoková Jakubčeková | 1. 12. 2020 0:00:00
Číslo 3/2020|Bezpečnost

Príspevok sa zaoberá dopadmi výpadku elektrickej energie na systém zásobovania vodou. Riziko odstávky ovplyvní celý technologický proces dodávky vody, od ťažby, úpravy, distribúcie, skladovania až po spotrebu. Prevádzkovatelia zásobovania vodou musia mať pripravené plány núdzového zásobovania vodou, ktoré minimalizujú riziko prerušenia dodávky. Je potrebné mať na pamäti, že účinky výpadku dodávky elektriny sa líšia a závisia od podmienok na území. ...více

crisis communication and risk communication

Marta Blahová | 1. 12. 2020 0:00:00
Číslo 3/2020|Bezpečnost|Vědecká stať

Crisis communication and theoretical models of crisis communication. Innovative approaches in crisis communications, the Internet and social networks. The potential of social networks and efficiency of virtual communication in a crisis situation. Use of social media in crisis situations. Possibilities of social media marketing and its use in crisis situations. Keywords Crisis communication, risk communication, information society, social networks, digital divide. ...více

calling system of fire protection units

Adam Malatinský | 1. 12. 2020 0:00:00
Číslo 3/2020|Bezpečnost

This article is focused on solving labour relationships and cooperation of selected units of the integrated rescue system through a new call system of fire protection units. These are specific components of the fire and rescue service and components of voluntary fire protection. The article is divided into several parts. The first part of the article is conceived as historical analysis and development of labour relations and cooperation of fire protection units. The following section, using comparative analysis, describes the integrated rescue system of the Slovak Republic and the Czech Republic. ...více

redukcia kriminality páchanej na mäkkých cieľoch prostredníctvom koncepcie cpted

Klaudia Kubalová | 1. 12. 2020 0:00:00
Číslo 3/2020|Bezpečnost

V poslednom období dochádza k výraznému zhoršovaniu bezpečnostnej situácie vo svete, o čom svedčí aj narastajúci počet útokov. Útoky sú vedené najmä na objekty s nízkym stupňom zabezpečenia a vysokou koncentráciou osôb tzv. „mäkké ciele“. Takéto útoky sú sprevádzané vysokým počtom obetí, strachom a nedôverou. Zhoršujúci stav bezpečnosti poukazuje na potrebu, venovať zvýšenú pozornosť ochrane a obrane mäkkých cieľov. V súčasnosti sa len veľmi málo štátov zapája do prevencie a redukcie kriminality prostredníctvom environmentálneho dizajnu. ...více

vplyv ventilácie na teplotu ostenia cestného tunela

Stanislava Gašpercová | 1. 12. 2020 0:00:00
Číslo 3/2020|Bezpečnost|Vědecká stať

Ako je všeobecne známe pri požiari dym spoločne s teplom stúpa nahor a najvyššie teploty splodín horenia ako aj konštrukcií stien a stropu sa dosahujú priamo nad požiarom. Tento príspevok si kladie za úlohu zistiť akými teplotami môže vplývať požiar bežného nákladného automobilu prípadne dvoch osobných automobilov na ostenie stropu tunela. ...více

vplyv plameňového horenia na rôzne druhy drevených hranolov

Stanislava Gašpercová | 1. 12. 2020 0:00:00
Číslo 3/2020|Bezpečnost|Vědecká stať

Príspevok sa zaoberá experimentálnym skúmaním vplyvu plameňového zdroja horenia na úbytok hmotnosti hranolov vyhotovených z prírodného a lepeného smrekového dreva. Pri skúmaní lepeného dreva sa v práci rozoberá aj vplyv počtu spojov na odhorievanie drevnej hmoty. Všetky vzorky mali konštantné rozmery a vlhkosť a boli rozdelené na tri sady. Prvú sadu tvorili vzorky s pozdĺžnym lepeným spojom, druhá sada pozostávala zo vzoriek s pozdĺžnym a priečnym lepeným spojom a tretia sada obsahovala vzorky z rastlého dreva. Namerané hodnoty boli po experimente štatisticky vyhodnotené a graficky znázornené. Záver príspevku tvorí vyhodnotenie experimentu a vyvodenie záverov. ...více

Aktuální číslo


Odborný vědecký časopis Trilobit | © 2009 - 2024 Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíně | ISSN 1804-1795