Přihlásit | Registrovat
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
TRILOBIT
Číslo 3/2019 - Konvergovaná bezpečnost

úvod do konvergované bezpečnosti

Konvergovaná bezpečnost | 13. 11. 2019 0:00:00
Číslo 3/2019 - Konvergovaná bezpečnost|Bezpečnost

Bezpečnost patří mezi základní atributy a funkce společnosti. Cílem bezpečnosti jako oboru je chránit referenční objekt (člověka, organizaci, podnik, stát atd.) a zejména jeho aktiva před vznikem újmy nebo negativního dopadu. Referenční objekt si svoji bezpečnost zajišťuje aktivně pomocí druhů bezpečnosti. Zejména vlivem technologického rozvoje však narůstá počet druhů bezpečnosti, které musí referenční objekt v rámci své ochrany zajišťovat. Pro referenční objekt typu výrobní podnik tato situace znamená, že musí uvedená opatření realizovat na vrub zisku. Proto se hledají způsoby, jak uvedenou situaci řešit. Jednou z možností je slučovat vhodné druhy bezpečnosti do jednoho celku. ...více

hodnocení odolnosti pro oblast energetiky

Konvergovaná bezpečnost | 12. 11. 2019 0:00:00
Číslo 3/2019 - Konvergovaná bezpečnost|Bezpečnost

Tento článek se zabývá studií události, která se odehrála v prosinci roku 2016 na Ukrajině. Cílem není nalézt příčiny události, ale s využitím již známých informací analyzovat vývoj odolnosti systému v závislosti na čase. Zmíněný útok je rozdělen do fází a ke každé fázi je uveden stručná charakteristika. Na závěr je s využitím analýzy stromem událostí proveden rozbor se zaznamenáním změny odolnosti napadeného systému. Hodnoty uvedené v této studii jsou orientační, jejich konkrétní hodnotu lze získat s využitím připravované metodiky, na jejímž základě tato studie byla vytvořena. ...více

provozní bezpečnost a penalizační faktory

Konvergovaná bezpečnost | 11. 11. 2019 0:00:00
Číslo 3/2019 - Konvergovaná bezpečnost|Bezpečnost|Přehledová stať

Provozní bezpečnost objektu je jedním z druhů bezpečnosti, která je sledována v rámci konvergované bezpečnosti objektu. Sledování odolnosti objektu na jednotlivých úrovních je realizováno za pomoci penalizačních faktorů. Penalizační faktory definují bodovou újmu objektu v případě jejich naplnění ve vybraném stádiu hodnocení. Definování úrovně bodové penalizace je realizováno na základě posouzení vlivů na systém anebo část systému. Na základě kompletního hodnocení za pomoci penalizačních faktorů je možné stanovit celkovou provozní odolnost vybraného objektu. ...více

vývoj konvergovanej bezpečnosti vybraného mäkkého cieľa štátu

Konvergovaná bezpečnost | 10. 11. 2019 0:00:00
Číslo 3/2019 - Konvergovaná bezpečnost|Teorie|Přehledová stať

Mäkké ciele sú objekty (fyzické stavby alebo priestranstvá zoskupujúce veľké množstvo osôb) úzko spojené s vysokou mierou pravdepodobnosti prevedenia útoku na skupinu osôb, kedy dochádza k ohrozeniu života a zdravia týchto osôb v objekte. Vzhľadom na fakt, že mäkké ciele sú objekty verejného záujmu s voľne riadeným prístupom je aplikácia akýchkoľvek opatrení, ktoré by znížili pravdepodobnosť prevedenia útok, v dobe prevádzky veľmi komplikovaná. Hlavným účelom článku je popísať aplikáciu metodiky konvergovanej bezpečnosti a penalizačných faktorov na špecifickú oblasť objektov mäkkých cieľov. ...více

konvergovaná bezpečnost a její přínos pro objekty veřejné správy

Konvergovaná bezpečnost | 8. 11. 2019 0:00:00
Číslo 3/2019 - Konvergovaná bezpečnost|Bezpečnost|Přehledová stať

Bezpečnost aktiv v objektech veřejné správy je v současné době řešena oddělenými systémy fyzické, kybernetické a provozní bezpečnosti. Informace z těchto druhů bezpečností lze vzájemně propojit tak, aby bylo možné efektivněji detekovat narušení bezpečnosti a rychleji na tuto skutečnost reagovat, čímž se také zvýší pravděpodobnost zadržení narušitele přímo při činu nebo bezprostředně po něm. Takové propojení informací z různých druhů bezpečnosti je označováno jako konvergovaná bezpečnost. ...více

tvorba katalogů penalizačních faktorů

Konvergovaná bezpečnost | 7. 11. 2019 0:00:00
Číslo 3/2019 - Konvergovaná bezpečnost|Bezpečnost|Přehledová stať

Schopnost referenčního objektu chránit aktiva a zvládat narušení bezpečnosti je vyjádřena jeho odolností, která vyjadřuje, jak je objekt schopen vzdorovat působení škodícího účinku a jak ochraňuje svoje aktiva. Hodnocení odolnosti může být založeno na snímání změn stavu faktorů, které podstatně ovlivňují odolnost objektu. Míra vlivu na odolnost může být vyjádřena jako penalizace, čili snížení odolnosti. V této souvislosti je možno definovat metodu penalizace, jako postup pro hodnocení odolnosti objektů z hlediska konvergované bezpečnosti. Následující článek popisuje tvorbu katalogů penalizačních faktorů, jako základních dokumentů pro aplikaci penalizační metody. ...více

metodika pro výběr metod určených pro kvantifikaci penalizačních faktorů v oblasti konvergované bezpečnosti

Konvergovaná bezpečnost | 6. 11. 2019 0:00:00
Číslo 3/2019 - Konvergovaná bezpečnost|Bezpečnost|Přehledová stať

Bezpečnost je základním kamenem jakékoliv společnosti. Téměř každý stát byl v novodobé historii ovlivněn překotným vývojem v oblasti technologií, které propojují a zefektivňují jednotlivé oblasti lidské činnosti. Tento vývoj však také zásadně ovlivnilo fundamentální pojetí bezpečnosti. Oblasti bezpečnosti v současnosti vnímány jako jeden koherentní systém, ve které je vytvořeno velké množství vazeb a závislostí, je také znám pod názvem konvergovaná bezpečnost. Správná kvantifikace penalizačních faktorů je jednou ze základních podmínek pro monitorování konvergované bezpečnosti. Hlavní náplní tohoto článku je návrh metodiky pro výběr vyhovující metody pro kvantifikaci penalizačních faktorů. ...více

měkké cíle – útok nájezdem vozidla

Konvergovaná bezpečnost | 4. 11. 2019 0:00:00
Číslo 3/2019 - Konvergovaná bezpečnost|Bezpečnost|Přehledová stať

Článek je zaměřen na problematiku měkkých cílů se zaměřením na hrozbu nájezdu vozidla. Tyto útoky se vyskytly i v Evropě a ukázaly, že žádný měkký cíl na ně není efektivně připraven. Cílem tohoto příspěvku je poskytnout informace o tom, jak často se tento typ útoku stává, jaký byl vývoj v posledních letech, na jaký typ měkkého cíle se takto útočí, o jaké auto se jedná atd. Dále popisujeme možná bezpečnostní opatření, která byla zavedena. Na závěr jsou popsány největší útoky, která byly provedeny vozem v Evropě od roku 2014. ...více

bezpečnost na kulturních akcích

Konvergovaná bezpečnost | 2. 11. 2019 0:00:00
Číslo 3/2019 - Konvergovaná bezpečnost|Bezpečnost|Přehledová stať

Tento článek se zabývá problematikou ochrany kulturních akcí, jako jednoho z měkkých cílů. Kulturní akce jsou specifické tím, že se může jednat o uzavřené, ale i otevřené prostory, návštěvníci jsou velmi různorodí a pořadatelé mají rozdílné finance a znalosti o bezpečnosti. Cílem příspěvku je definovat kulturní akce, vytvořit jejich základní typologii a vyspecifikovat jednotlivé aktéry, kteří se podílejí na organizaci, potažmo na bezpečnosti dané akce. Informace jsou doplněny check-listy, pomocí nichž si odpovědné osoby mohou plnit své úkoly. ...více

role fyzické ostrahy při ochraně měkkých cílů

Konvergovaná bezpečnost | 1. 11. 2019 0:00:00
Číslo 3/2019 - Konvergovaná bezpečnost|Bezpečnost

Ochrana měkkých cílů je v dnešní době spolu s kybernetickou bezpečnostní největší téma bezpečnostního oboru. Ministerstvo vnitra vydalo několik dokumentů a metodik, aby pomohli majitelům, zřizovatelům nebo pořadatelům akcí orientovat se v tom, co jsou měkké cíle a jak řešit jejich ochranu. V současné době i ostatní ministerstva vypisují dotační programy, aby mohli měkké cíle získat finance na bezpečnostní analýzy, bezpečnostní audity, školení pro své zaměstnance atd. Tento článek je zaměřen na jeden z aspektů bezpečnosti, a to na fyzickou ostrahu a jakou má roli právě při ochraně měkkých cílů. ...více

penalizační faktory pro hodnocení bezpečnosti měkkého cíle

Konvergovaná bezpečnost | 1. 11. 2019 0:00:00
Číslo 3/2019 - Konvergovaná bezpečnost|Bezpečnost

Článek se zabývá problematikou měkkých cílů se zaměřením na stanovení penalizačních faktorů, pomocí kterých se hodnotí bezpečnost v daném místě. Cílem článku je navázat na jiné publikace, které se zabývaly tvorbou penalizačních faktorů z obecného hlediska. Chceme zde vysvětlit, proč katalog pro měkké cíle je odlišný a jak se jinak stanovují hodnoty jednotlivých penalizací. Proces práce s penalizačními faktory je vysvětlen v druhém článku stejného autorského týmu. ...více

systém vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku římské říše v období raného principátu

Konvergovaná bezpečnost | 1. 11. 2019 0:00:00
Číslo 3/2019 - Konvergovaná bezpečnost|Bezpečnost|Přehledová stať

Článek je zaměřen na bezpečnostní systém antické Římské říše v období raného císařství s ohledem na vnitřní bezpečnost a udržování veřejného pořádku. V článku je stručně popsán historický vývoj směřující ke vzniku císařství a reformy bezpečnostního systému zavedené prvním císařem Octavianem Augustem, které ústily ke vzniku starověké formy městské a státní policie a požárně-pořádkových sborů. Jedná se o starověkou formu konvergované bezpečnosti, kdy Řím pokrokově řešil bezpečnostní otázku vnitřní bezpečnosti a zabýval se pojetím bezpečnosti i jiným způsobem, než nasazením regulérní armády, jak tomu v tomto období bývalo běžné. ...více

Aktuální číslo


Odborný vědecký časopis Trilobit | © 2009 - 2024 Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíně | ISSN 1804-1795