Přihlásit | Registrovat
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
TRILOBIT
Číslo 2/2020 - SEKEL

prevencia kriminality prostredníctvom mechanických zábranných prostriedkov plášťovej ochrany

Jakub Ďurica | 1. 12. 2020 0:00:00
Číslo 2/2020 - SEKEL|Bezpečnost

V súčasnej dobe dochádza k čoraz väčšiemu počtu krádeží vlámaním. V dôsledku tohto negatívneho javu sa dostáva do povedomia ľudí nutnosť zabezpečiť majetok. Ako najjednoduchšia možnosť sa ukazuje zabezpečenie chránených priestorov prostredníctvom mechanických zábranných prostriedkov. ...více

meranie otáčok pomocou hallových snímačov

Ján Vlnka | 25. 9. 2020 0:00:00
Číslo 2/2020 - SEKEL|Regulace

Hallove snímače majú široké použitie v priemysle. Pracujú na princípe Hallovho javu, ktorý pracuje vytvorením rozdielového elektrického potenciálu v magnetickom poli cez ktorý preteká elektrický prúd. Vznik napätia vzniká pôsobením elektromagnetického poľa – magnetickej indukcie. Využitie Hallových snímačov nachádzame v automobilovom priemysle ako snímače hladiny paliva, merania polohy uhla reflektorov ale aj v ABS systémoch, kde sa používajú na meranie rýchlosti otáčania kolies. ...více

meranie uhlu pootočenia pomocou halloveho snímača

Ján Vlnka | 25. 9. 2020 0:00:00
Číslo 2/2020 - SEKEL|Regulace

Hallový snímač, alebo Hallova sonda, Hallov článok, Hallov generátor využíva Hallov jav Obr. 1. Využíva sa pre meranie a v regulácii magnetických polí a na meranie jednosmerných prúdov od miliampérov po kiloampére, ďalej na ovládanie synchrónnych elektromotorov, motorov typu BLDC, ako mechanické snímače a v bezkontaktných klávesoch. Využíva sa na meranie magnetických polí ale aj na meranie prúdov a uhlu pootočenia. Hallov snímač je charakteristický lineárnym vzrastom Hallovho napätia. ...více

päťfázový im v zapojení do pentagonu pri strate napájacej fázy

Pavel Záskalický | 25. 9. 2020 0:00:00
Číslo 2/2020 - SEKEL|Technika

Predkladaný príspevok pojednáva a vlastnostiach päťfázového indukčného motora (IM), ktorého statorové vinutie je zapojené do Pentagonu. Predpokladáme, že motor je napájaný z frekvenčného meniča s ideálnym výstupným harmonickým napájacím napätím. Pre prípad straty napájania jednej fázy vyvolanej poruchou napájacieho meniča sú za pomoci teórie priestorového fázora vypočítané elektrické ako aj elektromechanické parametre stroja. Skrat na meniči sa neuvažuje, pretože takáto porucha je vo väčšine prípadov deštruktívna pre celý pohon. V závere je uvedená jedna z možností zníženia zvlnenia elektromagnetického momentu v poruchovej prevádzke. ...více

analýza, vlastnosti a použitie pohonov s päťfázovým indukčným motorom

Ján Kaňuch | 25. 9. 2020 0:00:00
Číslo 2/2020 - SEKEL|Technika

Päťfázové motory v posledných rokoch priťahujú veľkú pozornosť kvôli niektorým výhodám, ktoré ponúkajú v porovnaní s pohonmi s trojfázovými motormi. Dostupný výkon siete je v súčasnosti obmedzený iba na tri fázy. Preto na elektrické pohony s premenlivou rýchlosťou sa používajú predovšetkým trojfázové stroje. Avšak pri napájaní z meniča nie je potrebný pevný počet fáz. Napájanie viacfázových motorov je vždy zabezpečené výkonovými elektronickými meničmi. Pretože sa na napájanie striedavým prúdom používa výkonový elektronický menič, tak počet fáz meniča (teda tiež elektrického stroja) nie je v zásade obmedzený. Článok predstavuje podstatné výhody, vlastnosti a použitie päťfázových indukčných motorov pre pohony s napájaním výkonovým elektronickým meničom. ...více

bezpečnostní obvody strojních zařízení

Tomáš Mlčák | 25. 9. 2020 0:00:00
Číslo 2/2020 - SEKEL|Bezpečnost

Tento článek demonstruje průmyslovou technologii, skládající se ze dvou částí, je zde provedeno posouzení a analýza rizik, jsou zde navrženy a využity vhodné bezpečnostních komponenty, za účelem snížení identifikovaných rizik. Pro návrh bezpečnostních komponentů jsou použity komponenty od společnosti Allen-Bradley. Pro demonstraci hardwarové části jsou navrženy dva laboratorní panely, osazené bezpečnostními prvky a programovatelnými bezpečnostními řídícími jednotkami. ...více

analýza řízení výkonů měničových napájecích stanic v trakční soustavě 25 kv 50 hz

Jaroslav Novák | 31. 8. 2020 1:00:00
Číslo 2/2020 - SEKEL|Technika

V železničních trakčních systémech 25 kV 50 Hz se v ČR připravuje aplikace napájecích stanic s řízenými vysokonapěťovými polovodičovými měniči. Významnými výhodami měničových napájecích stanic jsou možnost dvoustranného napájení trakčního vedení a řízené omezování výkonového zatížení napájecích stanic. V článku je prezentována simulační analýza trakčního dvoustranného napájení a hlavní vlastnosti systému při napájení vlakových souprav. Jsou analyzovány některé provozní situace z hlediska výkonového zatížení napájecích stanic a z hlediska ztrát při přenosu energie trakčním vedením. ...více

Aktuální číslo


Odborný vědecký časopis Trilobit | © 2009 - 2024 Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíně | ISSN 1804-1795