Přihlásit | Registrovat
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
TRILOBIT
Číslo 2/2019

možnosti využitia 3d snímacej technológie v  kriminalistike

Veronika Adamová | 1. 12. 2019 0:00:00
Číslo 2/2019|Bezpečnost|Vědecká stať

Cieľom výskumu bolo preskúmanie využiteľnosti metódy 3D snímania, nakoľko na základe rozboru súčasného stavu v podmienkach kriminalistiky v SR bola zistená jej absencia. Aj napriek tomu, že je táto technológia pomerne dostatočne rozvinutá a dokonca samotní výrobcovia sa prispôsobujú požiadavkám policajných potrieb, ako sú napr. skenery od značiek Leica, Faro, Zoller & Frölic, uplatňuje sa len v laboratórnych podmienkach KEÚ PZ v rámci identifikačného skúmania objemových stôp. ...více

metodika posudzovania povodní na územiach urbanizovaných oblastí

Ľudmila Macurová | 1. 12. 2019 0:00:00
Číslo 2/2019|Bezpečnost|Vědecká stať

Príspevok sa prioritne zaoberá hodnotením ohrozenia povodňami na územiach urbanizovaných oblastí. Za týmto účelom je navrhnutá metodika hodnotenia a popis jej využitia. Taktiež sú uvedené postupy zostavenia a využitia indexových modelov za predmetným účelom, popis využitých parametrov a metód na dosiahnutie požadovaných výsledkov. ...více

možnosti vzdelávania krízových manažérov

Valéria Moricová | 1. 12. 2019 0:00:00
Číslo 2/2019|Bezpečnost|Vědecká stať

Vývoj spoločenských požiadaviek na zvýšenie kvality vzdelávania vyžaduje určité zmeny vo vzdelávacích systémoch v konkrétnych oblastiach vrátane oblasti krízového riadenia. Nedostatkom súčasných vzdelávacích systémov je oddelenie učenej teórie od skutočných praktických požiadaviek. Dôležitým aspektom vzdelávania je potreba intenzívnejšieho prepojenia formy teoretického a praktického vzdelania, ktoré bude odrážať nové výzvy vyplývajúce z trhu práce, a tiež kompetencie, ktoré si vyžaduje prax. ...více

softvérové nástroje ako podpora dopravného riadenia procesu evakuácie - criscon

Zuzana Gašparíková | 1. 12. 2019 0:00:00
Číslo 2/2019|Bezpečnost|Vědecká stať

Článok analyzuje vybrané softvérové nástroje, ktorých základ tvoria aplikovateľné matematické metódy. Popisuje ich využitie v rámci krízového riadenia, keďže z udalostí okolo nás jednoznačne vyplýva, že počet krízových situácií stále narastá. Je preto potrebné sa touto problematikou zaoberať a vhodnou plánovanou činnosťou založenou na informatizácii v rámci procesu evakuácie eliminovať negatívne následky krízových situácií a minimalizovať prípadné straty. ...více

safety assessment of persons and property at the bus station

Barbora Kotková | 1. 12. 2019 0:00:00
Číslo 2/2019|Bezpečnost|Vědecká stať

This paper deals with the explanation of the general concept in relation to the topic, hereafter defines particular types of protection of persons and property, that it could find on the bus station, and specifies the competent security forces and their competences. The safety assessment at the bus station follows and the possible involved risks are analyzed. According to the results of the investigation, measures have been suggested in aim to decrease the risks. ...více

trends in terrorism and crisis management

Marta Blahová | 1. 12. 2019 0:00:00
Číslo 2/2019|Bezpečnost

The aim of the article is to find trends in terrorism as a basis for improvement in crisis management. Trends were identified by analyzing data from the GTD (Global Terrorism Database), which contains all attacks since 1970. Trends are captured using graphs and then analyzed in terms of the importance of the identified trend towards crisis management. Based on the findings, the thesis discusses the current state of the problem solving in the Czech Republic and possible changes. ...více

protection of places with high concentration of people: metro

Marta Blahová | 1. 12. 2019 0:00:00
Číslo 2/2019|Bezpečnost

The article deals with the issue of protection of places with a large concentration of people with a focus on the metro system in the Czech Republic and worldwide. The following sections are devoted to the comparison of metro systems in the world, the use of the metro as an object of civil protection, including food, water, air, energy, etc. Furthermore, the text deals with the list and description of real incidents that have occurred or may occur in the metro, such as fires, floods, terrorist attacks, etc., including security measures and emergency services exercises. ...více

Aktuální číslo


Odborný vědecký časopis Trilobit | © 2009 - 2024 Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíně | ISSN 1804-1795