Přihlásit | Registrovat
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
TRILOBIT
Číslo 2/2015

metody urgentního mapování v krizových situacích s využitím komunitních a participativních nástrojů gis

Jakub Trojan | 1. 12. 2015 0:00:00
Číslo 2/2015|Bezpečnost|Vědecká stať

Cílem příspěvku je upozornit na možnosti využití crowdsourcingu a participativních nástrojů GIS při komunitním řešení nenadálých krizových situací. Jako případová studie je zvolena platforma Ushahidi, která umožňuje rychlé nasazení při nutnosti operativního sběru dat v těžko dostupném terénu při výpadku profesionálních kartografů/geoinformatiků. Příspěvek je teoreticky ukotven v hluboké rešerši zejména zahraničních studií a přístupů k participativnímu a komunitnímu mapování, přičemž případová studie demonstrující implementaci platformy Ushahidi je lokalizována do prostředí města Uherské Hradiště při mapování předem delimitovaných kategorií rizik. ...více

softwarová podpora pro zajištění požadované úrovně bezpečnosti územních celků

Andrea Byrtusová | 1. 12. 2015 0:00:00
Číslo 2/2015|Bezpečnost|Vědecká stať

V článku je na základě analýzy vybraných metod na posuzování rizik územních celků navrhnut komplexní model na posuzování rizik územních celků Slovenské republiky. Jsou zde popsány postupné kroky, které by měly vést ke správnému posouzení mír rizik vzniku krizových jevů, které se mohou vyskytnout na sledovaném území. Dále je v článku popsána softwarová podpora, která využívá jednotlivé postupy navrhnutého modelu. Softwarová podpora by měla umožnit snadnější aplikaci navrhnutého modelu. Softwarová podpora je určena pro uživatele, kterými mohou být zástupci státní správy a samosprávy, ale i jiní uživatelé, kteří chtějí analyzovat a hodnotit rizika. ...více

experimentálne stanovenie konštanty dĺžkovej straty v hasičských hadiciach

Jozef Svetlík | 1. 12. 2015 0:00:00
Číslo 2/2015|Technika|Vědecká stať

Príspevok sa zaoberá jedným zo určenia konštanty dĺžkových strát v hadicovom vedení. V článku je popísaný experiment, výsledky a odporúčanie pre praktické použitie. ...více

základné východiska kvantitatívneho modelovania rizika

Katarína Kampová | 1. 12. 2015 0:00:00
Číslo 2/2015|Bezpečnost|Vědecká stať

Článok pojednáva o základných východiskách a predpokladoch analýzy rizík prostredníctvom kvantitatívneho modelu rizika. Popisuje možnosti modelovania rizika a jeho parametrov v kvantitatívnej analýze prostredníctvom subjektívnej pravdepodobnosti a objektívnej pravdepodobnosti. Poukazuje na základný cieľ analýzy rizík, ktorý je možné dosiahnuť pomocou popísania a interpretácie neurčitostí spojených s analyzovaným rizikom, a to na základe vhodne zvoleného kvantitatívneho modelu rizika. ...více

komplexný systémový prístup k bezpečnostnému manažmentu system-oriented approach to security management

Ľubomír Belan | 1. 12. 2015 0:00:00
Číslo 2/2015|Bezpečnost|Vědecká stať

Každý manažér vo svojej činnosti využíva informácie, v rozhodovacom procese sa rozhoduje a prijíma rozhodnutia, plánuje budúcu činnosť, vytvára a napĺňa organizačné štruktúry, vedie podriadených a nepretržite vykonáva kontrolu vo všetkých oblastiach činnosti. Všetky uvedené manažérske činnosti sú charakterizované v nasledujúcej viacdimenzionálnej charakteristike bezpečnostného manažmentu. ...více

prevencia vzniku krízových javov v cestnej doprave pomocou telematických systémov

Michal Ballay | 1. 12. 2015 0:00:00
Číslo 2/2015|Bezpečnost|Vědecká stať

Článok je zameraný na krízové javy v cestnej doprave. Poukazuje na prevenciu ich vzniku pomocou informačných a komunikačných systémov. Implementácia týchto systémov umožňuje výrazne obmedzenie pravdepodobnosti vzniku krízových javov. Priaznivý dopad majú aj na zvyšovaní bezpečnosti a plynulosti cestnej dopravy. Ich využitie je možné uplatniť aj pri riešení krízových javov. ...více

významy bezpečnostního managementu

Ľubomír Belan | 1. 12. 2015 0:00:00
Číslo 2/2015|Bezpečnost|Vědecká stať

Bezpečnostný manažment je mladou, rýchlo sa rozvíjajúcou disciplínou manažmentu, ktorá rieši základné problémy bezpečnosti referenčných objektov. Predstavuje jednu zo zložiek študijného odboru ochrana osôb a majetku, ktorý spolu s krízovým manažmentom v odbore občianska bezpečnosť a odborom záchranné služby patria do skupiny študijných odborov bezpečnostné služby. Bezpečnostný manažment (manažérstvo bezpečnosti) uskutočňujú manažéri a bezpečnostní pracovníci, ktorí vykonávajú špecifické riadiace činnosti v oblasti bezpečnosti, ktoré umožnia organizáciám dosiahnuť stanovené ciele. ...více

fault tolerance systém v prostředí výpočetního gridu

Petr Lukašík | 1. 12. 2015 0:00:00
Číslo 2/2015|Informatika|Vědecká stať

Tolerance chyb je důležitá vlastnost, zejména v rozsáhlých výpočetních systémech, kde geograficky distribuované a vzdálené uzly spolupracují na provedení úkolu. Vysoká úroveň spolehlivosti a dostupnosti, je podmínkou odolnosti proti chybám. Selhání jakékoliv větve této struktury má zásadní vliv na QoS (Quality of Service) soustavy. Hranice odolnosti systému proti poruchám má zásadní vliv na výkonové parametry systému. ...více

Aktuální číslo


Odborný vědecký časopis Trilobit | © 2009 - 2024 Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíně | ISSN 1804-1795