Přihlásit | Registrovat
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
TRILOBIT
Číslo 1/2024

skúmanie kvality sily signálu vzhľadom na vzdialenosť komponentov trasovacieho systému v uzatvorenom priestore

Erika Skýpalová | 1. 6. 2024 0:00:00
Číslo 1/2024|Aktuální číslo|Technika

Určovanie polohy osôb a entít vo vonkajšom prostredí je dobre známe prostredníctvom technológie Globálneho pozičného systému. V súčasnosti je však problematika určovania polohy výzvou aj vo vnútornom prostredí, ktoré sa vyznačuje prítomnosťou veľkého počtu osôb v čase prevádzky a na zvýšenie bezpečnosti alebo optimalizáciu procesov je potrebné monitorovať pohyb a polohu osôb. ...více

crypto-asset transaction arbitrage

Andrej Lipták | 1. 6. 2024 0:00:00
Číslo 1/2024|Aktuální číslo|Bezpečnost

Using qualitative and quantitative research methods, this study examines the principles and processes of crypto-asset transactions, identifying opportunities for transaction reversal and outlining strategies to achieve this goal. The objective is to provide theoretical insights into addressing situations involving unwanted or unethical crypto-asset transactions, offering guidance to authorized entities, professionals, and the general public on preventive measures and corrective actions in crypto-asset-related crime. ...více

historie bezpilotních prostředků – od 2. světové války po současnost

Tomáš Novotný | 1. 6. 2024 0:00:00
Číslo 1/2024|Aktuální číslo|Technika

Tento článek se věnuje kategorizaci a historií bezpilotních prostředků počínaje druhou světovou válkou a konče dneškem. V článku je definován pojem bezpilotní prostředek a také další terminologie s tímto pojmem spojená. Následující kapitoly se věnují samotné historii vývoje těchto prostředků a popisují konkrétní typy. ...více

súčasné trendy prostriedkov sebaobrany/current trends in the use of means of self-defence

Erika Skýpalová | 1. 6. 2024 0:00:00
Číslo 1/2024|Aktuální číslo|Bezpečnost

Zvyšujúca sa kriminalita a spoločnosť, v ktorej žijeme, vytvárajú priestor, v ktorom sa ľudia mnohokrát necítia bezpečne a obávajú sa o svoj život alebo o život svojich blízkych. Sebaobrana je aktuálnou témou, ktorej je potrebné venovať zvýšenú pozornosť. Je preto potrebné zamyslieť sa nad spôsobmi, ako zvýšiť osobnú bezpečnosť či pocit bezpečia a predísť tak neželaným následkom útokov. ...více

vybrané legislatívne aspekty a východiská systému obranného plánovania

Iveta Novotná | 1. 6. 2024 0:00:00
Číslo 1/2024|Aktuální číslo|Bezpečnost

Obranné plánovanie predstavuje proces špecifického typu plánovania, prostredníctvom ktorého jednotlivé štáty alebo organizácie realizujú a vykonávajú svoju riadiacu a koordinačnú funkciu pri zabezpečovaní svojej bezpečnosti a obrany. Jeho cieľom je zabezpečiť demokratickú kontrolu ozbrojených síl, transparentné, účelné a efektívne využívanie prostriedkov obrany a vytvárať podmienky pre všestranné zapojenie všetkých rezortov a inštitúcií štátnej správy a samosprávy do procesov prípravy obrany štátu. Systém obranného plánovania v Slovenskej republike vychádza zo zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. ...více

subjekty regulujúce šírenie dezinformácií v podmienkach slovenskej republiky a mimo nej

Branislav Belica | 1. 6. 2024 0:00:00
Číslo 1/2024|Aktuální číslo|Bezpečnost|Přehledová stať

Šírenie dezinformácií a ich dopady predstavujú kritickú hrozbu pre demokratickú spoločnosť. Táto hrozba sa znásobuje každým technologickým pokrokom v oblasti digitálnych služieb a online platforiem. Spolu so zvyšujúcim sa potenciálom umelej inteligencie sa zvyšujú aj riziká jej ďalšieho zneužitia na polarizáciu spoločnosti a ovplyvňovanie verejnej mienky. ...více

o nevyhnutnosti digitálnej transformácie v oblasti bezpečnosti a obrany

Radoslav Ivančík | 1. 6. 2024 0:00:00
Číslo 1/2024|Aktuální číslo|Bezpečnost

Severoatlantická aliancia a Európska únia začali proces digitálnej transformácie v oblasti bezpečnosti a obrany. NATO prijalo víziu digitálnej transformácie a stratégiu implementácie digitálnej transformácie. EÚ zasa schválila Strategický implementačný plán pre digitalizáciu ozbrojených síl členských štátov EÚ, integrované kybernetické efekty vo vojenských operáciách EÚ a prioritné digitálne spôsobilosti. Digitálna transformácia v tejto súvislosti znamená hlbokú sociálno-ekonomicko-technologickú a zároveň organizačnú zmenu. ...více

Aktuální číslo


Odborný vědecký časopis Trilobit | © 2009 - 2024 Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíně | ISSN 1804-1795