Přihlásit | Registrovat
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
TRILOBIT
Číslo 1/2023

kolektívna ochrana obyvateľstva v kontexte kvality života

Jozef Kubás | 1. 6. 2023 0:00:00
Číslo 1/2023|Aktuální číslo|Bezpečnost

Problematika bezpečnosti je zložitá a ovplyvňuje ju množstvo faktorov. Medzi tieto môžeme zaradiť krízové javy alebo mimoriadne udalosti, ktoré negatívne vplývajú na prostredie v ktorom vznikajú. Mimoriadne udalosti sú ťažko predvídateľné a môžu vznikať na rôznych miestach. Preto je potrebné, aby obyvatelia vedeli správne reagovať na takéto udalosti. V rámci civilnej ochrany je kladený dôraz na kolektívnu ochranu obyvateľstva. ...více

historie bezpilotních prostředků – počátky

Tomáš Novotný | 1. 6. 2023 0:00:00
Číslo 1/2023|Aktuální číslo|Bezpečnost

Tento článek se věnuje kategorizaci a počáteční historií bezpilotních prostředků. V článku je definován pojem bezpilotní prostředek a také další terminologie s tímto pojmem spojená. Následující kapitoly se věnují historii objevů a patentů těchto prostředků. To vše od samotných počátků až do období mezi dvěma světovými válkami. ...více

o kybernetickej bezpečnosti a obrane eú v kontexte konfliktu na ukrajine

Radoslav Ivančík | 1. 6. 2023 0:00:00
Číslo 1/2023|Aktuální číslo|Bezpečnost

Ruská invázia na Ukrajinu spôsobila napriek mnohým indíciám európskym krajinám šok a vrátila takmer už zabudnuté črty mocenskej politiky na európsky kontinent v podobe medzištátneho konfliktu a dobyvačnej vojny. Nedeliteľnou súčasťou tohto konfliktu sú kybernetické operácie realizované ruskými štátnymi aj neštátnymi aktérmi na ukrajinské ciele, čo okrem množstva iných vecí opätovne upriamilo pozornosť na nutnosť zvyšovania úrovne kybernetickej bezpečnosti a obrany Európskej únie ako celku a aj jej členských štátov. Aj preto sa autor, v nadväznosti na vypuknutie konfliktu na Ukrajine, s využitím relevantných metód interdisciplinárneho vedeckého výskumu, zaoberá v tomto článku problematikou kybernetickej bezpečnosti a obrany na úrovni EÚ. ...více

požiadavky praxe na mäkké zručnosti absolventov študijného odboru bezpečnostné vedy

Zuzana Zvaková | 1. 6. 2023 0:00:00
Číslo 1/2023|Aktuální číslo|Bezpečnost

Pracovníci v oblasti bezpečnosti, študenti a absolventi študijného odboru bezpečnostné vedy (študijné programy: krízový manažment, bezpečnostný manažment, záchranné služby) musia byť odborne, morálne, fyzicky a psychicky spôsobilí na vykonávanie svojej pracovnej činnosti. Riešenie bezpečnostných incidentov, problémov a kríz je ovplyvnené mnohými faktormi. Najvýznamnejšími spoločnými črtami kríz sú nedostatok času a informácií. To samo o sebe kladie vysoké nároky na zamestnancov (riadiacich aj výkonných pracovníkov), obzvlášť na mäkké zručnosti pracovníkov v oblasti bezpečnosti. Cieľom článku je na základe analýzy dostupných informačných zdrojov a v kontexte poznania situácií, ktorým sú vystavení bezpečnostní zamestnanci, identifikovať spoločné kľúčové požiadavky praxe na mäkké zručnosti absolventov študijného odboru bezpečnostné vedy. ...více

Aktuální číslo


Odborný vědecký časopis Trilobit | © 2009 - 2024 Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíně | ISSN 1804-1795