Přihlásit | Registrovat
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
TRILOBIT
Číslo 1/2019

princíp určenia energeticky ekvivalentnej rýchlosti s využitím programu pc-crash

Marek Čopiak | 1. 6. 2019 0:00:00
Číslo 1/2019|Bezpečnost|Vědecká stať

Príspevok je zameraný na princíp určenia energeticky ekvivalentnej rýchlosti prostredníctvom programu PC-Crash, pričom obsahuje definíciu energeticky ekvivalentnej rýchlosti a teoretický základ metódy jej výpočtu v programe PC-Crash. Stanovenie hodnoty energeticky ekvivalentnej rýchlosti je charakterizované určitými obmedzeniami v podobe presnosti a použiteľnosti. Simulačné modely nachádzajúce sa v programe PC-Crash možno sčasti porovnávať s inými vozidlami s obdobnými parametrami, avšak pri porovnávaní môže dôjsť k určitým odchýlkam, a preto je potrebné výsledky verifikovať. ...více

analýza priebehu nehodového deja dopravnej nehody vzniknutej na trojpruhovej komunikácii

Ľudmila Macurová | 1. 6. 2019 0:00:00
Číslo 1/2019|Bezpečnost|Vědecká stať

Príspevok je zameraný na analýzu priebehu nehodového deja dopravnej nehody vzniknutej na trojpruhovej komunikácii. Predmetná analýza zahŕňa posúdenie celkovej situácie na mieste dopravnej nehody, posúdenie techniky a spôsobu jazdy vodičov, určenie príčiny vzniku dopravnej nehody z technického hľadiska, určenie rýchlosti jazdy vozidiel a rýchlosti jazdy vozidiel v čase zrážky. Simulácie priebehu nehodového deja sú vykonané vo výpočtovom softvéri PC Crash 1.11. h ...více

posúdenie vybraných parametrov presnosti rektifikácie

Ľudmila Macurová | 1. 6. 2019 0:00:00
Číslo 1/2019|Bezpečnost|Vědecká stať

Príspevok je zameraný na zistenie rozsahu presnosti rektifikácie, ktorou sa spracováva fotodokumentácia pri dopravnej nehode. Samotný proces rektifikácie fotografií sa vykonáva v softvéri PC Rect a meranie odchýlok a vzdialeností v softvéri PC Crash. Okrem metodického postupu pri analýze presnosti rektifikácie (príprava príslušenstva, postup zhotovenia a spracovania fotografií) príspevok obsahuje aj zhodnotenie výsledkov jednotlivých meraní doplnené o grafické vyjadrenie. ...více

návrh modernizácie vonkajšej otvorenej strelnice

Michal Ballay | 1. 6. 2019 0:00:00
Číslo 1/2019|Bezpečnost|Vědecká stať

Príspevok sa zaoberá návrhom štúdie „Modernizácia vonkajšej otvorenej strelnice.“ Autori príspevku popisujú dva sektory vonkajšej strelnice, a to sektor určený pre výcvik ostreľovačov a sektor určený pre výcvik dynamickej streľby. ...více

bezpečnosť železničnej dopravy na úrovni európskej únie a slovenskej republiky

Michal Ballay | 1. 6. 2019 0:00:00
Číslo 1/2019|Bezpečnost|Vědecká stať

Článok je prioritne zameraný na posúdenie ukazovateľov bezpečnosti železničnej dopravnej infraštruktúry v Európskej únii a Slovenskej republike. Autori posudzujú bezpečnosť železničnej dopravy z pohľadu národných a medzinárodných právnych predpisov i jednotlivé ukazovatele nehodovosti a ich štatistickú významnosť. ...více

využití uav pro zvýšení operační a taktické hodnoty jednotek požární ochrany v čr

Filip Večeřa | 1. 6. 2019 0:00:00
Číslo 1/2019|Bezpečnost|Vědecká stať

Unmanned Aerial Vehicle – UAV respektive Unmanned Aerial System – UAS je systém složený z bezpilotního letounu, řídící radiostanice a jakéhokoliv dalšího prvku nezbytného k umožnění letu. Článek popisuje základní rozdělení UAV dle použití a konstrukce, definuje legislativní vymezení a zásady použití UAV v leteckém prostoru ČR a potřebná specifika pro užití Hasičským záchranným sborem ČR. ...více

the soft targets in the czech republic and their security

Marta Blahová | 1. 6. 2019 0:00:00
Číslo 1/2019|Bezpečnost|Vědecká stať

This paper deals with the protection of soft targets in the Czech Republic, and it analyzes what soft targets are, what are the risk groups of the population from whom there is a potential danger. The second part of the paper explains the protection of these objectives, principles of security and protection of the population. ...více

benchmark generování náhodných bodů a aritmetických operací s body na eliptických křivkách

Radek Fujdiak | 1. 6. 2019 0:00:00
Číslo 1/2019|Informatika|Vědecká stať

Tento článek se zabývá benchmarky generování náhodných bodů a aritmetických operací s body na eliptických křivkách. Tyto benchmarky byly implementovány na hardwarové platformy Raspberry Pi Zero/1/2/3. Byl kladen důraz na efektivitu využití systémových prostředků a energetickou náročnost dané hardwarové platformy. Konkrétně, se jednalo o využití paměťových a časových prostředků. Celkem bylo proměřeno 48 eliptických křivek standardů NIST a BRAINPOOL, okrajově také GOST a FRP. ...více

Aktuální číslo


Odborný vědecký časopis Trilobit | © 2009 - 2024 Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíně | ISSN 1804-1795