Přihlásit | Registrovat
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
TRILOBIT
Číslo 1/2018

model hodnocení rizikovosti území v závislosti na výskytu pyrotechnické zátěže

Michaela Melicharová | 31. 5. 2018 0:00:00
Číslo 1/2018|Bezpečnost|Přehledová stať

Cílem výzkumného projektu č. VI20152018038 s názvem „Interaktivní mapa pyrotechnické zátěže a rizika“ je zvýšení bezpečnosti občanů a infrastruktury na území České republiky za využití komplexního systému poskytující informační podporu při hodnocení rizikovosti území z hlediska výskytu pyrotechnické zátěže. Tento projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva vnitra, v rámci programu bezpečnostního výzkumu České republiky 2015–2020 (BV III/1-VS). ...více

algebraic procedures in integral calculus and ordinary differential equations

Tomas Barot | 31. 5. 2018 0:00:00
Číslo 1/2018|Teorie|Vědecká stať

A modern university should have a spectrum of courses aimed for the incoming foreign students. In the particular case of a preparation of the future teachers at faculties of education, courses based on the mathematical theory should be appropriate and significantly specific oriented for many possible cases of variants of the study programs of the foreign students. An improvement of these courses for the foreign students is a current frequently appeared requirement in the frame of the international education. In case of more difficult topics in mathematics, especially in the Mathematical Analysis, the improving of the educational schemes is the necessary condition. ...více

preventívne opatrenia na zníženie dopravnej nehodovosti nechránených účastníkov cestnej premávky

Marek Čopiak | 31. 5. 2018 0:00:00
Číslo 1/2018|Bezpečnost|Vědecká stať

Článok je zameraný na preventívne opatrenia a riešenia, ktoré môžu znížiť počet dopravných nehôd, ako aj pozitívne ovplyvniť následky dopravných nehôd u nemotorizovaných účastníkov cestnej premávky ako najrizikovejšej skupiny účastníkov cestnej premávky. Okrem objasnenia a navrhnutia preventívnych opatrení článok obsahuje aj vývoj dopravnej nehodovosti na území Slovenskej republiky v období rokov 2010 - 2016, pričom sú špecifikované dopravné nehody a následky dopravných nehôd s účasťou chodcov. ...více

vybrané aspekty bezpečnosti ako súčasti kvality života

Jozef Kubás | 31. 5. 2018 0:00:00
Číslo 1/2018|Bezpečnost|Vědecká stať

Problematika bezpečnosti sa v súčasnosti z hľadiska kvality života dostáva na popredné miesto. Práve bezpečnosť má množstvo aspektov z ktorých môže byť posudzovaná. Databáza Eurostatu v súčasnosti obsahuje osem oblasti, pričom jednou z oblasti rámca ukazovateľov kvality života je fyzická a ekonomická bezpečnosť. Bezpečnosť, je kľúčovým aspektom života občanov, ktorá umožňuje plánovať a prekonávať neočakávané situácie. História nás učí, aká je dôležitosť bezpečnosti pre kvalitu života, či v Európe alebo na celom svete. Pocit zraniteľnosti v tomto smere môže drasticky znížiť zmysel osobnej slobody. ...více

vliv automatizace řízení výrobních procesů na kvalitu práce a motivaci operátorů řídicích center

Petr Adolf Skřehot | 31. 5. 2018 0:00:00
Číslo 1/2018|Bezpečnost|Vědecká stať

Při výstavbě nových nebo při modernizaci stávajících řídicích center je snahou ergonomů a projektantů navrhovat taková řešení, která umožní zlepšit pracovní podmínky operátorů, včetně pracovního komfortu a snížit jejich psychickou zátěž pramenící z náročnosti jimi vykonávaných činností i vysoké odpovědnosti, kterou nesou. Ovšem vyhovět potřebám operátorů, a současně se přizpůsobit prostorovým omezením či specifickým technickým požadavkům kladených na řídicí systém, je velmi těžké. Zvládnutí tohoto nelehkého úkolu si proto žádá zodpovědný přístup spočívající v implementaci mnoha ergonomických principů, a to již ve fázi návrhu pracoviště. ...více

posúdenie súčasného stavu bezpečnosti železničných priecestí v európskej únií a slovenskej republike

Michal Ballay | 31. 5. 2018 0:00:00
Číslo 1/2018|Bezpečnost|Vědecká stať

Vo všeobecnosti môžeme dopravu označiť za veľmi zraniteľnú, pričom je závislá od vonkajších a vnútorných podmienok, v ktorých sa realizuje. Článok sa zaoberá dopravnou nehodovosťou na železničných priecestiach z matematicko – štatistického hľadiska na úrovni Európskej únie a Slovenskej republiky. Z pohľadu bezpečnosti na železničnej trati je najnebezpečnejším miestom úrovňové križovanie železničnej trate s pozemnou komunikáciou. Ide prakticky o jediné miesto priameho fyzického kontaktu medzi inak pomerne izolovanými dopravnými módmi. ...více

definície pojmov používaných vo vzťahu k bezpečnosti v cestnej doprave

Michal Ballay | 31. 5. 2018 0:00:00
Číslo 1/2018|Bezpečnost|Vědecká stať

Problematika dopravnej nehodovosti je vážny celospoločenský problém premietajúci sa vo všetkých sférach ľudskej činnosti, preto si vyžaduje komplexný a racionálny prístup. Článok je zameraný na rozbor rôznych pojmov používaných vo vzťahu k bezpečnosti v cestnej doprave. V rámci bezpečnosti je dôležité nájsť vhodnú definíciu, ktorá jasne a zreteľne identifikuje, čo je a nie je zastúpené daným termínom. Ďalšie termíny ako nebezpečenstvo, riziko a nehoda boli v minulosti chápané v rôznom negatívnom ponímaní. Článok vysvetľuje a zdôrazňuje ich vývoj a súčasné správne ponímanie vo vzťahu k cestnej doprave. ...více

organizačná kultúra a kultúra bezpečnosti

Martin Halaj | 31. 5. 2018 0:00:00
Číslo 1/2018|Bezpečnost|Vědecká stať

Článok sa zameriava na popis histórie a možné definície kultúry, z ktorej vychádza organizačná kultúra. Organizačnú kultúru považujeme za nástroj úspechu pre organizáciu a nástroj dosahovania stanovených cieľov. Pri organizačnej kultúre je dôležité identifikovať jej artefakty, hodnoty a predpoklady, ktoré ju charakterizujú. Jednou z hodnôt organizačnej kultúry je aj bezpečnosť. Kultúra bezpečnosti je súčasťou organizačnej kultúry, ktorá odpovedá na otázky týkajúce sa bezpečnosti. Aj pri kultúre bezpečnosti je možné identifikovať dôležité artefakty, hodnoty či predpoklady. ...více

Aktuální číslo


Odborný vědecký časopis Trilobit | © 2009 - 2024 Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíně | ISSN 1804-1795