Přihlásit | Registrovat
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
TRILOBIT
Číslo 1/2017

krizové řízení nejen v rámci ozbrojených sil české republiky

Jan Kyselák | 1. 6. 2017 0:00:00
Číslo 1/2017|Bezpečnost|Přehledová stať|Ostatní

Příspěvek je krátkou recenzí publikace Krizové řízení I, autorů M. JURENKY, H. MALACHOVÉ a R. URBANA (Brno: Univerzita obrany, 2016. ISBN 978-80-7231-379-2). Analyzuje obsah materiálu, zamýšlí se v krátkosti nad jeho silnými a slabými stránkami. ...více

vztah seniorů k moderním technologiím

David Pala | 1. 6. 2017 0:00:00
Číslo 1/2017|Teorie|Vědecká stať

Obsah příspěvku je zaměřený na vztah starší populace v České republice k moderním informačním technologiím. Je zde rozebrána problematika informační složitosti pro seniory a z příspěvku je plynoucí, jak je informační gramotnost důležitá pro seniory a pro jejich duševní rozvoj, zejména v důchodovém věku. V příspěvku je uvedena důležitost informační gramotnosti, z niž vyplývají důvody proč probouzet chuť u seniorů učit se práci s moderními technologiemi. Článek hodnotí aspekty a problematiku vztahu seniorů k moderním technologiím. ...více

technológia ipv6, jéj bezpečnosť a nasadenie

Lukáš Urbančok | 1. 6. 2017 0:00:00
Číslo 1/2017|Bezpečnost|Vědecká stať

Cieľom tohto článku je preskúmať nastupujúcu technológiu IPv6 jéj bezpečnosť a nasadenie pri implementovaní infraštruktúry rozvojové platformy. Praktické laboratórne cvičenie znázorňuje ukážkový postup ako nakonfigurovať IPv4 a IPv6 zariadenia a pripraviť sa na prechod z existujúcej fiktívnej IPv4 na IPv6 sieť pomocou GNS3. Príspevok sa venuje možnostiam zvyšovania bezpečnosti a popisuje hrozby, ktoré ohrozujú IPv6. V záveru článku je popísaná infraštruktúra s IPv6 s možnosťami aplikácie softvérovo definované sietí, virtuálnej reality a Internetu vecí. ...více

vliv virtuální reality na zlínskou veřejnost

Ivan Kovár | 1. 6. 2017 0:00:00
Číslo 1/2017|Informatika|Vědecká stať

Předmětem tohoto příspěvku je rozbor a vliv virtuální reality HTC Vive na zlínskou veřejnost. Článek se v první části zabývá teoretickým popisem samotné virtuální reality a to konkrétně zařízení HTC Vive. Další část se týká výzkumu, který rozebírá nejen různé oblasti vlivu virtuální reality na člověka, ale také názor zlínské veřejnosti na tuto inovativní novou technologii. Součásti mého příspěvku je i vyhodnocení daného pozorování. ...více

nouzové zásobování pitnou vodou ve zlíně

Miroslav Mušálek | 1. 6. 2017 0:00:00
Číslo 1/2017|Bezpečnost|Vědecká stať

Tento článek se zabývá nouzovým zásobováním pitné vody ve městě Zlín. Tento způsob zajištění pitné vody obyvatelstvu je realizován během působení mimořádných událostí. Článek popisuje legislativní a teoretické nároky na zásobování vodou. Následně poukazuje na reálné skutečnosti a jejich aplikaci. Byl realizován sběr dat a brainstorming s odborníky. Následně byla provedena SWOT analýza stávajícího způsobu zabezpečí obyvatelstva pitnou vodou. Poslední část navrhuje možná zlepšení. ...více

postavení psychologie v soukromých bezpečnostních službách

Pavel Valášek | 1. 6. 2017 0:00:00
Číslo 1/2017|Bezpečnost|Vědecká stať

Tento příspěvek se zabývá rozborem současného stavu využívání poznatků psychologických věd ze strany jedinců s profesním zaměřením na soukromé bezpečnostní služby. Porovnává jejich využití mezi, z legislativního hlediska, hlavními druhy soukromých bezpečnostních služeb – detektivními službami a hlídacími službami. Okrajově je také diskutováno jejich porovnání s profesemi mimo soukromé bezpečnostní služby. ...více

činitele pre hodnotenie bezpečnosti organizácie

Ladislav Hofreiter | 1. 6. 2017 0:00:00
Číslo 1/2017|Bezpečnost

Bezpečnosť je základnou podmienkou existencie, pretrvania a rozvoja každej organizácie. Dosiahnutá úroveň bezpečnosti vytvára podmienky pre plnenie požadovaných funkcií organizácie. Na ohodnotenie reálnej bezpečnosti organizácie potrebujeme poznať tie činitele, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňujú úroveň jej bezpečnosti. V tomto článku identifikujeme a popisujeme rozhodujúce činitele bezpečnosti organizácie, ukazujeme ich vzájomné vzťahy a prezentujeme postup, ako s využitím týchto činiteľov a ich vzťahov možno komplexne ohodnotiť bezpečnosť organizácie. ...více

informačná podpora a súčasné trendy jej využívania v krízovom manažmente

Zuzana Valášková | 1. 6. 2017 0:00:00
Číslo 1/2017|Bezpečnost|Vědecká stať

V súčasnosti je proces zdokonaľovania technológií stále dynamickejší a napreduje vývoj informačných systémov. Tento vývoj by nemal obchádzať ani krízové riadenie na úrovni miestnej štátnej správy, kde sú využívané súbory informácií v procese zabezpečovania ochrany obyvateľov, majetku a životného prostredia pred účinkami krízových javov. Cieľom príspevku je poukázať na súčasné trendy v používaní informačných systémov a softvérovej podpory krízového riadenia. ...více

bezpečnost informací v sw krizového řízení.

Martin Ficek | 1. 6. 2017 0:00:00
Číslo 1/2017|Bezpečnost|Vědecká stať

Tato práce se zabývá bezpečností informací v softwarech krizového řízení. Definuje typy informací v krizovém řízení a kategorizuje je dle potřeby ochrany. Následně se práce zabývá samotnými softwary krizového řízení. Zde práce definuje šest oblastí podle určení příslušných softwarů a zabývá se vztahem mezi těmito softwary a informacemi. Určuje, jaké softwary pracují s jakými informacemi. Práce pracuje s metodikou COBIT, COBIT kostkou a v omezené míře SWOT analýzu. Jsou rozebrány jednotlivé prvky COBT kostky a aplikovány do problematiky softwarů krizového řízení. Jsou demonstrovány vztahy mezi jednotlivými prvky COBIT kostky prostřednictvím příkladů z aplikace COBIT kostky na problematiku softwaru krizového řízení a znázorňuje tím jisté obtíže a problémy spojené s touto problematikou. ...více

Aktuální číslo


Odborný vědecký časopis Trilobit | © 2009 - 2024 Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíně | ISSN 1804-1795