Přihlásit | Registrovat
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
TRILOBIT
Vědecká stať

identifikácia a hodnotenie miery rizík v cestnej doprave

Michal Ballay | 1. 6. 2021 0:00:00
Vědecká stať|Aktuální číslo|Bezpečnost|Číslo 2/2021

Článok je zameraný problematiku bezpečnosti cestnej dopravy. Existujú rôzne dômyselné multimodálne interdisciplinárne nástroje integrujúce pokrokové technológie z rôznych oblastí, ktoré je možné využiť v doprave. Avšak, všetko má svoju postupnosť, pričom začiatok začína práve v analýze daného prostredia a tým súvisiace posudzovanie rizík. Článok posudzuje bezpečnosť v cestnej doprave a posudzuje rizík pomocou bodovej metódy. Identifikuje rizika v cestnej doprave a hodnotí ich mieru. V tomto smere je potrebné zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky a ochranu všetkých jej užívateľov. ...více

posúdenie právnych predpisov v oblasti kritickej infraštruktúry v európskej únií a slovenskej republike

Michal Ballay | 1. 6. 2021 0:00:00
Vědecká stať|Aktuální číslo|Bezpečnost|Číslo 2/2021

Článok sa zaoberá problematikou ochrany kritickej infraštruktúry. Konkrétne sa zaoberá kľúčovými právnymi dokumentmi v predmetnej oblasti na európskej a národnej úrovni. Prezentuje jednotlivé etapy v procese identifikácie a označenia prvkov kritickej infraštruktúry, a následne sa zaoberá otázkami bezpečnosti a ochrany kritickej infraštruktúry, ktoré sa v plnom rozsahu premietli do legislatívnych procesov. V danej súvislosti sa do popredia dostáva niekoľko dokumentov, ktoré boli východiskové pre prijatie právnych noriem a strategických dokumentov hlavne v Slovenskej republiky. ...více

analýza rizik komerčního objektu

Nikola Čajková | 1. 6. 2021 0:00:00
Vědecká stať|Aktuální číslo|Bezpečnost|Číslo 2/2021

Tento článek se soustředí na analýzu rizik vybraného komerčního objektu. Komerční objekty spadají do kategorie měkkých cílů, což znamená, že míra jejich zabezpečení je nízká, což může z daných referenčních objektů dělat snadný cíl pro potenciální pachatele. Díky analýze rizik jsme schopni odhalit míru rizika jednotlivých hrozeb, na jejichž základě můžeme implementovat adekvátní bezpečnostní opatření. ...více

security devices, operation, and inspections

Tomáš Krejčí | 1. 6. 2021 0:00:00
Vědecká stať|Aktuální číslo|Technika|Číslo 2/2021

The paper focuses primarily on already functioning units of security and non-security systems and emphasizes testing, control, and inspectional activity. Not only is it necessary to test and review devices after installation but checks and inspections also need to take place at regular intervals throughout their operation. The design, installation and operation of each technological unit follow the relevant legal and normative requirements. ...více

mimoriadne udalosti v prostredí slovenskej republiky

Jozef Kubás | 1. 6. 2021 0:00:00
Vědecká stať|Aktuální číslo|Bezpečnost|Číslo 2/2021

Život obyvateľov ovplyvňujú rôzne ohrozenia. Tieto ohrozenia sú súčasťou nášho života a súvisia s našou bezpečnosťou a často si ich ani neuvedomujeme. Medzi ohrozenia, ktoré zásadne vplývajú na prostredie sú rôzne mimoriadne udalosti. Mimoriadne udalosti sú ťažko predvídateľne a nie je možné úplne eliminovať ich vznik. Môžu ohroziť životy, zdravie a majetok ľudí, ale aj životné prostredie. ...více

bezkontaktní měření teploty lidského těla pomocí termokamery

Petra Dostálová | 1. 6. 2021 0:00:00
Vědecká stať|Aktuální číslo|Bezpečnost|Číslo 2/2021

Tento článek je zaměřen na současnou problematiku s šířením nákazy covid-19. Po příchodu pandemie bylo důležité, aby se organizace efektivně zorientovali, přehodnotili své nároky a přizpůsobili je současné situaci. Měření tělesné teploty zaměstnanců v organizacích, pomocí termokamery, pomáhá eliminovat šíření nákazy. První část článku je zaměřena na teoretické vymezení parametrů termografie a termokamery. V druhé části je srovnání možností použití bezkontaktních měřičů tělesné teploty od žádaných výrobců. ...více

návrh procesu hodnotenia statickej odolnosti elektroenergetických infraštruktúrnych objektov

Nikola Chovančíková | 1. 6. 2021 0:00:00
Vědecká stať|Aktuální číslo|Teorie|Číslo 2/2021

Elektroenergetická infraštruktúra je významnou súčasťou národného hospodárstva každej krajiny. Takmer všetky technologické a ekonomické procesy prebiehajúce v krajine sú závislé od pravidelných dodávok elektrickej energie. Na území Slovenskej republiky je elektroenergetická infraštruktúra súčasťou kritickej infraštruktúry, ktorá je upravovaná zákonom č. 45/2011. ...více

vplyv materiálového zloženia sadrokartónovej steny na nárast teploty v jej vnútri

Stanislava Gašpercová | 1. 6. 2021 0:00:00
Vědecká stať|Aktuální číslo|Bezpečnost|Číslo 2/2021

Sadrokartónové dosky patria v rámci staviteľstva medzi modernejšie stavebné materiály. Pre ich nízku objemovú hmotnosť, ľahkú manipuláciu a suchú montáž je možné ich použiť v akejkoľvek stavbe. Protipožiarny sadrokartón sa v súčasnosti používa najmä pri prestavbách a nadstavbách budov, kde zvyšuje protipožiarnu odolnosť horľavých konštrukcií a zároveň svojou hmotnosťou príliš nezaťažuje nosné časti budovy. Jeho použitie je hlavne na obklady stien a stropov, ako aj na podhľadové a požiarnodeliace konštrukcie. ...více

orientation of the firefighter in the smoky space of the building

Adam Malatinský | 1. 6. 2021 0:00:00
Vědecká stať|Aktuální číslo|Bezpečnost|Číslo 2/2021

Fire protection is essential for the performance of rescue and liquidation work in solving an emergency. The article deals with the orientation of the firefighter in the smoky space. The first part of the article defines the space and types of space. The next part of the article is focused on determining the necessary equipment of a firefighter in the smoky space of the building. The following section describes the preparation and training of a firefighter for proper and effective orientation in the building's space. The next part is conceived as the identification of technologies that can be used in the building's space. The last part of the article is devoted to the firefighter's practice orientation in the smoky space. ...více

špecifické metódy predikcie úrovne kriminality v rámci bezpečnostného manažmentu

Roman Kmeť | 1. 6. 2021 0:00:00
Vědecká stať|Aktuální číslo|Bezpečnost|Číslo 2/2021

Príspevok je zameraný na špecifické metódy predikcie úrovne kriminality, ktoré možno využiť v procese štatistického zberu a spracovania zistených trestných činov v rámci konkrétneho regiónu za určité časové obdobie. Pokiaľ subjekt disponuje dostatočným množstvom dát reflektujúcim úroveň kriminality, otvára sa tu možnosť predpovedania budúceho, možného stavu, úrovne alebo vývoja kriminality. Využitím metód predikcie zameraných na určenie početnosti trestných činov a vývoja úrovne kriminality sa otvára priestor pre implementáciu konkrétnych, cielených bezpečnostných opatrení, ktoré by znížili úroveň kriminality, čo v konečnom dôsledku môže zvyšovať bezpečnosť a kvalitu života obyvateľov. ...více

možná využití modelování a simulace v brain-computer interface systémech

Martina Žabčíková | 1. 6. 2021 0:00:00
Vědecká stať|Aktuální číslo|Informatika|Číslo 2/2021

Článek se zabývá modelováním a simulací v Brain-Computer Interface (BCI) systémech. Hlavním cílem BCI je pomoci lidem s těžkým zdravotním postižením, avšak tato oblast může sloužit i lidem zdravým. BCI vytváří přímé propojení mezi mozkem a externím zařízením jako je počítač, robotická ruka, neuroprotéza, exoskeleton, invalidní vozík a mnoho dalších. Systémy BCI můžeme rozdělit na invazivní a neinvazivní. ...více

komparácia vybraných koncepcií ochrany železničných staníc

Michal Szatmári | 1. 5. 2021 0:00:00
Vědecká stať|Aktuální číslo|Bezpečnost|Číslo 1/2021 - Mladá věda

Železničné stanice sú miesto s hromadným výskytom a frekvenciou ľudí. Z uvedeného dôvodu sa často v odbornej literatúre označujú ako mäkké ciele. Mäkké ciele vo všeobecnosti považujeme ako miesta s vysokou mierou zraniteľnosti k pomeru výskytu ľudí v danom referenčnom objekte v určitom časovom intervale. Napriek tomu majú železničné stanice svoje individuálne vlastnosti a nie je nikde taxatívne určená miera zabezpečenia jednotlivých staníc. ...více

dopravné úlohy a ich využitie pri zabezpečovaní plošnej evakuácie

Zuzana Gašparíková | 1. 5. 2021 0:00:00
Vědecká stať|Aktuální číslo|Bezpečnost|Číslo 1/2021 - Mladá věda

Dopravné úlohy sú jedným zo špecifických problémov lineárneho programovania. Jedná sa o optimalizačné úlohy, ktorých cieľom je minimalizovať celkové náklady na prepravu tovaru alebo osôb v rámci zložitých logistických procesov. Podstatou riešenia je optimalizácia systému rozvozu určitej homogénnej látky (napr. tovar, osoby alebo materiál) zo zdrojov (od dodávateľov) do cieľových miest (k odberateľom) s cieľom minimalizácie celkových nákladov spojených s rozvozom, príp. minimalizácia celkovej vzdialenosti. ...více

súvzťažnosť rizík výrobného procesu v systéme posudzovania ekonomickej bezpečnosti podniku

Pavol Prievozník | 1. 5. 2021 0:00:00
Vědecká stať|Aktuální číslo|Bezpečnost|Číslo 1/2021 - Mladá věda

Ekonomická bezpečnosť podniku závisí na schopnosti manažmentu odhaliť nastupujúcu krízu podniku na základe sledovania a analýzy symptómov krízy. Tie sa objavujú ako dôsledky rizík, ktoré podnik musí identifikovať a monitorovať v procese manažmentu rizík. Vysoký počet identifikovaných rizík však zvyšuje náročnosť ich monitorovania. Príspevok prináša metódu zvýšenia efektívnosti riadenia podnikových rizík výberom tých prioritných, a to pomocou analýzy súvzťažnosti rizík, KARS. ...více

události s hromadným výskytem osob

Kateřina Tomanová | 1. 5. 2021 0:00:00
Vědecká stať|Aktuální číslo|Bezpečnost|Číslo 1/2021 - Mladá věda

Jedním z dnešních trendů společnosti je zájem účastnit se akcí, kde se pohybuje velké množství osob. Tyto akce, často pod tíhou velkého množství lidí, mohou znamenat nebezpečí, které má následky na životech a zdraví. Článek se zabývá problematikou akcí s hromadným výskytem osob v České republice a v zahraničí. ...více

ovplyvňovanie prostredia prostredníctvom metódy cpted

Klaudia Králová | 1. 5. 2021 0:00:00
Vědecká stať|Aktuální číslo|Bezpečnost|Číslo 1/2021 - Mladá věda

: Človek a prostredie sú v takmer nepretržitom kontakte, vzájomnej interakcii, čo znamená, že každý jedinec určitým spôsobom vplýva na charakter a vzhľad daného prostredia. Nielen subjekt pôsobí a pretvára prostredie, ale aj prostredie určitým spôsobom ovplyvňuje jeho správanie, zdravie, či psychickú a fyzickú kondíciu. Je potrebné poukázať, že prostredníctvom tejto interakcie sa môžeme zaoberať prevenciou kriminality, ktorú dokážeme ovplyvňovať za pomoci aplikácie koncepcie CPTED. ...více

spôsoby prekonania elektronického systému kontroly vstupov

Jakub Ďurica | 1. 5. 2021 0:00:00
Vědecká stať|Aktuální číslo|Bezpečnost|Číslo 1/2021 - Mladá věda

Článok sa zameriava na prekonanie elektronického systému kontroly vstupu, pracujúcom na optickom snímaní odtlačku prsta. Boli vykonané testy, nedeštrukčnou metódou, za použitia falošných plošných i objemových odtlačkov. Výsledky testov boli hodnotené prostredníctvom pravdepodobnosti chybného odmietnutia - FRR, pravdepodobnosti chybného prijatia – FAR, a taktiež boli znázornené v ROC krivke. ...více

drought risks in the czech republic and a proposal for their mitigation in a selected region

Marta Blahová | 1. 5. 2021 0:00:00
Vědecká stať|Aktuální číslo|Bezpečnost|Číslo 1/2021 - Mladá věda

The article focuses on the threat of drought in the cadastral area of Luhačovice and deals with the evaluation of basic meteorological and hydrological variables, such as air temperature, precipitation rate, flow on the Luhačovice stream, and groundwater level within the study area. One chapter of the article contains a description of the area of interest in which the research was conducted. ...více

komparace prognostických metod

Jitka Trnečková | 1. 5. 2021 0:00:00
Vědecká stať|Aktuální číslo|Bezpečnost|Číslo 1/2021 - Mladá věda

Prognostika využívá v rámci zpracování prognóz řadu vědeckých metod, kdy správný výběr předurčuje úspěšnost jejich zpracování a využití. Zvolená metoda by měla odpovídat očekávanému přínosu v podobě sestavení relevantní prognózy budoucího vývoje. Předložený článek pojednává o klasifikaci prognostických metod, prezentuje vybrané metody a jejich komparaci. ...více

využitie 3d snímacej technológie zaisťovania trasologických stôp v procese kriminalistickej identifikácie

Veronika Adamová | 1. 5. 2021 0:00:00
Vědecká stať|Aktuální číslo|Bezpečnost|Číslo 1/2021 - Mladá věda

Článok pojednáva o využití 3D snímacej technológie pri zaisťovaní a skúmaní kriminalisticky relevantných trasologických stôp, ktoré bolo riešené v rámci študentského projektu grantového systému Žilinskej univerzity v Žiline. Hypotéza využitia 3D skenera pre účely kriminalistickej identifikácie bude experimentálne testovaná na objemových (plastických) stopách vytvorených človekom na rôznych podkladoch. ...více

analýza manažmentu rizika v projektovom riadení s ohľadom na aktuálne nástroje, štandardy a trendy

Jana Šimíčková | 1. 5. 2021 0:00:00
Vědecká stať|Aktuální číslo|Teorie|Číslo 1/2021 - Mladá věda

Manažment rizika sa v súčasnosti ukazuje ako nevyhnutná prevencia vzniku kríz vo všetkých oblastiach, či už sa to týka ochrany zdravia, majetku, kontinuity podnikania alebo úspešnej projektovej činnosti. Článok bude zameraný na analýzu a zhodnotenie dostupných materiálov z manažmentu rizika v projektovom riadení, ktorá bude doplnená o výsledky z vlastného prieskumu orientovaného na aplikáciu manažmentu rizika v projektovom riadení podľa typu podniku v Slovenskej republike. ...více

využitie manažmentu rizika vo vzťahu k manažmentu kontinuity ako nástrojov na zachovanie prevádzkyschopnosti a konkurencieschopnosti podnikov

Jana Šimíčková | 1. 5. 2021 0:00:00
Vědecká stať|Aktuální číslo|Teorie|Číslo 1/2021 - Mladá věda

Udalosti z posledného obdobia poukázali na význam prevencie vzniku krízových javov a využívanie nástrojov manažmentu rizika na zachovanie kontinuity podnikania v dôsledku pôsobenia negatívnych zmien externých faktorov podnikateľského prostredia. Manažment podniku často krát zabúda na význam pripravenosti a prevencie a vidí za tým len náklady, ktoré by mal do preventívnych opatrení investovať. ...více

postup při posilování resilience v systému kritické infrastruktury

Nikol Kotalová | 1. 5. 2021 0:00:00
Vědecká stať|Aktuální číslo|Teorie|Číslo 1/2021 - Mladá věda

Kritická infrastruktura je složitý systém prvků a vazeb, jehož narušení může mít závažný dopad na bezpečnost a ekonomiku státu. Z tohoto pohledu je resilience kritické infrastruktury důležitým faktorem. V důsledku měnícího se charakteru hrozeb je nezbytné věnovat pozornost zejména posilování této resilience. Na základě toho se článek zaměřuje na analýzu metod a nástrojů posilování resilience kritické infrastruktury. Závěr práce předkládá navržený komplexní postup posilování resilience, který sestává z pěti kroků. ...více

možné využití indikátorů při prediktivní analýze selhání funkce prvků elektroenergetické kritické infrastruktury

Alena Šplíchalová | 1. 5. 2021 0:00:00
Vědecká stať|Aktuální číslo|Teorie|Číslo 1/2021 - Mladá věda

ndikátory jsou odedávna nedílnou součástí humanitních i technických věd, přesto však existují markantní rozdíly v chápání tohoto pojmu. v oblasti bezpečnostního inženýrství a elektroenergetiky jsou indikátory chápány jako informace poskytující odraz reálné skutečnosti daného systému, sloužící ke srovnání různých rizik, nežádoucích událostí, hrozeb a vztahů mezi nimi. Taktéž mohou být indikátory chápány jako data, která poskytují subjektům elektroenergetické kritické infrastruktury informace o zranitelnosti systému, bezpečnosti dodávek elektrické energie apod. ...více

záchrana obéznych osôb v zdravotníckych zariadeniach

Tatiana Verešová | 1. 5. 2021 0:00:00
Vědecká stať|Aktuální číslo|Bezpečnost|Číslo 1/2021 - Mladá věda

Problematika poskytovania pomoci nadrozmerným osobám v núdzi je jedna z aktuálnych oblastí, ktoré musia riešiť záchranné zložky. Štatistika počtu zásahov s výskytom obézních osôb má stúpajúcu tendenciu a nie vždy sú k dispozícii prostriedky na transport. Tie musia byť zohľadňovať hmotnosť pacienta a jeho telesné rozmery, evakuačné cesty a stavebné otvory v týchto komunikáciách. V článku sú prezentované výsledky a závery experimentálneho skúmania transportu obéznych osôb v zariadeniach pre seniorov zdravotníckych zariadeniach. ...více

posudzovanie odolnosti vybraného prvku plášťovej ochrany objektov

Richard Jankura | 1. 5. 2021 0:00:00
Vědecká stať|Aktuální číslo|Bezpečnost|Číslo 1/2021 - Mladá věda

Sklo je materiál so širokou škálou možností aplikácie v každodennom živote, a je jedným zo základných prvkov tvoriacich takzvanú plášťovú ochranu objektu. V systéme ochrany plní viaceré funkcie, čím sťažuje útočníkovi dostať sa k chránenému záujmu. Sklo nie je len súčasťou otvorových výplní (okná, dvere), ale aj celých fasád budov a používa sa aj ako nosný materiál stavebných konštrukcií. Vzhľadom na variabilitu použitia skla v stavebníctve, a jeho využití pri vybraných prvkoch ochrany, je dôležité poznať reakciu skla na rôzne typy zaťaženia. ...více

kvantitatívne hodnotenie práce príslušníkov obecnej a mestskej polície

Roman Kmeť | 1. 5. 2021 0:00:00
Vědecká stať|Aktuální číslo|Bezpečnost|Číslo 1/2021 - Mladá věda

Analýza bezpečnostnej situácie z pohľadu obecných a mestských polícií by mala byť súčasťou každého mesta v Slovenskej republike. Príslušníci obecnej a mestskej polície predstavujú subjekt, ktorý výrazným spôsobom ovplyvňuje jej dynamiku vývoja. Štatistickým spracovaním a vyhodnotením aktivít príslušníkov obecnej a mestskej polície môžeme určiť, do akej miery a v akom rozsahu bola bezpečnostná situácia ovplyvnená týmto subjektom. Spracovanie zozbieraných a vyhodnotených údajov môže predstavovať významné východisko pri určovaní bezpečnostnej situácie daného územia. ...více

analysis of artificial intelligence lie detector developed for airport security

Lucie Sousedíková | 1. 5. 2021 0:00:00
Vědecká stať|Aktuální číslo|Bezpečnost|Číslo 1/2021 - Mladá věda

Airport security is a very topical issue nowadays. Airports are characterized by a high concentration of people and increasing security demands especially related to the threat of terrorist attacks. That is why they have long been at the forefront of investments in modern technologies such as body scanners or biometric gateways. In order to ensure the highest possible safety for its passengers, the aviation industry constantly adopts new modern technologies that are able to detect crime. The Intelligent Portable Border Control System based on lie detection represents such a method. Its principles of operation, system vulnerabilities, and possibilities of its implementation at airports are discussed in this article. ...více

personal experience with measures to protect communities against covid-19 in australia

Eliska Polcarova | 1. 5. 2021 0:00:00
Vědecká stať|Aktuální číslo|Bezpečnost|Číslo 1/2021 - Mladá věda

The COVID-19 pandemic over the past few months has highlighted a significant lack of the preparedness of individual states to deal with such a difficult situation. All countries have sought to design and implement an appropriate strategy to help reduce the risk of the spread and the effects of the disease in these countries. This fact also affected the island states of Australia and New Zealand. The article aims to present and evaluate personal experience from Australia focused on the implementation of measures and their subsequent impacts not only on the local community but also on foreigners. ...více

úloha big data v riadení inteligentných miest

Michaela Kollárová | 1. 5. 2021 0:00:00
Vědecká stať|Aktuální číslo|Bezpečnost|Číslo 1/2021 - Mladá věda

Katastrofy sú mimoriadnymi udalosťami veľkého rozsahu, a tvoria hrozby pre celú spoločnosť, ako aj infraštruktúry miest. S nárastom rozvoja a vplyvu technológii, (najmä výpočtovej a komunikačnej techniky), na riadiacich procesoch mesta a nimi vygenerovaných dát, získavame schopnosť lepšie reagovať na blížiace sa nebezpečenstvo. ...více

komparativní analýza modelů dolních mezí výbušnosti hybridních směsí

Matouš Helegda | 1. 5. 2021 0:00:00
Vědecká stať|Aktuální číslo|Bezpečnost|Číslo 1/2021 - Mladá věda

Článek se zabývá porovnáním několika modelů dolních mezí výbušnosti hybridních směsí. Hybridní směs je výbušný systém dvou hořlavých látek, minimálně ve dvou různých skupenstvích. Výbuchy hybridních směsí tvoří mnohem větší riziko, než výbuchy čistých pevných nebo plynných, popř. kapalných látek. Hlavním důvodem je nedostatek informací o těch typech hybridních směsí, kde výbušnost obou složek leží pod jejich dolními mezemi výbušnosti, ale směs jako celek je i přes to výbušná. Nejběžnější hybridní směsí je směs uhlí a metanu se vzduchem. ...více

comparison of security measures at international airports during the spring global crisis covid-19

Irena Drofova | 1. 5. 2021 0:00:00
Vědecká stať|Aktuální číslo|Bezpečnost|Číslo 1/2021 - Mladá věda

The article deals with security measures in international air transport. It describes global crisis communication during the escalation of the COVID-19 pandemic in air transport. It focuses on the access and communication of selected state institutions and several selected international airlines. The paper further compares the individual security measures applied at four international airports and their impact on passengers. The approach of selected countries to the issue of the world pandemic and the established security measures is also mentioned. The paper aims to basically compare the various approaches to the issue in terms of security on several specific examples. ...více

možnosti využitia iot technológií pri ochrane osôb a majetku

Filip Lenko | 1. 5. 2021 0:00:00
Vědecká stať|Aktuální číslo|Bezpečnost|Číslo 1/2021 - Mladá věda

Internet vecí (IoT) je v súčasnej dobe veľmi vyžadovaný a začína sa vo veľkej miere implementovať do nových alebo už existujúcich bezpečnostných systémov na ochranu osôb a majetku. Pomocou IoT technológií môžu inteligentné zariadenia medzi sebou efektívne obojstranne komunikovať a pri zapojení viacerých medzi sebou vzniká vysoko inteligentný systém. V oblasti bezpečnosti je už v tejto dobe viacero inteligentných zariadení ako napr. kamery, rôzne čidlá. Systémy IoT majú za úlohu všetky tieto inteligentné zariadenia prepojiť, vyhodnocovať a riadiť. Príspevok sa zaoberá základnou koncepciou IoT, analýzou súčasného stavu a možnosťami využitia IoT v rôznych bezpečnostných oblastiach. ...více

vliv faktorů na poskytovaný výkon kritických prvků pozemní dopravní infrastruktury

David Patrman | 1. 5. 2021 0:00:00
Vědecká stať|Aktuální číslo|Teorie|Číslo 1/2021 - Mladá věda

Primárním cílem infrastruktury pozemní dopravy je poskytování nezbytných služeb pro fungování společnosti. Vytížení silničních či železničních staveb (tj. prvky pozemní dopravní infrastruktury), s rozvojem vyspělých států a z toho plynoucí potřeby přepravy stále vyššího počtu osob a zboží, každoročně narůstá. Narušení či selhání těchto prvků může mít vážné dopady na společnost. Míra dopadů se odvíjí od územní významnosti prvků. ...více

proces obnovy poškodenej pozemnej komunikácií ako súčasť krízového manažmentu

Michal Ballay | 1. 12. 2020 0:00:00
Vědecká stať|Aktuální číslo|Bezpečnost|Číslo 3/2020

Príspevok je zameraný na posúdenie súčasného stavu organizácie obnovy pozemných komunikácií poškodených mimoriadnou udalosťou v Slovenskej republike. Z viacerých štatistických zdrojov vyplýva, že na území Slovenskej republiky sú hlavnými príčinami poškodenia cestných komunikácií povodne. ...více

crisis communication and risk communication

Marta Blahová | 1. 12. 2020 0:00:00
Vědecká stať|Aktuální číslo|Bezpečnost|Číslo 3/2020

Crisis communication and theoretical models of crisis communication. Innovative approaches in crisis communications, the Internet and social networks. The potential of social networks and efficiency of virtual communication in a crisis situation. Use of social media in crisis situations. Possibilities of social media marketing and its use in crisis situations. Keywords Crisis communication, risk communication, information society, social networks, digital divide. ...více

vplyv ventilácie na teplotu ostenia cestného tunela

Stanislava Gašpercová | 1. 12. 2020 0:00:00
Vědecká stať|Aktuální číslo|Bezpečnost|Číslo 3/2020

Ako je všeobecne známe pri požiari dym spoločne s teplom stúpa nahor a najvyššie teploty splodín horenia ako aj konštrukcií stien a stropu sa dosahujú priamo nad požiarom. Tento príspevok si kladie za úlohu zistiť akými teplotami môže vplývať požiar bežného nákladného automobilu prípadne dvoch osobných automobilov na ostenie stropu tunela. ...více

vplyv plameňového horenia na rôzne druhy drevených hranolov

Stanislava Gašpercová | 1. 12. 2020 0:00:00
Vědecká stať|Aktuální číslo|Bezpečnost|Číslo 3/2020

Príspevok sa zaoberá experimentálnym skúmaním vplyvu plameňového zdroja horenia na úbytok hmotnosti hranolov vyhotovených z prírodného a lepeného smrekového dreva. Pri skúmaní lepeného dreva sa v práci rozoberá aj vplyv počtu spojov na odhorievanie drevnej hmoty. Všetky vzorky mali konštantné rozmery a vlhkosť a boli rozdelené na tri sady. Prvú sadu tvorili vzorky s pozdĺžnym lepeným spojom, druhá sada pozostávala zo vzoriek s pozdĺžnym a priečnym lepeným spojom a tretia sada obsahovala vzorky z rastlého dreva. Namerané hodnoty boli po experimente štatisticky vyhodnotené a graficky znázornené. Záver príspevku tvorí vyhodnotenie experimentu a vyvodenie záverov. ...více

specifické metody detekce anomálií v bezdrátových sítích

Radek Fujdiak | 1. 6. 2020 0:00:00
Vědecká stať|Aktuální číslo|Bezpečnost|Číslo 1/2020

Bezdrátové sítě, zejména pak technologie rodiny standardů IEEE 802.11, jsou jednou z klíčových součástí dnešní komunikace. Řešit kybernetickou bezpečnost v těchto sítí je tak stěžejní, a to i vzhledem ke stále se zvyšujícímu počtu útoků a nově objevených zranitelností. Z tohoto důvodu se článek zabývá zranitelností bezpečnostních protokolů užitých v rámci IEEE 802.11 a to z pohledu metod detekce průniku i detekce obecných bezpečnostních incidentů. Prezentované výsledky najdou využitelnost mj. v systémech detekce a prevence. ...více

vhodná strategie pro detekci bezpečnostních incidentů v průmyslových sítích

Radek Fujdiak | 1. 6. 2020 0:00:00
Vědecká stať|Aktuální číslo|Bezpečnost|Číslo 1/2020

Tento článek se zaměřuje na prostředí a bezpečnost průmyslových sítí. Průmyslová síť běžně pracuje se staršími zařízeními, které neposkytují bezpečnost na úrovni dnešních požadavků, a i samotné protokoly mnohdy zabezpečení neposkytují. Tyto bezpečnostní nedostatky je nutné řešit nejen z důvodu digitalizace. Je tak nutné využít další techniky, které napomohou bezpečnost zajistit. ...více

ověření bezpečnosti lorawan sítě pomocí simulovaných scénářů

Radek Fujdiak | 1. 6. 2020 0:00:00
Vědecká stať|Aktuální číslo|Informatika|Číslo 1/2020

LoRaWAN je komunikační protokol, který poskytuje komunikaci na velkou vzdálenost s malou spotřebou energie. Protokol se díky svým vlastnostem stal velice populární v oblasti Internetu věcí (IoT). V této souvislosti má bezpečnost tohoto protokolu velký význam, vzhledem k současné všudypřítomnosti IoT. Článek se zabývá odposlechem, zachycením a dešifrováním komunikace protokolu LoRaWAN na fyzické vrstvě a na podvrstvě Media Access Control (MAC) linkové vrstvy. Článek je zaměřen na bezpečnostní mezeru v rámci zpětné kompatibility protokolu LoRaWAN. ...více

prevencia kriminality páchanej cudzincami na území slovenskej republiky

Viktor Šoltés | 1. 6. 2020 0:00:00
Vědecká stať|Aktuální číslo|Bezpečnost|Číslo 1/2020

Kriminalita a iná protispoločenská činnosť je jedným z najvýznamnejších činiteľov, ktorý negatívne ovplyvňuje vnímanie bezpečnosti občanov. Technologický pokrok, digitalizácia ale aj proces globalizácie, v ktorom sa súčasný svet nachádza, so sebou priniesol nové výzvy, ktorým musia štáty čeliť. Bezpečnostné zložky štátu zabezpečujúce vnútornú bezpečnosť musia byť pripravené adekvátne reagovať na všetky nové formy kriminality, ktoré so sebou súčasný svet prináša. Globalizácia so sebou priniesla množstvo zmien, ktoré zmenili svet. ...více

application of formal concept analysis in security engineering

Lucie Sousedíková | 1. 6. 2020 0:00:00
Vědecká stať|Aktuální číslo|Bezpečnost|Číslo 1/2020

The research paper deals with the application of formal concept analysis to security engineering for the efficient selection of an appropriate component. The research part is devoted to the application of the Concept Explorer software, based on formal conceptual analysis, on selected elements of the circuit protection which are available on the market. The last section contains the results and the data commentary. ...více

vývoj dopravnej nehodovosti s účasťou chodcov na území slovenskej republiky

Michal Ballay | 1. 6. 2020 0:00:00
Vědecká stať|Aktuální číslo|Bezpečnost|Číslo 1/2020

Príspevok sa zaoberá vývojom dopravnej nehodovosti s účasťou chodcov na území Slovenskej republiky. Trend vývoja nehodovosti je analyzovaný na základe štatistických údajov za obdobie rokov 2011 – 2019, ako aj posúdenia ich negatívnych následkov. V príspevku sú definované rizikové skupiny účastníkov cestnej premávky, identifikované oblasti s najvyššou dopravnou nehodovosťou, vyhodnotené negatívne následky dopravných nehôd a určené ich možné príčiny. ...více

telematické systémy ako súčasť bezpečnosti cestnej dopravy

Michal Ballay | 1. 6. 2020 0:00:00
Vědecká stať|Aktuální číslo|Bezpečnost|Číslo 1/2020

Článok sa zameriava na problematiku znižovania pravdepodobnosti vzniku krízového javu na úseku cestnej dopravy. Posudzuje riziká v cestnej doprave a zdôrazňuje význam telematických systémov v cestnej doprave. Telematické systémy predstavujú v cestnej doprave dôležitý nástroj riadenia a regulovania dopravy, čo v konečnom dôsledku má vplyv na jej bezpečnosť. Článok ďalej poukazuje na ich priaznivé dopady pri zvyšovaní bezpečnosti a plynulosti dopravy ako aj ich uplatnenie pri riešení krízových javov v doprave. ...více

software methodology for soft target identification baset on methods of identification of soft targets

Marta Blahová | 1. 6. 2020 0:00:00
Vědecká stať|Aktuální číslo|Bezpečnost|Číslo 1/2020

The paper aims to analyze soft targets. Basic terms are defined, one of the parts is terrorism and the next part describes the definition of soft targets. Risk analysis is described. Terrorism became perceived as the most serious threat. Modern technologies create preconditions for abuse for terrorist purposes. ...více

information and cybersecurity, risk management and audit process

Barbora Kotková | 1. 6. 2020 0:00:00
Vědecká stať|Aktuální číslo|Bezpečnost|Číslo 1/2020

The contemporary information society is characterized by the use of information and communication technologies (ICT). Management of informatics and its connection to processes in the company is one of the main elements of the management of the organization. Knowledge of the real state of informatics and its functioning with business processes is the main criterion of the development of every company. ...více

názor obyvateľov na bezpečnosť v miestnych samosprávach na slovensku

Jozef Kubás | 1. 6. 2020 0:00:00
Vědecká stať|Aktuální číslo|Bezpečnost|Číslo 1/2020

Bezpečnosť je jednou zo základných potrieb obyvateľov. Vplýva na ňu množstvo determinantov, ktoré ju ovplyvňujú. Miestne samosprávy sa snažia vytvárať bezpečné prostredie pre svojich obyvateľov. Na vytvorenie takého prostredia je dôležité aby vedeli názor svojich obyvateľov. V príspevku sme sa zamerali na názory obyvateľov na bezpečnosť v niektorých najväčších mestách na Slovenku. Taktiež sme poukázali na najčastejšie spôsoby zisťovania tohto názoru. ...více

aplikace modelů teorie hromadné obsluhy k zhodnocení propustnosti radiokomunikační sítě pegas integrovaného záchranného systému čr

Filip Večeřa | 1. 6. 2020 0:00:00
Vědecká stať|Aktuální číslo|Teorie|Číslo 1/2020

Teorie hromadné obsluhy je disciplína postavena na využití matematických metod k zhodnocení vytíženosti obslužných systémů, v tomto případě hovoříme o radiokomunikačních sítí. Článek si klade za cíl popsat základní parametry systémů hromadné obsluhy a vysvětlit jednotlivé proměnné používané v modelech teorie hromadné obsluhy. V článku jsou graficky znázorněny funkční principy jednotlivých modelů teorie hromadné obsluhy. ...více

praktická implementace geolokace v sítích typu lorawan

Radek Fujdiak | 1. 6. 2020 0:00:00
Vědecká stať|Aktuální číslo|Technika|Číslo 1/2020

S příchodem zařízení internetu věcí (IoT) přichází na řadu nespočet možností jejich využití v každodenním životě člověka. Jedním ze zajímavých rozšíření lze nalézt v možnosti sledovat polohu těchto zařízení. IoT zařízení jsou mnohdy bateriově napájena, což znemožňuje využití GPS modulů pro geolokaci z důvodu vysoké energetické náročnosti. ...více

Aktuální číslo


Odborný vědecký časopis Trilobit | © 2009 - 2021 Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíně | ISSN 1804-1795