Přihlásit | Registrovat
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
TRILOBIT
Bezpečnost

Interaktivní mapa pyrotechnické zátěže a rizika

Michaela Melicharová | 1. 12. 2017 0:00:00
Bezpečnost|Aktuální číslo|Přehledová stať|Číslo 2/2017

Hlavním cílem výzkumného projektu s názvem „Interaktivní mapa pyrotechnické zátěže a rizika“ (č. VI20152018038) je zvýšení bezpečnosti občanů a technické infrastruktury na území České republiky za využití komplexního systému poskytující informační podporu při hodnocení rizikovosti území z hlediska výskytu pyrotechnické zátěže. Tento projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva vnitra, v rámci programu bezpečnostního výzkumu České republiky 2015 – 2020 (BV III/1-VS). Následující článek popisuje základní koncept uvedeného projektu se zaměřením na výchozí analytické činnosti v podobě získávání a zpracování vstupních dat o pyrotechnické zátěži. ...více

Quadrocopter Options and their Use when Searching for Crews of Aircraft in Distress in Inaccessible Terrain

Jan Kyselák | 1. 12. 2017 0:00:00
Bezpečnost|Aktuální číslo|Vědecká stať|Číslo 2/2017

At present, the rapid development of unmanned aircraft vehicle (UAV) land quadcopter with broad possibilities of their use is observed. This is mainly military use in reconnaissance activities, possibly in combat use, but also in the civilian sector. This is mainly about exploration and monitoring of areas such as forest fires, floods, etc., and the transmission of the data to the central site where the information is evaluated. The new research focuses on intelligent communication with other autonomous sources, the exploration of the unknown environment and the ability to maneuver in the target areas with relatively high speed ... ...více

VÝZNAM A POSLÁNÍ OBJEKTU CHRÁNĚNÉHO ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVIŠTĚ – FAKULTNÍ THOMAYEROVA NEMOCNICE, PRAHA 4 – KRČ (OBJEKT KO 17)

Zdeněk Šafařík | 1. 12. 2017 0:00:00
Bezpečnost|Aktuální číslo|Vědecká stať|Číslo 2/2017

Abstrakt Tento příspěvek se zabývá Chráněným zdravotnickým pracovištěm, objektem KO 17, který je majetkem Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze 4 – Krči. Charakterizuje možnosti využití, poslání a významu objektu KO 17 pro potřeby ochrany obyvatelstva z hlediska zabezpečení a poskytnutí zdravotnické pomoci postiženým osobám při mimořádných událostech, či krizových situacích a stavech. V příspěvku jsou uvedeny informace o technickém vybavení krytu, o počtu možného ukrývání osob, rozebírá různé režimy podzemního krytu v hlavním městě Praze. ...více

Nelegálna migrácia v rámci Slovenskej republiky

Júlia Mihoková Jakubčeková | 1. 12. 2017 0:00:00
Bezpečnost|Aktuální číslo|Přehledová stať|Číslo 2/2017

Migrácia je v súčasnej dobe vážny problém, ktorý sa dotýka najmä krajín Európskej únie. Najzávažnejším problémom je nelegálna migrácia, t.j. nekontrolovateľný prechod štátnej hranice bez platných cestovných alebo iných dokladov, prípadne nelegálny pobyt osôb bez platných dokladov na území Európskej únie. Článok pojednáva o dôvodoch migrácie. Konkrétne sa zaoberá problematikou migrácie na Slovensku, a na údajoch v rokoch 2012 až 2016 poukazuje na zníženie počtu pokusov o nelegálnu migráciu cez územie Slovenskej republiky. ...více

Krizové řízení nejen v rámci ozbrojených sil České republiky

Jan Kyselák | 1. 6. 2017 0:00:00
Bezpečnost|Přehledová stať|Ostatní|Číslo 1/2017

Příspěvek je krátkou recenzí publikace Krizové řízení I, autorů M. JURENKY, H. MALACHOVÉ a R. URBANA (Brno: Univerzita obrany, 2016. ISBN 978-80-7231-379-2). Analyzuje obsah materiálu, zamýšlí se v krátkosti nad jeho silnými a slabými stránkami. ...více

Technológia IPv6, jéj bezpečnosť a nasadenie

Lukáš Urbančok | 1. 6. 2017 0:00:00
Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 1/2017

Cieľom tohto článku je preskúmať nastupujúcu technológiu IPv6 jéj bezpečnosť a nasadenie pri implementovaní infraštruktúry rozvojové platformy. Praktické laboratórne cvičenie znázorňuje ukážkový postup ako nakonfigurovať IPv4 a IPv6 zariadenia a pripraviť sa na prechod z existujúcej fiktívnej IPv4 na IPv6 sieť pomocou GNS3. Príspevok sa venuje možnostiam zvyšovania bezpečnosti a popisuje hrozby, ktoré ohrozujú IPv6. V záveru článku je popísaná infraštruktúra s IPv6 s možnosťami aplikácie softvérovo definované sietí, virtuálnej reality a Internetu vecí. ...více

Nouzové zásobování pitnou vodou ve Zlíně

Miroslav Mušálek | 1. 6. 2017 0:00:00
Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 1/2017

Tento článek se zabývá nouzovým zásobováním pitné vody ve městě Zlín. Tento způsob zajištění pitné vody obyvatelstvu je realizován během působení mimořádných událostí. Článek popisuje legislativní a teoretické nároky na zásobování vodou. Následně poukazuje na reálné skutečnosti a jejich aplikaci. Byl realizován sběr dat a brainstorming s odborníky. Následně byla provedena SWOT analýza stávajícího způsobu zabezpečí obyvatelstva pitnou vodou. Poslední část navrhuje možná zlepšení. ...více

Postavení psychologie v soukromých bezpečnostních službách

Pavel Valášek | 1. 6. 2017 0:00:00
Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 1/2017

Tento příspěvek se zabývá rozborem současného stavu využívání poznatků psychologických věd ze strany jedinců s profesním zaměřením na soukromé bezpečnostní služby. Porovnává jejich využití mezi, z legislativního hlediska, hlavními druhy soukromých bezpečnostních služeb – detektivními službami a hlídacími službami. Okrajově je také diskutováno jejich porovnání s profesemi mimo soukromé bezpečnostní služby. ...více

ČINITELE PRE HODNOTENIE BEZPEČNOSTI ORGANIZÁCIE

Ladislav Hofreiter | 1. 6. 2017 0:00:00
Bezpečnost|Číslo 1/2017

Bezpečnosť je základnou podmienkou existencie, pretrvania a rozvoja každej organizácie. Dosiahnutá úroveň bezpečnosti vytvára podmienky pre plnenie požadovaných funkcií organizácie. Na ohodnotenie reálnej bezpečnosti organizácie potrebujeme poznať tie činitele, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňujú úroveň jej bezpečnosti. V tomto článku identifikujeme a popisujeme rozhodujúce činitele bezpečnosti organizácie, ukazujeme ich vzájomné vzťahy a prezentujeme postup, ako s využitím týchto činiteľov a ich vzťahov možno komplexne ohodnotiť bezpečnosť organizácie. ...více

Informačná podpora a súčasné trendy jej využívania v krízovom manažmente

Zuzana Valášková | 1. 6. 2017 0:00:00
Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 1/2017

V súčasnosti je proces zdokonaľovania technológií stále dynamickejší a napreduje vývoj informačných systémov. Tento vývoj by nemal obchádzať ani krízové riadenie na úrovni miestnej štátnej správy, kde sú využívané súbory informácií v procese zabezpečovania ochrany obyvateľov, majetku a životného prostredia pred účinkami krízových javov. Cieľom príspevku je poukázať na súčasné trendy v používaní informačných systémov a softvérovej podpory krízového riadenia. ...více

Bezpečnost informací v SW krizového řízení.

Martin Ficek | 1. 6. 2017 0:00:00
Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 1/2017

Tato práce se zabývá bezpečností informací v softwarech krizového řízení. Definuje typy informací v krizovém řízení a kategorizuje je dle potřeby ochrany. Následně se práce zabývá samotnými softwary krizového řízení. Zde práce definuje šest oblastí podle určení příslušných softwarů a zabývá se vztahem mezi těmito softwary a informacemi. Určuje, jaké softwary pracují s jakými informacemi. Práce pracuje s metodikou COBIT, COBIT kostkou a v omezené míře SWOT analýzu. Jsou rozebrány jednotlivé prvky COBT kostky a aplikovány do problematiky softwarů krizového řízení. Jsou demonstrovány vztahy mezi jednotlivými prvky COBIT kostky prostřednictvím příkladů z aplikace COBIT kostky na problematiku softwaru krizového řízení a znázorňuje tím jisté obtíže a problémy spojené s touto problematikou. ...více

Pohromy a jiné zdroje rizik v katastrálním území obce Těmice

Zdeněk Šafařík | 1. 12. 2016 0:00:00
Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 2/2016

Předmětem tohoto příspěvku je rozbor současných zdrojů ohrožení na území České republiky. Článek se zabývá nejběžnějšími jevy a rozebírá jejich příčiny a následky. Součástí je shrnutí platné legislativy týkající se mimořádných událostí a běžných opatření různých odvětví. V další části jsou charakterizovány jednotlivé zdroje rizik pro katastrální území Těmice dle historických záznamů a současné dokumentace a rozbor možných ohrožení v současnosti a po dokončení uvažovaných technologických zařízení a staveb. ...více

Hardware protection of metallic loops against sabotage

Václav Mach | 1. 12. 2016 0:00:00
Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 2/2016

This article deals with the protection of metallic loops against sabotage. Basic hardware solutions are examined as an essential element that can protect the Control and Indicating Equipment (CIE) against brute force attacks like overvoltage. To increase the security level, a new possible design of loop protection is presented. Assembled electronic circuit is then measured and discussed. Part of these issues is described in images that contain labels and values of the used components. ...více

Nemoci z povolání jako důsledek environmentálního znečištění prostředí

Zdeněk Šafařík | 1. 12. 2016 0:00:00
Bezpečnost|Přehledová stať|Číslo 2/2016

Příspěvek se zabývá nemocemi z povolání v České republice a monitorováním expozice rizikovým faktorům práce a pracovních podmínek zaměstnanců na pracovištích. Zpracovali jsme materiály za období let 2013 – 2015, které se týkají rozboru profesionálních onemocnění hlášených v České republice, nemocemi z povolání a ohrožením nemocemi z povolání a monitorováním expozice na základě údajů z kategorizace prací a pracovišť za jednotlivé roky. ...více

Luminiscenční spektroskopie jako nástroj k ověřování pravosti bankovek

Ondřej Halaška | 1. 12. 2016 0:00:00
Bezpečnost|Přehledová stať|Číslo 2/2016

Příspěvek obecně pojednává o nejefektivnějších metodách, pomocí nichž lze snadno a rychle examinovat danou bankovku z hlediska její pravosti. Některé z uvedených metod jsou velmi jednoduché a zvládne je i neodborná veřejnost, respektive lidé bez hlubších znalostí problematiky. Dále příspěvek také pojednává o metodách, které si vyžadují určité znalosti v oblasti padělání bankovek a také jisté laboratorní zázemí. Pro upřesnění celé problematiky, počáteční kapitola pojednává o samotných materiálech, ze kterých jsou bankovky vyrobeny. Experimentální výstup nastiňuje možné metody a jejich vhodné kombinace, které mohou být v praxi použity při ověřování pravosti bankovek. ...více

Proces manažérstva bezpečnosti II zavedenie, hodnotenie a zlepšovanie systému manažérstva bezpečnosti

Ľubomír Belan | 1. 12. 2016 0:00:00
Bezpečnost|Přehledová stať|Číslo 2/2016

Príspevok rieši problematiku postupnosti procesu manažérstva bezpečnosti spracovanú podľa prílohy SL a je pokračovaním problematiky systému manažérstva bezpečnosti organizácie uvedenej v článku Proces manažérstva bezpečnosti I. – Plánovanie bezpečnosti. ...více

Proces manažérstva bezpečnosti Ii plánovanie bezpečnosti

Ľubomír Belan | 1. 12. 2016 0:00:00
Bezpečnost|Číslo 2/2016

Príspevok rieši problematiku postupnosti procesu manažérstva bezpečnosti spracovanú podľa prílohy SL a je zameraný na súvislosti organizácie a prvú časť Demingovho cyklu manažérstva bezpečnosti organizácie – Vedenie, Plánovanie a Podpora. ...více

Nové normy pre systémy manažérstva

Ľubomír Belan | 1. 12. 2016 0:00:00
Bezpečnost|Číslo 2/2016

Príspevok rieši problematiku systémov manažérstva podľa medzinárodne uznaného štandardu – Prílohy SL, ktorá všeobecne definuje rovnakú štruktúru, jadro textu a spoločné pojmy a definície pre budúce generácie systémov manažérstva a má veľmi významný vplyv na organizácie, poradcov, certifikačné orgány, akreditačné orgány, audítorov a systémy manažérstva. Táto príloha prakticky predstavuje postupnosť procesu manažérstva pre všetky jeho druhy. ...více

Testovanie mechanických zábranných prostriedkov predmetovej ochrany

Vlastimil Mach | 1. 6. 2016 0:00:00
Bezpečnost|Číslo 1/2016

Autor sa aktívne zúčastnil testovania mechanických zábranných prostriedkov z hľadiska prielomovej odolnosti vo firme Revimont - DG s.r.o. Bystrička pri Martine, odbor Certest, ktorá je certifikačnou autoritou na území Slovenskej republiky pre všetky mechanické zábranné prostriedky. Výstupom z týchto testov bola žiadosť výrobcu týchto prostriedkov, Koval Systems a.s. Beluša, na certifikáciu podľa Vyhlášky č.337/2004 Z.z., v znení neskorších predpisov, Národným bezpečnostným úradom Slovenskej republiky a ich zaradenie medzi certifikované prostriedky použiteľné pre ochranu chránených objektov a priestorov. ...více

Metody urgentního mapování v krizových situacích s využitím komunitních a participativních nástrojů GIS

Jakub Trojan | 1. 12. 2015 0:00:00
Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 2/2015

Cílem příspěvku je upozornit na možnosti využití crowdsourcingu a participativních nástrojů GIS při komunitním řešení nenadálých krizových situací. Jako případová studie je zvolena platforma Ushahidi, která umožňuje rychlé nasazení při nutnosti operativního sběru dat v těžko dostupném terénu při výpadku profesionálních kartografů/geoinformatiků. Příspěvek je teoreticky ukotven v hluboké rešerši zejména zahraničních studií a přístupů k participativnímu a komunitnímu mapování, přičemž případová studie demonstrující implementaci platformy Ushahidi je lokalizována do prostředí města Uherské Hradiště při mapování předem delimitovaných kategorií rizik. ...více

Softwarová podpora pro zajištění požadované úrovně bezpečnosti územních celků

Andrea Byrtusová | 1. 12. 2015 0:00:00
Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 2/2015

V článku je na základě analýzy vybraných metod na posuzování rizik územních celků navrhnut komplexní model na posuzování rizik územních celků Slovenské republiky. Jsou zde popsány postupné kroky, které by měly vést ke správnému posouzení mír rizik vzniku krizových jevů, které se mohou vyskytnout na sledovaném území. Dále je v článku popsána softwarová podpora, která využívá jednotlivé postupy navrhnutého modelu. Softwarová podpora by měla umožnit snadnější aplikaci navrhnutého modelu. Softwarová podpora je určena pro uživatele, kterými mohou být zástupci státní správy a samosprávy, ale i jiní uživatelé, kteří chtějí analyzovat a hodnotit rizika. ...více

Základné východiska kvantitatívneho modelovania rizika

Katarína Kampová | 1. 12. 2015 0:00:00
Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 2/2015

Článok pojednáva o základných východiskách a predpokladoch analýzy rizík prostredníctvom kvantitatívneho modelu rizika. Popisuje možnosti modelovania rizika a jeho parametrov v kvantitatívnej analýze prostredníctvom subjektívnej pravdepodobnosti a objektívnej pravdepodobnosti. Poukazuje na základný cieľ analýzy rizík, ktorý je možné dosiahnuť pomocou popísania a interpretácie neurčitostí spojených s analyzovaným rizikom, a to na základe vhodne zvoleného kvantitatívneho modelu rizika. ...více

Komplexný systémový prístup k bezpečnostnému manažmentu System-oriented Approach to Security Management

Ľubomír Belan | 1. 12. 2015 0:00:00
Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 2/2015

Každý manažér vo svojej činnosti využíva informácie, v rozhodovacom procese sa rozhoduje a prijíma rozhodnutia, plánuje budúcu činnosť, vytvára a napĺňa organizačné štruktúry, vedie podriadených a nepretržite vykonáva kontrolu vo všetkých oblastiach činnosti. Všetky uvedené manažérske činnosti sú charakterizované v nasledujúcej viacdimenzionálnej charakteristike bezpečnostného manažmentu. ...více

Prevencia vzniku krízových javov v cestnej doprave pomocou telematických systémov

Michal Ballay | 1. 12. 2015 0:00:00
Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 2/2015

Článok je zameraný na krízové javy v cestnej doprave. Poukazuje na prevenciu ich vzniku pomocou informačných a komunikačných systémov. Implementácia týchto systémov umožňuje výrazne obmedzenie pravdepodobnosti vzniku krízových javov. Priaznivý dopad majú aj na zvyšovaní bezpečnosti a plynulosti cestnej dopravy. Ich využitie je možné uplatniť aj pri riešení krízových javov. ...více

Významy bezpečnostního managementu

Ľubomír Belan | 1. 12. 2015 0:00:00
Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 2/2015

Bezpečnostný manažment je mladou, rýchlo sa rozvíjajúcou disciplínou manažmentu, ktorá rieši základné problémy bezpečnosti referenčných objektov. Predstavuje jednu zo zložiek študijného odboru ochrana osôb a majetku, ktorý spolu s krízovým manažmentom v odbore občianska bezpečnosť a odborom záchranné služby patria do skupiny študijných odborov bezpečnostné služby. Bezpečnostný manažment (manažérstvo bezpečnosti) uskutočňujú manažéri a bezpečnostní pracovníci, ktorí vykonávajú špecifické riadiace činnosti v oblasti bezpečnosti, ktoré umožnia organizáciám dosiahnuť stanovené ciele. ...více

Optimization of Crisis Management in Municipality via GIS

Jan Vávra | 1. 6. 2015 0:00:00
Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 1/2015

The aim of this paper is to design optimization of crisis management in the municipality. It is, therefore, necessary to create a system that increases efficiency in addressing crisis situations. The system is composed of three basic parts. The first part defines the procedure for qualified assessment of current security situation in selected municipality. The second part is focused on the specification of selected groups of objects. The last part of the article is focused on integration of acquired data into a geodatabase to streamline extraordinary event or a crisis situation in the municipality. ...více

Technické prvky zabezpečení dopravních tunelů

Petr Kadleček | 1. 6. 2015 0:00:00
Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 1/2015

Cílem článku je shrnutí dostupných informací o bezpečnostních systémech dopravních tunelů v České republice. Tyto systémy slouží pro zvýšení bezpečnosti všech uživatelů tunelů a jejich použití je vyžadováno legislativními dokumenty České republiky a Evropské unie. Mezi hlavní prvky bezpečnosti v tunelech patří ventilační systém a systém elektrické požární signalizace, další prvky jsou například řídicí systém tunelu a inteligentní dohledový systém. První část se zabývá kategoriemi dopravních tunelů, ve druhé části jsou uvedeny metody zabezpečení tunelů a třetí část popisuje jednotlivé technické bezpečnostní prvky. ...více

Ochrana ICT před škodlivým působením blesku

Jan Vávra | 1. 6. 2015 0:00:00
Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 1/2015

Článek je zaměřen na popis ucelené ochrany informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT) před negativním působením blesku. První část článku popisuje vnitřní a vnější systém ochrany LPS. Ve druhé části je analyzován systém ochrany před přepětím. Závěrečná část se zaměřuje na ochranu před elektromagnetickými poli. ...více

Plánování evakuace u sociálních zařízení v zónách havarijního plánování jaderných zařízení

Lenka Brehovská | 1. 6. 2015 0:00:00
Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 1/2015

Na roky 2013 -2015 proběhla třetí výzva bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra ČR zaměřena na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva se do výzvy zapojila výzkumem zaměřeným na Ochranu obyvatelstva v závislosti na diferenciaci populace. ...více

Procesy ukrytí obyvatelstva z pohledu obcí se zaměřením na problematiku aplikace geografických informačních systémů.

Jakub Rak | 1. 12. 2014 0:00:00
Bezpečnost|Číslo 2/2014

Článek popisuje způsoby využití geografických informačních systémů (GIS) pro potřeby ukrytí obyvatelstva. V první části uvádí legislativní souvislosti implementace ukrytí obyvatelstva, obcí a GIS. V druhé části se článek zaměřuje především na problematiku dat pro potřeby aplikace GIS při realizaci opatření ochrany obyvatelstva. Závěrem předkládá ukázku jednoduchého datového modelu pro potřeby evidence a správy problematiky ukrytí z pohledu obcí. ...více

Biometric Face Recognition System

Stanislav Kovář | 1. 12. 2014 0:00:00
Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 2/2014

The article contains a description of the functions of biometric system for face scanning, which also the Broadway 3D from Artec Group uses. Determination of basic facial characteristics that are necessary for the correct identification of users of the system. The results of practical measurements of the device in certain situations and their evaluates are presented in the article. ...více

Ochrana obyvatelstva před povodněmi

Zdeněk Šafařík | 1. 12. 2014 0:00:00
Bezpečnost|Přehledová stať|Číslo 2/2014

Příspěvek se věnuje základním směrnicím Evropské unie z oblasti povodní a vodního hospodářství celkově a taktéž otázkám povodní v České republice, pro kterou jsou tyto události vysoce aktuální. Primární snahou zůstává záchrana lidského života a ochrana zdraví člověka. ...více

Identifikace rizik u sociálních zařízení pro případ výpadku elektrické energie jako prevence během mimořádných událostí

Lenka Brehovská | 1. 12. 2014 0:00:00
Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 2/2014

Rozsáhlé výpadky elektrické energie se sebou přinášejí nemalé dopady ovlivňující chod našich životů. Ovlivňují životy, zdraví majetek i životní prostředí. Nejohroženějším obyvatelstvem jsou lidé závislí na péči druhých. Nacházejí se ve zdravotnických, sociálních a školských zařízení, které nabízejí pobytové služby. Je nutné, aby tato zařízení byla připravena na výpadky elektrické energie a mohla poskytovat své služby klientům, o které se stará i v případě výpadků elektrické energie. ...více

Metodika testovania komponentov poplachových systémov v prašnom prostredí

Andrej Veľas | 1. 12. 2014 0:00:00
Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 2/2014

Technické normy obsahujú spôsob testovania komponentov poplachových systémov voči vplyvom prostredia, ktorý je popísaný len všeobecne (napr. STN EN 60068 Skúšanie vplyvu prostredia). Norma zameraná na všeobecné skúšky komponentov poplachových systémov (STN EN 50130-5) rieši síce prachotesnosť, ale presný postup testovania nie je uvedený. V praxi tak nájdeme optické detektory dymu, detektory pohybu a ďalšie komponenty poplachových systémov inštalované aj prašnom prostredí (napr. v drevárskych dielňach a pod.). Článok obsahuje metodiku testovania vybraných komponentov poplachových systémov a výsledky realizovaných pilotných testov v prašnom prostredí. ...více

Využití informační podpory pro krizové řízení

David Šaur | 1. 12. 2014 0:00:00
Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 2/2014

Článek pojednává o využití vybrané informační podpory pro ochranu kritické infrastruktury, plánování a obnovy v podnicích při vzniku mimořádné události, popř. krizové situace. V rámci toho článku jsou popsány čtyři softwarové nástroje, které jsou k dispozici na naší fakultě. Nejprve jsou uvedeny první dva softwarové nástroje RISKAN a SFERA, které se velmi často využívají při analýze rizik v oblasti ochrany kritické infrastruktury. Lze je však také využít při analýze rizik v soukromé sféře. ...více

Využití povodňového simulátoru POSIM pro tvorbu povodňových plánů

David Šaur | 1. 12. 2014 0:00:00
Bezpečnost|Přehledová stať|Číslo 2/2014

Obsah článku je zaměřen na využití informační podpory určených pro tvorbu povodňových plánů na konkrétní studii zájmového území v oblasti středního toku řeky Moravy a dolního a středního toku řeky Bečvy včetně části Vsetínské Bečvy. Pro simulaci povodní byl vybrán povodňový simulátor POSIM od společnosti T-Soft. ...více

Hodnocení účinnost poplachových systémů

Jan Valouch | 1. 12. 2014 0:00:00
Bezpečnost|Číslo 2/2014

Projektování poplachových systémů představuje soubor tvůrčích technických činností, které zahrnují návrh systému, zpracování projektové dokumentace a instalaci systémů. Návrh poplachových systémů vychází ze systémových a technických požadavků, které jsou určeny řadou oborových technických norem. Tyto normy ovšem neřeší problematiku hodnocení účinnosti poplachových systémů. Cílem následujícího příspěvku je prezentace návrhu agregovaných koeficientů, jako základního východiska pro hodnocení účinnosti poplachových systémů. ...více

Základní pravidla pro definici bezpečnostní politiky organizace v oblasti informačních technologií

Petr Lukašík | 1. 6. 2014 0:00:00
Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 1/2014

Informační a datová bezpečnost jsou termíny, které jsou prezentovány jako standard a souhrn nezbytných pravidel pro každou organizační strukturu, která aktivně využívá informační technologie k podpoře svých činností. Bohužel všechna opatření, která přinášejí zlepšení stavu bezpečnostních pravidel také zvyšují nárůst restrikcí a obecně snižují úroveň uživatelské přívětivosti systému. Uživatel má výrazně snížen manipulační prostor a pokud není s touto problematikou obeznámen, mnohdy tato opatření vyhodnotí jako omezení osobní svobody. ...více

Připravenost nemocnic na výpadky elektrické energie

Lenka Brehovská | 1. 6. 2014 0:00:00
Bezpečnost|Přehledová stať|Číslo 1/2014

Proto tento výzkum klad důraz na vytyčení silných a slabých stránek v systému připravenosti zařízení na výpadky elektrické energie. Vytyčení příležitostí a hrozeb, které je důležité postihnout a využít v posílení zařízení. Pro získání dat byl využit strukturovaný rozhovor, který se uskutečňoval v zařízení. Dotazy směřovaly na současný stav připravenosti. K vyhodnocení byla použita operační analýza, jako jedna z metod rizikového inženýrství. Výsledky této analýzy slouží k vypracování návrhu řešení krizové situace – výpadek elektrické energie v Jihočeském kraji a návrhu na posílení připravenosti na výpadky elektrické energie u všech zařízení nacházející se v České republice. ...více

Hodnotenie rizika pri ochrane objektov kritickej infraštruktúry

Ladislav Hofreiter | 1. 6. 2014 0:00:00
Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 1/2014

Efektívna ochrana objektov kritickej infraštruktúry je podmienená identifikovaním a ohodnotením bezpečnostných rizík. V tejto štúdii chceme predstaviť jeden z možných spôsobov posudzovania rizík pri ochrane objektov kritickej infraštruktúry. ...více

Bezpečnostní technologie pro ochranu perimetru

Ivo REBENDA | 1. 12. 2013 0:00:00
Bezpečnost|Přehledová stať|Číslo 3/2013 - BTSM

Představení řešení výzkumu, vývoje, testování a možnosti použití nového způsobu detekce narušení vymezeného, v některých případech i nevymezeného perimetru. Pro dosažení stanoveného cíle se využívá zařízení FG3000, které novým způsobem aplikuje kvalitní seismické detektory, akcelerometry a další elektroniku. Provádí detekci a lokalizaci mechanických vzruchů, analyzuje detekované vibrace způsobené možným pokusem o narušení či překonání perimetru. ...více

Research on trends in the development of the international security environment. Application of Strategic Analysis

Piotr Daniluk | 1. 12. 2013 0:00:00
Bezpečnost|Přehledová stať|Číslo 3/2013 - BTSM

Strategic analysis is one of the most important conceptions of systemic research, which enables to recognize and estimate even very complex threats and opportunities which may be challenges for security. This research is conducted simultaneously in many areas – political, economical, social, technological, military and ecological, regardless of what kind of institution or organization is concerned. ...více

Elektromagnetické zbraně, hrozba pro industriální společnost

Libor DRAŽAN | 1. 12. 2013 0:00:00
Bezpečnost|Přehledová stať|Číslo 3/2013 - BTSM

Příspěvek se zabývá problematikou zbraní se směrovanou energií. V příspěvku je provedena klasifikace zbraní se směrovanou energií. Podrobněji je rozebrána problematika zbraní se směrovanou energií pracujících v pásmu rádiových vln a mikrovln. Dále je rozebrána podstata působení zbraní se směrovanou energií na elektronická zařízení a jsou popsány technologie využívané při konstrukci zbraní se směrovanou energií. V závěru jsou uvedeny možné scénáře použití zbraní se směrovanou energií proti industriálně vyspělé společnosti. ...více

Knowledge Database of Asymmetric Threats

Pavel BUČKA | 1. 12. 2013 0:00:00
Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 3/2013 - BTSM

The article deals with a possibility of creating a knowledge database of asymmetric threats on the basis of experience of previous operations. The experience of combat use in operations demonstrated the need for an improved training for the mission. Decision Support System is a tool which improves process of planning and executing mission in asymmetric warfare. The core of the system is a knowledge database, serving as a comprehensive source of historical information, and components supporting the assessment of risk for future missions. ...více

Digitální svět a dokazování obsahu elektronických dokumentů

Viktor PORADA | 1. 12. 2013 0:00:00
Bezpečnost|Přehledová stať|Číslo 3/2013 - BTSM

Příspěvek pojednává o problémech s poznáním a prokázáním, resp. dokázáním dějů, které v digitálním světě probíhají. Tato otázka zajímá jak teoretiky – filosofy a matematiky, tak praktiky – konstruktéry a návrháře. Ale možná ještě významnější se dnes stává pro kriminalisty při forenzní analýze počítačových systémů a sítí, jakož i digitálních nosičů dat z hlediska dokazování jejich obsahu. Nejčastější formou forenzního zkoumání elektronických dokumentů nacházejících se v prostředcích ICT jsou digitální dokumenty ve statické formě, které byly opatřeny nebo zajištěny orgány činnými v trestním řízení. ...více

Security systems of public corporations of territorial

Hana Urbančoková | 1. 12. 2013 0:00:00
Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 2/2013

The article deals with the possibilities of securing buildings of public corporations of territorial self-governments. The aim of article is to show the importance of these objects and then analyze the basic aspects of physical security in the scope of the characteristic properties of objects of territorial self-governments. ...více

Poskytování osobní ochrany ženou jako rodinným osobním strážcem v podmínkách ČR

Hana Talandová | 1. 12. 2012 0:00:00
Bezpečnost|Číslo 2/2012|Ostatní

Abstract: Článek se zabývá činností ženy jako rodinného osobního strážce v podmínkách České republiky. Popisuje osobu jako rodinného osobního strážce a její výbavu potřebnou při poskytování osobní ochrany. Dále je zde zmíněn preventista a jeho spojení s rodinným osobním strážcem. Klíčová slova: rodinný osobní strážce, ochrana, preventista ...více

Klasifikácia nových typových pozícií v oblasti súkromnej bezpečnosti v slovenskej republike.

Dagmar Vidriková | 1. 6. 2012 0:00:00
Bezpečnost|Číslo 1/2012|Vědecká stať

Článok pojednáva otvorbe typových pozícií súkromnej bezpečnosti. Poukazuje na význam bezpečnostného priemyslu na národnej inadnárodnej úrovni. Jedným zcieľov tvorby typových pozícií vpodmienkach SR je prepojenie vzdelania apraxe apostupné skvalitňovanie služieb súkromnej bezpečnosti jej poskytovateľmi. Nové typové pozície vytvárajú predpoklady pre stabilizáciu zamestnancov SBS aich kariérový rast. Reagujú tak aj na súčasný negatívny vývoj zamestnanosti v štátoch EÚ. ...více

Poskytnutie pomoci diplomatickým misiám akreditovaným v Slovenskej republike v prípade vzniku mimoriadnej udalosti

Jarmila Štefanková | 1. 6. 2012 0:00:00
Bezpečnost|Číslo 1/2012|Vědecká stať

The evacuation plan has to ensure a smooth evacuation of employees in case of emergency and after the emergency incident. Transfer of staff from the threatened building. Evacuation plan identifies the persons responsible for managing the evacuation, they are required to organize the evacuation in order to avoid panic, unnecessary damage to health, loss of life of persons and property. ...více

Meranie elektrických veličín a návrh využitia peltierovho článku v zabezpečovacej technike

Andrej VEĽAS | 1. 6. 2012 0:00:00
Bezpečnost|Číslo 1/2012|Vědecká stať

Peltierov článok patrí kzdrojom energie, ktoré dokážu vyrábať elektrickú energiu zodpadového tepla, anaopak, dokážu teplo pri dodaní elektrickej energie produkovať. Vsúčasnej dobe sa vzabezpečovacej technike nevyužívajú. Cieľom článku je popísať možnosti využitia Peltierových článkov vzabezpečovacej technike. ...více

Odborný vědecký časopis Trilobit | © 2009 - 2018 Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíně | ISSN 1804-1795