Přihlásit | Registrovat
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
TRILOBIT
Bezpečnost

princíp určenia energeticky ekvivalentnej rýchlosti s využitím programu pc-crash

Marek Čopiak | 1. 6. 2019 0:00:00
Bezpečnost|Aktuální číslo|Vědecká stať|Číslo 1/2019

Príspevok je zameraný na princíp určenia energeticky ekvivalentnej rýchlosti prostredníctvom programu PC-Crash, pričom obsahuje definíciu energeticky ekvivalentnej rýchlosti a teoretický základ metódy jej výpočtu v programe PC-Crash. Stanovenie hodnoty energeticky ekvivalentnej rýchlosti je charakterizované určitými obmedzeniami v podobe presnosti a použiteľnosti. Simulačné modely nachádzajúce sa v programe PC-Crash možno sčasti porovnávať s inými vozidlami s obdobnými parametrami, avšak pri porovnávaní môže dôjsť k určitým odchýlkam, a preto je potrebné výsledky verifikovať. ...více

analýza priebehu nehodového deja dopravnej nehody vzniknutej na trojpruhovej komunikácii

Ľudmila Macurová | 1. 6. 2019 0:00:00
Bezpečnost|Aktuální číslo|Vědecká stať|Číslo 1/2019

Príspevok je zameraný na analýzu priebehu nehodového deja dopravnej nehody vzniknutej na trojpruhovej komunikácii. Predmetná analýza zahŕňa posúdenie celkovej situácie na mieste dopravnej nehody, posúdenie techniky a spôsobu jazdy vodičov, určenie príčiny vzniku dopravnej nehody z technického hľadiska, určenie rýchlosti jazdy vozidiel a rýchlosti jazdy vozidiel v čase zrážky. Simulácie priebehu nehodového deja sú vykonané vo výpočtovom softvéri PC Crash 1.11. h ...více

posúdenie vybraných parametrov presnosti rektifikácie

Ľudmila Macurová | 1. 6. 2019 0:00:00
Bezpečnost|Aktuální číslo|Vědecká stať|Číslo 1/2019

Príspevok je zameraný na zistenie rozsahu presnosti rektifikácie, ktorou sa spracováva fotodokumentácia pri dopravnej nehode. Samotný proces rektifikácie fotografií sa vykonáva v softvéri PC Rect a meranie odchýlok a vzdialeností v softvéri PC Crash. Okrem metodického postupu pri analýze presnosti rektifikácie (príprava príslušenstva, postup zhotovenia a spracovania fotografií) príspevok obsahuje aj zhodnotenie výsledkov jednotlivých meraní doplnené o grafické vyjadrenie. ...více

návrh modernizácie vonkajšej otvorenej strelnice

Michal Ballay | 1. 6. 2019 0:00:00
Bezpečnost|Aktuální číslo|Vědecká stať|Číslo 1/2019

Príspevok sa zaoberá návrhom štúdie „Modernizácia vonkajšej otvorenej strelnice.“ Autori príspevku popisujú dva sektory vonkajšej strelnice, a to sektor určený pre výcvik ostreľovačov a sektor určený pre výcvik dynamickej streľby. ...více

bezpečnosť železničnej dopravy na úrovni európskej únie a slovenskej republiky

Michal Ballay | 1. 6. 2019 0:00:00
Bezpečnost|Aktuální číslo|Vědecká stať|Číslo 1/2019

Článok je prioritne zameraný na posúdenie ukazovateľov bezpečnosti železničnej dopravnej infraštruktúry v Európskej únii a Slovenskej republike. Autori posudzujú bezpečnosť železničnej dopravy z pohľadu národných a medzinárodných právnych predpisov i jednotlivé ukazovatele nehodovosti a ich štatistickú významnosť. ...více

využití uav pro zvýšení operační a taktické hodnoty jednotek požární ochrany v čr

Filip Večeřa | 1. 6. 2019 0:00:00
Bezpečnost|Aktuální číslo|Vědecká stať|Číslo 1/2019

Unmanned Aerial Vehicle – UAV respektive Unmanned Aerial System – UAS je systém složený z bezpilotního letounu, řídící radiostanice a jakéhokoliv dalšího prvku nezbytného k umožnění letu. Článek popisuje základní rozdělení UAV dle použití a konstrukce, definuje legislativní vymezení a zásady použití UAV v leteckém prostoru ČR a potřebná specifika pro užití Hasičským záchranným sborem ČR. ...více

the soft targets in the czech republic and their security

Marta Blahová | 1. 6. 2019 0:00:00
Bezpečnost|Aktuální číslo|Vědecká stať|Číslo 1/2019

This paper deals with the protection of soft targets in the Czech Republic, and it analyzes what soft targets are, what are the risk groups of the population from whom there is a potential danger. The second part of the paper explains the protection of these objectives, principles of security and protection of the population. ...více

využitie inteligentných priechodov pre chodcov pri zvyšovaní bezpečnosti cestnej dopravy

Marek Čopiak | 1. 12. 2018 0:00:00
Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 2/2018

Príspevok je zameraný na využitie inteligentných dopravných systémov pri zvyšovaní bezpečnosti cestnej dopravy, a to najmä na inteligentné priechody pre chodcov. Okrem objasnenia a štruktúry inteligentných dopravných systémov príspevok obsahuje aj jednotlivé riešenia inteligentných priechodov pre chodcov, ako napríklad osvetlenie a zvýraznenie priechodov, detekcia a indikácia vstupu chodca na vozovku, kvalita vodorovného dopravného značenia, atď. V ďalšej časti sa príspevok venuje analýze inteligentného priechodu pre chodcov v obci Lozorno, patriacej do okresu Malacky a do Bratislavského kraja. Uvedený priechod pre chodcov bol posudzovaný v dennom i nočnom čase. ...více

preventívne opatrenia zamerané na znižovanie psychosociálnych rizík v podnikoch

Valéria Moricová | 1. 12. 2018 0:00:00
Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 2/2018

Posudzovanie rizík v podnikoch je základným predpokladom na úspešnú prevenciu pred vznikom krízových javov. V podnikoch, ktoré disponujú s nebezpečnými látkami je riziko pre zamestnancov o to vyššie a je potrebné vybraným špecifickým rizikám venovať dostatočnú pozornosť. Predmetom riešenia daného článku budú opatrenia zamerané na prevenciu psychosociálnych rizík v podnikoch. ...více

the profession of crisis manager in the context of disaster awareness of the population

Michal Titko | 1. 12. 2018 0:00:00
Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 2/2018

The process of crisis management includes measures that can significantly interfere with society and restrict the fundamental rights and freedoms of individuals during the crisis events. In this context, the ethical dimensions of crisis management must be considered and awareness of such principles should be reflected from both the crisis manager’s point of view as well as the society point of view. The proposed article, therefore, deals with the identification of the person of the crisis manager and with analysis of the current problematic situation of the given profession. ...více

model hodnocení rizikovosti území v závislosti na výskytu pyrotechnické zátěže

Michaela Melicharová | 31. 5. 2018 0:00:00
Bezpečnost|Přehledová stať|Číslo 1/2018

Cílem výzkumného projektu č. VI20152018038 s názvem „Interaktivní mapa pyrotechnické zátěže a rizika“ je zvýšení bezpečnosti občanů a infrastruktury na území České republiky za využití komplexního systému poskytující informační podporu při hodnocení rizikovosti území z hlediska výskytu pyrotechnické zátěže. Tento projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva vnitra, v rámci programu bezpečnostního výzkumu České republiky 2015–2020 (BV III/1-VS). ...více

preventívne opatrenia na zníženie dopravnej nehodovosti nechránených účastníkov cestnej premávky

Marek Čopiak | 31. 5. 2018 0:00:00
Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 1/2018

Článok je zameraný na preventívne opatrenia a riešenia, ktoré môžu znížiť počet dopravných nehôd, ako aj pozitívne ovplyvniť následky dopravných nehôd u nemotorizovaných účastníkov cestnej premávky ako najrizikovejšej skupiny účastníkov cestnej premávky. Okrem objasnenia a navrhnutia preventívnych opatrení článok obsahuje aj vývoj dopravnej nehodovosti na území Slovenskej republiky v období rokov 2010 - 2016, pričom sú špecifikované dopravné nehody a následky dopravných nehôd s účasťou chodcov. ...více

vybrané aspekty bezpečnosti ako súčasti kvality života

Jozef Kubás | 31. 5. 2018 0:00:00
Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 1/2018

Problematika bezpečnosti sa v súčasnosti z hľadiska kvality života dostáva na popredné miesto. Práve bezpečnosť má množstvo aspektov z ktorých môže byť posudzovaná. Databáza Eurostatu v súčasnosti obsahuje osem oblasti, pričom jednou z oblasti rámca ukazovateľov kvality života je fyzická a ekonomická bezpečnosť. Bezpečnosť, je kľúčovým aspektom života občanov, ktorá umožňuje plánovať a prekonávať neočakávané situácie. História nás učí, aká je dôležitosť bezpečnosti pre kvalitu života, či v Európe alebo na celom svete. Pocit zraniteľnosti v tomto smere môže drasticky znížiť zmysel osobnej slobody. ...více

vliv automatizace řízení výrobních procesů na kvalitu práce a motivaci operátorů řídicích center

Petr Adolf Skřehot | 31. 5. 2018 0:00:00
Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 1/2018

Při výstavbě nových nebo při modernizaci stávajících řídicích center je snahou ergonomů a projektantů navrhovat taková řešení, která umožní zlepšit pracovní podmínky operátorů, včetně pracovního komfortu a snížit jejich psychickou zátěž pramenící z náročnosti jimi vykonávaných činností i vysoké odpovědnosti, kterou nesou. Ovšem vyhovět potřebám operátorů, a současně se přizpůsobit prostorovým omezením či specifickým technickým požadavkům kladených na řídicí systém, je velmi těžké. Zvládnutí tohoto nelehkého úkolu si proto žádá zodpovědný přístup spočívající v implementaci mnoha ergonomických principů, a to již ve fázi návrhu pracoviště. ...více

posúdenie súčasného stavu bezpečnosti železničných priecestí v európskej únií a slovenskej republike

Michal Ballay | 31. 5. 2018 0:00:00
Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 1/2018

Vo všeobecnosti môžeme dopravu označiť za veľmi zraniteľnú, pričom je závislá od vonkajších a vnútorných podmienok, v ktorých sa realizuje. Článok sa zaoberá dopravnou nehodovosťou na železničných priecestiach z matematicko – štatistického hľadiska na úrovni Európskej únie a Slovenskej republiky. Z pohľadu bezpečnosti na železničnej trati je najnebezpečnejším miestom úrovňové križovanie železničnej trate s pozemnou komunikáciou. Ide prakticky o jediné miesto priameho fyzického kontaktu medzi inak pomerne izolovanými dopravnými módmi. ...více

definície pojmov používaných vo vzťahu k bezpečnosti v cestnej doprave

Michal Ballay | 31. 5. 2018 0:00:00
Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 1/2018

Problematika dopravnej nehodovosti je vážny celospoločenský problém premietajúci sa vo všetkých sférach ľudskej činnosti, preto si vyžaduje komplexný a racionálny prístup. Článok je zameraný na rozbor rôznych pojmov používaných vo vzťahu k bezpečnosti v cestnej doprave. V rámci bezpečnosti je dôležité nájsť vhodnú definíciu, ktorá jasne a zreteľne identifikuje, čo je a nie je zastúpené daným termínom. Ďalšie termíny ako nebezpečenstvo, riziko a nehoda boli v minulosti chápané v rôznom negatívnom ponímaní. Článok vysvetľuje a zdôrazňuje ich vývoj a súčasné správne ponímanie vo vzťahu k cestnej doprave. ...více

organizačná kultúra a kultúra bezpečnosti

Martin Halaj | 31. 5. 2018 0:00:00
Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 1/2018

Článok sa zameriava na popis histórie a možné definície kultúry, z ktorej vychádza organizačná kultúra. Organizačnú kultúru považujeme za nástroj úspechu pre organizáciu a nástroj dosahovania stanovených cieľov. Pri organizačnej kultúre je dôležité identifikovať jej artefakty, hodnoty a predpoklady, ktoré ju charakterizujú. Jednou z hodnôt organizačnej kultúry je aj bezpečnosť. Kultúra bezpečnosti je súčasťou organizačnej kultúry, ktorá odpovedá na otázky týkajúce sa bezpečnosti. Aj pri kultúre bezpečnosti je možné identifikovať dôležité artefakty, hodnoty či predpoklady. ...více

interaktivní mapa pyrotechnické zátěže a rizika

Michaela Melicharová | 1. 12. 2017 0:00:00
Bezpečnost|Přehledová stať|Číslo 2/2017

Hlavním cílem výzkumného projektu s názvem „Interaktivní mapa pyrotechnické zátěže a rizika“ (č. VI20152018038) je zvýšení bezpečnosti občanů a technické infrastruktury na území České republiky za využití komplexního systému poskytující informační podporu při hodnocení rizikovosti území z hlediska výskytu pyrotechnické zátěže. Tento projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva vnitra, v rámci programu bezpečnostního výzkumu České republiky 2015 – 2020 (BV III/1-VS). Následující článek popisuje základní koncept uvedeného projektu se zaměřením na výchozí analytické činnosti v podobě získávání a zpracování vstupních dat o pyrotechnické zátěži. ...více

quadrocopter options and their use when searching for crews of aircraft in distress in inaccessible terrain

Jan Kyselák | 1. 12. 2017 0:00:00
Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 2/2017

At present, the rapid development of unmanned aircraft vehicle (UAV) land quadcopter with broad possibilities of their use is observed. This is mainly military use in reconnaissance activities, possibly in combat use, but also in the civilian sector. This is mainly about exploration and monitoring of areas such as forest fires, floods, etc., and the transmission of the data to the central site where the information is evaluated. The new research focuses on intelligent communication with other autonomous sources, the exploration of the unknown environment and the ability to maneuver in the target areas with relatively high speed ... ...více

význam a poslání objektu chráněného zdravotnického pracoviště – fakultní thomayerova nemocnice, praha 4 – krč (objekt ko 17)

Zdeněk Šafařík | 1. 12. 2017 0:00:00
Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 2/2017

Abstrakt Tento příspěvek se zabývá Chráněným zdravotnickým pracovištěm, objektem KO 17, který je majetkem Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze 4 – Krči. Charakterizuje možnosti využití, poslání a významu objektu KO 17 pro potřeby ochrany obyvatelstva z hlediska zabezpečení a poskytnutí zdravotnické pomoci postiženým osobám při mimořádných událostech, či krizových situacích a stavech. V příspěvku jsou uvedeny informace o technickém vybavení krytu, o počtu možného ukrývání osob, rozebírá různé režimy podzemního krytu v hlavním městě Praze. ...více

nelegálna migrácia v rámci slovenskej republiky

Júlia Mihoková Jakubčeková | 1. 12. 2017 0:00:00
Bezpečnost|Přehledová stať|Číslo 2/2017

Migrácia je v súčasnej dobe vážny problém, ktorý sa dotýka najmä krajín Európskej únie. Najzávažnejším problémom je nelegálna migrácia, t.j. nekontrolovateľný prechod štátnej hranice bez platných cestovných alebo iných dokladov, prípadne nelegálny pobyt osôb bez platných dokladov na území Európskej únie. Článok pojednáva o dôvodoch migrácie. Konkrétne sa zaoberá problematikou migrácie na Slovensku, a na údajoch v rokoch 2012 až 2016 poukazuje na zníženie počtu pokusov o nelegálnu migráciu cez územie Slovenskej republiky. ...více

krizové řízení nejen v rámci ozbrojených sil české republiky

Jan Kyselák | 1. 6. 2017 0:00:00
Bezpečnost|Přehledová stať|Ostatní|Číslo 1/2017

Příspěvek je krátkou recenzí publikace Krizové řízení I, autorů M. JURENKY, H. MALACHOVÉ a R. URBANA (Brno: Univerzita obrany, 2016. ISBN 978-80-7231-379-2). Analyzuje obsah materiálu, zamýšlí se v krátkosti nad jeho silnými a slabými stránkami. ...více

technológia ipv6, jéj bezpečnosť a nasadenie

Lukáš Urbančok | 1. 6. 2017 0:00:00
Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 1/2017

Cieľom tohto článku je preskúmať nastupujúcu technológiu IPv6 jéj bezpečnosť a nasadenie pri implementovaní infraštruktúry rozvojové platformy. Praktické laboratórne cvičenie znázorňuje ukážkový postup ako nakonfigurovať IPv4 a IPv6 zariadenia a pripraviť sa na prechod z existujúcej fiktívnej IPv4 na IPv6 sieť pomocou GNS3. Príspevok sa venuje možnostiam zvyšovania bezpečnosti a popisuje hrozby, ktoré ohrozujú IPv6. V záveru článku je popísaná infraštruktúra s IPv6 s možnosťami aplikácie softvérovo definované sietí, virtuálnej reality a Internetu vecí. ...více

nouzové zásobování pitnou vodou ve zlíně

Miroslav Mušálek | 1. 6. 2017 0:00:00
Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 1/2017

Tento článek se zabývá nouzovým zásobováním pitné vody ve městě Zlín. Tento způsob zajištění pitné vody obyvatelstvu je realizován během působení mimořádných událostí. Článek popisuje legislativní a teoretické nároky na zásobování vodou. Následně poukazuje na reálné skutečnosti a jejich aplikaci. Byl realizován sběr dat a brainstorming s odborníky. Následně byla provedena SWOT analýza stávajícího způsobu zabezpečí obyvatelstva pitnou vodou. Poslední část navrhuje možná zlepšení. ...více

postavení psychologie v soukromých bezpečnostních službách

Pavel Valášek | 1. 6. 2017 0:00:00
Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 1/2017

Tento příspěvek se zabývá rozborem současného stavu využívání poznatků psychologických věd ze strany jedinců s profesním zaměřením na soukromé bezpečnostní služby. Porovnává jejich využití mezi, z legislativního hlediska, hlavními druhy soukromých bezpečnostních služeb – detektivními službami a hlídacími službami. Okrajově je také diskutováno jejich porovnání s profesemi mimo soukromé bezpečnostní služby. ...více

činitele pre hodnotenie bezpečnosti organizácie

Ladislav Hofreiter | 1. 6. 2017 0:00:00
Bezpečnost|Číslo 1/2017

Bezpečnosť je základnou podmienkou existencie, pretrvania a rozvoja každej organizácie. Dosiahnutá úroveň bezpečnosti vytvára podmienky pre plnenie požadovaných funkcií organizácie. Na ohodnotenie reálnej bezpečnosti organizácie potrebujeme poznať tie činitele, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňujú úroveň jej bezpečnosti. V tomto článku identifikujeme a popisujeme rozhodujúce činitele bezpečnosti organizácie, ukazujeme ich vzájomné vzťahy a prezentujeme postup, ako s využitím týchto činiteľov a ich vzťahov možno komplexne ohodnotiť bezpečnosť organizácie. ...více

informačná podpora a súčasné trendy jej využívania v krízovom manažmente

Zuzana Valášková | 1. 6. 2017 0:00:00
Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 1/2017

V súčasnosti je proces zdokonaľovania technológií stále dynamickejší a napreduje vývoj informačných systémov. Tento vývoj by nemal obchádzať ani krízové riadenie na úrovni miestnej štátnej správy, kde sú využívané súbory informácií v procese zabezpečovania ochrany obyvateľov, majetku a životného prostredia pred účinkami krízových javov. Cieľom príspevku je poukázať na súčasné trendy v používaní informačných systémov a softvérovej podpory krízového riadenia. ...více

bezpečnost informací v sw krizového řízení.

Martin Ficek | 1. 6. 2017 0:00:00
Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 1/2017

Tato práce se zabývá bezpečností informací v softwarech krizového řízení. Definuje typy informací v krizovém řízení a kategorizuje je dle potřeby ochrany. Následně se práce zabývá samotnými softwary krizového řízení. Zde práce definuje šest oblastí podle určení příslušných softwarů a zabývá se vztahem mezi těmito softwary a informacemi. Určuje, jaké softwary pracují s jakými informacemi. Práce pracuje s metodikou COBIT, COBIT kostkou a v omezené míře SWOT analýzu. Jsou rozebrány jednotlivé prvky COBT kostky a aplikovány do problematiky softwarů krizového řízení. Jsou demonstrovány vztahy mezi jednotlivými prvky COBIT kostky prostřednictvím příkladů z aplikace COBIT kostky na problematiku softwaru krizového řízení a znázorňuje tím jisté obtíže a problémy spojené s touto problematikou. ...více

pohromy a jiné zdroje rizik v katastrálním území obce těmice

Zdeněk Šafařík | 1. 12. 2016 0:00:00
Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 2/2016

Předmětem tohoto příspěvku je rozbor současných zdrojů ohrožení na území České republiky. Článek se zabývá nejběžnějšími jevy a rozebírá jejich příčiny a následky. Součástí je shrnutí platné legislativy týkající se mimořádných událostí a běžných opatření různých odvětví. V další části jsou charakterizovány jednotlivé zdroje rizik pro katastrální území Těmice dle historických záznamů a současné dokumentace a rozbor možných ohrožení v současnosti a po dokončení uvažovaných technologických zařízení a staveb. ...více

hardware protection of metallic loops against sabotage

Václav Mach | 1. 12. 2016 0:00:00
Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 2/2016

This article deals with the protection of metallic loops against sabotage. Basic hardware solutions are examined as an essential element that can protect the Control and Indicating Equipment (CIE) against brute force attacks like overvoltage. To increase the security level, a new possible design of loop protection is presented. Assembled electronic circuit is then measured and discussed. Part of these issues is described in images that contain labels and values of the used components. ...více

nemoci z povolání jako důsledek environmentálního znečištění prostředí

Zdeněk Šafařík | 1. 12. 2016 0:00:00
Bezpečnost|Přehledová stať|Číslo 2/2016

Příspěvek se zabývá nemocemi z povolání v České republice a monitorováním expozice rizikovým faktorům práce a pracovních podmínek zaměstnanců na pracovištích. Zpracovali jsme materiály za období let 2013 – 2015, které se týkají rozboru profesionálních onemocnění hlášených v České republice, nemocemi z povolání a ohrožením nemocemi z povolání a monitorováním expozice na základě údajů z kategorizace prací a pracovišť za jednotlivé roky. ...více

luminiscenční spektroskopie jako nástroj k ověřování pravosti bankovek

Ondřej Halaška | 1. 12. 2016 0:00:00
Bezpečnost|Přehledová stať|Číslo 2/2016

Příspěvek obecně pojednává o nejefektivnějších metodách, pomocí nichž lze snadno a rychle examinovat danou bankovku z hlediska její pravosti. Některé z uvedených metod jsou velmi jednoduché a zvládne je i neodborná veřejnost, respektive lidé bez hlubších znalostí problematiky. Dále příspěvek také pojednává o metodách, které si vyžadují určité znalosti v oblasti padělání bankovek a také jisté laboratorní zázemí. Pro upřesnění celé problematiky, počáteční kapitola pojednává o samotných materiálech, ze kterých jsou bankovky vyrobeny. Experimentální výstup nastiňuje možné metody a jejich vhodné kombinace, které mohou být v praxi použity při ověřování pravosti bankovek. ...více

proces manažérstva bezpečnosti ii zavedenie, hodnotenie a zlepšovanie systému manažérstva bezpečnosti

Ľubomír Belan | 1. 12. 2016 0:00:00
Bezpečnost|Přehledová stať|Číslo 2/2016

Príspevok rieši problematiku postupnosti procesu manažérstva bezpečnosti spracovanú podľa prílohy SL a je pokračovaním problematiky systému manažérstva bezpečnosti organizácie uvedenej v článku Proces manažérstva bezpečnosti I. – Plánovanie bezpečnosti. ...více

proces manažérstva bezpečnosti ii plánovanie bezpečnosti

Ľubomír Belan | 1. 12. 2016 0:00:00
Bezpečnost|Číslo 2/2016

Príspevok rieši problematiku postupnosti procesu manažérstva bezpečnosti spracovanú podľa prílohy SL a je zameraný na súvislosti organizácie a prvú časť Demingovho cyklu manažérstva bezpečnosti organizácie – Vedenie, Plánovanie a Podpora. ...více

nové normy pre systémy manažérstva

Ľubomír Belan | 1. 12. 2016 0:00:00
Bezpečnost|Číslo 2/2016

Príspevok rieši problematiku systémov manažérstva podľa medzinárodne uznaného štandardu – Prílohy SL, ktorá všeobecne definuje rovnakú štruktúru, jadro textu a spoločné pojmy a definície pre budúce generácie systémov manažérstva a má veľmi významný vplyv na organizácie, poradcov, certifikačné orgány, akreditačné orgány, audítorov a systémy manažérstva. Táto príloha prakticky predstavuje postupnosť procesu manažérstva pre všetky jeho druhy. ...více

testovanie mechanických zábranných prostriedkov predmetovej ochrany

Vlastimil Mach | 1. 6. 2016 0:00:00
Bezpečnost|Číslo 1/2016

Autor sa aktívne zúčastnil testovania mechanických zábranných prostriedkov z hľadiska prielomovej odolnosti vo firme Revimont - DG s.r.o. Bystrička pri Martine, odbor Certest, ktorá je certifikačnou autoritou na území Slovenskej republiky pre všetky mechanické zábranné prostriedky. Výstupom z týchto testov bola žiadosť výrobcu týchto prostriedkov, Koval Systems a.s. Beluša, na certifikáciu podľa Vyhlášky č.337/2004 Z.z., v znení neskorších predpisov, Národným bezpečnostným úradom Slovenskej republiky a ich zaradenie medzi certifikované prostriedky použiteľné pre ochranu chránených objektov a priestorov. ...více

metody urgentního mapování v krizových situacích s využitím komunitních a participativních nástrojů gis

Jakub Trojan | 1. 12. 2015 0:00:00
Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 2/2015

Cílem příspěvku je upozornit na možnosti využití crowdsourcingu a participativních nástrojů GIS při komunitním řešení nenadálých krizových situací. Jako případová studie je zvolena platforma Ushahidi, která umožňuje rychlé nasazení při nutnosti operativního sběru dat v těžko dostupném terénu při výpadku profesionálních kartografů/geoinformatiků. Příspěvek je teoreticky ukotven v hluboké rešerši zejména zahraničních studií a přístupů k participativnímu a komunitnímu mapování, přičemž případová studie demonstrující implementaci platformy Ushahidi je lokalizována do prostředí města Uherské Hradiště při mapování předem delimitovaných kategorií rizik. ...více

softwarová podpora pro zajištění požadované úrovně bezpečnosti územních celků

Andrea Byrtusová | 1. 12. 2015 0:00:00
Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 2/2015

V článku je na základě analýzy vybraných metod na posuzování rizik územních celků navrhnut komplexní model na posuzování rizik územních celků Slovenské republiky. Jsou zde popsány postupné kroky, které by měly vést ke správnému posouzení mír rizik vzniku krizových jevů, které se mohou vyskytnout na sledovaném území. Dále je v článku popsána softwarová podpora, která využívá jednotlivé postupy navrhnutého modelu. Softwarová podpora by měla umožnit snadnější aplikaci navrhnutého modelu. Softwarová podpora je určena pro uživatele, kterými mohou být zástupci státní správy a samosprávy, ale i jiní uživatelé, kteří chtějí analyzovat a hodnotit rizika. ...více

základné východiska kvantitatívneho modelovania rizika

Katarína Kampová | 1. 12. 2015 0:00:00
Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 2/2015

Článok pojednáva o základných východiskách a predpokladoch analýzy rizík prostredníctvom kvantitatívneho modelu rizika. Popisuje možnosti modelovania rizika a jeho parametrov v kvantitatívnej analýze prostredníctvom subjektívnej pravdepodobnosti a objektívnej pravdepodobnosti. Poukazuje na základný cieľ analýzy rizík, ktorý je možné dosiahnuť pomocou popísania a interpretácie neurčitostí spojených s analyzovaným rizikom, a to na základe vhodne zvoleného kvantitatívneho modelu rizika. ...více

komplexný systémový prístup k bezpečnostnému manažmentu system-oriented approach to security management

Ľubomír Belan | 1. 12. 2015 0:00:00
Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 2/2015

Každý manažér vo svojej činnosti využíva informácie, v rozhodovacom procese sa rozhoduje a prijíma rozhodnutia, plánuje budúcu činnosť, vytvára a napĺňa organizačné štruktúry, vedie podriadených a nepretržite vykonáva kontrolu vo všetkých oblastiach činnosti. Všetky uvedené manažérske činnosti sú charakterizované v nasledujúcej viacdimenzionálnej charakteristike bezpečnostného manažmentu. ...více

prevencia vzniku krízových javov v cestnej doprave pomocou telematických systémov

Michal Ballay | 1. 12. 2015 0:00:00
Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 2/2015

Článok je zameraný na krízové javy v cestnej doprave. Poukazuje na prevenciu ich vzniku pomocou informačných a komunikačných systémov. Implementácia týchto systémov umožňuje výrazne obmedzenie pravdepodobnosti vzniku krízových javov. Priaznivý dopad majú aj na zvyšovaní bezpečnosti a plynulosti cestnej dopravy. Ich využitie je možné uplatniť aj pri riešení krízových javov. ...více

významy bezpečnostního managementu

Ľubomír Belan | 1. 12. 2015 0:00:00
Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 2/2015

Bezpečnostný manažment je mladou, rýchlo sa rozvíjajúcou disciplínou manažmentu, ktorá rieši základné problémy bezpečnosti referenčných objektov. Predstavuje jednu zo zložiek študijného odboru ochrana osôb a majetku, ktorý spolu s krízovým manažmentom v odbore občianska bezpečnosť a odborom záchranné služby patria do skupiny študijných odborov bezpečnostné služby. Bezpečnostný manažment (manažérstvo bezpečnosti) uskutočňujú manažéri a bezpečnostní pracovníci, ktorí vykonávajú špecifické riadiace činnosti v oblasti bezpečnosti, ktoré umožnia organizáciám dosiahnuť stanovené ciele. ...více

optimization of crisis management in municipality via gis

Jan Vávra | 1. 6. 2015 0:00:00
Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 1/2015

The aim of this paper is to design optimization of crisis management in the municipality. It is, therefore, necessary to create a system that increases efficiency in addressing crisis situations. The system is composed of three basic parts. The first part defines the procedure for qualified assessment of current security situation in selected municipality. The second part is focused on the specification of selected groups of objects. The last part of the article is focused on integration of acquired data into a geodatabase to streamline extraordinary event or a crisis situation in the municipality. ...více

technické prvky zabezpečení dopravních tunelů

Petr Kadleček | 1. 6. 2015 0:00:00
Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 1/2015

Cílem článku je shrnutí dostupných informací o bezpečnostních systémech dopravních tunelů v České republice. Tyto systémy slouží pro zvýšení bezpečnosti všech uživatelů tunelů a jejich použití je vyžadováno legislativními dokumenty České republiky a Evropské unie. Mezi hlavní prvky bezpečnosti v tunelech patří ventilační systém a systém elektrické požární signalizace, další prvky jsou například řídicí systém tunelu a inteligentní dohledový systém. První část se zabývá kategoriemi dopravních tunelů, ve druhé části jsou uvedeny metody zabezpečení tunelů a třetí část popisuje jednotlivé technické bezpečnostní prvky. ...více

ochrana ict před škodlivým působením blesku

Jan Vávra | 1. 6. 2015 0:00:00
Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 1/2015

Článek je zaměřen na popis ucelené ochrany informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT) před negativním působením blesku. První část článku popisuje vnitřní a vnější systém ochrany LPS. Ve druhé části je analyzován systém ochrany před přepětím. Závěrečná část se zaměřuje na ochranu před elektromagnetickými poli. ...více

plánování evakuace u sociálních zařízení v zónách havarijního plánování jaderných zařízení

Lenka Brehovská | 1. 6. 2015 0:00:00
Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 1/2015

Na roky 2013 -2015 proběhla třetí výzva bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra ČR zaměřena na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva se do výzvy zapojila výzkumem zaměřeným na Ochranu obyvatelstva v závislosti na diferenciaci populace. ...více

procesy ukrytí obyvatelstva z pohledu obcí se zaměřením na problematiku aplikace geografických informačních systémů.

Jakub Rak | 1. 12. 2014 0:00:00
Bezpečnost|Číslo 2/2014

Článek popisuje způsoby využití geografických informačních systémů (GIS) pro potřeby ukrytí obyvatelstva. V první části uvádí legislativní souvislosti implementace ukrytí obyvatelstva, obcí a GIS. V druhé části se článek zaměřuje především na problematiku dat pro potřeby aplikace GIS při realizaci opatření ochrany obyvatelstva. Závěrem předkládá ukázku jednoduchého datového modelu pro potřeby evidence a správy problematiky ukrytí z pohledu obcí. ...více

biometric face recognition system

Stanislav Kovář | 1. 12. 2014 0:00:00
Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 2/2014

The article contains a description of the functions of biometric system for face scanning, which also the Broadway 3D from Artec Group uses. Determination of basic facial characteristics that are necessary for the correct identification of users of the system. The results of practical measurements of the device in certain situations and their evaluates are presented in the article. ...více

ochrana obyvatelstva před povodněmi

Zdeněk Šafařík | 1. 12. 2014 0:00:00
Bezpečnost|Přehledová stať|Číslo 2/2014

Příspěvek se věnuje základním směrnicím Evropské unie z oblasti povodní a vodního hospodářství celkově a taktéž otázkám povodní v České republice, pro kterou jsou tyto události vysoce aktuální. Primární snahou zůstává záchrana lidského života a ochrana zdraví člověka. ...více

identifikace rizik u sociálních zařízení pro případ výpadku elektrické energie jako prevence během mimořádných událostí

Lenka Brehovská | 1. 12. 2014 0:00:00
Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 2/2014

Rozsáhlé výpadky elektrické energie se sebou přinášejí nemalé dopady ovlivňující chod našich životů. Ovlivňují životy, zdraví majetek i životní prostředí. Nejohroženějším obyvatelstvem jsou lidé závislí na péči druhých. Nacházejí se ve zdravotnických, sociálních a školských zařízení, které nabízejí pobytové služby. Je nutné, aby tato zařízení byla připravena na výpadky elektrické energie a mohla poskytovat své služby klientům, o které se stará i v případě výpadků elektrické energie. ...více

Odborný vědecký časopis Trilobit | © 2009 - 2019 Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíně | ISSN 1804-1795