Přihlásit | Registrovat
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
TRILOBIT
Bezpečnost

Pohromy a jiné zdroje rizik v katastrálním území obce Těmice

Zdeněk Šafařík | 1. 12. 2016 0:00:00
Bezpečnost|Aktuální číslo|Vědecká stať|Číslo 2/2016

Předmětem tohoto příspěvku je rozbor současných zdrojů ohrožení na území České republiky. Článek se zabývá nejběžnějšími jevy a rozebírá jejich příčiny a následky. Součástí je shrnutí platné legislativy týkající se mimořádných událostí a běžných opatření různých odvětví. V další části jsou charakterizovány jednotlivé zdroje rizik pro katastrální území Těmice dle historických záznamů a současné dokumentace a rozbor možných ohrožení v současnosti a po dokončení uvažovaných technologických zařízení a staveb. ...více

Hardware protection of metallic loops against sabotage

Václav Mach | 1. 12. 2016 0:00:00
Bezpečnost|Aktuální číslo|Vědecká stať|Číslo 2/2016

This article deals with the protection of metallic loops against sabotage. Basic hardware solutions are examined as an essential element that can protect the Control and Indicating Equipment (CIE) against brute force attacks like overvoltage. To increase the security level, a new possible design of loop protection is presented. Assembled electronic circuit is then measured and discussed. Part of these issues is described in images that contain labels and values of the used components. ...více

Nemoci z povolání jako důsledek environmentálního znečištění prostředí

Zdeněk Šafařík | 1. 12. 2016 0:00:00
Bezpečnost|Aktuální číslo|Přehledová stať|Číslo 2/2016

Příspěvek se zabývá nemocemi z povolání v České republice a monitorováním expozice rizikovým faktorům práce a pracovních podmínek zaměstnanců na pracovištích. Zpracovali jsme materiály za období let 2013 – 2015, které se týkají rozboru profesionálních onemocnění hlášených v České republice, nemocemi z povolání a ohrožením nemocemi z povolání a monitorováním expozice na základě údajů z kategorizace prací a pracovišť za jednotlivé roky. ...více

Luminiscenční spektroskopie jako nástroj k ověřování pravosti bankovek

Ondřej Halaška | 1. 12. 2016 0:00:00
Bezpečnost|Aktuální číslo|Přehledová stať|Číslo 2/2016

Příspěvek obecně pojednává o nejefektivnějších metodách, pomocí nichž lze snadno a rychle examinovat danou bankovku z hlediska její pravosti. Některé z uvedených metod jsou velmi jednoduché a zvládne je i neodborná veřejnost, respektive lidé bez hlubších znalostí problematiky. Dále příspěvek také pojednává o metodách, které si vyžadují určité znalosti v oblasti padělání bankovek a také jisté laboratorní zázemí. Pro upřesnění celé problematiky, počáteční kapitola pojednává o samotných materiálech, ze kterých jsou bankovky vyrobeny. Experimentální výstup nastiňuje možné metody a jejich vhodné kombinace, které mohou být v praxi použity při ověřování pravosti bankovek. ...více

Proces manažérstva bezpečnosti II zavedenie, hodnotenie a zlepšovanie systému manažérstva bezpečnosti

Ľubomír Belan | 1. 12. 2016 0:00:00
Bezpečnost|Aktuální číslo|Přehledová stať|Číslo 2/2016

Príspevok rieši problematiku postupnosti procesu manažérstva bezpečnosti spracovanú podľa prílohy SL a je pokračovaním problematiky systému manažérstva bezpečnosti organizácie uvedenej v článku Proces manažérstva bezpečnosti I. – Plánovanie bezpečnosti. ...více

Proces manažérstva bezpečnosti Ii plánovanie bezpečnosti

Ľubomír Belan | 1. 12. 2016 0:00:00
Bezpečnost|Aktuální číslo|Číslo 2/2016

Príspevok rieši problematiku postupnosti procesu manažérstva bezpečnosti spracovanú podľa prílohy SL a je zameraný na súvislosti organizácie a prvú časť Demingovho cyklu manažérstva bezpečnosti organizácie – Vedenie, Plánovanie a Podpora. ...více

Nové normy pre systémy manažérstva

Ľubomír Belan | 1. 12. 2016 0:00:00
Bezpečnost|Aktuální číslo|Číslo 2/2016

Príspevok rieši problematiku systémov manažérstva podľa medzinárodne uznaného štandardu – Prílohy SL, ktorá všeobecne definuje rovnakú štruktúru, jadro textu a spoločné pojmy a definície pre budúce generácie systémov manažérstva a má veľmi významný vplyv na organizácie, poradcov, certifikačné orgány, akreditačné orgány, audítorov a systémy manažérstva. Táto príloha prakticky predstavuje postupnosť procesu manažérstva pre všetky jeho druhy. ...více

Testovanie mechanických zábranných prostriedkov predmetovej ochrany

Vlastimil Mach | 1. 6. 2016 0:00:00
Bezpečnost|Číslo 1/2016

Autor sa aktívne zúčastnil testovania mechanických zábranných prostriedkov z hľadiska prielomovej odolnosti vo firme Revimont - DG s.r.o. Bystrička pri Martine, odbor Certest, ktorá je certifikačnou autoritou na území Slovenskej republiky pre všetky mechanické zábranné prostriedky. Výstupom z týchto testov bola žiadosť výrobcu týchto prostriedkov, Koval Systems a.s. Beluša, na certifikáciu podľa Vyhlášky č.337/2004 Z.z., v znení neskorších predpisov, Národným bezpečnostným úradom Slovenskej republiky a ich zaradenie medzi certifikované prostriedky použiteľné pre ochranu chránených objektov a priestorov. ...více

Metody urgentního mapování v krizových situacích s využitím komunitních a participativních nástrojů GIS

Jakub Trojan | 1. 12. 2015 0:00:00
Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 2/2015

Cílem příspěvku je upozornit na možnosti využití crowdsourcingu a participativních nástrojů GIS při komunitním řešení nenadálých krizových situací. Jako případová studie je zvolena platforma Ushahidi, která umožňuje rychlé nasazení při nutnosti operativního sběru dat v těžko dostupném terénu při výpadku profesionálních kartografů/geoinformatiků. Příspěvek je teoreticky ukotven v hluboké rešerši zejména zahraničních studií a přístupů k participativnímu a komunitnímu mapování, přičemž případová studie demonstrující implementaci platformy Ushahidi je lokalizována do prostředí města Uherské Hradiště při mapování předem delimitovaných kategorií rizik. ...více

Softwarová podpora pro zajištění požadované úrovně bezpečnosti územních celků

Andrea Byrtusová | 1. 12. 2015 0:00:00
Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 2/2015

V článku je na základě analýzy vybraných metod na posuzování rizik územních celků navrhnut komplexní model na posuzování rizik územních celků Slovenské republiky. Jsou zde popsány postupné kroky, které by měly vést ke správnému posouzení mír rizik vzniku krizových jevů, které se mohou vyskytnout na sledovaném území. Dále je v článku popsána softwarová podpora, která využívá jednotlivé postupy navrhnutého modelu. Softwarová podpora by měla umožnit snadnější aplikaci navrhnutého modelu. Softwarová podpora je určena pro uživatele, kterými mohou být zástupci státní správy a samosprávy, ale i jiní uživatelé, kteří chtějí analyzovat a hodnotit rizika. ...více

Základné východiska kvantitatívneho modelovania rizika

Katarína Kampová | 1. 12. 2015 0:00:00
Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 2/2015

Článok pojednáva o základných východiskách a predpokladoch analýzy rizík prostredníctvom kvantitatívneho modelu rizika. Popisuje možnosti modelovania rizika a jeho parametrov v kvantitatívnej analýze prostredníctvom subjektívnej pravdepodobnosti a objektívnej pravdepodobnosti. Poukazuje na základný cieľ analýzy rizík, ktorý je možné dosiahnuť pomocou popísania a interpretácie neurčitostí spojených s analyzovaným rizikom, a to na základe vhodne zvoleného kvantitatívneho modelu rizika. ...více

Komplexný systémový prístup k bezpečnostnému manažmentu System-oriented Approach to Security Management

Ľubomír Belan | 1. 12. 2015 0:00:00
Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 2/2015

Každý manažér vo svojej činnosti využíva informácie, v rozhodovacom procese sa rozhoduje a prijíma rozhodnutia, plánuje budúcu činnosť, vytvára a napĺňa organizačné štruktúry, vedie podriadených a nepretržite vykonáva kontrolu vo všetkých oblastiach činnosti. Všetky uvedené manažérske činnosti sú charakterizované v nasledujúcej viacdimenzionálnej charakteristike bezpečnostného manažmentu. ...více

Prevencia vzniku krízových javov v cestnej doprave pomocou telematických systémov

Michal Ballay | 1. 12. 2015 0:00:00
Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 2/2015

Článok je zameraný na krízové javy v cestnej doprave. Poukazuje na prevenciu ich vzniku pomocou informačných a komunikačných systémov. Implementácia týchto systémov umožňuje výrazne obmedzenie pravdepodobnosti vzniku krízových javov. Priaznivý dopad majú aj na zvyšovaní bezpečnosti a plynulosti cestnej dopravy. Ich využitie je možné uplatniť aj pri riešení krízových javov. ...více

Významy bezpečnostního managementu

Ľubomír Belan | 1. 12. 2015 0:00:00
Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 2/2015

Bezpečnostný manažment je mladou, rýchlo sa rozvíjajúcou disciplínou manažmentu, ktorá rieši základné problémy bezpečnosti referenčných objektov. Predstavuje jednu zo zložiek študijného odboru ochrana osôb a majetku, ktorý spolu s krízovým manažmentom v odbore občianska bezpečnosť a odborom záchranné služby patria do skupiny študijných odborov bezpečnostné služby. Bezpečnostný manažment (manažérstvo bezpečnosti) uskutočňujú manažéri a bezpečnostní pracovníci, ktorí vykonávajú špecifické riadiace činnosti v oblasti bezpečnosti, ktoré umožnia organizáciám dosiahnuť stanovené ciele. ...více

Optimization of Crisis Management in Municipality via GIS

Jan Vávra | 1. 6. 2015 0:00:00
Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 1/2015

The aim of this paper is to design optimization of crisis management in the municipality. It is, therefore, necessary to create a system that increases efficiency in addressing crisis situations. The system is composed of three basic parts. The first part defines the procedure for qualified assessment of current security situation in selected municipality. The second part is focused on the specification of selected groups of objects. The last part of the article is focused on integration of acquired data into a geodatabase to streamline extraordinary event or a crisis situation in the municipality. ...více

Technické prvky zabezpečení dopravních tunelů

Petr Kadleček | 1. 6. 2015 0:00:00
Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 1/2015

Cílem článku je shrnutí dostupných informací o bezpečnostních systémech dopravních tunelů v České republice. Tyto systémy slouží pro zvýšení bezpečnosti všech uživatelů tunelů a jejich použití je vyžadováno legislativními dokumenty České republiky a Evropské unie. Mezi hlavní prvky bezpečnosti v tunelech patří ventilační systém a systém elektrické požární signalizace, další prvky jsou například řídicí systém tunelu a inteligentní dohledový systém. První část se zabývá kategoriemi dopravních tunelů, ve druhé části jsou uvedeny metody zabezpečení tunelů a třetí část popisuje jednotlivé technické bezpečnostní prvky. ...více

Ochrana ICT před škodlivým působením blesku

Jan Vávra | 1. 6. 2015 0:00:00
Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 1/2015

Článek je zaměřen na popis ucelené ochrany informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT) před negativním působením blesku. První část článku popisuje vnitřní a vnější systém ochrany LPS. Ve druhé části je analyzován systém ochrany před přepětím. Závěrečná část se zaměřuje na ochranu před elektromagnetickými poli. ...více

Plánování evakuace u sociálních zařízení v zónách havarijního plánování jaderných zařízení

Lenka Brehovská | 1. 6. 2015 0:00:00
Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 1/2015

Na roky 2013 -2015 proběhla třetí výzva bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra ČR zaměřena na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva se do výzvy zapojila výzkumem zaměřeným na Ochranu obyvatelstva v závislosti na diferenciaci populace. ...více

Procesy ukrytí obyvatelstva z pohledu obcí se zaměřením na problematiku aplikace geografických informačních systémů.

Jakub Rak | 1. 12. 2014 0:00:00
Bezpečnost|Číslo 2/2014

Článek popisuje způsoby využití geografických informačních systémů (GIS) pro potřeby ukrytí obyvatelstva. V první části uvádí legislativní souvislosti implementace ukrytí obyvatelstva, obcí a GIS. V druhé části se článek zaměřuje především na problematiku dat pro potřeby aplikace GIS při realizaci opatření ochrany obyvatelstva. Závěrem předkládá ukázku jednoduchého datového modelu pro potřeby evidence a správy problematiky ukrytí z pohledu obcí. ...více

Biometric Face Recognition System

Stanislav Kovář | 1. 12. 2014 0:00:00
Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 2/2014

The article contains a description of the functions of biometric system for face scanning, which also the Broadway 3D from Artec Group uses. Determination of basic facial characteristics that are necessary for the correct identification of users of the system. The results of practical measurements of the device in certain situations and their evaluates are presented in the article. ...více

Ochrana obyvatelstva před povodněmi

Zdeněk Šafařík | 1. 12. 2014 0:00:00
Bezpečnost|Přehledová stať|Číslo 2/2014

Příspěvek se věnuje základním směrnicím Evropské unie z oblasti povodní a vodního hospodářství celkově a taktéž otázkám povodní v České republice, pro kterou jsou tyto události vysoce aktuální. Primární snahou zůstává záchrana lidského života a ochrana zdraví člověka. ...více

Identifikace rizik u sociálních zařízení pro případ výpadku elektrické energie jako prevence během mimořádných událostí

Lenka Brehovská | 1. 12. 2014 0:00:00
Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 2/2014

Rozsáhlé výpadky elektrické energie se sebou přinášejí nemalé dopady ovlivňující chod našich životů. Ovlivňují životy, zdraví majetek i životní prostředí. Nejohroženějším obyvatelstvem jsou lidé závislí na péči druhých. Nacházejí se ve zdravotnických, sociálních a školských zařízení, které nabízejí pobytové služby. Je nutné, aby tato zařízení byla připravena na výpadky elektrické energie a mohla poskytovat své služby klientům, o které se stará i v případě výpadků elektrické energie. ...více

Metodika testovania komponentov poplachových systémov v prašnom prostredí

Andrej Veľas | 1. 12. 2014 0:00:00
Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 2/2014

Technické normy obsahujú spôsob testovania komponentov poplachových systémov voči vplyvom prostredia, ktorý je popísaný len všeobecne (napr. STN EN 60068 Skúšanie vplyvu prostredia). Norma zameraná na všeobecné skúšky komponentov poplachových systémov (STN EN 50130-5) rieši síce prachotesnosť, ale presný postup testovania nie je uvedený. V praxi tak nájdeme optické detektory dymu, detektory pohybu a ďalšie komponenty poplachových systémov inštalované aj prašnom prostredí (napr. v drevárskych dielňach a pod.). Článok obsahuje metodiku testovania vybraných komponentov poplachových systémov a výsledky realizovaných pilotných testov v prašnom prostredí. ...více

Využití informační podpory pro krizové řízení

David Šaur | 1. 12. 2014 0:00:00
Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 2/2014

Článek pojednává o využití vybrané informační podpory pro ochranu kritické infrastruktury, plánování a obnovy v podnicích při vzniku mimořádné události, popř. krizové situace. V rámci toho článku jsou popsány čtyři softwarové nástroje, které jsou k dispozici na naší fakultě. Nejprve jsou uvedeny první dva softwarové nástroje RISKAN a SFERA, které se velmi často využívají při analýze rizik v oblasti ochrany kritické infrastruktury. Lze je však také využít při analýze rizik v soukromé sféře. ...více

Využití povodňového simulátoru POSIM pro tvorbu povodňových plánů

David Šaur | 1. 12. 2014 0:00:00
Bezpečnost|Přehledová stať|Číslo 2/2014

Obsah článku je zaměřen na využití informační podpory určených pro tvorbu povodňových plánů na konkrétní studii zájmového území v oblasti středního toku řeky Moravy a dolního a středního toku řeky Bečvy včetně části Vsetínské Bečvy. Pro simulaci povodní byl vybrán povodňový simulátor POSIM od společnosti T-Soft. ...více

Hodnocení účinnost poplachových systémů

Jan Valouch | 1. 12. 2014 0:00:00
Bezpečnost|Číslo 2/2014

Projektování poplachových systémů představuje soubor tvůrčích technických činností, které zahrnují návrh systému, zpracování projektové dokumentace a instalaci systémů. Návrh poplachových systémů vychází ze systémových a technických požadavků, které jsou určeny řadou oborových technických norem. Tyto normy ovšem neřeší problematiku hodnocení účinnosti poplachových systémů. Cílem následujícího příspěvku je prezentace návrhu agregovaných koeficientů, jako základního východiska pro hodnocení účinnosti poplachových systémů. ...více

Základní pravidla pro definici bezpečnostní politiky organizace v oblasti informačních technologií

Petr Lukašík | 1. 6. 2014 0:00:00
Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 1/2014

Informační a datová bezpečnost jsou termíny, které jsou prezentovány jako standard a souhrn nezbytných pravidel pro každou organizační strukturu, která aktivně využívá informační technologie k podpoře svých činností. Bohužel všechna opatření, která přinášejí zlepšení stavu bezpečnostních pravidel také zvyšují nárůst restrikcí a obecně snižují úroveň uživatelské přívětivosti systému. Uživatel má výrazně snížen manipulační prostor a pokud není s touto problematikou obeznámen, mnohdy tato opatření vyhodnotí jako omezení osobní svobody. ...více

Připravenost nemocnic na výpadky elektrické energie

Lenka Brehovská | 1. 6. 2014 0:00:00
Bezpečnost|Přehledová stať|Číslo 1/2014

Proto tento výzkum klad důraz na vytyčení silných a slabých stránek v systému připravenosti zařízení na výpadky elektrické energie. Vytyčení příležitostí a hrozeb, které je důležité postihnout a využít v posílení zařízení. Pro získání dat byl využit strukturovaný rozhovor, který se uskutečňoval v zařízení. Dotazy směřovaly na současný stav připravenosti. K vyhodnocení byla použita operační analýza, jako jedna z metod rizikového inženýrství. Výsledky této analýzy slouží k vypracování návrhu řešení krizové situace – výpadek elektrické energie v Jihočeském kraji a návrhu na posílení připravenosti na výpadky elektrické energie u všech zařízení nacházející se v České republice. ...více

Hodnotenie rizika pri ochrane objektov kritickej infraštruktúry

Ladislav Hofreiter | 1. 6. 2014 0:00:00
Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 1/2014

Efektívna ochrana objektov kritickej infraštruktúry je podmienená identifikovaním a ohodnotením bezpečnostných rizík. V tejto štúdii chceme predstaviť jeden z možných spôsobov posudzovania rizík pri ochrane objektov kritickej infraštruktúry. ...více

Bezpečnostní technologie pro ochranu perimetru

Ivo REBENDA | 1. 12. 2013 0:00:00
Bezpečnost|Přehledová stať|Číslo 3/2013 - BTSM

Představení řešení výzkumu, vývoje, testování a možnosti použití nového způsobu detekce narušení vymezeného, v některých případech i nevymezeného perimetru. Pro dosažení stanoveného cíle se využívá zařízení FG3000, které novým způsobem aplikuje kvalitní seismické detektory, akcelerometry a další elektroniku. Provádí detekci a lokalizaci mechanických vzruchů, analyzuje detekované vibrace způsobené možným pokusem o narušení či překonání perimetru. ...více

Research on trends in the development of the international security environment. Application of Strategic Analysis

Piotr Daniluk | 1. 12. 2013 0:00:00
Bezpečnost|Přehledová stať|Číslo 3/2013 - BTSM

Strategic analysis is one of the most important conceptions of systemic research, which enables to recognize and estimate even very complex threats and opportunities which may be challenges for security. This research is conducted simultaneously in many areas – political, economical, social, technological, military and ecological, regardless of what kind of institution or organization is concerned. ...více

Elektromagnetické zbraně, hrozba pro industriální společnost

Libor DRAŽAN | 1. 12. 2013 0:00:00
Bezpečnost|Přehledová stať|Číslo 3/2013 - BTSM

Příspěvek se zabývá problematikou zbraní se směrovanou energií. V příspěvku je provedena klasifikace zbraní se směrovanou energií. Podrobněji je rozebrána problematika zbraní se směrovanou energií pracujících v pásmu rádiových vln a mikrovln. Dále je rozebrána podstata působení zbraní se směrovanou energií na elektronická zařízení a jsou popsány technologie využívané při konstrukci zbraní se směrovanou energií. V závěru jsou uvedeny možné scénáře použití zbraní se směrovanou energií proti industriálně vyspělé společnosti. ...více

Knowledge Database of Asymmetric Threats

Pavel BUČKA | 1. 12. 2013 0:00:00
Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 3/2013 - BTSM

The article deals with a possibility of creating a knowledge database of asymmetric threats on the basis of experience of previous operations. The experience of combat use in operations demonstrated the need for an improved training for the mission. Decision Support System is a tool which improves process of planning and executing mission in asymmetric warfare. The core of the system is a knowledge database, serving as a comprehensive source of historical information, and components supporting the assessment of risk for future missions. ...více

Digitální svět a dokazování obsahu elektronických dokumentů

Viktor PORADA | 1. 12. 2013 0:00:00
Bezpečnost|Přehledová stať|Číslo 3/2013 - BTSM

Příspěvek pojednává o problémech s poznáním a prokázáním, resp. dokázáním dějů, které v digitálním světě probíhají. Tato otázka zajímá jak teoretiky – filosofy a matematiky, tak praktiky – konstruktéry a návrháře. Ale možná ještě významnější se dnes stává pro kriminalisty při forenzní analýze počítačových systémů a sítí, jakož i digitálních nosičů dat z hlediska dokazování jejich obsahu. Nejčastější formou forenzního zkoumání elektronických dokumentů nacházejících se v prostředcích ICT jsou digitální dokumenty ve statické formě, které byly opatřeny nebo zajištěny orgány činnými v trestním řízení. ...více

Security systems of public corporations of territorial

Hana Urbančoková | 1. 12. 2013 0:00:00
Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 2/2013

The article deals with the possibilities of securing buildings of public corporations of territorial self-governments. The aim of article is to show the importance of these objects and then analyze the basic aspects of physical security in the scope of the characteristic properties of objects of territorial self-governments. ...více

Poskytování osobní ochrany ženou jako rodinným osobním strážcem v podmínkách ČR

Hana Talandová | 1. 12. 2012 0:00:00
Bezpečnost|Číslo 2/2012|Ostatní

Abstract: Článek se zabývá činností ženy jako rodinného osobního strážce v podmínkách České republiky. Popisuje osobu jako rodinného osobního strážce a její výbavu potřebnou při poskytování osobní ochrany. Dále je zde zmíněn preventista a jeho spojení s rodinným osobním strážcem. Klíčová slova: rodinný osobní strážce, ochrana, preventista ...více

Klasifikácia nových typových pozícií v oblasti súkromnej bezpečnosti v slovenskej republike.

Dagmar Vidriková | 1. 6. 2012 0:00:00
Bezpečnost|Číslo 1/2012|Vědecká stať

Článok pojednáva otvorbe typových pozícií súkromnej bezpečnosti. Poukazuje na význam bezpečnostného priemyslu na národnej inadnárodnej úrovni. Jedným zcieľov tvorby typových pozícií vpodmienkach SR je prepojenie vzdelania apraxe apostupné skvalitňovanie služieb súkromnej bezpečnosti jej poskytovateľmi. Nové typové pozície vytvárajú predpoklady pre stabilizáciu zamestnancov SBS aich kariérový rast. Reagujú tak aj na súčasný negatívny vývoj zamestnanosti v štátoch EÚ. ...více

Poskytnutie pomoci diplomatickým misiám akreditovaným v Slovenskej republike v prípade vzniku mimoriadnej udalosti

Jarmila Štefanková | 1. 6. 2012 0:00:00
Bezpečnost|Číslo 1/2012|Vědecká stať

The evacuation plan has to ensure a smooth evacuation of employees in case of emergency and after the emergency incident. Transfer of staff from the threatened building. Evacuation plan identifies the persons responsible for managing the evacuation, they are required to organize the evacuation in order to avoid panic, unnecessary damage to health, loss of life of persons and property. ...více

Meranie elektrických veličín a návrh využitia peltierovho článku v zabezpečovacej technike

Andrej VEĽAS | 1. 6. 2012 0:00:00
Bezpečnost|Číslo 1/2012|Vědecká stať

Peltierov článok patrí kzdrojom energie, ktoré dokážu vyrábať elektrickú energiu zodpadového tepla, anaopak, dokážu teplo pri dodaní elektrickej energie produkovať. Vsúčasnej dobe sa vzabezpečovacej technike nevyužívajú. Cieľom článku je popísať možnosti využitia Peltierových článkov vzabezpečovacej technike. ...více

Autorizačný systém pomocou technológie rádiofrekvenčnej identifikácie

Juraj Vaculík | 1. 12. 2011 0:00:00
Bezpečnost|Číslo 2/2011|Vědecká stať

Jedným zo základných bezpečnostných opatrení je riadenie prístupu do priastorov a k objektom. Cieľom príspevku je prezentovať možnosť hardvérového a softvérového riešenia modelu autorizačného systému, na báze technológií automatickej ideentifikácie, menovite technológie RFID. Keďže technológia RFID sa vo veľkom množstve prípadov používa na označovanie a identifikáciu materiálov a predmetov, úlohou bolo navrhnúť taký systém, ktorý spĺňa požiadavky trhu, a zároveň zabezpečiť jednoduchú obsluhu prostredníctvom pasívneho prvku, ktorý identifikuje vstupujúcu osobu na základe RFID identifikátora, ktorý je tejto osobe priradený. ...více

Dizajn prvkov elektrických zabezpečovacích systémov – pasívne infračervené detektory

Andrej Veľas | 1. 6. 2011 20:40:27
Bezpečnost|Číslo 1/2011|Přehledová stať

Článok popisuje súčasný stav v dizajne prvkov elektrických zabezpečovacích systémov, konkrétne vpasívnych infračervených detektoroch pohybu. Vsúčasnosti sa pri konštrukcii týchto detektorov len zriedkavo používajú moderné tvary amateriály. Článok popisuje predpoklady dizajnu detektorov, ako aj možnosti zmeny vdizajne detektorov. ...více

Návrh projektování nezbytných úprav improvizovaného úkrytu

Lucie Juříková | 1. 6. 2011 20:40:27
Bezpečnost|Číslo 1/2011|Přehledová stať

Cílem příspěvku je poukázat na možné řešení výstavby improvizovaných úkrytů v případě mimořádné události. Nezbytnými úpravami je myšleno výstavba větracích komínků, nouzové výlezy, podpěry stropní konstrukce, stínění, zesilování zdiva apod. Článek bude řešit použití a umístění větracích komínků i nouzových výlezů ve stávajícím modelovém úkrytu. ...více

Ochrana před účinky jaderných zbraní - Ochranné vlastnosti vybraných materiálů.

Jakub Rak | 1. 6. 2011 20:40:27
Bezpečnost|Číslo 1/2011|Vědecká stať

Příspěvek seznamuje súčinky jaderných zbraní a jejich působením. Dále naznačuje základní možnosti ochrany před jejich působením. Druhá část je věnována ochranným vlastnostem vybraných materiálů. Materiály jsou hodnoceny zpohledu jejich ochranných vlastností před pronikavou radiací a jejich. Dalšími aspekty jsou jejich dostupnost a obtížnost zpracování při realizaci stavebních úprav. ...více

Dôležitosť a význam odbornej prípravy zamestnancov strážnej služby v SR

Dagmar Vidriková | 11. 11. 2010 19:40:03
Bezpečnost|Číslo 2/2010|Vědecká stať

Jednou z podmienok pre uchádzačov o zamestnanie v strážnej službe v SR je povinnosť absolvovať kurz odbornej spôsobilosti. Po absolvovaní je uchádzačovi, ktorý úspešne vykonal skúšku, vydaný Ministerstvom vnútra SR preukaz odbornej spôsobilosti typu „S“. Ide o istú formu vzdelania, ktorej cieľom je zabezpečiť kvalifikovaný výkon služby, ako aj znížiť riziko možného vybočenia zamestnancov zo stanovených medzí. Názory odbornej verejnosti i ľudí z praxe sa však rôznia, a to v otázkach rozsahu i obsahu odbornej prípravy. Je vzdelanie zamestnancov súkromnej bezpečnostnej služby dôležité? Má význam pri výkone strážnej služby? ...více

Návrh technologie projektování improvizovaných úkrytů v podmínkách České Republiky

Jakub Rak | 29. 10. 2010 21:16:26
Bezpečnost|Číslo 2/2010|Vědecká stať

Článek se zabývá možnostmi zefektivnění a rozvoje oblasti úkrytí obyvatelstva před následky zbraní hromadného ničení a jiných mimořádných událostí v podmínkách České Republiky. V návaznosti na legislativní změny (Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020) rozebírá zpracování podkladů pro vybudování improvizovaných úkrytů a vytvoření standardu pro jejich projektování. Vytvořený standard představuje vzor pro jiné samosprávné celky využitelný v rámci krizového řízení ...více

Tvorba a riadenie projektov prevencie kriminality

Josef Reitšpís | 20. 10. 2010 6:53:10
Bezpečnost|Číslo 2/2010|Vědecká stať

Článok je venovaný oblasti skvalitňovania tvorby a riadenia projektov prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti. Netradičným spôsobom autori implementujú všeobecné zásady tvorby projektov do oblasti prevencie kriminality. S využitím logiky sa snažia navrhnúť metodický postup pri tvorbe projektov. Projekt preventívnej aktivity chápu ako proces a uviedli nástroj na popis procesov, čo je Vývojový diagram procesov. V závere sa autori článku venujú stabilite riadiacich procesov. Kľúčové slová: prevencia kriminality, projekt, logický rámec ...více

Riešenie kriminogénnych činiteľov nasilnej kriminality prostredníctvom metódy DMAIC

Ľubomíra Pecková | 31. 5. 2010 20:54:28
Bezpečnost|Číslo 1/2010|Vědecká stať

Prostredníctvom prevencie kriminality je možné predchádzať zvyšovaniu páchania trestnej činnosti. Pomocou poznania príčin kriminality je možné nájsť správne prostriedky na jej elimináciu. Tento článok je smerovaný na možnosti riešenia kriminogénnych činiteľov násilnej kriminality metódou DMAIC, ktorá bola využitá pri riešení kriminogénnych činiteľov v rámci dizertačnej práce na tému : „Racionalizácia prevencie kriminality na miestnej a regionálnej úrovni“. ...více

Inteligent Building Technologies as an important aspect of Critical Infrastructure Protection

Martin Hromada | 31. 5. 2010 20:01:22
Bezpečnost|Číslo 1/2010|Vědecká stať

The present state of critical infrastructure protection is represented by elaboration of legislative tools and relevant documents actualization. Due this fact there are no requirements for technological aspects of critical infrastructure protection. This article discuss about the method which use intelligent building technologies for critical infrastructure protection optimalization in relation to integration of technological protection hardware together with building administration system. The method defines security system requirements and structure for each security level. ...více

Riziká spojené s prevádzkovaním kotlov na alternatívne palivá

Josef Reitšpís | 6. 12. 2009 16:05:29
Bezpečnost|Číslo 1/2009|Ostatní

Technologický rozvoj vždy čelil skutočnosti, že môže vyvolať závažné nehody, pretože priemyslová výroba, skladovanie, preprava a ďalšie činnosti sú často spojené s veľkým množstvom energie a látok v procese, ktoré môžu mať veľmi nepriaznivé dopady na človeka i prostredie okolo neho. Všetky ľudské činnosti sú spojené s nebezpečenstvom a neurčitosťami rôzneho pôvodu ...více

Integrovaný bezpečnostní systém ve Zlíně

Milan Kladníček | 6. 12. 2009 15:41:55
Bezpečnost|Číslo 1/2009|Ostatní

Bezpečnost občanů je jedním z předních úkolů politiků a pracovníků veřejné správy.
Hrozba mezinárodního terorismu a stále častější kriminální útoky na soukromé i společenské zájmy včetně mimořádných událostí, které nám připravuje sama příroda, význam ochrany obyvatel dále prohlubují. Jednou z cest jak přispívat ke zvýšení bezpečnosti a pořádku je integrace moderních informačních bezpečnostních technologií. ...více

Odborný vědecký časopis Trilobit | © 2009 - 2017 Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíně | ISSN 1804-1795