Přihlásit | Registrovat
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
TRILOBIT
Home Page

PROCES OBNOVY POŠKODENEJ POZEMNEJ KOMUNIKÁCIÍ AKO SÚČASŤ KRÍZOVÉHO MANAŽMENTU

Michal Ballay | 1. 12. 2020 0:00:00
Aktuální číslo|Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 3/2020

Príspevok je zameraný na posúdenie súčasného stavu organizácie obnovy pozemných komunikácií poškodených mimoriadnou udalosťou v Slovenskej republike. Z viacerých štatistických zdrojov vyplýva, že na území Slovenskej republiky sú hlavnými príčinami poškodenia cestných komunikácií povodne. ...více

Úrazovosť na školách pri športových aktivitách

Valéria Moricová | 1. 12. 2020 0:00:00
Aktuální číslo|Bezpečnost|Číslo 3/2020

Šport môže viesť k zlepšeniu kvality života, no taktiež i k mnohým zraneniam. V rámci telesnej a športovej výchovy, ako aj pri výkone športu ako povolaní je potrebné, aby jedinci a tímy poznali a uplatňovali účinné postupy, ktoré im pomôžu k zvýšeniu bezpečnosti a ochrany zdravia. Príspevok je výstupom v rámci spolupráce Fakulty bezpečnostného inžinierstva UNIZA a Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, Praha. V rámci projektu „Bezpečnost práce ve sportu“ sa zameriavame sa na športovú aktivitu futbal na školách. ...více

ANALÝZA CVIČENÍ IZS A MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ V ÚZEMNÍM ODBORU UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Martin Džermanský | 1. 12. 2020 0:00:00
Aktuální číslo|Bezpečnost|Číslo 3/2020

Taktická cvičení integrovaného záchranného systému představují důležitou roli při dosažení odborné připravenosti členů integrovaného záchranného systému. Je proto zapotřebí tyto cvičení provádět opakovaně a zaměřit se na nejpravděpodobnější a nejrizikovější mimořádné události, které mohou nečekaně nastat. Práce si klade za cíl odpovědět na otázku, zda jsou v územním odboru Uherské Hradiště tyto cvičení prováděna správně a odpovídají typům mimořádných událostí, ke kterým v tomto územním odboru dochází. ...více

Detekce podezřelého chování

Nikola Čajková | 1. 12. 2020 0:00:00
Aktuální číslo|Bezpečnost|Číslo 3/2020

Tento článek se soustředí na detekci podezřelého chování, popisuje metody a specifické technologie, pomáhající v problematice odhalení útočníka. Detekce podezřelého chování patří mezi proaktivní bezpečnostní metody odhalující možnou hrozbu útoku. Smysl detekce spočívá v co nejrychlejším identifikování podezřelé aktivity, která předchází útoku. Díky včasnému odhalení může bezpečnostní systém teroristický útok nebo kriminální čin zcela odvrátit, anebo minimálně velmi zkomplikovat útočníkům dosáhnutí jejich cíle. ...více

ANALÝZA ÚTOKŮ NA KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE

Dora Kotková | 1. 12. 2020 0:00:00
Aktuální číslo|Bezpečnost|Číslo 2/2012|Číslo 3/2020

Článek je zaměřen na analýzu útoků na kulturní a společenské akce v rozmezí let 2014-2019. Rok 2014 je zvolen proto, že v tuto dobu Islámský stát vyhlásil chalífát. Kulturní a společenské akce jsou specifické tím, že se může jednat o uzavřené, ale i otevřené prostory, návštěvníci jsou velmi různorodí a pořadatelé mají rozdílné finance a znalosti o bezpečnosti [1]. Cílem příspěvku je nalézt trendy v teroristických útocích, které je možné využít k lepšímu plánování bezpečnostních opatření. ...více

Dopady výpadku elektrickej energie na zabezpečovanie prepravy vody

Júlia Mihoková Jakubčeková | 1. 12. 2020 0:00:00
Aktuální číslo|Bezpečnost|Číslo 3/2020

Príspevok sa zaoberá dopadmi výpadku elektrickej energie na systém zásobovania vodou. Riziko odstávky ovplyvní celý technologický proces dodávky vody, od ťažby, úpravy, distribúcie, skladovania až po spotrebu. Prevádzkovatelia zásobovania vodou musia mať pripravené plány núdzového zásobovania vodou, ktoré minimalizujú riziko prerušenia dodávky. Je potrebné mať na pamäti, že účinky výpadku dodávky elektriny sa líšia a závisia od podmienok na území. ...více

Crisis Communication and Risk Communication

Marta Blahová | 1. 12. 2020 0:00:00
Aktuální číslo|Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 3/2020

Crisis communication and theoretical models of crisis communication. Innovative approaches in crisis communications, the Internet and social networks. The potential of social networks and efficiency of virtual communication in a crisis situation. Use of social media in crisis situations. Possibilities of social media marketing and its use in crisis situations. Keywords Crisis communication, risk communication, information society, social networks, digital divide. ...více

Calling System Of Fire Protection Units

Adam Malatinský | 1. 12. 2020 0:00:00
Aktuální číslo|Bezpečnost|Číslo 3/2020

This article is focused on solving labour relationships and cooperation of selected units of the integrated rescue system through a new call system of fire protection units. These are specific components of the fire and rescue service and components of voluntary fire protection. The article is divided into several parts. The first part of the article is conceived as historical analysis and development of labour relations and cooperation of fire protection units. The following section, using comparative analysis, describes the integrated rescue system of the Slovak Republic and the Czech Republic. ...více

REDUKCIA KRIMINALITY PÁCHANEJ NA MÄKKÝCH CIEĽOCH PROSTREDNÍCTVOM KONCEPCIE CPTED

Klaudia Králová | 1. 12. 2020 0:00:00
Aktuální číslo|Bezpečnost|Číslo 3/2020

V poslednom období dochádza k výraznému zhoršovaniu bezpečnostnej situácie vo svete, o čom svedčí aj narastajúci počet útokov. Útoky sú vedené najmä na objekty s nízkym stupňom zabezpečenia a vysokou koncentráciou osôb tzv. „mäkké ciele“. Takéto útoky sú sprevádzané vysokým počtom obetí, strachom a nedôverou. Zhoršujúci stav bezpečnosti poukazuje na potrebu, venovať zvýšenú pozornosť ochrane a obrane mäkkých cieľov. V súčasnosti sa len veľmi málo štátov zapája do prevencie a redukcie kriminality prostredníctvom environmentálneho dizajnu. ...více

Prevencia kriminality prostredníctvom mechanických zábranných prostriedkov plášťovej ochrany

Jakub Ďurica | 1. 12. 2020 0:00:00
Aktuální číslo|Bezpečnost|Číslo 2/2020 - SEKEL

V súčasnej dobe dochádza k čoraz väčšiemu počtu krádeží vlámaním. V dôsledku tohto negatívneho javu sa dostáva do povedomia ľudí nutnosť zabezpečiť majetok. Ako najjednoduchšia možnosť sa ukazuje zabezpečenie chránených priestorov prostredníctvom mechanických zábranných prostriedkov. ...více

VPLYV VENTILÁCIE NA TEPLOTU OSTENIA CESTNÉHO TUNELA

Stanislava Gašpercová | 1. 12. 2020 0:00:00
Aktuální číslo|Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 3/2020

Ako je všeobecne známe pri požiari dym spoločne s teplom stúpa nahor a najvyššie teploty splodín horenia ako aj konštrukcií stien a stropu sa dosahujú priamo nad požiarom. Tento príspevok si kladie za úlohu zistiť akými teplotami môže vplývať požiar bežného nákladného automobilu prípadne dvoch osobných automobilov na ostenie stropu tunela. ...více

Vplyv plameňového horenia na rôzne druhy drevených hranolov

Stanislava Gašpercová | 1. 12. 2020 0:00:00
Aktuální číslo|Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 3/2020

Príspevok sa zaoberá experimentálnym skúmaním vplyvu plameňového zdroja horenia na úbytok hmotnosti hranolov vyhotovených z prírodného a lepeného smrekového dreva. Pri skúmaní lepeného dreva sa v práci rozoberá aj vplyv počtu spojov na odhorievanie drevnej hmoty. Všetky vzorky mali konštantné rozmery a vlhkosť a boli rozdelené na tri sady. Prvú sadu tvorili vzorky s pozdĺžnym lepeným spojom, druhá sada pozostávala zo vzoriek s pozdĺžnym a priečnym lepeným spojom a tretia sada obsahovala vzorky z rastlého dreva. Namerané hodnoty boli po experimente štatisticky vyhodnotené a graficky znázornené. Záver príspevku tvorí vyhodnotenie experimentu a vyvodenie záverov. ...více

Meranie otáčok pomocou Hallových snímačov

Ján Vlnka | 25. 9. 2020 0:00:00
Aktuální číslo|Regulace|Číslo 2/2020 - SEKEL

Hallove snímače majú široké použitie v priemysle. Pracujú na princípe Hallovho javu, ktorý pracuje vytvorením rozdielového elektrického potenciálu v magnetickom poli cez ktorý preteká elektrický prúd. Vznik napätia vzniká pôsobením elektromagnetického poľa – magnetickej indukcie. Využitie Hallových snímačov nachádzame v automobilovom priemysle ako snímače hladiny paliva, merania polohy uhla reflektorov ale aj v ABS systémoch, kde sa používajú na meranie rýchlosti otáčania kolies. ...více

Meranie uhlu pootočenia pomocou Halloveho snímača

Ján Vlnka | 25. 9. 2020 0:00:00
Aktuální číslo|Regulace|Číslo 2/2020 - SEKEL

Hallový snímač, alebo Hallova sonda, Hallov článok, Hallov generátor využíva Hallov jav Obr. 1. Využíva sa pre meranie a v regulácii magnetických polí a na meranie jednosmerných prúdov od miliampérov po kiloampére, ďalej na ovládanie synchrónnych elektromotorov, motorov typu BLDC, ako mechanické snímače a v bezkontaktných klávesoch. Využíva sa na meranie magnetických polí ale aj na meranie prúdov a uhlu pootočenia. Hallov snímač je charakteristický lineárnym vzrastom Hallovho napätia. ...více

PÄŤFÁZOVÝ IM V ZAPOJENÍ DO PENTAGONU PRI STRATE NAPÁJACEJ FÁZY

Pavel Záskalický | 25. 9. 2020 0:00:00
Aktuální číslo|Technika|Číslo 2/2020 - SEKEL

Predkladaný príspevok pojednáva a vlastnostiach päťfázového indukčného motora (IM), ktorého statorové vinutie je zapojené do Pentagonu. Predpokladáme, že motor je napájaný z frekvenčného meniča s ideálnym výstupným harmonickým napájacím napätím. Pre prípad straty napájania jednej fázy vyvolanej poruchou napájacieho meniča sú za pomoci teórie priestorového fázora vypočítané elektrické ako aj elektromechanické parametre stroja. Skrat na meniči sa neuvažuje, pretože takáto porucha je vo väčšine prípadov deštruktívna pre celý pohon. V závere je uvedená jedna z možností zníženia zvlnenia elektromagnetického momentu v poruchovej prevádzke. ...více

ANALÝZA, VLASTNOSTI A POUŽITIE POHONOV S PÄŤFÁZOVÝM INDUKČNÝM MOTOROM

Ján Kaňuch | 25. 9. 2020 0:00:00
Aktuální číslo|Technika|Číslo 2/2020 - SEKEL

Päťfázové motory v posledných rokoch priťahujú veľkú pozornosť kvôli niektorým výhodám, ktoré ponúkajú v porovnaní s pohonmi s trojfázovými motormi. Dostupný výkon siete je v súčasnosti obmedzený iba na tri fázy. Preto na elektrické pohony s premenlivou rýchlosťou sa používajú predovšetkým trojfázové stroje. Avšak pri napájaní z meniča nie je potrebný pevný počet fáz. Napájanie viacfázových motorov je vždy zabezpečené výkonovými elektronickými meničmi. Pretože sa na napájanie striedavým prúdom používa výkonový elektronický menič, tak počet fáz meniča (teda tiež elektrického stroja) nie je v zásade obmedzený. Článok predstavuje podstatné výhody, vlastnosti a použitie päťfázových indukčných motorov pre pohony s napájaním výkonovým elektronickým meničom. ...více

Bezpečnostní obvody strojních zařízení

Tomáš Mlčák | 25. 9. 2020 0:00:00
Aktuální číslo|Bezpečnost|Číslo 2/2020 - SEKEL

Tento článek demonstruje průmyslovou technologii, skládající se ze dvou částí, je zde provedeno posouzení a analýza rizik, jsou zde navrženy a využity vhodné bezpečnostních komponenty, za účelem snížení identifikovaných rizik. Pro návrh bezpečnostních komponentů jsou použity komponenty od společnosti Allen-Bradley. Pro demonstraci hardwarové části jsou navrženy dva laboratorní panely, osazené bezpečnostními prvky a programovatelnými bezpečnostními řídícími jednotkami. ...více

ANALÝZA ŘÍZENÍ VÝKONŮ MĚNIČOVÝCH NAPÁJECÍCH STANIC V TRAKČNÍ SOUSTAVĚ 25 KV 50 HZ

Jaroslav Novák | 31. 8. 2020 1:00:00
Aktuální číslo|Technika|Číslo 2/2020 - SEKEL

V železničních trakčních systémech 25 kV 50 Hz se v ČR připravuje aplikace napájecích stanic s řízenými vysokonapěťovými polovodičovými měniči. Významnými výhodami měničových napájecích stanic jsou možnost dvoustranného napájení trakčního vedení a řízené omezování výkonového zatížení napájecích stanic. V článku je prezentována simulační analýza trakčního dvoustranného napájení a hlavní vlastnosti systému při napájení vlakových souprav. Jsou analyzovány některé provozní situace z hlediska výkonového zatížení napájecích stanic a z hlediska ztrát při přenosu energie trakčním vedením. ...více

Specifické metody detekce anomálií v bezdrátových sítích

Radek Fujdiak | 1. 6. 2020 0:00:00
Aktuální číslo|Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 1/2020

Bezdrátové sítě, zejména pak technologie rodiny standardů IEEE 802.11, jsou jednou z klíčových součástí dnešní komunikace. Řešit kybernetickou bezpečnost v těchto sítí je tak stěžejní, a to i vzhledem ke stále se zvyšujícímu počtu útoků a nově objevených zranitelností. Z tohoto důvodu se článek zabývá zranitelností bezpečnostních protokolů užitých v rámci IEEE 802.11 a to z pohledu metod detekce průniku i detekce obecných bezpečnostních incidentů. Prezentované výsledky najdou využitelnost mj. v systémech detekce a prevence. ...více

Vhodná strategie pro detekci bezpečnostních incidentů v průmyslových sítích

Radek Fujdiak | 1. 6. 2020 0:00:00
Aktuální číslo|Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 1/2020

Tento článek se zaměřuje na prostředí a bezpečnost průmyslových sítí. Průmyslová síť běžně pracuje se staršími zařízeními, které neposkytují bezpečnost na úrovni dnešních požadavků, a i samotné protokoly mnohdy zabezpečení neposkytují. Tyto bezpečnostní nedostatky je nutné řešit nejen z důvodu digitalizace. Je tak nutné využít další techniky, které napomohou bezpečnost zajistit. ...více

Ověření bezpečnosti LoRaWAN sítě pomocí simulovaných scénářů

Radek Fujdiak | 1. 6. 2020 0:00:00
Aktuální číslo|Informatika|Vědecká stať|Číslo 1/2020

LoRaWAN je komunikační protokol, který poskytuje komunikaci na velkou vzdálenost s malou spotřebou energie. Protokol se díky svým vlastnostem stal velice populární v oblasti Internetu věcí (IoT). V této souvislosti má bezpečnost tohoto protokolu velký význam, vzhledem k současné všudypřítomnosti IoT. Článek se zabývá odposlechem, zachycením a dešifrováním komunikace protokolu LoRaWAN na fyzické vrstvě a na podvrstvě Media Access Control (MAC) linkové vrstvy. Článek je zaměřen na bezpečnostní mezeru v rámci zpětné kompatibility protokolu LoRaWAN. ...více

Prevencia kriminality páchanej cudzincami na území Slovenskej republiky

Viktor Šoltés | 1. 6. 2020 0:00:00
Aktuální číslo|Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 1/2020

Kriminalita a iná protispoločenská činnosť je jedným z najvýznamnejších činiteľov, ktorý negatívne ovplyvňuje vnímanie bezpečnosti občanov. Technologický pokrok, digitalizácia ale aj proces globalizácie, v ktorom sa súčasný svet nachádza, so sebou priniesol nové výzvy, ktorým musia štáty čeliť. Bezpečnostné zložky štátu zabezpečujúce vnútornú bezpečnosť musia byť pripravené adekvátne reagovať na všetky nové formy kriminality, ktoré so sebou súčasný svet prináša. Globalizácia so sebou priniesla množstvo zmien, ktoré zmenili svet. ...více

Application of Formal Concept Analysis in Security Engineering

Lucie Sousedíková | 1. 6. 2020 0:00:00
Aktuální číslo|Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 1/2020

The research paper deals with the application of formal concept analysis to security engineering for the efficient selection of an appropriate component. The research part is devoted to the application of the Concept Explorer software, based on formal conceptual analysis, on selected elements of the circuit protection which are available on the market. The last section contains the results and the data commentary. ...více

VÝVOJ DOPRAVNEJ NEHODOVOSTI S ÚČASŤOU CHODCOV NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Michal Ballay | 1. 6. 2020 0:00:00
Aktuální číslo|Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 1/2020

Príspevok sa zaoberá vývojom dopravnej nehodovosti s účasťou chodcov na území Slovenskej republiky. Trend vývoja nehodovosti je analyzovaný na základe štatistických údajov za obdobie rokov 2011 – 2019, ako aj posúdenia ich negatívnych následkov. V príspevku sú definované rizikové skupiny účastníkov cestnej premávky, identifikované oblasti s najvyššou dopravnou nehodovosťou, vyhodnotené negatívne následky dopravných nehôd a určené ich možné príčiny. ...více

TELEMATICKÉ SYSTÉMY AKO SÚČASŤ BEZPEČNOSTI CESTNEJ DOPRAVY

Michal Ballay | 1. 6. 2020 0:00:00
Aktuální číslo|Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 1/2020

Článok sa zameriava na problematiku znižovania pravdepodobnosti vzniku krízového javu na úseku cestnej dopravy. Posudzuje riziká v cestnej doprave a zdôrazňuje význam telematických systémov v cestnej doprave. Telematické systémy predstavujú v cestnej doprave dôležitý nástroj riadenia a regulovania dopravy, čo v konečnom dôsledku má vplyv na jej bezpečnosť. Článok ďalej poukazuje na ich priaznivé dopady pri zvyšovaní bezpečnosti a plynulosti dopravy ako aj ich uplatnenie pri riešení krízových javov v doprave. ...více

Software methodology for soft target identification baset on Methods of identification of soft targets

Marta Blahová | 1. 6. 2020 0:00:00
Aktuální číslo|Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 1/2020

The paper aims to analyze soft targets. Basic terms are defined, one of the parts is terrorism and the next part describes the definition of soft targets. Risk analysis is described. Terrorism became perceived as the most serious threat. Modern technologies create preconditions for abuse for terrorist purposes. ...více

INFORMATION AND CYBERSECURITY, RISK MANAGEMENT AND AUDIT PROCESS

Barbora Kotková | 1. 6. 2020 0:00:00
Aktuální číslo|Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 1/2020

The contemporary information society is characterized by the use of information and communication technologies (ICT). Management of informatics and its connection to processes in the company is one of the main elements of the management of the organization. Knowledge of the real state of informatics and its functioning with business processes is the main criterion of the development of every company. ...více

Názor obyvateľov na bezpečnosť v miestnych samosprávach na Slovensku

Jozef Kubás | 1. 6. 2020 0:00:00
Aktuální číslo|Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 1/2020

Bezpečnosť je jednou zo základných potrieb obyvateľov. Vplýva na ňu množstvo determinantov, ktoré ju ovplyvňujú. Miestne samosprávy sa snažia vytvárať bezpečné prostredie pre svojich obyvateľov. Na vytvorenie takého prostredia je dôležité aby vedeli názor svojich obyvateľov. V príspevku sme sa zamerali na názory obyvateľov na bezpečnosť v niektorých najväčších mestách na Slovenku. Taktiež sme poukázali na najčastejšie spôsoby zisťovania tohto názoru. ...více

APLIKACE MODELŮ TEORIE HROMADNÉ OBSLUHY K ZHODNOCENÍ PROPUSTNOSTI RADIOKOMUNIKAČNÍ SÍTĚ PEGAS INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU ČR

Filip Večeřa | 1. 6. 2020 0:00:00
Aktuální číslo|Teorie|Vědecká stať|Číslo 1/2020

Teorie hromadné obsluhy je disciplína postavena na využití matematických metod k zhodnocení vytíženosti obslužných systémů, v tomto případě hovoříme o radiokomunikačních sítí. Článek si klade za cíl popsat základní parametry systémů hromadné obsluhy a vysvětlit jednotlivé proměnné používané v modelech teorie hromadné obsluhy. V článku jsou graficky znázorněny funkční principy jednotlivých modelů teorie hromadné obsluhy. ...více

NÁVRH METODIKY ZABEZPEČENIE PRIESTOROV S HROMADNÝM VÝSKYTOM ĽUDÍ

Michal Szatmári | 1. 6. 2020 0:00:00
Aktuální číslo|Bezpečnost|Číslo 1/2020

Pri organizovaní kultúrnych a športových podujatí je nevyhnutné dbať aj na zabezpečenie priestorov z ohľadu bezpečnosti. Hlavným cieľom príspevku je na základe analýzy právnej legislatívy a riadených rozhovor s usporiadateľmi a organizátormi podujatí navrhnúť metodiku na organizovanie kultúrnych a športových podujatí s popisom jednotlivých činností v logickom slede. ...více

Praktická implementace geolokace v sítích typu lorawan

Radek Fujdiak | 1. 6. 2020 0:00:00
Aktuální číslo|Technika|Vědecká stať|Číslo 1/2020

S příchodem zařízení internetu věcí (IoT) přichází na řadu nespočet možností jejich využití v každodenním životě člověka. Jedním ze zajímavých rozšíření lze nalézt v možnosti sledovat polohu těchto zařízení. IoT zařízení jsou mnohdy bateriově napájena, což znemožňuje využití GPS modulů pro geolokaci z důvodu vysoké energetické náročnosti. ...více

Mechanical Barrier Systems for Alarm Applications used in Access Systems

Václav Mach | 1. 6. 2020 0:00:00
Aktuální číslo|Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 1/2020

The aim of this paper is to evaluate the problems of mechanical components, which can be used as accessories to the access systems. In the first part, there are listed the basic elements of the security systems, which describe the basic properties of the prevention against the potential intruder. One of the chapters describes all conditions for the proper function of individual parts in the system. The most necessary requirements and standards for proper use of access systems with mechanical systems are also described in detail. The last chapter is devoted to the description of mechanical barrier elements in combination with access systems. ...více

MOŽNOSTI VYUŽITIA 3D SNÍMACEJ TECHNOLÓGIE V  KRIMINALISTIKE

Veronika Adamová | 1. 12. 2019 0:00:00
Aktuální číslo|Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 2/2019

Cieľom výskumu bolo preskúmanie využiteľnosti metódy 3D snímania, nakoľko na základe rozboru súčasného stavu v podmienkach kriminalistiky v SR bola zistená jej absencia. Aj napriek tomu, že je táto technológia pomerne dostatočne rozvinutá a dokonca samotní výrobcovia sa prispôsobujú požiadavkám policajných potrieb, ako sú napr. skenery od značiek Leica, Faro, Zoller & Frölic, uplatňuje sa len v laboratórnych podmienkach KEÚ PZ v rámci identifikačného skúmania objemových stôp. ...více

Metodika posudzovania povodní na územiach urbanizovaných oblastí

Ľudmila Macurová | 1. 12. 2019 0:00:00
Aktuální číslo|Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 2/2019

Príspevok sa prioritne zaoberá hodnotením ohrozenia povodňami na územiach urbanizovaných oblastí. Za týmto účelom je navrhnutá metodika hodnotenia a popis jej využitia. Taktiež sú uvedené postupy zostavenia a využitia indexových modelov za predmetným účelom, popis využitých parametrov a metód na dosiahnutie požadovaných výsledkov. ...více

MOŽNOSTI VZDELÁVANIA KRÍZOVÝCH MANAŽÉROV

Valéria Moricová | 1. 12. 2019 0:00:00
Aktuální číslo|Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 2/2019

Vývoj spoločenských požiadaviek na zvýšenie kvality vzdelávania vyžaduje určité zmeny vo vzdelávacích systémoch v konkrétnych oblastiach vrátane oblasti krízového riadenia. Nedostatkom súčasných vzdelávacích systémov je oddelenie učenej teórie od skutočných praktických požiadaviek. Dôležitým aspektom vzdelávania je potreba intenzívnejšieho prepojenia formy teoretického a praktického vzdelania, ktoré bude odrážať nové výzvy vyplývajúce z trhu práce, a tiež kompetencie, ktoré si vyžaduje prax. ...více

Softvérové nástroje ako podpora dopravného riadenia procesu evakuácie - CrisCon

Zuzana Gašparíková | 1. 12. 2019 0:00:00
Aktuální číslo|Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 2/2019

Článok analyzuje vybrané softvérové nástroje, ktorých základ tvoria aplikovateľné matematické metódy. Popisuje ich využitie v rámci krízového riadenia, keďže z udalostí okolo nás jednoznačne vyplýva, že počet krízových situácií stále narastá. Je preto potrebné sa touto problematikou zaoberať a vhodnou plánovanou činnosťou založenou na informatizácii v rámci procesu evakuácie eliminovať negatívne následky krízových situácií a minimalizovať prípadné straty. ...více

SAFETY ASSESSMENT OF PERSONS AND PROPERTY AT THE BUS STATION

Barbora Kotková | 1. 12. 2019 0:00:00
Aktuální číslo|Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 2/2019

This paper deals with the explanation of the general concept in relation to the topic, hereafter defines particular types of protection of persons and property, that it could find on the bus station, and specifies the competent security forces and their competences. The safety assessment at the bus station follows and the possible involved risks are analyzed. According to the results of the investigation, measures have been suggested in aim to decrease the risks. ...více

Trends in Terrorism and Crisis Management

Marta Blahová | 1. 12. 2019 0:00:00
Aktuální číslo|Bezpečnost|Číslo 2/2019

The aim of the article is to find trends in terrorism as a basis for improvement in crisis management. Trends were identified by analyzing data from the GTD (Global Terrorism Database), which contains all attacks since 1970. Trends are captured using graphs and then analyzed in terms of the importance of the identified trend towards crisis management. Based on the findings, the thesis discusses the current state of the problem solving in the Czech Republic and possible changes. ...více

Protection of Places with high Concentration of People: Metro

Marta Blahová | 1. 12. 2019 0:00:00
Aktuální číslo|Bezpečnost|Číslo 2/2019

The article deals with the issue of protection of places with a large concentration of people with a focus on the metro system in the Czech Republic and worldwide. The following sections are devoted to the comparison of metro systems in the world, the use of the metro as an object of civil protection, including food, water, air, energy, etc. Furthermore, the text deals with the list and description of real incidents that have occurred or may occur in the metro, such as fires, floods, terrorist attacks, etc., including security measures and emergency services exercises. ...více

ÚVOD DO KONVERGOVANÉ BEZPEČNOSTI

Konvergovaná bezpečnost | 13. 11. 2019 0:00:00
Aktuální číslo|Bezpečnost|Číslo 3/2019 - Konvergovaná bezpečnost

Bezpečnost patří mezi základní atributy a funkce společnosti. Cílem bezpečnosti jako oboru je chránit referenční objekt (člověka, organizaci, podnik, stát atd.) a zejména jeho aktiva před vznikem újmy nebo negativního dopadu. Referenční objekt si svoji bezpečnost zajišťuje aktivně pomocí druhů bezpečnosti. Zejména vlivem technologického rozvoje však narůstá počet druhů bezpečnosti, které musí referenční objekt v rámci své ochrany zajišťovat. Pro referenční objekt typu výrobní podnik tato situace znamená, že musí uvedená opatření realizovat na vrub zisku. Proto se hledají způsoby, jak uvedenou situaci řešit. Jednou z možností je slučovat vhodné druhy bezpečnosti do jednoho celku. ...více

HODNOCENÍ ODOLNOSTI PRO OBLAST ENERGETIKY

Konvergovaná bezpečnost | 12. 11. 2019 0:00:00
Aktuální číslo|Bezpečnost|Číslo 3/2019 - Konvergovaná bezpečnost

Tento článek se zabývá studií události, která se odehrála v prosinci roku 2016 na Ukrajině. Cílem není nalézt příčiny události, ale s využitím již známých informací analyzovat vývoj odolnosti systému v závislosti na čase. Zmíněný útok je rozdělen do fází a ke každé fázi je uveden stručná charakteristika. Na závěr je s využitím analýzy stromem událostí proveden rozbor se zaznamenáním změny odolnosti napadeného systému. Hodnoty uvedené v této studii jsou orientační, jejich konkrétní hodnotu lze získat s využitím připravované metodiky, na jejímž základě tato studie byla vytvořena. ...více

PROVOZNÍ BEZPEČNOST A PENALIZAČNÍ FAKTORY

Konvergovaná bezpečnost | 11. 11. 2019 0:00:00
Aktuální číslo|Bezpečnost|Přehledová stať|Číslo 3/2019 - Konvergovaná bezpečnost

Provozní bezpečnost objektu je jedním z druhů bezpečnosti, která je sledována v rámci konvergované bezpečnosti objektu. Sledování odolnosti objektu na jednotlivých úrovních je realizováno za pomoci penalizačních faktorů. Penalizační faktory definují bodovou újmu objektu v případě jejich naplnění ve vybraném stádiu hodnocení. Definování úrovně bodové penalizace je realizováno na základě posouzení vlivů na systém anebo část systému. Na základě kompletního hodnocení za pomoci penalizačních faktorů je možné stanovit celkovou provozní odolnost vybraného objektu. ...více

VÝVOJ KONVERGOVANEJ BEZPEČNOSTI VYBRANÉHO MÄKKÉHO CIEĽA ŠTÁTU

Konvergovaná bezpečnost | 10. 11. 2019 0:00:00
Aktuální číslo|Teorie|Přehledová stať|Číslo 3/2019 - Konvergovaná bezpečnost

Mäkké ciele sú objekty (fyzické stavby alebo priestranstvá zoskupujúce veľké množstvo osôb) úzko spojené s vysokou mierou pravdepodobnosti prevedenia útoku na skupinu osôb, kedy dochádza k ohrozeniu života a zdravia týchto osôb v objekte. Vzhľadom na fakt, že mäkké ciele sú objekty verejného záujmu s voľne riadeným prístupom je aplikácia akýchkoľvek opatrení, ktoré by znížili pravdepodobnosť prevedenia útok, v dobe prevádzky veľmi komplikovaná. Hlavným účelom článku je popísať aplikáciu metodiky konvergovanej bezpečnosti a penalizačných faktorov na špecifickú oblasť objektov mäkkých cieľov. ...více

KONVERGOVANÁ BEZPEČNOST A JEJÍ PŘÍNOS PRO OBJEKTY VEŘEJNÉ SPRÁVY

Konvergovaná bezpečnost | 8. 11. 2019 0:00:00
Aktuální číslo|Bezpečnost|Přehledová stať|Číslo 3/2019 - Konvergovaná bezpečnost

Bezpečnost aktiv v objektech veřejné správy je v současné době řešena oddělenými systémy fyzické, kybernetické a provozní bezpečnosti. Informace z těchto druhů bezpečností lze vzájemně propojit tak, aby bylo možné efektivněji detekovat narušení bezpečnosti a rychleji na tuto skutečnost reagovat, čímž se také zvýší pravděpodobnost zadržení narušitele přímo při činu nebo bezprostředně po něm. Takové propojení informací z různých druhů bezpečnosti je označováno jako konvergovaná bezpečnost. ...více

TVORBA KATALOGŮ PENALIZAČNÍCH FAKTORŮ

Konvergovaná bezpečnost | 7. 11. 2019 0:00:00
Aktuální číslo|Bezpečnost|Přehledová stať|Číslo 3/2019 - Konvergovaná bezpečnost

Schopnost referenčního objektu chránit aktiva a zvládat narušení bezpečnosti je vyjádřena jeho odolností, která vyjadřuje, jak je objekt schopen vzdorovat působení škodícího účinku a jak ochraňuje svoje aktiva. Hodnocení odolnosti může být založeno na snímání změn stavu faktorů, které podstatně ovlivňují odolnost objektu. Míra vlivu na odolnost může být vyjádřena jako penalizace, čili snížení odolnosti. V této souvislosti je možno definovat metodu penalizace, jako postup pro hodnocení odolnosti objektů z hlediska konvergované bezpečnosti. Následující článek popisuje tvorbu katalogů penalizačních faktorů, jako základních dokumentů pro aplikaci penalizační metody. ...více

METODIKA PRO VÝBĚR METOD URČENÝCH PRO KVANTIFIKACI PENALIZAČNÍCH FAKTORŮ V OBLASTI KONVERGOVANÉ BEZPEČNOSTI

Konvergovaná bezpečnost | 6. 11. 2019 0:00:00
Aktuální číslo|Bezpečnost|Přehledová stať|Číslo 3/2019 - Konvergovaná bezpečnost

Bezpečnost je základním kamenem jakékoliv společnosti. Téměř každý stát byl v novodobé historii ovlivněn překotným vývojem v oblasti technologií, které propojují a zefektivňují jednotlivé oblasti lidské činnosti. Tento vývoj však také zásadně ovlivnilo fundamentální pojetí bezpečnosti. Oblasti bezpečnosti v současnosti vnímány jako jeden koherentní systém, ve které je vytvořeno velké množství vazeb a závislostí, je také znám pod názvem konvergovaná bezpečnost. Správná kvantifikace penalizačních faktorů je jednou ze základních podmínek pro monitorování konvergované bezpečnosti. Hlavní náplní tohoto článku je návrh metodiky pro výběr vyhovující metody pro kvantifikaci penalizačních faktorů. ...více

MĚKKÉ CÍLE – ÚTOK NÁJEZDEM VOZIDLA

Konvergovaná bezpečnost | 4. 11. 2019 0:00:00
Aktuální číslo|Bezpečnost|Přehledová stať|Číslo 3/2019 - Konvergovaná bezpečnost

Článek je zaměřen na problematiku měkkých cílů se zaměřením na hrozbu nájezdu vozidla. Tyto útoky se vyskytly i v Evropě a ukázaly, že žádný měkký cíl na ně není efektivně připraven. Cílem tohoto příspěvku je poskytnout informace o tom, jak často se tento typ útoku stává, jaký byl vývoj v posledních letech, na jaký typ měkkého cíle se takto útočí, o jaké auto se jedná atd. Dále popisujeme možná bezpečnostní opatření, která byla zavedena. Na závěr jsou popsány největší útoky, která byly provedeny vozem v Evropě od roku 2014. ...více

BEZPEČNOST NA KULTURNÍCH AKCÍCH

Konvergovaná bezpečnost | 2. 11. 2019 0:00:00
Aktuální číslo|Bezpečnost|Přehledová stať|Číslo 3/2019 - Konvergovaná bezpečnost

Tento článek se zabývá problematikou ochrany kulturních akcí, jako jednoho z měkkých cílů. Kulturní akce jsou specifické tím, že se může jednat o uzavřené, ale i otevřené prostory, návštěvníci jsou velmi různorodí a pořadatelé mají rozdílné finance a znalosti o bezpečnosti. Cílem příspěvku je definovat kulturní akce, vytvořit jejich základní typologii a vyspecifikovat jednotlivé aktéry, kteří se podílejí na organizaci, potažmo na bezpečnosti dané akce. Informace jsou doplněny check-listy, pomocí nichž si odpovědné osoby mohou plnit své úkoly. ...více

ROLE FYZICKÉ OSTRAHY PŘI OCHRANĚ MĚKKÝCH CÍLŮ

Konvergovaná bezpečnost | 1. 11. 2019 0:00:00
Aktuální číslo|Bezpečnost|Číslo 3/2019 - Konvergovaná bezpečnost

Ochrana měkkých cílů je v dnešní době spolu s kybernetickou bezpečnostní největší téma bezpečnostního oboru. Ministerstvo vnitra vydalo několik dokumentů a metodik, aby pomohli majitelům, zřizovatelům nebo pořadatelům akcí orientovat se v tom, co jsou měkké cíle a jak řešit jejich ochranu. V současné době i ostatní ministerstva vypisují dotační programy, aby mohli měkké cíle získat finance na bezpečnostní analýzy, bezpečnostní audity, školení pro své zaměstnance atd. Tento článek je zaměřen na jeden z aspektů bezpečnosti, a to na fyzickou ostrahu a jakou má roli právě při ochraně měkkých cílů. ...více

PENALIZAČNÍ FAKTORY PRO HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI MĚKKÉHO CÍLE

Konvergovaná bezpečnost | 1. 11. 2019 0:00:00
Aktuální číslo|Bezpečnost|Číslo 3/2019 - Konvergovaná bezpečnost

Článek se zabývá problematikou měkkých cílů se zaměřením na stanovení penalizačních faktorů, pomocí kterých se hodnotí bezpečnost v daném místě. Cílem článku je navázat na jiné publikace, které se zabývaly tvorbou penalizačních faktorů z obecného hlediska. Chceme zde vysvětlit, proč katalog pro měkké cíle je odlišný a jak se jinak stanovují hodnoty jednotlivých penalizací. Proces práce s penalizačními faktory je vysvětlen v druhém článku stejného autorského týmu. ...více

SYSTÉM VNITŘNÍ BEZPEČNOSTI A VEŘEJNÉHO POŘÁDKU ŘÍMSKÉ ŘÍŠE V OBDOBÍ RANÉHO PRINCIPÁTU

Konvergovaná bezpečnost | 1. 11. 2019 0:00:00
Aktuální číslo|Bezpečnost|Přehledová stať|Číslo 3/2019 - Konvergovaná bezpečnost

Článek je zaměřen na bezpečnostní systém antické Římské říše v období raného císařství s ohledem na vnitřní bezpečnost a udržování veřejného pořádku. V článku je stručně popsán historický vývoj směřující ke vzniku císařství a reformy bezpečnostního systému zavedené prvním císařem Octavianem Augustem, které ústily ke vzniku starověké formy městské a státní policie a požárně-pořádkových sborů. Jedná se o starověkou formu konvergované bezpečnosti, kdy Řím pokrokově řešil bezpečnostní otázku vnitřní bezpečnosti a zabýval se pojetím bezpečnosti i jiným způsobem, než nasazením regulérní armády, jak tomu v tomto období bývalo běžné. ...více

PRINCÍP URČENIA ENERGETICKY EKVIVALENTNEJ RÝCHLOSTI S VYUŽITÍM PROGRAMU PC-CRASH

Marek Čopiak | 1. 6. 2019 0:00:00
Aktuální číslo|Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 1/2019

Príspevok je zameraný na princíp určenia energeticky ekvivalentnej rýchlosti prostredníctvom programu PC-Crash, pričom obsahuje definíciu energeticky ekvivalentnej rýchlosti a teoretický základ metódy jej výpočtu v programe PC-Crash. Stanovenie hodnoty energeticky ekvivalentnej rýchlosti je charakterizované určitými obmedzeniami v podobe presnosti a použiteľnosti. Simulačné modely nachádzajúce sa v programe PC-Crash možno sčasti porovnávať s inými vozidlami s obdobnými parametrami, avšak pri porovnávaní môže dôjsť k určitým odchýlkam, a preto je potrebné výsledky verifikovať. ...více

ANALÝZA PRIEBEHU NEHODOVÉHO DEJA DOPRAVNEJ NEHODY VZNIKNUTEJ NA TROJPRUHOVEJ KOMUNIKÁCII

Ľudmila Macurová | 1. 6. 2019 0:00:00
Aktuální číslo|Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 1/2019

Príspevok je zameraný na analýzu priebehu nehodového deja dopravnej nehody vzniknutej na trojpruhovej komunikácii. Predmetná analýza zahŕňa posúdenie celkovej situácie na mieste dopravnej nehody, posúdenie techniky a spôsobu jazdy vodičov, určenie príčiny vzniku dopravnej nehody z technického hľadiska, určenie rýchlosti jazdy vozidiel a rýchlosti jazdy vozidiel v čase zrážky. Simulácie priebehu nehodového deja sú vykonané vo výpočtovom softvéri PC Crash 1.11. h ...více

POSÚDENIE VYBRANÝCH PARAMETROV PRESNOSTI REKTIFIKÁCIE

Ľudmila Macurová | 1. 6. 2019 0:00:00
Aktuální číslo|Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 1/2019

Príspevok je zameraný na zistenie rozsahu presnosti rektifikácie, ktorou sa spracováva fotodokumentácia pri dopravnej nehode. Samotný proces rektifikácie fotografií sa vykonáva v softvéri PC Rect a meranie odchýlok a vzdialeností v softvéri PC Crash. Okrem metodického postupu pri analýze presnosti rektifikácie (príprava príslušenstva, postup zhotovenia a spracovania fotografií) príspevok obsahuje aj zhodnotenie výsledkov jednotlivých meraní doplnené o grafické vyjadrenie. ...více

NÁVRH MODERNIZÁCIE VONKAJŠEJ OTVORENEJ STRELNICE

Michal Ballay | 1. 6. 2019 0:00:00
Aktuální číslo|Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 1/2019

Príspevok sa zaoberá návrhom štúdie „Modernizácia vonkajšej otvorenej strelnice.“ Autori príspevku popisujú dva sektory vonkajšej strelnice, a to sektor určený pre výcvik ostreľovačov a sektor určený pre výcvik dynamickej streľby. ...více

BEZPEČNOSŤ ŽELEZNIČNEJ DOPRAVY NA ÚROVNI EURÓPSKEJ ÚNIE A SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Michal Ballay | 1. 6. 2019 0:00:00
Aktuální číslo|Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 1/2019

Článok je prioritne zameraný na posúdenie ukazovateľov bezpečnosti železničnej dopravnej infraštruktúry v Európskej únii a Slovenskej republike. Autori posudzujú bezpečnosť železničnej dopravy z pohľadu národných a medzinárodných právnych predpisov i jednotlivé ukazovatele nehodovosti a ich štatistickú významnosť. ...více

VYUŽITÍ UAV PRO ZVÝŠENÍ OPERAČNÍ A TAKTICKÉ HODNOTY JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY V ČR

Filip Večeřa | 1. 6. 2019 0:00:00
Aktuální číslo|Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 1/2019

Unmanned Aerial Vehicle – UAV respektive Unmanned Aerial System – UAS je systém složený z bezpilotního letounu, řídící radiostanice a jakéhokoliv dalšího prvku nezbytného k umožnění letu. Článek popisuje základní rozdělení UAV dle použití a konstrukce, definuje legislativní vymezení a zásady použití UAV v leteckém prostoru ČR a potřebná specifika pro užití Hasičským záchranným sborem ČR. ...více

The Soft Targets in the Czech Republic and their Security

Marta Blahová | 1. 6. 2019 0:00:00
Aktuální číslo|Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 1/2019

This paper deals with the protection of soft targets in the Czech Republic, and it analyzes what soft targets are, what are the risk groups of the population from whom there is a potential danger. The second part of the paper explains the protection of these objectives, principles of security and protection of the population. ...více

Benchmark generování náhodných bodů a aritmetických operací s body na eliptických křivkách

Radek Fujdiak | 1. 6. 2019 0:00:00
Aktuální číslo|Informatika|Vědecká stať|Číslo 1/2019

Tento článek se zabývá benchmarky generování náhodných bodů a aritmetických operací s body na eliptických křivkách. Tyto benchmarky byly implementovány na hardwarové platformy Raspberry Pi Zero/1/2/3. Byl kladen důraz na efektivitu využití systémových prostředků a energetickou náročnost dané hardwarové platformy. Konkrétně, se jednalo o využití paměťových a časových prostředků. Celkem bylo proměřeno 48 eliptických křivek standardů NIST a BRAINPOOL, okrajově také GOST a FRP. ...více

Aktuální číslo


Odborný vědecký časopis Trilobit | © 2009 - 2021 Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíně | ISSN 1804-1795