Přihlásit | Registrovat
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
TRILOBIT
Home Page

MOŽNOSTI VYUŽITIA 3D SNÍMACEJ TECHNOLÓGIE V  KRIMINALISTIKE

Veronika Adamová | 1. 12. 2019 0:00:00
Aktuální číslo|Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 2/2019

Cieľom výskumu bolo preskúmanie využiteľnosti metódy 3D snímania, nakoľko na základe rozboru súčasného stavu v podmienkach kriminalistiky v SR bola zistená jej absencia. Aj napriek tomu, že je táto technológia pomerne dostatočne rozvinutá a dokonca samotní výrobcovia sa prispôsobujú požiadavkám policajných potrieb, ako sú napr. skenery od značiek Leica, Faro, Zoller & Frölic, uplatňuje sa len v laboratórnych podmienkach KEÚ PZ v rámci identifikačného skúmania objemových stôp. ...více

Metodika posudzovania povodní na územiach urbanizovaných oblastí

Ľudmila Macurová | 1. 12. 2019 0:00:00
Aktuální číslo|Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 2/2019

Príspevok sa prioritne zaoberá hodnotením ohrozenia povodňami na územiach urbanizovaných oblastí. Za týmto účelom je navrhnutá metodika hodnotenia a popis jej využitia. Taktiež sú uvedené postupy zostavenia a využitia indexových modelov za predmetným účelom, popis využitých parametrov a metód na dosiahnutie požadovaných výsledkov. ...více

MOŽNOSTI VZDELÁVANIA KRÍZOVÝCH MANAŽÉROV

Valéria Moricová | 1. 12. 2019 0:00:00
Aktuální číslo|Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 2/2019

Vývoj spoločenských požiadaviek na zvýšenie kvality vzdelávania vyžaduje určité zmeny vo vzdelávacích systémoch v konkrétnych oblastiach vrátane oblasti krízového riadenia. Nedostatkom súčasných vzdelávacích systémov je oddelenie učenej teórie od skutočných praktických požiadaviek. Dôležitým aspektom vzdelávania je potreba intenzívnejšieho prepojenia formy teoretického a praktického vzdelania, ktoré bude odrážať nové výzvy vyplývajúce z trhu práce, a tiež kompetencie, ktoré si vyžaduje prax. ...více

Softvérové nástroje ako podpora dopravného riadenia procesu evakuácie - CrisCon

Zuzana Gašparíková | 1. 12. 2019 0:00:00
Aktuální číslo|Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 2/2019

Článok analyzuje vybrané softvérové nástroje, ktorých základ tvoria aplikovateľné matematické metódy. Popisuje ich využitie v rámci krízového riadenia, keďže z udalostí okolo nás jednoznačne vyplýva, že počet krízových situácií stále narastá. Je preto potrebné sa touto problematikou zaoberať a vhodnou plánovanou činnosťou založenou na informatizácii v rámci procesu evakuácie eliminovať negatívne následky krízových situácií a minimalizovať prípadné straty. ...více

SAFETY ASSESSMENT OF PERSONS AND PROPERTY AT THE BUS STATION

Barbora Kotková | 1. 12. 2019 0:00:00
Aktuální číslo|Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 2/2019

This paper deals with the explanation of the general concept in relation to the topic, hereafter defines particular types of protection of persons and property, that it could find on the bus station, and specifies the competent security forces and their competences. The safety assessment at the bus station follows and the possible involved risks are analyzed. According to the results of the investigation, measures have been suggested in aim to decrease the risks. ...více

Trends in Terrorism and Crisis Management

Marta Blahová | 1. 12. 2019 0:00:00
Aktuální číslo|Bezpečnost|Číslo 2/2019

The aim of the article is to find trends in terrorism as a basis for improvement in crisis management. Trends were identified by analyzing data from the GTD (Global Terrorism Database), which contains all attacks since 1970. Trends are captured using graphs and then analyzed in terms of the importance of the identified trend towards crisis management. Based on the findings, the thesis discusses the current state of the problem solving in the Czech Republic and possible changes. ...více

Protection of Places with high Concentration of People: Metro

Marta Blahová | 1. 12. 2019 0:00:00
Aktuální číslo|Bezpečnost|Číslo 2/2019

The article deals with the issue of protection of places with a large concentration of people with a focus on the metro system in the Czech Republic and worldwide. The following sections are devoted to the comparison of metro systems in the world, the use of the metro as an object of civil protection, including food, water, air, energy, etc. Furthermore, the text deals with the list and description of real incidents that have occurred or may occur in the metro, such as fires, floods, terrorist attacks, etc., including security measures and emergency services exercises. ...více

ÚVOD DO KONVERGOVANÉ BEZPEČNOSTI

Konvergovaná bezpečnost | 13. 11. 2019 0:00:00
Aktuální číslo|Bezpečnost|Číslo 3/2019 - Konvergovaná bezpečnost

Bezpečnost patří mezi základní atributy a funkce společnosti. Cílem bezpečnosti jako oboru je chránit referenční objekt (člověka, organizaci, podnik, stát atd.) a zejména jeho aktiva před vznikem újmy nebo negativního dopadu. Referenční objekt si svoji bezpečnost zajišťuje aktivně pomocí druhů bezpečnosti. Zejména vlivem technologického rozvoje však narůstá počet druhů bezpečnosti, které musí referenční objekt v rámci své ochrany zajišťovat. Pro referenční objekt typu výrobní podnik tato situace znamená, že musí uvedená opatření realizovat na vrub zisku. Proto se hledají způsoby, jak uvedenou situaci řešit. Jednou z možností je slučovat vhodné druhy bezpečnosti do jednoho celku. ...více

HODNOCENÍ ODOLNOSTI PRO OBLAST ENERGETIKY

Konvergovaná bezpečnost | 12. 11. 2019 0:00:00
Aktuální číslo|Bezpečnost|Číslo 3/2019 - Konvergovaná bezpečnost

Tento článek se zabývá studií události, která se odehrála v prosinci roku 2016 na Ukrajině. Cílem není nalézt příčiny události, ale s využitím již známých informací analyzovat vývoj odolnosti systému v závislosti na čase. Zmíněný útok je rozdělen do fází a ke každé fázi je uveden stručná charakteristika. Na závěr je s využitím analýzy stromem událostí proveden rozbor se zaznamenáním změny odolnosti napadeného systému. Hodnoty uvedené v této studii jsou orientační, jejich konkrétní hodnotu lze získat s využitím připravované metodiky, na jejímž základě tato studie byla vytvořena. ...více

PROVOZNÍ BEZPEČNOST A PENALIZAČNÍ FAKTORY

Konvergovaná bezpečnost | 11. 11. 2019 0:00:00
Aktuální číslo|Bezpečnost|Přehledová stať|Číslo 3/2019 - Konvergovaná bezpečnost

Provozní bezpečnost objektu je jedním z druhů bezpečnosti, která je sledována v rámci konvergované bezpečnosti objektu. Sledování odolnosti objektu na jednotlivých úrovních je realizováno za pomoci penalizačních faktorů. Penalizační faktory definují bodovou újmu objektu v případě jejich naplnění ve vybraném stádiu hodnocení. Definování úrovně bodové penalizace je realizováno na základě posouzení vlivů na systém anebo část systému. Na základě kompletního hodnocení za pomoci penalizačních faktorů je možné stanovit celkovou provozní odolnost vybraného objektu. ...více

VÝVOJ KONVERGOVANEJ BEZPEČNOSTI VYBRANÉHO MÄKKÉHO CIEĽA ŠTÁTU

Konvergovaná bezpečnost | 10. 11. 2019 0:00:00
Aktuální číslo|Teorie|Přehledová stať|Číslo 3/2019 - Konvergovaná bezpečnost

Mäkké ciele sú objekty (fyzické stavby alebo priestranstvá zoskupujúce veľké množstvo osôb) úzko spojené s vysokou mierou pravdepodobnosti prevedenia útoku na skupinu osôb, kedy dochádza k ohrozeniu života a zdravia týchto osôb v objekte. Vzhľadom na fakt, že mäkké ciele sú objekty verejného záujmu s voľne riadeným prístupom je aplikácia akýchkoľvek opatrení, ktoré by znížili pravdepodobnosť prevedenia útok, v dobe prevádzky veľmi komplikovaná. Hlavným účelom článku je popísať aplikáciu metodiky konvergovanej bezpečnosti a penalizačných faktorov na špecifickú oblasť objektov mäkkých cieľov. ...více

KONVERGOVANÁ BEZPEČNOST A JEJÍ PŘÍNOS PRO OBJEKTY VEŘEJNÉ SPRÁVY

Konvergovaná bezpečnost | 8. 11. 2019 0:00:00
Aktuální číslo|Bezpečnost|Přehledová stať|Číslo 3/2019 - Konvergovaná bezpečnost

Bezpečnost aktiv v objektech veřejné správy je v současné době řešena oddělenými systémy fyzické, kybernetické a provozní bezpečnosti. Informace z těchto druhů bezpečností lze vzájemně propojit tak, aby bylo možné efektivněji detekovat narušení bezpečnosti a rychleji na tuto skutečnost reagovat, čímž se také zvýší pravděpodobnost zadržení narušitele přímo při činu nebo bezprostředně po něm. Takové propojení informací z různých druhů bezpečnosti je označováno jako konvergovaná bezpečnost. ...více

TVORBA KATALOGŮ PENALIZAČNÍCH FAKTORŮ

Konvergovaná bezpečnost | 7. 11. 2019 0:00:00
Aktuální číslo|Bezpečnost|Přehledová stať|Číslo 3/2019 - Konvergovaná bezpečnost

Schopnost referenčního objektu chránit aktiva a zvládat narušení bezpečnosti je vyjádřena jeho odolností, která vyjadřuje, jak je objekt schopen vzdorovat působení škodícího účinku a jak ochraňuje svoje aktiva. Hodnocení odolnosti může být založeno na snímání změn stavu faktorů, které podstatně ovlivňují odolnost objektu. Míra vlivu na odolnost může být vyjádřena jako penalizace, čili snížení odolnosti. V této souvislosti je možno definovat metodu penalizace, jako postup pro hodnocení odolnosti objektů z hlediska konvergované bezpečnosti. Následující článek popisuje tvorbu katalogů penalizačních faktorů, jako základních dokumentů pro aplikaci penalizační metody. ...více

METODIKA PRO VÝBĚR METOD URČENÝCH PRO KVANTIFIKACI PENALIZAČNÍCH FAKTORŮ V OBLASTI KONVERGOVANÉ BEZPEČNOSTI

Konvergovaná bezpečnost | 6. 11. 2019 0:00:00
Aktuální číslo|Bezpečnost|Přehledová stať|Číslo 3/2019 - Konvergovaná bezpečnost

Bezpečnost je základním kamenem jakékoliv společnosti. Téměř každý stát byl v novodobé historii ovlivněn překotným vývojem v oblasti technologií, které propojují a zefektivňují jednotlivé oblasti lidské činnosti. Tento vývoj však také zásadně ovlivnilo fundamentální pojetí bezpečnosti. Oblasti bezpečnosti v současnosti vnímány jako jeden koherentní systém, ve které je vytvořeno velké množství vazeb a závislostí, je také znám pod názvem konvergovaná bezpečnost. Správná kvantifikace penalizačních faktorů je jednou ze základních podmínek pro monitorování konvergované bezpečnosti. Hlavní náplní tohoto článku je návrh metodiky pro výběr vyhovující metody pro kvantifikaci penalizačních faktorů. ...více

MĚKKÉ CÍLE – ÚTOK NÁJEZDEM VOZIDLA

Konvergovaná bezpečnost | 4. 11. 2019 0:00:00
Aktuální číslo|Bezpečnost|Přehledová stať|Číslo 3/2019 - Konvergovaná bezpečnost

Článek je zaměřen na problematiku měkkých cílů se zaměřením na hrozbu nájezdu vozidla. Tyto útoky se vyskytly i v Evropě a ukázaly, že žádný měkký cíl na ně není efektivně připraven. Cílem tohoto příspěvku je poskytnout informace o tom, jak často se tento typ útoku stává, jaký byl vývoj v posledních letech, na jaký typ měkkého cíle se takto útočí, o jaké auto se jedná atd. Dále popisujeme možná bezpečnostní opatření, která byla zavedena. Na závěr jsou popsány největší útoky, která byly provedeny vozem v Evropě od roku 2014. ...více

BEZPEČNOST NA KULTURNÍCH AKCÍCH

Konvergovaná bezpečnost | 2. 11. 2019 0:00:00
Aktuální číslo|Bezpečnost|Přehledová stať|Číslo 3/2019 - Konvergovaná bezpečnost

Tento článek se zabývá problematikou ochrany kulturních akcí, jako jednoho z měkkých cílů. Kulturní akce jsou specifické tím, že se může jednat o uzavřené, ale i otevřené prostory, návštěvníci jsou velmi různorodí a pořadatelé mají rozdílné finance a znalosti o bezpečnosti. Cílem příspěvku je definovat kulturní akce, vytvořit jejich základní typologii a vyspecifikovat jednotlivé aktéry, kteří se podílejí na organizaci, potažmo na bezpečnosti dané akce. Informace jsou doplněny check-listy, pomocí nichž si odpovědné osoby mohou plnit své úkoly. ...více

ROLE FYZICKÉ OSTRAHY PŘI OCHRANĚ MĚKKÝCH CÍLŮ

Konvergovaná bezpečnost | 1. 11. 2019 0:00:00
Aktuální číslo|Bezpečnost|Číslo 3/2019 - Konvergovaná bezpečnost

Ochrana měkkých cílů je v dnešní době spolu s kybernetickou bezpečnostní největší téma bezpečnostního oboru. Ministerstvo vnitra vydalo několik dokumentů a metodik, aby pomohli majitelům, zřizovatelům nebo pořadatelům akcí orientovat se v tom, co jsou měkké cíle a jak řešit jejich ochranu. V současné době i ostatní ministerstva vypisují dotační programy, aby mohli měkké cíle získat finance na bezpečnostní analýzy, bezpečnostní audity, školení pro své zaměstnance atd. Tento článek je zaměřen na jeden z aspektů bezpečnosti, a to na fyzickou ostrahu a jakou má roli právě při ochraně měkkých cílů. ...více

PENALIZAČNÍ FAKTORY PRO HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI MĚKKÉHO CÍLE

Konvergovaná bezpečnost | 1. 11. 2019 0:00:00
Aktuální číslo|Bezpečnost|Číslo 3/2019 - Konvergovaná bezpečnost

Článek se zabývá problematikou měkkých cílů se zaměřením na stanovení penalizačních faktorů, pomocí kterých se hodnotí bezpečnost v daném místě. Cílem článku je navázat na jiné publikace, které se zabývaly tvorbou penalizačních faktorů z obecného hlediska. Chceme zde vysvětlit, proč katalog pro měkké cíle je odlišný a jak se jinak stanovují hodnoty jednotlivých penalizací. Proces práce s penalizačními faktory je vysvětlen v druhém článku stejného autorského týmu. ...více

SYSTÉM VNITŘNÍ BEZPEČNOSTI A VEŘEJNÉHO POŘÁDKU ŘÍMSKÉ ŘÍŠE V OBDOBÍ RANÉHO PRINCIPÁTU

Konvergovaná bezpečnost | 1. 11. 2019 0:00:00
Aktuální číslo|Bezpečnost|Přehledová stať|Číslo 3/2019 - Konvergovaná bezpečnost

Článek je zaměřen na bezpečnostní systém antické Římské říše v období raného císařství s ohledem na vnitřní bezpečnost a udržování veřejného pořádku. V článku je stručně popsán historický vývoj směřující ke vzniku císařství a reformy bezpečnostního systému zavedené prvním císařem Octavianem Augustem, které ústily ke vzniku starověké formy městské a státní policie a požárně-pořádkových sborů. Jedná se o starověkou formu konvergované bezpečnosti, kdy Řím pokrokově řešil bezpečnostní otázku vnitřní bezpečnosti a zabýval se pojetím bezpečnosti i jiným způsobem, než nasazením regulérní armády, jak tomu v tomto období bývalo běžné. ...více

PRINCÍP URČENIA ENERGETICKY EKVIVALENTNEJ RÝCHLOSTI S VYUŽITÍM PROGRAMU PC-CRASH

Marek Čopiak | 1. 6. 2019 0:00:00
Aktuální číslo|Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 1/2019

Príspevok je zameraný na princíp určenia energeticky ekvivalentnej rýchlosti prostredníctvom programu PC-Crash, pričom obsahuje definíciu energeticky ekvivalentnej rýchlosti a teoretický základ metódy jej výpočtu v programe PC-Crash. Stanovenie hodnoty energeticky ekvivalentnej rýchlosti je charakterizované určitými obmedzeniami v podobe presnosti a použiteľnosti. Simulačné modely nachádzajúce sa v programe PC-Crash možno sčasti porovnávať s inými vozidlami s obdobnými parametrami, avšak pri porovnávaní môže dôjsť k určitým odchýlkam, a preto je potrebné výsledky verifikovať. ...více

ANALÝZA PRIEBEHU NEHODOVÉHO DEJA DOPRAVNEJ NEHODY VZNIKNUTEJ NA TROJPRUHOVEJ KOMUNIKÁCII

Ľudmila Macurová | 1. 6. 2019 0:00:00
Aktuální číslo|Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 1/2019

Príspevok je zameraný na analýzu priebehu nehodového deja dopravnej nehody vzniknutej na trojpruhovej komunikácii. Predmetná analýza zahŕňa posúdenie celkovej situácie na mieste dopravnej nehody, posúdenie techniky a spôsobu jazdy vodičov, určenie príčiny vzniku dopravnej nehody z technického hľadiska, určenie rýchlosti jazdy vozidiel a rýchlosti jazdy vozidiel v čase zrážky. Simulácie priebehu nehodového deja sú vykonané vo výpočtovom softvéri PC Crash 1.11. h ...více

POSÚDENIE VYBRANÝCH PARAMETROV PRESNOSTI REKTIFIKÁCIE

Ľudmila Macurová | 1. 6. 2019 0:00:00
Aktuální číslo|Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 1/2019

Príspevok je zameraný na zistenie rozsahu presnosti rektifikácie, ktorou sa spracováva fotodokumentácia pri dopravnej nehode. Samotný proces rektifikácie fotografií sa vykonáva v softvéri PC Rect a meranie odchýlok a vzdialeností v softvéri PC Crash. Okrem metodického postupu pri analýze presnosti rektifikácie (príprava príslušenstva, postup zhotovenia a spracovania fotografií) príspevok obsahuje aj zhodnotenie výsledkov jednotlivých meraní doplnené o grafické vyjadrenie. ...více

NÁVRH MODERNIZÁCIE VONKAJŠEJ OTVORENEJ STRELNICE

Michal Ballay | 1. 6. 2019 0:00:00
Aktuální číslo|Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 1/2019

Príspevok sa zaoberá návrhom štúdie „Modernizácia vonkajšej otvorenej strelnice.“ Autori príspevku popisujú dva sektory vonkajšej strelnice, a to sektor určený pre výcvik ostreľovačov a sektor určený pre výcvik dynamickej streľby. ...více

BEZPEČNOSŤ ŽELEZNIČNEJ DOPRAVY NA ÚROVNI EURÓPSKEJ ÚNIE A SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Michal Ballay | 1. 6. 2019 0:00:00
Aktuální číslo|Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 1/2019

Článok je prioritne zameraný na posúdenie ukazovateľov bezpečnosti železničnej dopravnej infraštruktúry v Európskej únii a Slovenskej republike. Autori posudzujú bezpečnosť železničnej dopravy z pohľadu národných a medzinárodných právnych predpisov i jednotlivé ukazovatele nehodovosti a ich štatistickú významnosť. ...více

VYUŽITÍ UAV PRO ZVÝŠENÍ OPERAČNÍ A TAKTICKÉ HODNOTY JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY V ČR

Filip Večeřa | 1. 6. 2019 0:00:00
Aktuální číslo|Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 1/2019

Unmanned Aerial Vehicle – UAV respektive Unmanned Aerial System – UAS je systém složený z bezpilotního letounu, řídící radiostanice a jakéhokoliv dalšího prvku nezbytného k umožnění letu. Článek popisuje základní rozdělení UAV dle použití a konstrukce, definuje legislativní vymezení a zásady použití UAV v leteckém prostoru ČR a potřebná specifika pro užití Hasičským záchranným sborem ČR. ...více

The Soft Targets in the Czech Republic and their Security

Marta Blahová | 1. 6. 2019 0:00:00
Aktuální číslo|Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 1/2019

This paper deals with the protection of soft targets in the Czech Republic, and it analyzes what soft targets are, what are the risk groups of the population from whom there is a potential danger. The second part of the paper explains the protection of these objectives, principles of security and protection of the population. ...více

Benchmark generování náhodných bodů a aritmetických operací s body na eliptických křivkách

Radek Fujdiak | 1. 6. 2019 0:00:00
Aktuální číslo|Informatika|Vědecká stať|Číslo 1/2019

Tento článek se zabývá benchmarky generování náhodných bodů a aritmetických operací s body na eliptických křivkách. Tyto benchmarky byly implementovány na hardwarové platformy Raspberry Pi Zero/1/2/3. Byl kladen důraz na efektivitu využití systémových prostředků a energetickou náročnost dané hardwarové platformy. Konkrétně, se jednalo o využití paměťových a časových prostředků. Celkem bylo proměřeno 48 eliptických křivek standardů NIST a BRAINPOOL, okrajově také GOST a FRP. ...více

Aktuální číslo


Odborný vědecký časopis Trilobit | © 2009 - 2020 Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíně | ISSN 1804-1795