Přihlásit | Registrovat
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
TRILOBIT
Home Page

VYUŽITIE INTELIGENTNÝCH PRIECHODOV PRE CHODCOV PRI ZVYŠOVANÍ BEZPEČNOSTI CESTNEJ DOPRAVY

Marek Čopiak | 1. 12. 2018 0:00:00
Aktuální číslo|Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 2/2018

Príspevok je zameraný na využitie inteligentných dopravných systémov pri zvyšovaní bezpečnosti cestnej dopravy, a to najmä na inteligentné priechody pre chodcov. Okrem objasnenia a štruktúry inteligentných dopravných systémov príspevok obsahuje aj jednotlivé riešenia inteligentných priechodov pre chodcov, ako napríklad osvetlenie a zvýraznenie priechodov, detekcia a indikácia vstupu chodca na vozovku, kvalita vodorovného dopravného značenia, atď. V ďalšej časti sa príspevok venuje analýze inteligentného priechodu pre chodcov v obci Lozorno, patriacej do okresu Malacky a do Bratislavského kraja. Uvedený priechod pre chodcov bol posudzovaný v dennom i nočnom čase. ...více

Preventívne opatrenia zamerané na znižovanie psychosociálnych rizík v podnikoch

Valéria Moricová | 1. 12. 2018 0:00:00
Aktuální číslo|Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 2/2018

Posudzovanie rizík v podnikoch je základným predpokladom na úspešnú prevenciu pred vznikom krízových javov. V podnikoch, ktoré disponujú s nebezpečnými látkami je riziko pre zamestnancov o to vyššie a je potrebné vybraným špecifickým rizikám venovať dostatočnú pozornosť. Predmetom riešenia daného článku budú opatrenia zamerané na prevenciu psychosociálnych rizík v podnikoch. ...více

THE PROFESSION OF CRISIS MANAGER IN THE CONTEXT OF DISASTER AWARENESS OF THE POPULATION

Michal Titko | 1. 12. 2018 0:00:00
Aktuální číslo|Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 2/2018

The process of crisis management includes measures that can significantly interfere with society and restrict the fundamental rights and freedoms of individuals during the crisis events. In this context, the ethical dimensions of crisis management must be considered and awareness of such principles should be reflected from both the crisis manager’s point of view as well as the society point of view. The proposed article, therefore, deals with the identification of the person of the crisis manager and with analysis of the current problematic situation of the given profession. ...více

PERSPEKTIVY VYUŽITÍ TECHNOLOGIE BCI (BRAIN-COMPUTER INTERFACE) VE FYZIOTERAPII

Martina Žabčíková | 1. 12. 2018 0:00:00
Aktuální číslo|Informatika|Vědecká stať|Číslo 2/2018

Brain-Computer Interface (rozhraní, které propojuje mozek a počítač) systémy umožňují získat a analyzovat elektrické signály, které se generují v lidském mozku. Tyto signály jsou využity a převedeny do diskrétní počítačově srozumitelné podoby tak, aby s nimi mohla digitální technika rychle a efektivně komunikovat v reálném čase. Rozhraní BCI by pomohlo zpracováním a přenosem těchto signálů alespoň částečně obnovit komunikaci poškozeného lidského organismu s okolím. ...více

MODEL HODNOCENÍ RIZIKOVOSTI ÚZEMÍ V ZÁVISLOSTI NA VÝSKYTU PYROTECHNICKÉ ZÁTĚŽE

Michaela Melicharová | 31. 5. 2018 0:00:00
Aktuální číslo|Bezpečnost|Přehledová stať|Číslo 1/2018

Cílem výzkumného projektu č. VI20152018038 s názvem „Interaktivní mapa pyrotechnické zátěže a rizika“ je zvýšení bezpečnosti občanů a infrastruktury na území České republiky za využití komplexního systému poskytující informační podporu při hodnocení rizikovosti území z hlediska výskytu pyrotechnické zátěže. Tento projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva vnitra, v rámci programu bezpečnostního výzkumu České republiky 2015–2020 (BV III/1-VS). ...více

Algebraic Procedures in Integral Calculus and Ordinary Differential Equations

Tomas Barot | 31. 5. 2018 0:00:00
Aktuální číslo|Teorie|Vědecká stať|Číslo 1/2018

A modern university should have a spectrum of courses aimed for the incoming foreign students. In the particular case of a preparation of the future teachers at faculties of education, courses based on the mathematical theory should be appropriate and significantly specific oriented for many possible cases of variants of the study programs of the foreign students. An improvement of these courses for the foreign students is a current frequently appeared requirement in the frame of the international education. In case of more difficult topics in mathematics, especially in the Mathematical Analysis, the improving of the educational schemes is the necessary condition. ...více

PREVENTÍVNE OPATRENIA NA ZNÍŽENIE DOPRAVNEJ NEHODOVOSTI NECHRÁNENÝCH ÚČASTNÍKOV CESTNEJ PREMÁVKY

Marek Čopiak | 31. 5. 2018 0:00:00
Aktuální číslo|Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 1/2018

Článok je zameraný na preventívne opatrenia a riešenia, ktoré môžu znížiť počet dopravných nehôd, ako aj pozitívne ovplyvniť následky dopravných nehôd u nemotorizovaných účastníkov cestnej premávky ako najrizikovejšej skupiny účastníkov cestnej premávky. Okrem objasnenia a navrhnutia preventívnych opatrení článok obsahuje aj vývoj dopravnej nehodovosti na území Slovenskej republiky v období rokov 2010 - 2016, pričom sú špecifikované dopravné nehody a následky dopravných nehôd s účasťou chodcov. ...více

VYBRANÉ ASPEKTY BEZPEČNOSTI AKO SÚČASTI KVALITY ŽIVOTA

Jozef Kubás | 31. 5. 2018 0:00:00
Aktuální číslo|Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 1/2018

Problematika bezpečnosti sa v súčasnosti z hľadiska kvality života dostáva na popredné miesto. Práve bezpečnosť má množstvo aspektov z ktorých môže byť posudzovaná. Databáza Eurostatu v súčasnosti obsahuje osem oblasti, pričom jednou z oblasti rámca ukazovateľov kvality života je fyzická a ekonomická bezpečnosť. Bezpečnosť, je kľúčovým aspektom života občanov, ktorá umožňuje plánovať a prekonávať neočakávané situácie. História nás učí, aká je dôležitosť bezpečnosti pre kvalitu života, či v Európe alebo na celom svete. Pocit zraniteľnosti v tomto smere môže drasticky znížiť zmysel osobnej slobody. ...více

Vliv automatizace řízení výrobních procesů na kvalitu práce a motivaci operátorů řídicích center

Petr Adolf Skřehot | 31. 5. 2018 0:00:00
Aktuální číslo|Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 1/2018

Při výstavbě nových nebo při modernizaci stávajících řídicích center je snahou ergonomů a projektantů navrhovat taková řešení, která umožní zlepšit pracovní podmínky operátorů, včetně pracovního komfortu a snížit jejich psychickou zátěž pramenící z náročnosti jimi vykonávaných činností i vysoké odpovědnosti, kterou nesou. Ovšem vyhovět potřebám operátorů, a současně se přizpůsobit prostorovým omezením či specifickým technickým požadavkům kladených na řídicí systém, je velmi těžké. Zvládnutí tohoto nelehkého úkolu si proto žádá zodpovědný přístup spočívající v implementaci mnoha ergonomických principů, a to již ve fázi návrhu pracoviště. ...více

POSÚDENIE SÚČASNÉHO STAVU BEZPEČNOSTI ŽELEZNIČNÝCH PRIECESTÍ V EURÓPSKEJ ÚNIÍ A SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Michal Ballay | 31. 5. 2018 0:00:00
Aktuální číslo|Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 1/2018

Vo všeobecnosti môžeme dopravu označiť za veľmi zraniteľnú, pričom je závislá od vonkajších a vnútorných podmienok, v ktorých sa realizuje. Článok sa zaoberá dopravnou nehodovosťou na železničných priecestiach z matematicko – štatistického hľadiska na úrovni Európskej únie a Slovenskej republiky. Z pohľadu bezpečnosti na železničnej trati je najnebezpečnejším miestom úrovňové križovanie železničnej trate s pozemnou komunikáciou. Ide prakticky o jediné miesto priameho fyzického kontaktu medzi inak pomerne izolovanými dopravnými módmi. ...více

DEFINÍCIE POJMOV POUŽÍVANÝCH VO VZŤAHU K BEZPEČNOSTI V CESTNEJ DOPRAVE

Michal Ballay | 31. 5. 2018 0:00:00
Aktuální číslo|Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 1/2018

Problematika dopravnej nehodovosti je vážny celospoločenský problém premietajúci sa vo všetkých sférach ľudskej činnosti, preto si vyžaduje komplexný a racionálny prístup. Článok je zameraný na rozbor rôznych pojmov používaných vo vzťahu k bezpečnosti v cestnej doprave. V rámci bezpečnosti je dôležité nájsť vhodnú definíciu, ktorá jasne a zreteľne identifikuje, čo je a nie je zastúpené daným termínom. Ďalšie termíny ako nebezpečenstvo, riziko a nehoda boli v minulosti chápané v rôznom negatívnom ponímaní. Článok vysvetľuje a zdôrazňuje ich vývoj a súčasné správne ponímanie vo vzťahu k cestnej doprave. ...více

Organizačná kultúra a kultúra bezpečnosti

Martin Halaj | 31. 5. 2018 0:00:00
Aktuální číslo|Bezpečnost|Vědecká stať|Číslo 1/2018

Článok sa zameriava na popis histórie a možné definície kultúry, z ktorej vychádza organizačná kultúra. Organizačnú kultúru považujeme za nástroj úspechu pre organizáciu a nástroj dosahovania stanovených cieľov. Pri organizačnej kultúre je dôležité identifikovať jej artefakty, hodnoty a predpoklady, ktoré ju charakterizujú. Jednou z hodnôt organizačnej kultúry je aj bezpečnosť. Kultúra bezpečnosti je súčasťou organizačnej kultúry, ktorá odpovedá na otázky týkajúce sa bezpečnosti. Aj pri kultúre bezpečnosti je možné identifikovať dôležité artefakty, hodnoty či predpoklady. ...více

Odborný vědecký časopis Trilobit | © 2009 - 2019 Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíně | ISSN 1804-1795