Přihlásit | Registrovat
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
TRILOBIT
Klasifikácia nových typových pozícií v oblasti súkromnej bezpečnosti v slovenskej republike.

Klasifikácia nových typových pozícií v oblasti súkromnej bezpečnosti v slovenskej republike.

Dagmar Vidriková | 1. 6. 2012 0:00:00
Zařazení: Bezpečnost|Číslo 1/2012|Vědecká stať

Dagmar Vidriková

Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta špeciálneho inžinierstva
Katedra technických vied a informatiky
Ul. 1. mája 32
010 26 Žilina
Slovenská republika

 email: Dagmar.Vidrikova@fsi.uniza.sk

Kamil Boc

Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta špeciálneho inžinierstva
Katedra bezpečnostného manažmentu
Ul. 1. mája 32, 010 26 Žilina
Slovenská republika

 email: Kamil.Boc@fsi.uniza.sk

Abstrakt

Článok pojednáva otvorbe typových pozícií súkromnej bezpečnosti. Poukazuje na význam bezpečnostného priemyslu na národnej inadnárodnej úrovni. Jedným zcieľov tvorby typových pozícií vpodmienkach SR je prepojenie vzdelania apraxe apostupné skvalitňovanie služieb súkromnej bezpečnosti jej poskytovateľmi. Nové typové pozície vytvárajú predpoklady pre stabilizáciu zamestnancov SBS aich kariérový rast. Reagujú tak aj na súčasný negatívny vývoj zamestnanosti v štátoch EÚ.

Kľúčové slová: súkromná bezpečnosť, typové pozície, nezamestnanosť, vzdelanie

Abstract

Article deals with creation of position types in field of private security. It aims to show the importance of security industry on national and international level. One specific goal of position types creation in conditions of Slovak Republic is connection of education and practice, and gradual increase of quality of services in private security by their providers. New position types create conditions for stabilization of employees of private security services and their career development. This way they react also on recent negative development of employment in EU countries.

Key words: private security, position types, unemployment, education

Vostatnom období vrámci členských štátov Európskej únie rastie nezamestnanosť. Podmienená je súčasným ekonomickým afinančným vývojom veurozóne. Obdobne aj SR je týmto negatívnym trendom postihnutá.

Nezamestnanosť na Slovensku sa v januári 2012 vyvíjala lepšie v porovnaní s priemerom za celú Organizáciu pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD), ale aj v porovnaní s priemerom za celú Európsku úniu a eurozónu. Nezamestnanosť v rámci celej OECD sa oproti decembru 2012 nezmenila a zostala na úrovni 8,2 %. Nezamestnanosť na Slovensku však vjanuári 2012 klesla na 13,3 % z decembrových 13,4 %. V rámci celej EÚ dokonca vzrástla na 10,1 % z decembrových 10 % a v eurozóne stúpla z decembrových 10,6 % na januárových 10,7 %, čo je najvyššia úroveň od vypuknutia globálnej ekonomickej krízy. V rámci eurozóny nezamestnanosť vjanuári 2012 klesla v Rakúsku na 4 % z decembrových 4,2 %, na Slovensku na 13,3 % z decembrových 13,4 %, nezmenila sa v Dánsku (7,9 %), Fínsku (7,5 %), Luxembursku (5,1 %) a v Slovinsku (8,2 %). V ostatných krajinách eurozóny sa zvýšila. Nezamestnanosť v Nemecku mierne vzrástla na 5,8 % z decembrových 5,7 %, hoci od apríla 2005 bez prerušenia klesala. Najvyššia nezamestnanosť v rámci OECD je v Španielsku, a to na úrovni 23,3 %, čo je rast z decembrových 23,1 %.

Je predpoklad, že vďalšom období sa situácia bude stabilizovať. Čiastočné vyriešenie finančnej krízy vGrécku  avyriešenie problémov s„Eurovalom“ dávajú pozitívny signál pre stabilizáciu arozvoj ekonomiky, na ktorú je nadviazaná aj terciálna ekonomická sféra ato sféra služieb.

Vrámci tejto sféry pôsobia aj súkromné bezpečnostné služby, ktoré sa stali jej neoddeliteľnou súčasťou. Vsúčasnej dobe podľa štatistiky CoES sa Slovensko zaraďuje medzi popredné štáty EÚ zhľadiska počtu osôb poskytujúcich služby súkromnej bezpečnosti. Index SBS (podiel počtu poskytovateľov služieb súkromnej bezpečnosti na 104 obyvateľov) za rok 2011 nadobudol hodnotu 47. Ostatné významné hodnoty pre posúdenie poskytovania služieb súkromnej bezpečnosti vo vybraných štátoch EÚ sú zobrazené vtabuľke 1 avgrafe 1.

Tabuľka 1 Rozloženie úsilia SBS vo vybraných štátoch EÚ

Graf 1 Index SBS

Vývoj poskytovateľov služieb súkromnej bezpečnosti, osobitne fyzickej ochrany (ďalej len „FO“), má stabilizovanú tendenciu. Je možné konštatovať, že aj napriek vyššie uvedenej ekonomickej afinančnej kríze je jej vývoj relatívne priaznivý. Potvrdzuje to aj predikcia vývoja počtu zamestnancov FO do roku 2016. Pri odhadovaní jej vývoja bola akceptovaná ajjej korelačná závislosť na vývoji počtu osôb vSR. Predikcia je vyjadrená vtabuľke 2  agrafe 2.

Tabuľka 2 Predikcia vývoja počtu poskytovateľov FO vkorelácii  spočtom obyvateľov vSR.

Rok

FO

FO_Predikcia

Po-Obyv

2007

23211

23377

5397766

2008

23762

23358

5412254

2009

23045

23342

5424925

2010

23387

23328

5435273

2011

23315

5445324

2012

23319

5442133

2013

23306

5452019

2014

23294

5461704

2015

23281

5471653

2016

23269

5480918

R2= 0,7

y=-0,0013x+30402,93

Graf 2 Predikcia vývoja počtu poskytovateľov FO vSR.

Vychádzajúc zpredikcie je možné predpokladať mierny pokles počtu poskytovateľov FO. Problémom sa začína stávať vysoká fluktuácia osôb zaradených vstrážnej službe (FO). Vychádzajúc zcelkovej miery nezamestnanosti, ktorá vniektorých okresoch Slovenska presahuje 20 % hranicu, je prirodzené, že do tejto služby sú prijímané aj osoby majúce záujem len preklenúť nepriaznivú sociálnu situáciu. Predpokladá sa, že po oživení ekonomiky, budú vyhľadávať lukratívnejšie aprirodzene aj lepšie platené pracovné pozície. Tým sa aj súčasný počet bude meniť amierne poklesne. Uvedomujeme si, že tento trend nie je najvhodnejší apreto je vrámci SR prijímaný komplex opatrení na jeho stabilizáciu, resp. ďalší nielen početný, ale najmä kvalitatívny rast.

Jedným zidentifikovaných dôvodov uplatnenia uchádzačov ozamestnanie  na trhu práce je nesúlad medzi ich dosiahnutými vedomosťami a zručnosťami a požiadavkami zamestnávateľov. Tento stav do značnej miery súvisí s nízkou flexibilitou vzdelávacieho systému, v ktorom absentuje aktuálny, objektívny a komplexný opis požiadaviek trhu práce využiteľný pre formovanie skladby vhodných vzdelávacích programov. Vyplynula potreba vykonať analýzu monitorovania požiadaviek trhu práce a navrhnúť také riešenia, ktoré umožnia efektívny prenos požiadaviek zamestnávateľov na kvalifikovanú pracovnú silu do vzdelávacieho systému.

Veľmi vhodne vtomto neľahkom období zapôsobilo aj udelenie grantu na neinvestičný národný projekt „Národná sústava povolaní vSlovenskej republike“. Projekt je realizovaný vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu vrámci Operačného programu „Zamestnanosť asociálna inklúzia“. Realizačný termín projektu je 07/2009-06/2012. 

Je možné reálne predpokladať, že uvedený projekt významne prospejekzvýšeniu miery zamestnanosti všeobecne, ale aj vo vzťahu ksúkromnej bezpečnosti. Právne  podmienky na jeho úspešnú realizáciu boli vytvorené zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Projekt má vytvoriť celoštátny, jednotný informačný systém opisu štandardných nárokov trhu práce na jednotlivé pracovné miesta (označovaný aj ako Národná sústava povolaní – NSP).NSP bude určovať požiadavky na odborné zručnosti a praktické skúsenosti na vykonávanie pracovných činností na trhu práce. Centrom NSP sa staneRegister zamestnanívytvorený znárodných štandardov zamestnaní, ktoré budú obsahovať požiadavky zamestnávateľov kladené na kvalifikovaný výkon zamestnaní. Register zamestnaní je vytváraný na platformesektorových rád, v ktorých pôsobia odborníci z jednotlivých odvetví ekonomickej činnosti, z centrálnych aj regionálnych orgánov zamestnávateľských zväzov, odborových zväzov, orgánov štátnej správy, samosprávy, združení, komôr, škôl a výskumnej sféry.

Medzi cieľové skupiny projektu NSP patria

- zamestnávatelia,

- samostatne zárobkovo činné osoby,

- štátni poskytovatelia služieb zamestnanosti,

- neštátni poskytovatelia služieb zamestnanosti (napr. agentúry, vzdelávacie a poradenské inštitúcie,malí a strední podnikatelia a veľké podniky)

- uchádzači o zamestnanie,

- znevýhodnení uchádzači o zamestnanie,

- občania so zdravotným postihnutím, ktorí nie sú evidovaní na úradoch práce, a ktorí majú záujem pracovať,

- záujemcovia o zamestnanie,

- skupiny osôb ohrozené stratou zamestnania,

- študenti a absolventi stredných a vysokých škôl,

- zamestnanci verejných služieb zamestnanosti,

- zamestnanci neštátnych služieb zamestnanosti.

Medzi základné ciele projektu patrí najmä

− posilnenie postavenia zamestnávateľov a ich partnerov v procese definovania požiadaviek na kvalifikovanú pracovnú silu, ale aj v procese prípravy a ďalšieho vzdelávania ľudských zdrojov,

− vytvorenie a overenie mechanizmov komunikácie so zamestnávateľmi a ich partnermi pri zisťovaní aktuálnych a budúcich kvalifikačných požiadaviek na pracovnú silu,

− analýza aktuálnych mechanizmov prenosu požiadaviek trhu práce do systému celoživotného vzdelávania a prípravy pre trh práce a návrh systémových zmien,

− poskytnutie informácií vzdelávacím inštitúciám o potrebách trhu práce,

− vytvorenie a overenie metodiky zberu objektívnych informácií z trhu práce a ich spracúvania do štandardizovanej podoby,

− vytvorenie novej informačnej základne o aktuálnych a budúcich požiadavkách trhu práce a prostredníctvom nej predpokladov na tvorbu a systematickú aktualizáciu NSP, rozvoj vzdelávania a prípravy pre trh práce v súlade s NSP a Národnou sústavou kvalifikácií,

− prepojenie NSP s revidovanou klasifikáciou zamestnaní v súlade s inovovanou medzinárodnou klasifikáciou ISCO 08.

Riešenie projektu spadá pod gesciuMinisterstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, národný projekt zabezpečuje a koordinujeCentrum vzdelávania MPSVR SR v spolupráci s orgánmi štátnej správy, orgánmi územnej samosprávy, so zamestnávateľmi, zástupcami zamestnávateľov a zástupcami odborových organizácií.

VČeskej republike bol tento projekt vminulom období realizovaný. Aj keď účinnosť tohto projektu sme nezistili, máme za to, že významne prispel kzníženiu miery nezamestnanosti vČR.

VSlovenskej republike obdobnú úlohu, ako uvádzaný projekt NSP, doposiaľ plnil Integrovaný systém typových pozícií (ďalej len „ISTP“). Gesciu nad ním prevzalo Ústredie práce, sociálnych vecí arodiny. Svojou štruktúrou je veľmi podobný novej NSP. Zahŕňa

- kartotéku typových pozícií,

- analýzu individuálneho potenciálu

- kariérové plánovanie,

- katalóg pracovných miest.

Svojím obsahom je však prekonaný. Napríklad vkartotéke typových pozícií Bezpečnosť aochrana zdravia, osôb amajetku (do ktorej je zaradená aj súkromná bezpečnosť) je uvádzaných trinásť základných typových pozícií využiteľných voblasti súkromnej bezpečnosti. Konkrétne sa jedná o

- bezpečnostného pracovníka špecialistu, ktorý rieši legislatívne, koncepčné a systémové projekty, poskytuje poradenstvo, konzultácie a organizačnú podporu v odbore komerčných bezpečnostných služieb a bezpečnostnej komunity;

- vedúceho bezpečnosti a ochrany, ktorý riadi pracovníkov bezpečnosti aochrany;

- samostatného bezpečnostného pracovníka, ktorý vykonáva inšpekcie výkonu bezpečnostnej služby, spracováva projekty ochrany, vedie pátranie po osobách a veciach, prešetruje a vybavuje zložité sťažnosti a poistné udalosti, zabezpečuje koncepčné a normotvorné činnosti, plánuje a koordinuje úlohy spojené s ochranou majetku, osôb, utajovaných informácií adát;

- bezpečnostného pracovníka zabezpečujúceho ochranu objektu, osôb atransportu;

- pracovníka bezpečnosti a ochrany, ktorý zabezpečuje ochranu, stanovuje spôsoby ochrany majetku, osôb, transportu, utajovaných skutočností, koordinuje, riadi a kontroluje výkon služieb, vykonáva výučbu a výcvik pracovníkov bezpečnosti služby aostrahy;

- inšpektora bezpečnostnej služby vykonávajúceho inšpekcie priameho výkonu ochrany osôb a majetku, prešetruje a vybavuje zložité sťažnosti, kontroluje dodržiavanie vnútorného poriadku bezpečnostnej služby,

- referenta ochrany, ktorý stanovuje spôsoby zaistenia ochrany majetku, osôb, utajovaných skutočností, informácií a materiálu tvoriace predmet štátneho alebo obchodného tajomstva;

- vedúceho bezpečnostného technika, ktorý zabezpečuje koncepčné, normotvorné a koordinačné činnosti, plánuje a realizuje úlohy spojené s ochranou majetku, osôb, utajovaných informácií adát;

- inštruktora výcviku bezpečnostnej služby, ktorý vykonáva výučbu a výcvik v odborných pokračovacích, zdokonaľovacích a špecializovaných kurzoch pre zamestnancov bezpečnostného úseku;

- operátora bezpečnostnej služby, ktorý operatívne koordinuje výkon služieb pri ochrane majetku a osôb v určených objektoch alebo na vymedzených územiach, zabezpečuje obsluhu elektronických zabezpečovacích zariadení a iných kontrolných a výstražných systémov;

- pomocného pracovníka v bezpečnosti, ktorý podľa pokynov a inštrukcií plní jednoduché úlohy na zabezpečenie ochrany majetku aosôb;

- detektíva, ktorý vedie pátranie po osobách a veciach, odhaľuje trestnú činnosť, zabezpečuje ochranu majetku, osôb a dôkazového materiálu;

- projektanta bezpečnostnej služby, ktorý spracováva návrhy a projekty režimovej ochrany, fyzickej ostrahy a technického zabezpečenia chránených objektov.

Uvedené typové pozície sú viac – menej uvedené aj vPrílohe kvyhláške Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 516/2011 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia zamestnaní (SK ISCO-08) súčinnosťou od 1.1.2012.

Znej vyberáme:

3119015       Projektový technik v oblasti súkromnej bezpečnosti,

2424003       Lektor voblasti bezpečnostných služieb,

5414               Pracovníci v oblasti súkromnej bezpečnosti,

5414001        Inšpektor výkonu fyzickej ochrany (strážna  služba),

5414002        Vedúci  výkonu fyzickej ochrany (strážna  služba),

5414003        Vedúci  objektu fyzickej ochrany (strážna  služba),

5414004        Vedúci  zmeny fyzickej ochrany (strážna  služba),

5414005        Pracovník fyzickej ochrany majetku (strážnik),

5414006        Pracovník fyzickej ochrany osôb (ochranca),

5414007        Pracovník fyzickej ochrany strediska registrácie poplachov (operátor),

5414008        Pracovník fyzickej  ochrany strediska registrácie poplachov (člen zásahovej skupiny),

5414009        Detektív

5414999        Pracovník v oblasti súkromnej bezpečnosti inde neuvedený.

Ako zplatnej štatistickej klasifikácie povolaní vyplýva, nie je zabezpečená ani vzájomná totožnosť jednotlivých typových pozícií. Aj ztohto dôvodu bolo potrebné zabezpečiť nielen aktualizáciu existujúcich typových pozícií, ale uviesť aj nové pozície, ktoré vyplynuli zpožiadaviek praxe. Pozitívne je možné hodnotiť prístup realizačného tímu TREXIMA Bratislava, s.r.o., ktorá umožnilaspoluúčasť avytvorenie expertného tímu za oblasť súkromnej bezpečnosti zo zástupcov Združenia ochrany majetku aosôb (ZOMO – vsúčasnej dobe Slovenská komora bezpečnostných služieb- SKBS). Vrámci členstva vZOMO boli vytvorené podmienky aj pre zaradenie do expertného tímu zástupcov Fakulty špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity vŽiline. Vspolupráci sostatnými expertmi ZOMO boli znova vykvalifikované už existujúce typové pozície vsúkromnej bezpečnosti anovo identifikované ďalšie typové pozície. Osobitne boli rozšírené pozície vrámci detektívnej služby azavedená nová typová pozícia

- projektový špecialista v oblasti súkromnej bezpečnosti, ktorý komplexne vypracúva projektové práce pri spracovaní bezpečnostných projektov ochrany hmotného či nehmotného majetku fyzických osôb, právnických osôb, obcí a štátu pred pôsobením bezpečnostných rizík s implantáciou prvkov integrovaného bezpečnostného systému.

Zavedenie tejto typovej pozície nadväzuje aj na študijný odbor 8.3.1 Ochrana osôb amajetku. Štúdium je zamerané na vysokoškolskú prípravu odborníkov poskytujúcich služby bezpečnostnej ochrany hmotného či nehmotného majetku občanov, fyzických osôb, právnických osôb, obcí a štátu pred pôsobením bezpečnostných rizík, ako aj schopných navrhovať a prevádzkovať integrované systémy elektronickej ochrany objektov. Absolventi získavajú vedomosti v príslušných technických, ekonomických a spoločenských vedách a schopnosť aplikovať ich na podmienky bezpečnostného manažmentu.

Tvorba typových pozícií voblasti súkromnej bezpečnosti vrámci informačného systému NSP nie je doposiaľ uzatvorená. Predpoklad ukončenia prípravy typových pozícií je 6/2012. Veríme, že spojenie praxe so vzdelávacími inštitúciami vytvorí absolventom vzdelávacích inštitúcií vštudijnom odbore Ochrana osôb amajetku potrebné podmienky pre zamestnanie ikariérny rast.

LITERATÚRA

[1] BOC, K., VIDRIKOVÁ, D.: Analýza súčasného stavu štruktúry ľudského potenciálu v súkromných bezpečnostných službách. In: Kvalita a cena služieb v súkromnej bezpečnosti [elektronický zdroj] : vedecko-odborný workshop s medzinárodnou účasťou : 17. jún 2011 Žilina. - Žilina: Žilinská univerzita, Fakulta špeciálneho inžinierstva, 2011. - ISBN 978-80-554-0392-2

[2] VIDRIKOVÁ, D., BOC, K.: Závislosť medzi kvalitou výberu zamestnancov a kvalitou služieb v súkromnej bezpečnosti. In: Kvalita a cena služieb v súkromnej bezpečnosti [elektronický zdroj] : vedecko-odborný workshop s medzinárodnou účasťou : 17. jún 2011 Žilina. - Žilina: Žilinská univerzita, Fakulta špeciálneho inžinierstva, 2011. - ISBN 978-80-554-0392-2

[3] VIDRIKOVÁ, D., BOC, K.: Výber zamestnancov do súkromných bezpečnostných služieb v Slovenskej republike. In: Bezpečnostní technologie, systémy a management 2011 [elektronický zdroj] : mezinárodní bezpečnostní konference : Zlín 14.-15. září 2011. - Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2011. - ISBN 978-80-7454-111-7

[4] Private Security Services in Europe, CoESS Facts & Figures 2011; dostupné na: www.coess.org


Odborný vědecký časopis Trilobit | © 2009 - 2019 Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíně | ISSN 1804-1795